Mr. P.V. Kleijn

Patricia

Partner

Patricia Kleijn werkt sinds 1999 bij Wijn & Stael. Ze is partner sinds 2009. Ze is een snelle en scherpe jurist die graag wil winnen. Patricia verdiept zich graag in de specifieke werkwijze van een cliënt; want meer inzicht in de organisatie leidt tot betere adviezen. Cliënten waarderen haar om haar heldere adviezen die aansluiten bij de vraag van de cliënt.

Zij is specialist in het adviseren, contracteren en procederen op het gebied van vastgoedrecht. Zij is (huis)advocaat voor (ontwikkelende) beleggers, aannemers, zorginstellingen, woningcorporaties, overheden en andere bedrijven en instellingen die met vastgoed te maken hebben. Zij is thuis in zaken op het gebied van huur, koop, aanbesteding, verjaring, zakelijke rechten en ruimtelijke ordening bij vastgoedontwikkelingen. Zij begeleidt diverse herontwikkelingstrajecten en adviseert over anterieure overeenkomsten. Dit betreft herontwikkelingen in Utrecht en omgeving, zoals recent het Oudenrijn ziekenhuis, het DE-terrein, een bedrijventerrein in Nieuwegein, maar ook herontwikkelingen in diverse andere gemeenten betreffende onder andere woningbouw, maatschappelijke, logistieke en crematorium functies.

Daarnaast procedeert zij veelvuldig voor haar cliënten. Zo heeft zij met succes een belegger bijgestaan in een aansprakelijkheidsprocedure vanwege asbest na verkoop van het voormalige Provinciehuis tegen de provincie Utrecht, staat zij beleggers, ontwikkelaars en aannemers bij in aansprakelijkheidskwesties met betrekking tot uiteenlopende overeenkomsten. Door haar werk voor (semi-)overheden adviseert en procedeert Patricia ook graag op het grensgebied van bestuurs- en civielrecht. En vanwege haar werkzaamheden voor zorginstellingen en woningcorporaties heeft zij veel te maken met de problematiek die voortvloeit uit de regelgeving op het gebied van de financiering van zorgvastgoed en scheiden van wonen en zorg.

Patricia geeft regelmatig cursussen voor relaties op het gebied van vastgoed-, huur- en aanbestedingsrecht.

NEVENFUNCTIES & LIDMAATSCHAPPEN

  • Lid van de adviescommissie wetgeving huurrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten
  • Lid Vereniging voor Bouwrecht
  • Lid Vereniging voor Aanbestedingsrecht
  • Secretaris De Utrechtsche Vastgoed Sociëteit (VUVS)

OPLEIDING

  • Specialisatieopleiding Onroerend Goedrecht, Grotius Academie (2006, cum laude)
  • Nederlands Recht, Privaatrecht, Universiteit Utrecht (1998)

RECHTSGEBIEDENREGISTER

Patricia heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Huurrecht (Bedrijfsruimte, Woonruimte)

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Publicaties van Patricia Kleijn

Stikstof en COVID-19; een grond voor wijziging of ontbinding overeenkomst?

Sinds de uitspraken van de Raad van State van 29 mei 2019 inzake het Programma Aanpak Stikstof (PAS) en de uitbraak van het Coronavirus, rijst vaak de vraag of deze gebeurtenissen gegronde redenen zij...

Lees meer

​Wijziging Huisvestingswet; gemeentelijke regels over middeldure huur geoorloofd?

Per 1 juli 2019 is de Huisvestingswet 2014 (“Hw”) gewijzigd. De bevoegdheid van gemeenten om te sturen op verdeling van woonruimte is hiermee aanzienlijk verruimd. Waar gemeenten eerst bij huisvesting...

Lees meer

Onjuiste informatieverstrekking ambtenaar; gemeente aansprakelijk

Mag je als ontwikkelaar vertrouwen op uitlatingen die een ambtenaar doet over de bouwmogelijkheden? Wat als die ambtenaar verkeerde informatie verstrekt, is de gemeente dan vervolgens aansprakelijk vo...

Lees meer

Wet maatregelen middenhuur: meer duidelijkheid voor marktpartijen?

Gemeenten mogen op grond van de Huisvestingswet 2014 (“Hw”) regie voeren op de toewijzing van woningen aan bepaalde categorieën inkomens, door middel van het uitvaardigen van een huisvestingsverordeni...

Lees meer

Het onderhuurverbod: de positie van de verhuurder jegens de curator, deel II

In mei 2017 plaatsen wij eerder een bericht op onze website over een opmerkelijke uitspraak van het Hof Leeuwarden van 14 maart 2017. In deze uitspraak werd de curator persoonlijk aansprakelijk gehoud...

Lees meer

Brancheringsregels in bestemmingsplannen beter motiveren

Recent heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (''de Afdeling'') (RvS 20 juni 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2062) een oordeel gegeven over het opnemen van brancheringsregels in bestemming...

Lees meer

Actieplan Middenhuur in Utrecht; juridisch omstreden

Op 7 december 2017 heeft de raad van de gemeente Utrecht ingestemd met het “Actieplan Middenhuur”. De gemeente Utrecht zet met dit beleid in op het realiseren van woningen in het middenhuursegment (71...

Lees meer

Advies van Aedes aan woningcorporaties over aanbesteden is niet zonder risico’s

Al enige tijd heerst er discussie over de vraag of woningcorporaties als aanbestedende dienst zijn aan te merken en dus aanbestedingsplichtig zijn. Op grond van de wet is een publiekrechtelijke inst...

Lees meer

Patricia Kleijn geeft haar visie op vastgoedtransformatie in expertpanel FD

Patricia Kleijn is op 6 december 2017 verschenen in de bijlage "Vastgoed Transformatie" van het FD. Als onderdeel van het expertpanel geeft zij haar visie op de transformatie van vastgoed in Nederland...

Lees meer

Seminar Jong Onroerend Goed Nederland (JO-NL)

Wijn & Stael was een van de sponsoren van het op 30 juni jl. in het stadskantoor van de gemeente Utrecht gehouden seminar van Jong Onroerend Goed Nederland (JO-NL). JO-NL is de overkoepelende term...

Lees meer

Geslaagd seminar "Transformatie in de ruimtelijke ordening"

Op 25 mei vond het seminar "Transformatie in de ruimtelijke ordening" plaats.Transformatie van leegstaande (kantoor)gebouwen is inmiddels alweer een aantal jaren een bekend fenomeen in de wereld van h...

Lees meer

Aantasting overeenkomst wegens strijd met het aanbestedingsrecht; geen sinecure

De Hoge Raad heeft duidelijkheid gegeven over de mogelijkheden voor inschrijvers en andere belanghebbenden om een overeenkomst tussen een aanbestedende dienst en de winnende inschrijver na gunning aan...

Lees meer

Aanbesteding

De Hoge Raad heeft bevestigd dat een aanbestedende dienst bij een onderhandse aanbestedingsprocedure vrij is om de partijen te selecteren die hij tot de procedure wil toelaten. Maar het kan wel onrech...

Lees meer

Aanbesteding bij doorstart

Is de verkoop door de curator van een orderportefeuille die met name bestaat uit opdrachten voor overheden wel zinvol? In beginsel dienen via een aanbesteding door de failliet verkregen overheidsopdra...

Lees meer

Retentierecht en huur

De gevolgen van het retentierecht in huursituaties Verhuurders kiezen soms voor casco verhuur van hun pand; de huurder gaat dan zelf met een aannemer aan de slag voor de afbouw. Mocht de huurder niet...

Lees meer

Warmtewet

Vanaf 1 januari 2014 is de zogeheten Warmtewet van toepassing. Deze wet wil bescherming bieden voor particulieren en organisaties die afhankelijk zijn van één warmteleverancier, bijvoorbeeld omdat zij...

Lees meer

Wet kraken en leegstand

Met de invoering van de Wet kraken en leegstand is kraken bij wet (art. 138a Wetboek van Strafrecht) als misdrijf strafbaar gesteld. De wet biedt een wettelijke grondslag om het wettelijk huisrecht va...

Lees meer