Mr. dr. T.T. van Zanten

Thijs

Partner

Thijs van Zanten is een procesadvocaat in hart en nieren. Hij adviseert en procedeert over een breed scala aan onderwerpen, met een bijzondere focus op meer principiële geschillen die liggen op het terrein van het insolventierecht, het financieel recht en het bestuurdersaansprakelijkheidsrecht. Thijs is toegelaten als advocaat bij de Hoge Raad en kan zijn cliënten dus ook bijstaan in cassatiezaken en prejudiciële procedures bij de Hoge Raad.

Thijs publiceert veelvuldig over uiteenlopende onderwerpen, in het bijzonder op het terrein van het insolventierecht en het procesrecht, is voorzitter van de redactie van het Tijdschrift voor Insolventierecht en redacteur van de Losbladige Faillissementswet. Daarnaast verzorgt hij regelmatig annotaties voor het tijdschrift Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR). In 2010 won hij met zijn publicatie over de positie van de pandhouder van vorderingen in faillissement de eerste Publicatieprijs van de Vereniging voor Burgerlijk Recht. In 2012 promoveerde Thijs aan de Rijksuniversiteit Groningen op een proefschrift over de invloed van het insolventierecht op door de schuldenaar gesloten overeenkomsten.

Thijs is vaste docent bij de specialisatieopleiding van INSOLAD/Grotius en treedt daarnaast op als gastdocent aan de Universiteit Utrecht en de Rijksuniversiteit Groningen. Tevens verzorgt hij regelmatig (inhouse-)cursussen voor advocaten over civiele cassatie en appelprocesrecht. Thijs is lid van de Adviescommissie Insolventierecht van de Nederlandse Orde van Advocaten, van de INSOLAD Commissie prejudiciële vragen en van de Examencommissie Beroepsopleiding Advocaten.

NEVENFUNCTIES & LIDMAATSCHAPPEN

 • Voorzitter redactie Tijdschrift voor Insolventierecht
 • Lid Adviescommissie Insolventierecht Nederlandse Orde van Advocaten
 • Lid INSOLAD Commissie prejudiciële vragen
 • Redacteur Losbladige Faillissementswet
 • Lid Examencommissie Beroepsopleiding Advocaten
 • Lid van INSOL Europe
 • Lid Vereniging Civiele Cassatieadvocaten
 • Lid Nederlandse Vereniging voor Procesrecht

OPLEIDING

 • Nederlands Recht, Universiteit Utrecht (2003)
 • Promotie 'De overeenkomst in het insolventierecht', Rijksuniversiteit Groningen (2012)
 • Specialisatieopleiding civiele cassatieadvocatuur, PAO Universiteit Leiden (2014)

Publicaties van Thijs van Zanten

De arbeidsovereenkomst in de Faillissementswet

In een bijdrage aan het Insolad Jaarboek 2018 'De curator en het personeel' gaan Thijs van Zanten en Ida Lintel in op verleden, heden en toekomst van artikel 40 Fw....

Lees meer

Verhuurder versus faillissementscurator

In een recente noot gaat Thijs van Zanten onder meer in op de vraag of de verhuurder de curator van de huurder kan dwingen om achtergelaten spullen uit het gehuurde te verwijderen. Ook bespreekt hij d...

Lees meer

Processuele aspecten van de procedure tot faillietverklaring Deel II

Onze cassatieadvocaten Thijs van Zanten en Ida Lintel maakten een tour d’horizon door de procedure tot faillietverklaring met al haar eigenaardigheden. Onlangs verscheen het tweede deel van hun artike...

Lees meer

Processuele aspecten van de procedure tot faillietverklaring

Thijs van Zanten en Ida Lintel brengen in een tweedelig overzichtsartikel de processuele aspecten van de procedure tot faillietverklaring in kaart naar aanleiding van diverse recente ontwikkelingen in...

Lees meer

Huur roerende zaken

Artikel 39 Fw geldt niet alleen voor de huur van onroerende zaken, maar ook voor de huur van roerende zaken. Dat heeft de Hoge Raad in een recent arrest beslist. Hiermee heeft de Hoge Raad een einde g...

Lees meer

Keuzerecht van de curator

Op 11 juli jl. heeft de Hoge Raad een principieel oordeel geveld over de mogelijkheden die de curator ten dienste staan om verbintenissen die voortvloeien uit door de schuldenaar vóór faillissement aa...

Lees meer

Curator en informatie

Informatieverschaffing door de curator in faillissement In deze bijdrage concentreren de auteurs zich op de verplichting tot informatieverschaffing van de curator jegens de gezamenlijke schuldeisers,...

Lees meer

Overeenkomst en boedelschulden

Over wederkerige overeenkomsten en boedelschulden Op 19 april jl. wees de Hoge Raad een baanbrekend arrest dat het insolventierecht op zijn grondvesten deed schudden. In Koot Beheer/Tideman q.q. komt...

Lees meer

De separatist

Rechtsuitoefening in de zin van art. 58 lid 1 Fw Binnen Europa bestaat een tendens waarbij de rechten van zekerheidscrediteuren tijdens de insolventieprocedure steeds verder worden teruggeschroefd. I...

Lees meer