Mr. C.G. Top

Karen

Advocaat

Karen Top werkt sinds 2018 bij Wijn & Stael en is gespecialiseerd in omgevingsrecht, bestuursrecht en zorg. Ze begeleidt cliënten bij onder meer bestemmingsplanwijzigingen, het verkrijgen van omgevingsvergunningen en in handhavingssituaties. Ook treedt ze vaak op in zaken rond overheidsaansprakelijkheid. Op het gebied van zorg adviseert ze zorgaanbieders over governance-, kwaliteits- en toezichtsvraagstukken.

Betrokken, betrouwbaar en gedreven
Karen heeft een sterk analytisch vermogen en gaat pragmatisch te werk. Ze verdiept zich grondig in de zaak en belangen van de cliënt, communiceert helder over haar aanpak en stopt niet voordat ze het doel bereikt heeft. “Ik vind het belangrijk dat cliënten volledig op mij kunnen vertrouwen. Daarom hecht ik veel belang aan een eerlijk advies en ga ik voor het beste resultaat.”

Actief op het snijvlak van publiek- en privaatrecht
Karen publiceerde over de handhaving van het levensmiddelenrecht en over de bestuursrechtelijke rechtsbescherming van zorgaanbieders. Ze adviseert en procedeert vaak op het snijvlak van het publiek- en privaatrecht, waardoor ze breed inzetbaar is en zaken vanuit verschillende gezichtspunten bekijkt.

NEVENFUNCTIES & LIDMAATSCHAPPEN

  • Lid van de vereniging voor gezondheidsrecht (VGR)
  • Lid van de vereniging voor jonge onroerend goed juristen (VJOJ)

OPLEIDING

  • Rechtsgeleerdheid, specialisatie Strafrecht (Vrije Universiteit Amsterdam, 2018), cum laude
  • Nederlands recht, specialisatie Staats- en bestuursrecht (Universiteit Utrecht, 2017)

CASES

  • Karen heeft een gemeente bijgestaan in een procedure waarin de gemeente aansprakelijk was gesteld voor onrechtmatig handelen c.q. onrechtmatige besluitvorming. In deze zaak werd het bestuursrechtelijk handelen in een civiele procedure ter discussie gesteld.
  • Ook stond zij een grote institutionele belegger en een projectontwikkelaar bij in een transformatieproject, waarbij een grote groep belanghebbenden bezwaar maakte tegen de komst van tientallen nieuwe woningen.
  • Karen heeft meerdere cliënten bijgestaan in een bestuursrechtelijke procedure tegen diverse omgevingsvergunningen die grote ruimtelijke gevolgen voor hen hadden.
  • Daarnaast werkte ze mee aan het juridisch stroomlijnen van een beroepsprofiel voor medisch specialisten, waarbij het van belang was om zowel de financiële, als de maatschappelijke en bestuurlijke invloeden in aanmerking te nemen die een rol spelen in de semipublieke sector.
  • Karen adviseerde over (Europese) wet- en regelgeving op het gebied van voedselveiligheid, die ondernemingen in acht moeten nemen bij de voedselverstrekking aan eindverbruikers. Ze onderzocht in hoeverre het mogelijk was om het risico op aansprakelijkheid contractueel te beperken of uit te sluiten.

Publicaties van Karen Top

Hoe varkens in nood de toegang tot de rechter bij omgevingsbesluiten veranderen

In dit blog praten wij u bij over de gevolgen van het - nu al klassieke - Varkens in Nood-arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: het Hof) voor het Nederlandse bestuursprocesrech...

Lees meer

DE WET BIBOB ONDER DE OMGEVINGSWET: VERRUIMING VAN DE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN TER BESCHERMING TEGEN CRIMINELE ACTIVITEITEN IN DE VASTGOEDSECTOR

Huisjesmelkerij kan leiden tot uitbuiting, verhuur aan illegalen, huisvesting van criminelen, overbewoning en (brand)onveiligheid. Althans, zo stelde het Ministerie van Veiligheid en Justitie in de Ha...

Lees meer

Maken gemeenten misbruik van publiekrechtelijke bevoegdheden als zij een zelfbewoningsplicht opleggen wanneer zij een grondpositie hebben?

Is de wijze waarop gemeenten de buy-to-let-praktijk bij nieuwbouwwoningen tegengaan toelaatbaar? Door bewoning van een nieuwbouwwoning voor woningeigenaren (een aantal jaren) verplicht te stellen, wil...

Lees meer

CONTINUITEITSBIJDRAGE ZORGVERZEKERAARS NEDERLAND

Zorgaanbieders die zorg leveren vanuit de basisverzekering of een aanvullende verzekering, kunnen gefaseerd een maandelijkse continuïteitsbijdrage aanvragen bij de zorgverzekeraars via VECOZO. Lees e...

Lees meer

Handhaving van het levensmiddelenrecht en de invloed van Unierechtelijke handhavingsbeginselen

Karen Top heeft met Marianne Hirsch Ballin (hoogleraar Straf- en strafprocesrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam) het artikel 'Handhaving van het levensmiddelenrecht en de invloed van Unierechtel...

Lees meer

Reguliere winkels mogen worden geweerd van winkelgebied met omvangrijke detailhandel

Op 24 juli 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ("de Afdeling") bepaald dat het mogelijk is om in een bestemmingsplan te bepalen dat reguliere detailhandel niet is toegesta...

Lees meer

​Wijziging Huisvestingswet; gemeentelijke regels over middeldure huur geoorloofd?

Per 1 juli 2019 is de Huisvestingswet 2014 ("Hw") gewijzigd. De bevoegdheid van gemeenten om te sturen op verdeling van woonruimte is hiermee aanzienlijk verruimd. Waar gemeenten eerst bij huisvesting...

Lees meer

Meer zorginstellingen verplicht om een cliëntenraad in te stellen: het besluit Wmcz 2018

Veel meer zorginstellingen zullen in de toekomst verplicht worden een cliëntenraad in te stellen. Voor medisch-specialistische bedrijven ("MSB's"), vrijgevestigd medisch specialisten en de eerstelijn...

Lees meer

Wet maatregelen middenhuur: meer duidelijkheid voor marktpartijen?

Gemeenten mogen op grond van de Huisvestingswet 2014 ("Hw") regie voeren op de toewijzing van woningen aan bepaalde categorieën inkomens, door middel van het uitvaardigen van een huisvestingsverorden...

Lees meer

Nieuwe bevoegdheden van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting

Karen Top schreef met Ton Duijkersloot en Alina Koelewijn het artikel 'Nieuwe bevoegdheden van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting'. Dit artikel is in 2018 gepubliceerd in Tijdschrift ...

Lees meer