Mr. G. Konings

Guido

Advocaat

Guido Konings werkt sinds 2013 bij Wijn & Stael. Hij is als advocaat actief op het insolventie- en het ondernemingsrecht. Zijn kennis van zowel de insolventie- als de ondernemingspraktijk zorgt dat Guido complexe dossiers goed kan overzien. Hij komt snel tot de kern en kan op basis daarvan de cliënt goed adviseren. De dynamiek van de advocatuur - van adviseren tot procederen - spreekt hem in het bijzonder aan.

Tijdens zijn studie aan de Radboud Universiteit Nijmegen heeft Guido een jaar aan de Universiteit van Stockholm gestudeerd. Hij schreef zijn afstudeerscriptie over de Wet Giraal Effectenverkeer, en de daarmee samenhangende goederenrechtelijke problemen in het geval van een faillissement van een bank. In zijn studietijd schreef hij als redacteur van het verenigingsblad van de Juridische Faculteitsvereniging Nijmegen artikelen over diverse juridische onderwerpen.

NEVENFUNCTIES & LIDMAATSCHAPPEN

  • Penningmeester van de Stichting Opleiding Advocaten Arrondissement Midden-Nederland
  • Lid van de JIRA (Jonge Insolventierecht Advocaten)

OPLEIDING

  • Nederlands Recht, afstudeerrichtingen Burgerlijk recht (2013, met tevredenheid) en Ondernemingsrecht (2013), Radboud Universiteit Nijmegen

Publicaties van Guido Konings

Het beginsel van concentratie van klachten in het accountancytuchtrecht

Bij de inwerkingtreding van de Wet toezicht accountantsorganisaties heeft de wetgever overwogen dat een aantal gebeurtenissen het algehele vertrouwen in accountants ernstig heeft ondergraven. Het beoo...

Lees meer

Leasekroniek

De leasebranche is de afgelopen jaren aanzienlijk gegroeid. Het begrip ‘lease’ kent de Nederlandse wet echter niet. De verschillende leaseconstructies zijn daarom vormgegeven aan de hand van mogelijkh...

Lees meer

Zorgfraude en de rol van de accountant

Regelmatig blijkt dat binnen zorginstellingen wordt gefraudeerd met zorggelden. Frauderende instellingen misbruiken het systeem van uitbetaling van zorggelden en declareren bijvoorbeeld dubbel, onder ...

Lees meer

Rechtsmacht en de Peeters/Gatzen-vordering

De Hoge Raad stelde op vrijdag 8 september 2017 aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) onder meer de vraag of een door de faillissementscurator ingestelde Peeters/Gatzen-vordering onde...

Lees meer

KPMG dient onderdelen controledossier aan curatoren van TCN te verstrekken

De Rechtbank Amsterdam heeft op 8 juni 2017 vonnis gewezen in een kort gedingprocedure tussen de curatoren van vastgoedbedrijf TCN en KPMG Accountants N.V. (“KPMG”). De curatoren vorderden op grond v...

Lees meer

Overtreding beheersverbod CV

Tot voor kort was een commanditaire (of ‘stille’) vennoot altijd hoofdelijk aansprakelijk bij overtreding van het beheersverbod. De Hoge Raad is op 29 mei 2015 omgegaan.1 Overtreding van het beheersve...

Lees meer

Grens enquêterecht

Alleen belanghebbenden met een economisch belang kunnen een enquêteverzoek bij de Ondernemingskamer indienen. In een recente uitspraak van de Hoge Raad (inzake Slotervaart) wordt meer duidelijkheid ge...

Lees meer

Faillissement - Eigen aangifte van een lege rechtspersoon? Niet zonder risico!

Voor een rechtspersoon die niet meer aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen, lijkt een faillissementsaanvraag de aangewezen weg. Na een aandeelhoudersbesluit daartoe is het de bestuurder die de ...

Lees meer