Mr. drs. E.L. Pasma

Else Loes

Partner

Else Loes Pasma werkt sinds 1999 bij Wijn & Stael. Zij is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en samenwerkingsgeschillen. Ze treedt op voor bedrijven, voor (semi)publieke organisaties, zorginstellingen, bestuurders, commissarissen, ondernemingsraden, professionals en hoger management bij het oplossen en voorkomen van conflicten.

Else Loes adviseert met name over ontslagrecht, reorganisaties, outsourcing, CAO-vraagstukken, harmonisatie van arbeidsvoorwaarden, de WNT en sectorale codes, dossiervorming en strategische positionering bij conflicten. Ze heeft veel juridische ervaring in het bedrijfsleven en de semipublieke sector, in het bijzonder de zorg en culturele sector.

Na een commerciële functie bij Wolters Kluwer werd Else Loes Pasma in 1993 advocaat. Ze is zeer betrokken, schakelt snel en streeft in iedere zaak naar de beste oplossing, waarbij niet alleen de juridische aspecten leidend zijn. Vanuit haar ervaring in bestuurlijke en toezichthoudende functies kan zij het hele speelveld overzien en betrekken bij de strategie en oplossing. Ze wordt graag in een vroeg stadium ingeschakeld, omdat er dan nog keuzes kunnen worden gemaakt. Ze is creatief maar ook pragmatisch. Haar belangrijkste vraag aan iedere cliënt is wat hij wil bereiken en wanneer een zaak naar tevredenheid zal zijn opgelost. Dat is bepalend voor de koers die ze uitzet.

NEVENFUNCTIES & LIDMAATSCHAPPEN

 • Advocaatlid Hof van Discpline
 • Arbiter voor de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV)
 • Voorzitter van de Ondernemersclub Nederlands Film Festival
 • Lid van de Kampong Businessclub
 • Lid van de VAAN (Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland)
 • Lid van de VAAA (Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam)
 • Lid van de VAAMN (Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Midden-Nederland)
 • Lid van de Vereniging Gezondheidsrecht

OPLEIDING

 • Opleiding mediation
 • Specialisatieopleiding Arbeidsrecht, Grotius Academie (1999, cum laude)
 • Beroepsopleiding Advocatuur (1993-1994)
 • Basiscursus Uitgeverij en NIMA-A (1993)
 • Nederlands Recht, Privaatrecht en Ondernemingsrecht, Universiteit Utrecht (1992)
 • Engelse taal- en letterkunde, Universiteit Utrecht (1990)

RECHTSGEBIEDENREGISTRATIE

Else Loes heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Arbeidsrecht (Collectief ontslag, Internationaal arbeidsrecht, Medezeggenschap)

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Publicaties van Else Loes Pasma

Medisch specialist ontheven uit concurrentiebeding ledenovereenkomst MSB

Sinds 1 januari 2015 zijn de meeste medisch specialisten in Nederlandse ziekenhuizen georganiseerd in een nieuw samenwerkingsverband, het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB). Mag een vrijgevestigd me...

Lees meer

Meer zorginstellingen verplicht om een cliëntenraad in te stellen: het besluit Wmcz 2018

Veel meer zorginstellingen zullen in de toekomst verplicht worden een cliëntenraad in te stellen. Voor medisch-specialistische bedrijven (“MSB’s”), vrijgevestigd medisch specialisten en de eerstelijns...

Lees meer

WNT: cumulatie transitievergoeding en billijke vergoeding mogelijk

De Wet normering topinkomens (''WNT'') bepaalt dat partijen ten hoogste een ontslagvergoeding van 75.000 euro bruto kunnen overeenkomen bij ontslag van een topfunctionaris. Er heeft lange tijd onduid...

Lees meer

Nieuwe Uitvoeringsregels UWV: Herplaatsingsplicht werkgever gaat over de landsgrenzen heen

Sinds de invoering van de WWZ kan een werknemer pas worden ontslagen indien deze niet herplaatst kan worden binnen de onderneming van de werkgever. Nu steeds meer bedrijven internationaal opereren en ...

Lees meer

Non-activiteit onder de WNT: prevaleert de letter of de geest?

Een werkgever die valt onder de reikwijdte van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en zijn topfunctionaris mogen geen ontslagvergoeding overeenkomen d...

Lees meer

Persoonlijke gevolgen ontslag van belang voor billijke vergoeding ex artikel 7:681 BW

Sinds de invoering van de WWZ kan een werknemer bij ontslag onder bijzondere omstandigheden aanspraak maken op een billijke vergoeding naast de transitievergoeding. Op 30 juni 2017 heeft de Hoge Raad ...

Lees meer

Geslaagd seminar "Hoe ver reikt het gezag van de werkgever?"

Op 8 en 13 juni jl. vond het seminar Actualiteiten arbeidsrecht plaats in de Utrechtse Stadsschouwburg, verzorgd door arbeidsrechtspecialisten Maaike Faber, Joyce Snijder en Else Loes Pasma. Hoofdthem...

Lees meer

Zware schriftelijkheidseis geldt ook voor een relatiebeding

Een concurrentiebeding is slechts geldig indien de werkgever dit schriftelijk is overeengekomen met een meerderjarige werknemer. De Hoge Raad heeft in het arrest Philips/Oostendorp uit 2008 beslist da...

Lees meer

Verkrijger wordt verantwoordelijk voor achterstallige premies

De Hoge Raad heeft op 14 oktober 2016 een belangrijk arrest gewezen voor de overnamepraktijk. De vraag die centraal stond was of de verkrijger na een overgang van onderneming gehouden is achterstallig...

Lees meer

Samenloop WNT en WWZ

Op grond van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) kunnen partijen bij het einde van de arbeidsovereenkomst geen hogere vergoeding overeenkomen dan een ...

Lees meer

Nieuwe klachtwet zorg - WKKGZ aangenomen

Op 6 oktober 2015 heeft de Eerste Kamer de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) aangenomen. Deze wet is de opvolger van de Kwaliteitswet en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcz)....

Lees meer

Integrale bekostiging

Nieuwe inzichten dwingen tot heroverweging Ziekenhuizen en medisch specialisten zouden op korte termijn hun ingrijpende wijziging van de organisatiestructuur per 1 januari 2015 moeten heroverwegen. E...

Lees meer

Wet Normering Topinkomens

Wijzigt tijdelijke andere baan de positie van een topfunctionaris?
De stroom uitspraken over de werkingssfeer van de Wet Normering Topinkomens (WNT) houdt onverminderd aan. In een zaak betreffe...

Lees meer

Nadere regelgeving WWZ

De inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (WWZ) per 1 januari respectievelijk 1 juli 2015 leidt tot een grondige herziening van het arbeidsrecht. In een tiental besluiten zal de WWZ de komende ...

Lees meer

Positie payrollwerknemer bij ontslag per 1 januari 2015 gewijzigd

Per 1 januari 2015 is de ontslagbescherming van werknemers die via een payrollbedrijf bij een opdrachtgever werkzaam zijn aanzienlijk versterkt. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid h...

Lees meer

Financiering ziekenhuizen - integrale Bekostiging: veel onzekerheid met grote gevolgen

Met ingang van 1 januari 2015 wordt de financiering van ziekenhuizen ingrijpend gewijzigd. Door invoering van integrale bekostiging verliezen medisch specialisten hun zelfstandig declaratierecht en de...

Lees meer

Ketenbepaling contracten

‘Flexcontract kan oneindig’, kopte een landelijk dagblad onlangs naar aanleiding van een uitspraak van het Gerechtshof Den Bosch. De suggestie dat de rechters feitelijk een streep zetten door de beper...

Lees meer

Beloning en vertrekregelingen

Het Wetsvoorstel Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (hierna: “WNT”) is op 6 december 2011 unaniem aangenomen door de Tweede Kamer. Als gevolg van de WNT wordt de ...

Lees meer

Zieke werknemers


Blijvende arbeidsongeschiktheid verbreekt de vereiste band tussen de werknemer en de overgedragen onderneming.

De kantonrechter Amsterdam heeft recentelijk bepaald dat een arbeidsonge...

Lees meer

Enquêterecht in de zorg - machtspositie clientenraad versterkt

De Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi, 2006) verplicht instellingen die de rechtsvorm van een stichting of vereniging hebben, om enquêtebevoegdheid toe te kennen aan een orgaan dat de cliënten verte...

Lees meer

Enquêterecht in de zorg - Bestuurlijke impasses in de gezondheidszorg

Binnen zorginstellingen die de rechtsvorm van een stichting of vereniging hebben komt het recht van enquête toe aan de cliëntenraad. Op grond van dit recht kan een verzoek worden ingediend bij de Onde...

Lees meer

Verkeersboete tijdens werk

Op 13 juni jl. heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de vraag of een werkgever de verkeersboetes die werknemers bij de uitoefening van hun werkzaamheden oplopen dient te betalen. Het ging in deze za...

Lees meer