Mr. H.W. Dekker

Heidi

Advocaat

Heidi Dekker werkt sinds 2019 bij Wijn & Stael en is gespecialiseerd in bestuursrecht. Ze adviseert en procedeert onder meer over de bestuurs- en milieurechtelijke aspecten bij gebieds- en projectontwikkeling en over algemene bestuursrechtkwesties, zoals de openbaarheid van overheidsinformatie. Daarnaast staat ze cliënten bij in handhavingsprocedures op het terrein van het omgevingsrecht en privacyrecht.

Betrokken bruggenbouwer
Heidi is een proactieve, betrokken en resultaatgerichte advocaat. Ze houdt ervan om complexe zaken juridisch goed uit te pluizen en een brug te slaan tussen verschillende partijen en belangen. Ze ziet geen detail over het hoofd en is pas tevreden als ze het hoogst haalbare heeft bereikt. “Ik krijg er energie van als ik mijn expertise kan inzetten om samen met mijn cliënt tot een rechtvaardige oplossing te komen.”

Brede ervaring
Heidi werkte eerder bij de Raad van State, waar ze specifieke kennis heeft opgedaan van het omgevingsrecht, milieurecht en natuurbeschermingsrecht. Ook werkte ze bij De Nederlandsche Bank en deed ze ervaring op bij een internationaal advocatenkantoor, waar zij deel uitmaakte van de secties Real Estate en Privacy.

NEVENFUNCTIES & LIDMAATSCHAPPEN

 • Lid en vicevoorzitter van de bezwaarschriftencommissie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Lid van de VAR (Vereniging voor Bestuursrecht)
 • Lid van de VMR (Vereniging voor Milieurecht)
 • Secretaris van het Vrouwennetwerk Bestuursrecht

OPLEIDING

 • Grotius specialisatieopleiding Algemeen bestuursrecht (2012, cum laude)
 • Master Nederlands Recht, Staats- en bestuursrecht en Privaatrecht, Universiteit van Utrecht (2007, cum laude)

CASES

 • Heidi heeft succesvol bemiddeld in een zaak waarin het bouwproject van haar cliënt dreigde te worden stilgelegd door een bouwstop. Door haar tussenkomst kwam de communicatie met de gemeente weer op gang en werd in goed overleg een oplossing gevonden.
 • Ook heeft Heidi voor een cliënt de invordering van dwangsommen weten af te wenden door het bestuursorgaan te wijzen op de verjaring van deze bevoegdheid. De cliënt hoefde hierdoor de dwangsommen niet te betalen.
 • Heidi heeft een voedingsmiddelenproducent geadviseerd over de benodigde kabels- en leidingvergunningen voor het verplaatsen van (een deel van) de productielocatie.
 • Daarnaast heeft ze een institutionele belegger geadviseerd over de planologische mogelijkheden voor een grootschalige herontwikkeling van een winkelcentrum.

RECHTSGEBIEDENREGISTER

Heidi heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Omgevingsrecht (Milieurecht, Ruimtelijk bestuursrecht en Natuurbeschermingsrecht)

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Publicaties van Heidi Dekker

Blik op het overgangsrecht van de Omgevingswet

Het overgangsrecht regelt de overgang van het huidige naar het nieuwe stelsel en bepaalt welke regels vanaf 1 juli 2023 van toepassing zijn. De komende jaren zal het overgangsrecht een grote rol gaan ...

Lees meer

Raad van State trekt een streep door de bouwvrijstelling stikstof

Vandaag heeft de hoogste bestuursrechter, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de nieuwste pleister van het stikstofprobleem voor de bouw getrokken. De uitspraak kan verstrekkende ge...

Lees meer

Milieunormen onder de Omgevingswet

Van ‘twee’ sporen naar integratie
Van oudsher is in het omgevingsrecht sprake van een scheiding tussen het ruimtelijk spoor (Wet ruimtelijke ordening) en het milieuspoor (Activiteitenbesluit)...

Lees meer

MOGEN SPORTSCHOLEN REGISTREREN OF HUN LEDEN GEVACCINEERD ZIJN?

De coronamaatregelen blijven elkaar snel opvolgen, maar de verplichte coronacheck is voor sportscholen al enkele weken van kracht. Sportscholen mogen hun leden enkel tot de sportschool toelaten als zi...

Lees meer

Stikstofwet en bouwvrijstelling gaan per 1 juli in

Op 1 juli treden de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (hierna: Stikstofwet) en het Besluit stikstofreductie en natuurverbetering in werking. Hiermee wordt onder andere een (gedeeltelijke) vrij...

Lees meer

Hoe varkens in nood de toegang tot de rechter bij omgevingsbesluiten veranderen

In dit blog praten wij u bij over de gevolgen van het - nu al klassieke - Varkens in Nood-arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: het Hof) voor het Nederlandse bestuursprocesrech...

Lees meer

Reguleren woningbouw: straks ook mogelijk onder de Omgevingswet?

De woningmarkt staat onder druk. Het aantal inwoners en daarmee de vraag naar woningen in ons land blijft stijgen. Zo moeten er volgens het Stadsakkoord Wonen in de gemeente Utrecht tot aan 2040 60.00...

Lees meer

Participatie onder de Omgevingswet: niet nieuw, wel anders geregeld

In een bijdrage in het Tijdschrift voor Bouwrecht gaan Shanna Derksen en Heidi Dekker in op de vraag op welke wijze op participatie kan worden gestuurd op grond van huidige wet- en regelgeving. In dat...

Lees meer

Participatie onder de Omgevingswet: niet nieuw, wel anders geregeld (deel I).

Shanna Derksen en Heidi Dekker gaan in een recente bijdrage in het Tijdschrift voor Bouwrecht in op de wijze waarop op grond van huidige wet- en regelgeving op participatie kan worden gestuurd en op d...

Lees meer

De Nationale Omgevingsvisie komt eraan

Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021 maakt het Rijk een Nationale Omgevingsvisie ("NOVI"). Dit is een integrale langetermijnvisie voor de hele fysieke leefomgeving in Neder...

Lees meer

Participatie: geen afvinklijstje maar hoe lever je maatwerk?

Het is inmiddels ingeburgerd geraakt dat overheid en ontwikkelaars burgers vroegtijdig betrekken bij (besluitvorming over) nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. De overheid en de markt doen dit op vrijwi...

Lees meer

De stikstofcrisis: het PAS, de commissie Remkes en provinciale beleidsregels, hoe zit het nu?

Sinds de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 29 mei 2019 is een stikstofcrisis gaande. De uitspraak heeft tot gevolg gehad dat nieuwe ontwikkelingen alleen doorgang ...

Lees meer