Mr. I.M.A. Lintel

Ida

Partner

Ida Lintel is gespecialiseerd in civiele cassatie. Ze is advocaat bij de Hoge Raad en behandelt civiele cassatiezaken en prejudiciële procedures op het gehele terrein van het burgerlijk recht. Daarbij ligt de focus op corporate & commercial litigation en het arbeidsrecht. Daarnaast procedeert Ida regelmatig bij de rechtbank en het gerechtshof en voert zij procedures bij het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Inhoudelijk gedreven met aandacht voor de cliënt
Ida is een toegewijde advocaat met een sterk analytisch vermogen en een brede oriëntatie. Ze beschikt over diepgaande inhoudelijke expertise, waardoor ze complexe vraagstukken snel kan doorgronden. “Ik houd van de inhoudelijke uitdaging in mijn werk en geniet van de samenwerking in een getalenteerd team, dat gedreven is om het beste resultaat te behalen.” Ida komt regelmatig met een originele visie, heeft oog voor detail en betrekt de cliënt nauw bij het hele proces.

Specialist in burgerlijk procesrecht
Ida publiceert over uiteenlopende onderwerpen op het gebied van het arbeids-, insolventie- en procesrecht. Ook geeft ze cursussen over het burgerlijk procesrecht.

NEVENFUNCTIES & LIDMAATSCHAPPEN

 • Rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Gelderland
 • Bestuurslid van de VCCA (Vereniging van Civiele Cassatieadvocaten)
 • Auteur Editie Tekst & Commentaar Insolventierecht (Kluwer)
 • Lid van de NVvP (Nederlandse Vereniging voor Procesrecht)
 • Lid van de Vereeniging Handelsrecht
 • Lid van de VAAMN (Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Midden-Nederland)
 • Lid van de VCL (Vereniging Corporate Litigation)

OPLEIDING

 • Specialisatieopleiding civiele cassatieadvocatuur, PAO Universiteit Leiden (2017)
 • Nederlands Recht & Internationaal Publiekrecht, Universiteit Utrecht (2013, cum laude)
 • Liberal Arts & Science, University College Utrecht (2010, summa cum laude)

AANBEVELINGEN

 • Legal 500 - 2020: Dispute resolution: Commercial Litigation
  Testimonial: "a bona fide rising star"

RECHTSGEBIEDENREGISTRATIE

Ida heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Cassatie (Civiel)

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Publicaties van Ida Lintel

Aansprakelijkheid gerechtsdeskundige: ernstig verwijt vereist?

Op 14 oktober 2022 oordeelde de Hoge Raad over de maatstaf die geldt voor de aansprakelijkheid van een gerechtsdeskundige. Uit het arrest blijkt dat er geen ernstig verwijt of ernstige fout vereist is...

Lees meer

Opnieuw naar het Hof van Justitie voor duidelijkheid over de positie van werknemers bij een pre-packaged doorstart (zaak Heiploeg)

In een recente bijdrage in het Tijdschrift voor Insolventierecht nemen Ida Lintel en Thijs van Zanten de prejudiciële verwijzing door de Hoge Raad in de zaak Heiploeg onder de loep. Eerder oordeelde ...

Lees meer

Hoge Raad formuleert maatstaf voor concernenquête in SNS-zaak

Het besluit tot nationalisatie van SNS door toenmalig minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem maakte in 2013 veel los. De effecten in SNS Reaal en SNS Bank werden onteigend zonder dat aan de ontei...

Lees meer

Toetsingsmoment appelrechter in zaken over ontbinding arbeidsovereenkomst

Op 21 februari jl. heeft de Hoge Raad twee principiële uitspraken gewezen over de vraag of het hof bij de beoordeling van ontbindingszaken op grond van art. 7:683 BW feiten en omstandigheden mag en m...

Lees meer

Hoge Raad geeft overweging ten overvloede

Ida Lintel heeft een annotatie geschreven onder het arrest HR 23 maart 2019, JBPR 2019/31, waarin zij ingaat op de betekenis van een door de Hoge Raad gegeven overweging ten overvloede.
18-7-2019...

Lees meer

Vernietiging door de Hoge Raad: gevolgen van de vernietiging bij verwijzing

Indien de Hoge Raad een uitspraak van een lagere rechter vernietigt, kan hij de zaak vervolgens zelf afdoen (art. 420 Rv) of verwijzen naar een andere rechter (art. 421 Rv). Indien de Hoge Raad de bes...

Lees meer

De billijke vergoeding in verschillende procedures

De rechter kan aan een werknemer een billijke vergoeding toekennen wanneer hij van oordeel is dat de beëindiging van de arbeidsovereenkomst het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten v...

Lees meer

De arbeidsovereenkomst in de Faillissementswet

In een bijdrage aan het Insolad Jaarboek 2018 ''De curator en het personeel'' gaan Thijs van Zanten en Ida Lintel in op verleden, heden en toekomst van artikel 40 Fw.


3-4-2018...

Lees meer

Hoge Raad over ontbindingsprocedures onder de Wwz

Op 16 februari 2018 wees de Hoge Raad twee beschikkingen waarin hij antwoord geeft op een aantal vragen in de praktijk over de ontbindingsprocedure onder de Wwz (zie ECLI:NL:HR:2018:182 en ECLI:NL:HR:...

Lees meer

Voorzieningen bij herstel van de arbeidsovereenkomst

Onder de Wwz is het mogelijk om van iedere ontbindingsbeschikking van de kantonrechter in hoger beroep en cassatie te komen. Een hoger beroep of cassatieberoep schorst de tenuitvoerlegging van de ontb...

Lees meer

Bijzonderheden van het faillissement van de Zeeuwse fosforfabrikant Thermphos

Ida Lintel interviewde samen met Demelza Roffel de curatoren van de Zeeuwse fosforfabrikant Thermphos. Hun artikel over het faillissement van Thermphos is gepubliceerd in het Tijdschrift voor Insolven...

Lees meer

Aansprakelijkheid van de doorlener voor ondergeschikten

Op 14 juli jl. heeft de Hoge Raad een arrest gewezen over de aansprakelijkheid van een doorlener voor schade die is veroorzaakt door een ondergeschikte (zie HR 14 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1345 (JMV/...

Lees meer

Lessen uit het eerste ziekenhuisfaillissement

Onze advocaat Ida Lintel interviewde samen met Merel Kampers de curatoren van het Ruwaard van Puttenziekenhuis. Hun artikel over de lessen uit het eerste faillissement van een ziekenhuis verscheen o...

Lees meer

Processuele aspecten van de procedure tot faillietverklaring Deel II

Onze cassatieadvocaten Thijs van Zanten en Ida Lintel maakten een tour d'horizon door de procedure tot faillietverklaring met al haar eigenaardigheden. Onlangs verscheen het tweede deel van hun artike...

Lees meer

Bevoegdheden van de openbaar pandhouder op vorderingen

Een pandhouder heeft het recht van parate executie. Dit betekent dat de pandhouder - zonder tussenkomst van de rechter - het pandrecht kan uitwinnen en zich kan verhalen op de opbrengst op het moment ...

Lees meer

Processuele aspecten van de procedure tot faillietverklaring

Thijs van Zanten en Ida Lintel brengen in een tweedelig overzichtsartikel de processuele aspecten van de procedure tot faillietverklaring in kaart naar aanleiding van diverse recente ontwikkelingen in...

Lees meer

Ida Lintel in Best Young Professionals Law

Voor de vijfde achtereenvolgende keer organiseerde de Memory Group dit jaar de competitie Best Young Professionals Law. Om de Best Young Professionals Law Top 50 samen te stellen zijn de ca. 2000 deel...

Lees meer

Afschaffing exequatur in nieuwe Europese verordening

Sinds 10 januari 2015 is een nieuwe Europese verordening (Verordening (EU) Nr. 1215/2012) van kracht betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in g...

Lees meer

Bankgarantie

De bankgarantie vervult een belangrijke rol in het handelsverkeer als zekerheidsdocument. Indien partijen een overeenkomst aangaan, kan de ene partij ('debiteur') tot zekerheid van de nakoming van zij...

Lees meer