Mr. M. Faber

Maaike

Senior advocaat

Maaike Faber werkt sinds 2015 bij Wijn & Stael en is gespecialiseerd in arbeidsrecht. Zij staat werkgevers en werknemers bij in tal van arbeidsrechtzaken, bijvoorbeeld op het gebied van individueel en collectief ontslag, medezeggenschap en cao’s. Bijzondere kennis heeft zij van de Wet normering topinkomens.

Praktische adviezen en transparante communicatie
Maaike is een nuchtere, energieke en praktische advocaat. Cliënten kunnen bij haar rekenen op bruikbare adviezen. Ze betrekt hen bij elke strategische afweging en geeft daarbij haar eerlijke visie op de zaak. Daarbij heeft ze een passie voor het arbeidsrecht: “De relatie tussen werkgevers en werknemers wordt gekenmerkt door ongelijkheid én afhankelijkheid. Tegelijkertijd is het rechtsgebied constant in beweging. Dat maakt conflicten op dit gebied zo ingewikkeld. Ik ben advocaat geworden om mensen hierbij te helpen en met behulp van de wet een zo goed mogelijk resultaat te bereiken.”

Publicaties en blogs over arbeidsrecht
Maaike werkte eerder bij De Brauw Blackstone Westbroek en bij Shell. Ze publiceert regelmatig juridische artikelen, schrijft noten voor de Jurisprudentie Arbeidsrecht (JAR) en publiceert blogs op de arbeidsrechtwebsite van de Sdu.

NEVENFUNCTIES & LIDMAATSCHAPPEN

  • Lid van VAAMN (Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Midden-Nederland)
  • Lid van VAAN (Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten)

OPLEIDING

  • Postacademische leergang arbeidsrecht (Erasmus Universiteit, 2014, cum laude)
  • Nederlands recht (Rijksuniversiteit Groningen, 2009, cum laude)

CASES

  • Maaike adviseerde een werkgeversorganisatie die een aantal vakbonden niet wilde toelaten tot het cao-overleg, wegens een ernstig verstoorde relatie.
  • Ook adviseerde ze een ondernemingsraad inzake een adviesaanvraag over de integratie van het bedrijf bij de moedervennootschap. Bijzonder aan de zaak was dat de ondernemer de ondernemingsraad op alle mogelijke manieren buiten spel probeerde te zetten.
  • Maaike adviseerde de raad van commissarissen van een zorginstelling bij het ontslag van haar bestuurder. De zaak was complex doordat de Wet normering topinkomens van toepassing was.
  • Ook adviseerde ze een bedrijf waarvan de bedrijfsactiviteit door een ander bedrijf werd overgenomen. Hierdoor ontstond een conflict over de overgang van onderneming. De procedure hierover is uiteindelijk door de cliënt gewonnen.
  • Maaike voerde namens enkele werknemers een procedure over de uitleg van een cao-bepaling. Ook begeleidde zij een bestuurder van een beursgenoteerd bedrijf bij zijn ontslag. Bijzonder was dat de werkgever geen enkele legitieme grond had om de bestuurder te ontslaan. Maaike heeft daarom een riante vertrekregeling voor hem bewerkstelligd.

RECHTSGEBIEDENREGISTER

Maaike heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Arbeidsrecht (Collectief ontslag, Internationaal arbeidsrecht, Medezeggenschap, Pensioenen)

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Publicaties van Maaike Faber

Het hoge woord is eruit: de Deliveroo bezorgers waren werknemers!

Al vanaf 2019 is de grote vraag of de Deliveroo maaltijdbezorgers werknemers of zelfstandigen zijn. De Hoge Raad heeft op 24 maart 2023 geoordeeld dat de maaltijdbezorgers van Deliveroo werknemers war...

Lees meer

Hoge inflatie, hoge lonen?

De inflatiecijfers zijn op dit moment ongekend hoog. Bij veel werkgevers speelt daarom de vraag in hoeverre zij gehouden zijn ook de salarissen van hun werknemers te verhogen. In deze blog wordt op ho...

Lees meer

Mogelijkheid tot eenzijdige wijziging arbeidsvoorwaarden verduidelijkt door Hoge Raad

Als er geen eenzijdig wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst (artikel 7:613 BW) is opgenomen kan een werknemer soms toch verplicht zijn een wijziging van de arbeidsvoorwaarden te accepteren. In 20...

Lees meer

Adviesrecht van de ondernemingsraad over benoeming en ontslag van de bestuurder: een overzicht.

Maaike Faber en Karlijn van der Heijden schreven onlangs voor het Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk (TAP) een overzichtsartikel over artikel 30 WOR. De ondernemingsraad heeft op grond van deze bepaling...

Lees meer

SER-advies voor de arbeidsmarkt: een doekje voor het bloeden?

De toenemende flexibilisering van de arbeidsmarkt is een complex probleem. Op 2 juni 2021 heeft de SER een (concept)advies gegeven met als doel de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd weer de basi...

Lees meer

'wet werken waar je wil', willen we dat wel?

Het wetsvoorstel 'Wet werken waar je wil' geeft werknemers het recht op thuiswerken. Maar willen we dat wel? Maaike Faber is een groot fan van thuiswerken, maar niet van dit wetsvoorstel. Waarom? Dat ...

Lees meer

Het mysterie van de cumulatiegrond: wanneer is het genoeg?

Onlangs schreef Maaike Faber een artikel voor het Tijdschrift Arbeidspraktijk (TAP) over “het mysterie van de cumulatiegrond”. Haar analyse levert de constatering op dat veel rechters de voorwaard...

Lees meer

Arbeidsrechtelijke vraagstukken tijdens de coronacrisis

3 april 2020 door Maaike Faber In deze coronacrisis draaien veel bedrijven op halve kracht, of ze zijn noodgedwongen volledig gesloten. De gevolgen zijn ingrijpend en leveren diverse actuele arbeidsre...

Lees meer

Mogen werkgevers zomaar een all-in salaris betalen?

Naast werkgevers die het vakantiegeld van hun werknemers jaarlijks uitkeren en hun werknemers doorbetalen tijdens opgenomen vakantiedagen, zijn er ook werkgevers die hun werknemers een zogeheten all-i...

Lees meer

​Onder welke omstandigheden mag de werkgever een all-in salaris betalen?

Onder welke omstandigheden mag de werkgever een all-in salaris betalen? Arbeidsrecht advocaat Maaike Faber schreef hierover een noot bij JAR 2019/82. Lees de noot hier.

23-4-2019
...

Lees meer

De vijf meest opmerkelijke, bizarre en spraakmakende ontslagzaken uit 2018

In de arbeidsrechtelijke jurisprudentie van 2018 vinden we een hoop opmerkelijke ontslagzaken terug. Wijn & Stael advocaat Maaike Faber blikte terug op het afgelopen jaar en stelde een top 5 van deze ...

Lees meer

Geen transitievergoeding bij ernstig verwijtbaar handelen

Iedere werknemer heeft, indien hij ten minste 24 maanden in dienst is geweest, bij ontslag recht op de transitievergoeding. Dit is alleen anders indien het ontslag het gevolg is van ernstig verwijtbaa...

Lees meer

Ernstige gedraging toch geen reden voor ontslag op staande voet

Als gevolg van een te hoge werkdruk voerde een bejaardenverzorgster niet al haar taken uit. Waarom dit toch geen dringende reden was tot ontslag op staande voet, is te lezen in het blog dat Maaike Fab...

Lees meer

Verstoring van de 'babybubbel' is uit den boze

Werkneemsters met bevallingsverlof hebben recht op een 'babybubbel' en de werkgever mag deze onder geen beding verstoren. Een kersverse moeder uitnodigen voor een gesprek waarin haar ontslag wordt aan...

Lees meer

Het recht van de werknemer op een schone lei

Heeft de werknemer, na een lange tijd van goed gedrag, recht op een schone lei? Lees de nieuwste blog van Maaike Faber. 
...

Lees meer

Nieuwe kabinetsplannen voor de arbeidsmarkt

Gisteren hebben de VVD, CDA, D66 en de CU het regeerakkoord 2017 gepresenteerd. Hieruit blijkt dat het nieuwe kabinet van plan is een aantal grote veranderingen door te voeren in het arbeidsrecht. De ...

Lees meer

Wat te doen met het pensioenontslagbeding?

Sinds 1 juli 2015 bepaalt artikel 7:669 lid 4 BW dat de werkgever de arbeidsovereenkomst kan opzeggen in verband met of na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. De werkgever heeft hiervoor g...

Lees meer

Non-activiteit onder de WNT: prevaleert de letter of de geest?

Een werkgever die valt onder de reikwijdte van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en zijn topfunctionaris mogen geen ontslagvergoeding overeenkomen d...

Lees meer

Hoge Raad: OR heeft wél adviesrecht bij doorstart

De Hoge Raad heeft op 2 juni 2017 geoordeeld dat de rechten van de ondernemingsraad (de OR) ook gelden in een faillissementssituatie. Daarmee heeft de Hoge Raad een streep gehaald door een eerdere, an...

Lees meer

Geslaagd seminar "Hoe ver reikt het gezag van de werkgever?"

Op 8 en 13 juni jl. vond het seminar Actualiteiten arbeidsrecht plaats in de Utrechtse Stadsschouwburg, verzorgd door arbeidsrechtspecialisten Maaike Faber, Joyce Snijder en Else Loes Pasma. Hoofdthem...

Lees meer

Hoge Raad: Allocatiefunctie is géén vereiste voor uitzendovereenkomst

Eindelijk heeft de Hoge Raad duidelijkheid verschaft over dé vraag die heel payrollend Nederland bezighield: is voor het sluiten van een uitzendovereenkomst ex art. 7:690 BW nu wel of niet vereist d...

Lees meer

Werknemers en faillissement

Advocaat en vaak benoemd curator mr. Ferdinand Bosvelt en arbeidsrechtadvocaat mr. Maaike Faber van Wijn & Stael Advocaten leggen in het blog van De Rijdende Rechter uit wat werknemers kunnen verwacht...

Lees meer

Wet Huis voor klokkenluiders

Op 1 juli 2016 is de ‘Wet Huis voor klokkenluiders’ in werking getreden. Deze wet heeft als doel de mogelijkheden tot het melden van vermoedens van misstanden met een maatschappelijk belang door w...

Lees meer

Opzegging tegen latere leeftijd dan AOW-leeftijd

Maaike Faber annoteerde een uitspraak gepubliceerd in de JAR (2016/98), Voorzieningsrechter Kantonrechter Rechtbank Amsterdam, 24-03-2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:1678 (annotatie).

Opzegging t...

Lees meer

Eerste ervaringen met de WWZ

Op 2 maart 2016 heeft de Tweede Kamer een rondetafelgesprek gehouden over de Wet Werk en Zekerheid (de WWZ). Tijdens dit gesprek hebben verscheidene deskundigen verslag gedaan van hun eerste ervaringe...

Lees meer

Fundis participeert niet in het Langeland Ziekenhuis

Maaike Faber annoteerde samen met een mede-auteur een uitspraak in Ondernemingsrecht 2015/24, ECLI:NL:GHAMS:2014:556. De OK oordeelt dat Fundis bij een afweging van de betrokken belangen niet in re...

Lees meer