Mr. E.L. Zetteler

Noor

Partner

Noor Zetteler werkt als advocaat en partner bij Wijn & Stael en is gespecialiseerd in financiering, zekerheden en insolventierecht. Ze adviseert bestuurders en financiers over (dis)continuïteit- en uitwinningsvraagstukken en voert (omvangrijke) procedures waarin de aansprakelijkheid van bestuurders, commissarissen en accountants centraal staat. Ook adviseert en procedeert ze over accountancyvraagstukken bij de Accountantskamer en het CBb. Daarnaast wordt ze regelmatig benoemd als curator.

Analytisch en doelgericht
Noor staat bekend om haar vlijmscherpe analyse en doelgerichte strategieën. Ze bekijkt zaken graag vanuit een breder perspectief dan enkel het juridische vraagstuk dat voorligt. Daarnaast heeft ze een sterk cijfermatig inzicht. Ze weet goed rust en overzicht te bewaren, ook als een zaak hectisch en complex wordt. “Ik houd van onderhandelen en adviseren. Daarbij is mijn drijfveer om alles eruit te halen wat erin zit en het beste resultaat te bereiken voor mijn cliënt.”

Brede kennis en ervaring
Noor heeft recent het New Board Program / Corporate Governance & Responsible Leadership aan Nyenrode Business University afgerond en was van april 2020 tot april 2022 voorzitter van INSOLAD, de Vereniging voor Insolventierecht Advocaten.

NEVENFUNCTIES & LIDMAATSCHAPPEN

 • Lid van beroepsvereniging INSOLAD
 • Lid van de Raad van Advies van Het Nederlands Arbitrage Instituut
 • Lid van de Vereniging voor Corporate Litigation
 • Lid van de Vereniging Jaarrekeningenrecht
 • Lid van INSOL Europe
 • Voormalig plaatsvervangend voorzitter van de klachtencommissie van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA)

OPLEIDING

 • Specialistenopleiding WHOA - Herstructureringsdeskundige, Universiteit Leiden (2021)
 • New Board Program / Corporate Governance & Responsible Leadership, Nyenrode Business University
 • Financiële Economie voor Curatoren, INSOLAD (2015)
 • Specialisatieopleiding Insolventierecht, Grotius Academie (2004)
 • Economisch bedrijfs- en publiekrecht en Europees recht, Universiteit Utrecht (1999)

AANBEVELINGEN

 • Chambers 2021 - Notable practitioner Restructuring/Insolvency: administration & Restructuring/Insolvency
  Cliënt feedback: "She is hands-on and able to combine complex legal issues with financial aspects that are important to businesses."
 • Chambers 2020 - Notable practitioner Restructuring/Insolvency: administration & Restructuring/Insolvency
 • Chambers 2019 - Notable practitioner Restructuring/Insolvency: administration & Restructuring/Insolvency
  Cliënt feedback: "very fast analysis. She provides answers and is straight to the point."
 • Chambers 2018 - Notable practitioner Restructuring/Insolvency: administration & Restructuring/Insolvency
  Cliënt feedback: "Her knowledge is on a high level, she knows what's reachable and she lets you know when things aren't possible, which is very important. She's a straight talker and she's down-to-earth.
 • Legal 500 - 2021: Restructuring & Insolvency / Dispute resolution: Commercial Litigation
  Testimonial: ‘Noor Zetteler is highly regarded as an insolvency practitioner and managed to keep control and oversight over the situation.’
 • Legal 500 - 2020: Restructuring & Insolvency / Dispute resolution: Commercial Litigation
  Testimonial: "upcoming with broad knowledge on insolvency"


RECHTSGEBIEDENREGISTER

Noor heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Insolventierecht (Faillissement, Surseance van betaling)

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Publicaties van Noor Zetteler

Accountant aansprakelijk wegens te late publicatie van de jaarrekening?

Inleiding
Op 13 september 2022 heeft het hof Den Bosch in hoger beroep geoordeeld over de aansprakelijkheid van de accountant jegens haar opdrachtgever in verband met de ontijdige publicatie van ...

Lees meer

Faillissement Conservatrix

Willem Jan van Andel en Noor Zetteler zijn op 8 december 2020 aangesteld als curatoren in het faillissement van Conservatrix. Conservatrix is een levensverzekeraar met circa 72.000 verzekerden. Als u ...

Lees meer

Wet Homologatie Onderhands Akkoord aangenomen door de Tweede Kamer

Op 26 mei 2020 heeft de Tweede Kamer de Wet Homologatie Onderhands Akkoord ('WHOA') aangenomen. Deze wet maakt het voor ondernemingen die levensvatbaar zijn maar een te hoge schuldenlast hebben mogeli...

Lees meer

Accountant en fraude: hanteren professioneel-kritische instelling cruciaal

Noor Zetteler heeft samen met Marcel Pheijffer (Hoogleraar (Forensische) Accountancy aan Nyenrode Business Universiteit en Universiteit Leiden) het artikel 'Accountant en fraude: hanteren professionee...

Lees meer

De lawyer’s letter: spelregels voor accountants en advocaten

Noor Zetteler heeft samen met Marcel Pheijffer (Hoogleraar (Forensische) Accountancy aan Nyenrode Business Universiteit en Universiteit Leiden) het artikel 'De lawyers letter: spelregels voor accoun...

Lees meer

Interview Noor Zetteler in Accountant

De accountant moet zich kritisch durven uitspreken over de perspectieven van een onderneming. Biedt een 'toekomstbestendigheidsparagraaf' voor alle controleplichtigen daarbij steun? Noor Zetteler wer...

Lees meer

Geschikt of ongeschikt - een overzicht van de schikkingspraktijk bij financieel-economische fraude

In een bijdrage van Marcel Pheijffer en Noor Zetteler voor het Nederlands Juristenblad wordt nader ingegaan op de schikkingspraktijk. Primair wordt ingezoomd op de OM-schikking, waarbij soms uitstapje...

Lees meer

Toetsing handelwijze accountant/interim-bestuurder

Op 11 september jl. heeft het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (''CBb'') in hoger beroep geoordeeld over een klacht die was ingediend tegen een registeraccountant, die door de Ondernemingskam...

Lees meer

Meer aandacht voor continuïteit in het bestuursverslag van de organisatie

De NBA (''Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants'') heeft een green paper Organisatiecontinuïteit gepubliceerd. Hierin stelt de Stuurgroep Publiek Belang dat ondernemingen en inst...

Lees meer

Accountant ontdekt fraude niet: toch voldoende diepgang controle

Noor Zetteler annoteerde een uitspraak gepubliceerd in de JOR (2018/200): Gerechtshof Amsterdam, 12-12-2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:5224. Een investeerder die zijn geld als gevolg van fraude heeft verlore...

Lees meer

Het beginsel van concentratie van klachten in het accountancytuchtrecht

Bij de inwerkingtreding van de Wet toezicht accountantsorganisaties heeft de wetgever overwogen dat een aantal gebeurtenissen het algehele vertrouwen in accountants ernstig heeft ondergraven. Het beoo...

Lees meer

Accountant, continuïteitsveronderstelling en het wetenschapscriterium

Regelmatig wordt door curatoren een beroep gedaan op de op het faillissement toegespitste regeling voor vernietiging van door de schuldenaar verrichte rechtshandelingen waardoor schuldeisers zijn bena...

Lees meer

Doorhaling accountant Weyl blijft in hoger beroep staan

Noor Zetteler annoteerde een uitspraak gepubliceerd in de JOR (2018/85): College van Beroep voor het bedrijfsleven, 16-11-2017, ECLI:NL:CBB:2017:359. Dit arrest betreft het hoger beroep van de curator...

Lees meer

Zorgfraude en de rol van de accountant

Regelmatig blijkt dat binnen zorginstellingen wordt gefraudeerd met zorggelden. Frauderende instellingen misbruiken het systeem van uitbetaling van zorggelden en declareren bijvoorbeeld dubbel, onder ...

Lees meer

KPMG dient onderdelen controledossier aan curatoren van TCN te verstrekken

De Rechtbank Amsterdam heeft op 8 juni 2017 vonnis gewezen in een kort gedingprocedure tussen de curatoren van vastgoedbedrijf TCN en KPMG Accountants N.V. ('KPMG'). De curatoren vorderden op grond va...

Lees meer

Faillissement Phone House

14 februari 2017 De Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht heeft op 13 februari 2017 het faillissement van The Phone House Netherlands B.V. uitgesproken. Door de rechtbank zijn mr. E.L. Zetteler ...

Lees meer

Het accountantsdossier: inzage en geheimhouding

In aflevering 2016-2 van het Tijdschrift voor Insolventierecht zijn Noor Zetteler en Marcel Pheijffer ingegaan op enige aspecten van het tuchtrecht voor accountants. In onderhavige bijdrage gaan zij i...

Lees meer

Enige aspecten van het accountantstuchtrecht

Accountants vervullen een zogeheten poortwachtersfunctie. Zij voegen zekerheid toe aan financiële rapportages van allerhande organisaties. De basiswerkzaamheden zijn: controleren, signaleren en waars...

Lees meer

Wijn & Stael lidmaatschap Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen

Wijn en Stael Advocaten N.V. is geassocieerd lid geworden van de Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen (NVL). De Nederlandse Vereniging van Leasemaatschappijen behartigt al 40 jaar de belang...

Lees meer

De OK stelt wanbeleid bij Meavita vast

2 november jl. heeft de Ondernemingskamer (OK) een belangwekkende uitspraak gedaan in de Meavita-enquête. Meavita Nederland en haar dochterstichtingen Meavita Groep en TZG zijn sinds 2009 failliet. H...

Lees meer

Doorlevering - nakoming van overeenkomsten tijdens faillissement

Bijdrage voor de bundel Overeenkomsten en insolventie, Kluwer 2012, p. 89-108, waarin wordt ingegaan op de verruiming van de doorleveringsplicht tijdens faillissement. De auteurs achten het wenselijk ...

Lees meer

Parttime partnerschap

Noor Zetteler geïnterviewd door het Financieele Dagblad Er zijn nog steeds beroepen waarin parttime werken gelijk staat aan gebrek aan ambitie. Neem de advocatuur. Vier parttimers bewijzen het tegen...

Lees meer

Stille verpanding in rekening-courant

Noor Zetteler, Willem Jan van Andel en Remco Vermaire schreven een bijdrage voor de bundel Bancaire zekerheid: liber amicorum Mr. J.H.S.G.K. Timmermans, Kluwer 2010, p. 7-23, waarin wordt ingegaan op ...

Lees meer

Butterman q.q./Rabobank

De zaak Butterman q.q./Rabobank: opzegging van de kredietovereenkomst, schijn van kredietwaardigheid en de Peeters/Gatzen-vorderingE.L. Zetteler in FIP nr. 1, februari 2009, p. 1712-02-2009...

Lees meer
Faillissementsverslagen