Prof. mr. T.T. van Zanten

Thijs

Partner

Thijs van Zanten is partner en geeft leiding aan de sectie cassatie. Hij adviseert en procedeert in geschillen op het terrein van het insolventierecht, ondernemingsrecht, overeenkomstenrecht en aansprakelijkheidsrecht, met inbegrip van bestuurders- en beroepsaansprakelijkheid. Hij treedt zowel op in feitelijke instanties als in cassatiezaken en prejudiciële procedures bij de Hoge Raad. Daarnaast biedt hij bijstand in procedures bij het Hof van Justitie van de Europese Unie, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en het Benelux-Gerechtshof.

Kritisch en oplossingsgericht
Thijs is een optimistische, taalvaardige en nieuwsgierige advocaat. Hij stelt alles ter discussie, wat vaak tot onverwachte inzichten leidt en een vastgelopen zaak weer op gang kan helpen. Daarbij streeft hij elke dag naar topkwaliteit. “Ik geniet ervan om te werken met een team van gemotiveerde cassatieadvocaten, om samen de grenzen van het recht op te zoeken en voor onze cliënten een optimaal resultaat te behalen.”

Expert in insolventierecht
Thijs publiceert en doceert veelvuldig, in het bijzonder over het insolventierecht. In 2010 won hij de eerste Publicatieprijs van de Vereniging voor Burgerlijk Recht.

NEVENFUNCTIES & LIDMAATSCHAPPEN

 • Hoogleraar Overeenkomst en Zekerheid aan de Rijksuniversiteit Groningen
 • Voorzitter redactie Tijdschrift voor Insolventierecht
 • Lid hoofdredactie Serie Wessels Insolventierecht
 • Lid Adviescommissie Insolventierecht Nederlandse Orde van Advocaten
 • Vaste docent bij de specialisatieopleiding van INSOLAD/Grotius
 • Lid INSOLAD Commissie prejudiciële vragen
 • Redacteur Tekst & Commentaar Insolventierecht
 • Fellow van INSOLAD en lid INSOL Europe
 • Lid Vereniging Civiele Cassatieadvocaten
 • Lid Nederlandse Vereniging voor Procesrecht

OPLEIDING

 • Specialisatieopleiding civiele cassatieadvocatuur, PAO Universiteit Leiden (2014)
 • Promotie 'De overeenkomst in het insolventierecht', Rijksuniversiteit Groningen (2012)
 • Nederlands Recht, Universiteit Utrecht (2003)

AANBEVELINGEN

 • Chambers 2021 - Up and Coming Dispute Resolution: Supreme Court Litigation
 • Chambers 2020 - Up and Coming Dispute Resolution: Supreme Court Litigation
  Cliënt feedback: "very well known and well reputed." "good niche for Supreme Court insolvency proceedings."
 • Chambers 2019 - Up and Coming Dispute Resolution: Supreme Court Litigation
  Cliënt feedback: "very practical approach that makes him very accessible and gives him a clear view on what really matters."
 • Legal 500 - 2021: Dispute resolution: Commercial Litigation
  Testimonial: ‘We have worked with Thijs van Zanten and his team on high-profile litigation at the Dutch Supreme Court. Thijs is a well-established Supreme Court lawyer, with a practical approach. Together with Ida Lintel he delivers output within the desired time frame.’
 • Legal 500 - 2020: Dispute resolution: Commercial Litigation
  Testimonial: "Thijs van Zanten has the rather unique profile of being both very intelligent and very practical. He is extremely responsive and has the ability to deliver first-class work within a very limited amount of time. He is the top of the list expert in the field of insolvency law Supreme Court litigation."

CASES

Bekijk de cases van de sectie Cassatie.

RECHTSGEBIEDENREGISTER

Thijs heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Cassatie (Civiel)
 • Insolventierecht (Faillissement, Surseance van betaling, WSNP)

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Publicaties van Thijs van Zanten

In de wurggreep van de wederpartij

De redding van in de kern levensvatbare ondernemingen die om de een of andere reden in zwaar weer zijn geraakt, is een thema dat al geruime tijd hoog op de (rechts)politieke agenda staat. De coronacri...

Lees meer

Opnieuw naar het Hof van Justitie voor duidelijkheid over de positie van werknemers bij een pre-packaged doorstart (zaak Heiploeg)

In een recente bijdrage in het Tijdschrift voor Insolventierecht nemen Ida Lintel en Thijs van Zanten de prejudiciële verwijzing door de Hoge Raad in de zaak Heiploeg onder de loep. Eerder oordeelde ...

Lees meer

Wet Homologatie Onderhands Akkoord aangenomen door de Tweede Kamer

Op 26 mei 2020 heeft de Tweede Kamer de Wet Homologatie Onderhands Akkoord ('WHOA') aangenomen. Deze wet maakt het voor ondernemingen die levensvatbaar zijn maar een te hoge schuldenlast hebben mogeli...

Lees meer

De arbeidsovereenkomst in de Faillissementswet

In een bijdrage aan het Insolad Jaarboek 2018 ''De curator en het personeel'' gaan Thijs van Zanten en Ida Lintel in op verleden, heden en toekomst van artikel 40 Fw.


3-4-2018...

Lees meer

Verhuurder versus faillissementscurator

In een recente noot gaat Thijs van Zanten onder meer in op de vraag of de verhuurder de curator van de huurder kan dwingen om achtergelaten spullen uit het gehuurde te verwijderen. Ook bespreekt hij d...

Lees meer

Processuele aspecten van de procedure tot faillietverklaring Deel II

Onze cassatieadvocaten Thijs van Zanten en Ida Lintel maakten een tour d'horizon door de procedure tot faillietverklaring met al haar eigenaardigheden. Onlangs verscheen het tweede deel van hun artike...

Lees meer

Processuele aspecten van de procedure tot faillietverklaring

Thijs van Zanten en Ida Lintel brengen in een tweedelig overzichtsartikel de processuele aspecten van de procedure tot faillietverklaring in kaart naar aanleiding van diverse recente ontwikkelingen in...

Lees meer

Huur roerende zaken

Artikel 39 Fw geldt niet alleen voor de huur van onroerende zaken, maar ook voor de huur van roerende zaken. Dat heeft de Hoge Raad in een recent arrest beslist. Hiermee heeft de Hoge Raad een einde g...

Lees meer

Keuzerecht van de curator

Op 11 juli jl. heeft de Hoge Raad een principieel oordeel geveld over de mogelijkheden die de curator ten dienste staan om verbintenissen die voortvloeien uit door de schuldenaar vóór faillissement ...

Lees meer

Curator en informatie

Informatieverschaffing door de curator in faillissement In deze bijdrage concentreren de auteurs zich op de verplichting tot informatieverschaffing van de curator jegens de gezamenlijke schuldeisers...

Lees meer

Overeenkomst en boedelschulden

Over wederkerige overeenkomsten en boedelschulden Op 19 april jl. wees de Hoge Raad een baanbrekend arrest dat het insolventierecht op zijn grondvesten deed schudden. In Koot Beheer/Tideman q.q. komt...

Lees meer

De separatist

Rechtsuitoefening in de zin van art. 58 lid 1 Fw Binnen Europa bestaat een tendens waarbij de rechten van zekerheidscrediteuren tijdens de insolventieprocedure steeds verder worden teruggeschroefd. I...

Lees meer