Mr. C.G. Top

Karen

Advocaat

Karen adviseert en procedeert voornamelijk op het gebied van het omgevingsrecht, het algemeen bestuursrecht en over kwesties op het snijvlak van het publiek- en privaatrecht. Zij staat overheden, ontwikkelaars en marktpartijen regelmatig bij in bestuursrechtelijke geschillen over gebiedsontwikkelingen en bestemmingsplannen. Zij is daarnaast al goed ingevoerd in de Omgevingswet die (naar verwachting) op 1 januari 2022 in werking treedt. Karen adviseert verder regelmatig zorginstellingen en (verenigingen van) medische professionals over onder meer de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg en de Zorgverzekeringswet. Daarbij focust zij met name op kwaliteits- en toezichtsvraagstukken die bij zorgaanbieders kunnen spelen.

Karen heeft snel gevoel bij zowel de commerciële als publieke belangen die in een zaak spelen en komt tot pragmatische oplossingen. Zij is een zeer betrokken en gedreven advocaat, die meedenkt met de cliënt. Haar analytisch vermogen is sterk, waardoor zij in complexe vraagstukken snel tot de kern van een zaak weet te komen.

Tijdens haar studie verrichtte Karen onderzoek naar de vraag of de Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg aan zorginstellingen voldoende rechtsbescherming biedt en heeft zij onderzocht of de bestrijding van voedselfraude in Nederland in overeenstemming is met Europese regelgeving. Daarnaast heeft Karen ervaring opgedaan in zowel de rechtspraak als de advocatuur.

NEVENFUNCTIES & LIDMAATSCHAPPEN

  • Lid van de Jonge Onroerend Goed Juristen (VJOJ).

OPLEIDING

  • Rechtsgeleerdheid, specialisatie Strafrecht (Vrije Universiteit Amsterdam, 2018), cum laude
  • Nederlands recht, specialisatie Staats- en bestuursrecht (Universiteit Utrecht, 2017)

Publicaties van Karen Top

CONTINUITEITSBIJDRAGE ZORGVERZEKERAARS NEDERLAND

Zorgaanbieders die zorg leveren vanuit de basisverzekering of een aanvullende verzekering, kunnen gefaseerd een maandelijkse continuïteitsbijdrage aanvragen bij de zorgverzekeraars via VECOZO. Lees er...

Lees meer

Handhaving van het levensmiddelenrecht en de invloed van Unierechtelijke handhavingsbeginselen

Karen Top heeft met Marianne Hirsch Ballin (hoogleraar Straf- en strafprocesrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam) het artikel 'Handhaving van het levensmiddelenrecht en de invloed van Unierechtel...

Lees meer

Reguliere winkels mogen worden geweerd van winkelgebied met omvangrijke detailhandel

Op 24 juli 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”) bepaald dat het mogelijk is om in een bestemmingsplan te bepalen dat reguliere detailhandel niet is toegesta...

Lees meer

​Wijziging Huisvestingswet; gemeentelijke regels over middeldure huur geoorloofd?

Per 1 juli 2019 is de Huisvestingswet 2014 (“Hw”) gewijzigd. De bevoegdheid van gemeenten om te sturen op verdeling van woonruimte is hiermee aanzienlijk verruimd. Waar gemeenten eerst bij huisvesting...

Lees meer

Meer zorginstellingen verplicht om een cliëntenraad in te stellen: het besluit Wmcz 2018

Veel meer zorginstellingen zullen in de toekomst verplicht worden een cliëntenraad in te stellen. Voor medisch-specialistische bedrijven (“MSB’s”), vrijgevestigd medisch specialisten en de eerstelijns...

Lees meer

Wet maatregelen middenhuur: meer duidelijkheid voor marktpartijen?

Gemeenten mogen op grond van de Huisvestingswet 2014 (“Hw”) regie voeren op de toewijzing van woningen aan bepaalde categorieën inkomens, door middel van het uitvaardigen van een huisvestingsverordeni...

Lees meer

Nieuwe bevoegdheden van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting

Karen Top schreef met Ton Duijkersloot en Alina Koelewijn het artikel ‘Nieuwe bevoegdheden van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting’. Dit artikel is in 2018 gepubliceerd in Tijdschrift ...

Lees meer