Mr. P.V. Kleijn

Patricia

Managing Partner

Patricia Kleijn werkt sinds 1999 bij Wijn & Stael en is advocaat en managing partner. Ze is gespecialiseerd in huur-, bouw-, architecten- en aanbestedingsrecht en begeleidt cliënten bij vastgoedontwikkelingen en transacties, bij de contractering van duurzame-energieprojecten en bij huur- en bouwrechtelijke geschillen. Ook heeft ze veel kennis van asbestzaken en van vastgoedrechtelijke problematiek in de zorg.

Eerlijk en betrokken
Patricia is een betrokken en resultaatgerichte advocaat. Ze hecht eraan om haar cliënten – in het belang van hun onderneming – altijd eerlijk advies te geven. Ze is een snelle denker, die zich graag verbindt met de cliënt en er alles aan doet om een zaak zowel juridisch als technisch volledig te doorgronden. “Mijn drijfveer is om optimale resultaten te bereiken. Daarnaast houd ik ervan om in een processtuk of pleidooi een case zodanig neer te zetten dat je niet om ons standpunt heen kunt.”

Publiek- en privaatrecht
Patricia heeft jarenlange ervaring in het omgevingsrecht en opereert efficiënt op het snijvlak van het publiek- en privaatrecht. Ze is sterk in complexe zaken die vragen om een strategische aanpak.

NEVENFUNCTIES & LIDMAATSCHAPPEN

 • Lid van de raad van toezicht van Stichting NJHC Beheer
 • Lid van de adviescommissie huurrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten
 • Secretaris van de Utrechtse Vastgoed Sociëteit (VUVS)
 • Lid van de Vereniging voor Bouwrecht
 • Lid van de Vereniging voor Aanbestedingsrecht

OPLEIDING

 • Specialisatieopleiding Onroerend Goedrecht, Grotius Academie (2006, cum laude)
 • Nederlands Recht, Privaatrecht, Universiteit Utrecht (1998)

CASES

 • Patricia heeft voor een institutionele belegger een gerechtelijke procedure gevoerd over het SCIA-model, bouwtijdverlenging, meerwerk, kortingen en matiging. Door zich grondig te verdiepen in de technische materie en het SCIA-model, wist ze deze procedure voor de belegger te winnen.
 • Ook heeft Patricia een belegger bijgestaan bij onderhandelingen met een gemeente om te komen tot een bestemmingswijziging (kruimelgeval) bij een transformatieplan. Vervolgens heeft ze een gerechtelijke procedure gevoerd over de vraag of de afspraken over middeldure huur en een hoge exploitatievergoeding, die de gemeente in een anterieure overeenkomst had opgelegd, stand konden houden.
 • Patricia adviseerde een belegger over de precontractuele fase en over de strategie en de mogelijkheid om zich zonder vergoeding van kosten of schade terug te trekken uit een vastgoedtransactie.
 • Daarnaast heeft ze een kerkelijke instelling bijgestaan bij het onderhandelen over de verkoop van gronden ten behoeve van gebiedsontwikkeling, over de verkoop van opstallen in combinatie met een renovatie, en over het sluiten van een aannemings-, huur- en onderhuurovereenkomst.
 • Patricia adviseerde een grote aannemer bij de vraag of een afspraak met een Provincie over het vergoeden van de kosten van verkeersborden en verkeerstekens en onderhoud van wegen geoorloofd was. Daarbij ging het niet alleen om de uitleg van een overeenkomst, maar ook om de privaatrechtelijke doorkruising van een publiekrechtelijke regeling.
 • Patricia heeft een zorginstelling bijgestaan bij de contracten voor de bouw en verhuur van haar terrein aan een ziekenhuis, bij de aankoop van een perceel grond, en bij de goedkeuring van het College Sanering Zorg. Bijzonder in deze zaak was de strategie om zonder onaanvaardbare risico’s tot een overeenkomst te komen en te zorgen voor de juiste zekerheden.

RECHTSGEBIEDENREGISTER

Patricia heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Huurrecht (Bedrijfsruimte, Woonruimte)

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Publicaties van Patricia Kleijn

De informatieplicht van de aannemer jegens de kwaliteitsborger onder de Wkb; zorg dat partijen dit regelen in de aannemingsovereenkomst!

De kwaliteitsborger is onder de Wkb onder meer verplicht een risicobeoordeling van het bouwplan te maken en op basis daarvan een borgingsplan vast te stellen. Verder moet hij aan het einde van de bouw...

Lees meer

Toepassing van het ‘Didam’-arrest in recente uitspraken

Nadat de Hoge Raad op 26 november 2021 het ‘Didam’-arrest wees, was er nog veel onduidelijk over de reikwijdte en de gevolgen van dit arrest. Er is inmiddels een aantal uitspraken (veelal in kort ...

Lees meer

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (“Wkb”): Minister Hugo de Jonge treft (extra) voorzorgsmaatregelen in verband met inwerkingtreding

Vragen van Eerste Kamer over Wkb
Bij brief van 30 september jl. heeft de Eerste Kamer haar zorgen geuit over de mogelijke gevolgen van de inwerkingtreding van Wkb. De Eerste Kamer vreest voor het...

Lees meer

Huurprijsindexatie vrije sector per 1 januari 2023 gebaseerd op de gemiddelde loonstijging in plaats van de inflatie?

Als het aan Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening ("De Jonge") ligt wel. In april 2022 kondigde De Jonge al aan dat hij wil voorkomen dat huurders in de vrije sector geconfro...

Lees meer

Komt er een einde aan tijdelijke huurovereenkomsten voor zelfstandige woonruimten?

Als het aan Henk Nijboer (PvdA) en Pieter Grinwis (ChristenUnie) ligt wel. Zij dienden op 16 september jl. een initiatiefwetsvoorstel in tot het afschaffen van tijdelijke huurovereenkomsten voor zelfs...

Lees meer

Uitspraak Hoge Raad biedt duidelijkheid over huurkorting tijdens coronaperiode

In maart 2021 stelde de Rechtbank Limburg prejudiciële vragen aan de Hoge Raad over de vraag of een huurder vanwege de coronamaatregelen aanspraak kan maken op huurkorting en zo ja, hoe deze dan bere...

Lees meer

Woningcorporaties dan toch aanbestedingsplichtig?

Wat zijn de gevolgen hiervan voor woningcorporaties en de woningbouw in Nederland? Het hangt al jaren in de lucht en het is dan ook niet de eerste keer dat we schrijven over een eventuele aanbesteding...

Lees meer

Stikstof en COVID-19; een grond voor wijziging of ontbinding overeenkomst?

Sinds de uitspraken van de Raad van State van 29 mei 2019 inzake het Programma Aanpak Stikstof (PAS) en de uitbraak van het Coronavirus, rijst vaak de vraag of deze gebeurtenissen gegronde redenen zij...

Lees meer

​Wijziging Huisvestingswet; gemeentelijke regels over middeldure huur geoorloofd?

Per 1 juli 2019 is de Huisvestingswet 2014 ("Hw") gewijzigd. De bevoegdheid van gemeenten om te sturen op verdeling van woonruimte is hiermee aanzienlijk verruimd. Waar gemeenten eerst bij huisvesting...

Lees meer

Onjuiste informatieverstrekking ambtenaar; gemeente aansprakelijk

Mag je als ontwikkelaar vertrouwen op uitlatingen die een ambtenaar doet over de bouwmogelijkheden? Wat als die ambtenaar verkeerde informatie verstrekt, is de gemeente dan vervolgens aansprakelijk vo...

Lees meer

Wet maatregelen middenhuur: meer duidelijkheid voor marktpartijen?

Gemeenten mogen op grond van de Huisvestingswet 2014 ("Hw") regie voeren op de toewijzing van woningen aan bepaalde categorieën inkomens, door middel van het uitvaardigen van een huisvestingsverorden...

Lees meer

Het onderhuurverbod: de positie van de verhuurder jegens de curator, deel II

In mei 2017 plaatsen wij eerder een bericht op onze website over een opmerkelijke uitspraak van het Hof Leeuwarden van 14 maart 2017. In deze uitspraak werd de curator persoonlijk aansprakelijk gehoud...

Lees meer

Brancheringsregels in bestemmingsplannen beter motiveren

Recent heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (''de Afdeling'') (RvS 20 juni 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2062) een oordeel gegeven over het opnemen van brancheringsregels in bestemming...

Lees meer

Actieplan Middenhuur in Utrecht; juridisch omstreden

Op 7 december 2017 heeft de raad van de gemeente Utrecht ingestemd met het "Actieplan Middenhuur". De gemeente Utrecht zet met dit beleid in op het realiseren van woningen in het middenhuursegment (71...

Lees meer

Advies van Aedes aan woningcorporaties over aanbesteden is niet zonder risico’s

Al enige tijd heerst er discussie over de vraag of woningcorporaties als aanbestedende dienst zijn aan te merken en dus aanbestedingsplichtig zijn. Op grond van de wet is een publiekrechtelijke inst...

Lees meer

Patricia Kleijn geeft haar visie op vastgoedtransformatie in expertpanel FD

Patricia Kleijn is op 6 december 2017 verschenen in de bijlage "Vastgoed Transformatie" van het FD. Als onderdeel van het expertpanel geeft zij haar visie op de transformatie van vastgoed in Nederlan...

Lees meer

Seminar Jong Onroerend Goed Nederland (JO-NL)

Wijn & Stael was een van de sponsoren van het op 30 juni jl. in het stadskantoor van de gemeente Utrecht gehouden seminar van Jong Onroerend Goed Nederland (JO-NL). JO-NL is de overkoepelende term voo...

Lees meer

Geslaagd seminar "Transformatie in de ruimtelijke ordening"

Op 25 mei vond het seminar "Transformatie in de ruimtelijke ordening" plaats.Transformatie van leegstaande (kantoor)gebouwen is inmiddels alweer een aantal jaren een bekend fenomeen in de wereld van h...

Lees meer

Aantasting overeenkomst wegens strijd met het aanbestedingsrecht; geen sinecure

De Hoge Raad heeft duidelijkheid gegeven over de mogelijkheden voor inschrijvers en andere belanghebbenden om een overeenkomst tussen een aanbestedende dienst en de winnende inschrijver na gunning aan...

Lees meer

Aanbesteding

De Hoge Raad heeft bevestigd dat een aanbestedende dienst bij een onderhandse aanbestedingsprocedure vrij is om de partijen te selecteren die hij tot de procedure wil toelaten. Maar het kan wel onrech...

Lees meer

Aanbesteding bij doorstart

Is de verkoop door de curator van een orderportefeuille die met name bestaat uit opdrachten voor overheden wel zinvol? In beginsel dienen via een aanbesteding door de failliet verkregen overheidsopdra...

Lees meer

Retentierecht en huur

De gevolgen van het retentierecht in huursituaties Verhuurders kiezen soms voor casco verhuur van hun pand; de huurder gaat dan zelf met een aannemer aan de slag voor de afbouw. Mocht de huurder niet...

Lees meer

Warmtewet

Vanaf 1 januari 2014 is de zogeheten Warmtewet van toepassing. Deze wet wil bescherming bieden voor particulieren en organisaties die afhankelijk zijn van één warmteleverancier, bijvoorbeeld omdat z...

Lees meer

Wet kraken en leegstand

Met de invoering van de Wet kraken en leegstand is kraken bij wet (art. 138a Wetboek van Strafrecht) als misdrijf strafbaar gesteld. De wet biedt een wettelijke grondslag om het wettelijk huisrecht va...

Lees meer