Mr. E.L. Zetteler

Noor

Partner

Noor Zetteler werkt sinds 1999 bij Wijn & Stael. Ze heeft zich ontwikkeld tot specialist in financiering, zekerheden en insolventierecht. Noor adviseert bestuurders en financiers over (dis)continuïtiteit- en uitwinningsvraagstukken en voert (omvangrijke) procedures waarin de aansprakelijkheid van bestuurders, commissarissen en accountants centraal staat. Ook wordt Noor regelmatig benoemd als curator.

Noor staat bekend om haar vlijmscherpe analyse en doelgerichte strategieën. Daarnaast heeft ze een sterk cijfermatig inzicht. Ze weet goed rust en overzicht te bewaren, ook als een zaak hectisch en complex wordt. Noor houdt van onderhandelen en adviseren. De drijfveer is dan altijd om eruit te halen wat erin zit.

AANBEVELINGEN

 • Chambers 2018 - Notable practitioner
  Restructuring/Insolvency: administration & Restructuring/Insolvency

  Cliënt feedback: 'Her knowledge is on a high level, she knows what's reachable and she lets you know when things aren't possible, which is very important. She's a straight talker and she's down-to-earth.'

NEVENFUNCTIES & LIDMAATSCHAPPEN

 • Bestuurslid van de beroepsvereniging INSOLAD 
 • Plaatsvervangend voorzitter van de klachtencommissie van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA)
 • Lid van de Vereniging voor Corporate Litigation
 • Lid van de Vereniging Jaarrekeningenrecht
 • Lid van INSOL Europe

OPLEIDING

 • Economisch bedrijfs- en publiekrecht en Europees recht, Universiteit Utrecht (1999)
 • Specialisatieopleiding Insolventierecht, Grotius Academie (2004)
 • Financiële Economie voor Curatoren

Publicaties van Noor Zetteler

Toetsing handelwijze accountant/interim-bestuurder

Op 11 september jl. heeft het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBb) in hoger beroep geoordeeld over een klacht die was ingediend tegen een registeraccountant, die door de Ondernemingskamer w...

Lees meer

Meer aandacht voor continuïteit in het bestuursverslag van de organisatie

De NBA (Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) heeft een green paper Organisatiecontinuïteit gepubliceerd. Hierin stelt de Stuurgroep Publiek Belang dat ondernemingen en instellin...

Lees meer

Het beginsel van concentratie van klachten in het accountancytuchtrecht

Bij de inwerkingtreding van de Wet toezicht accountantsorganisaties heeft de wetgever overwogen dat een aantal gebeurtenissen het algehele vertrouwen in accountants ernstig heeft ondergraven. Het beoo...

Lees meer

Zorgfraude en de rol van de accountant

Regelmatig blijkt dat binnen zorginstellingen wordt gefraudeerd met zorggelden. Frauderende instellingen misbruiken het systeem van uitbetaling van zorggelden en declareren bijvoorbeeld dubbel, onder ...

Lees meer

KPMG dient onderdelen controledossier aan curatoren van TCN te verstrekken

De Rechtbank Amsterdam heeft op 8 juni 2017 vonnis gewezen in een kort gedingprocedure tussen de curatoren van vastgoedbedrijf TCN en KPMG Accountants N.V. (“KPMG”). De curatoren vorderden op grond v...

Lees meer

Faillissement Phone House

14 februari 2017 De Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht heeft op 13 februari 2017 het faillissement van The Phone House Netherlands B.V. uitgesproken. Door de rechtbank zijn mr. E.L. Zetteler ...

Lees meer

Wijn & Stael lidmaatschap Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen

Wijn en Stael Advocaten N.V. is geassocieerd lid geworden van de Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen (NVL). De Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen behartigt al 40 jaar de belange...

Lees meer

De OK stelt wanbeleid bij Meavita vast

2 november jl. heeft de Ondernemingskamer (OK) een belangwekkende uitspraak gedaan in de Meavita-enquête. Meavita Nederland en haar dochterstichtingen Meavita Groep en TZG zijn sinds 2009 failliet. He...

Lees meer

Doorlevering - nakoming van overeenkomsten tijdens faillissement

Bijdrage voor de bundel Overeenkomsten en insolventie, Kluwer 2012, p. 89-108, waarin wordt ingegaan op de verruiming van de doorleveringsplicht tijdens faillissement. De auteurs achten het wenselijk ...

Lees meer

Parttime partnerschap

Noor Zetteler geïnterviewd door het Financieele Dagblad Er zijn nog steeds beroepen waarin parttime werken gelijk staat aan gebrek aan ambitie. Neem de advocatuur. Vier parttimers bewijzen het tegend...

Lees meer

Stille verpanding in rekening-courant

Noor Zetteler, Willem Jan van Andel en Remco Vermaire schreven een bijdrage voor de bundel Bancaire zekerheid: liber amicorum Mr. J.H.S.G.K. Timmermans, Kluwer 2010, p. 7-23, waarin wordt ingegaan op ...

Lees meer

Butterman q.q./Rabobank

De zaak Butterman q.q./Rabobank: opzegging van de kredietovereenkomst, schijn van kredietwaardigheid en de Peeters/Gatzen-vorderingE.L. Zetteler in FIP nr. 1, februari 2009, p. 1712-02-2009...

Lees meer
Faillissementsverslagen