Mr. S.W. Derksen

Shanna

Partner

Shanna Derksen is sinds 2010 advocaat en werkt sinds 2016 bij Wijn & Stael. Sinds 2021 is ze naast advocaat ook partner. Shanna is gespecialiseerd in omgevingsrecht, bestuursrecht en milieurecht. Ze staat cliënten bij in bestemmingsplan- en handhavingsprocedures en adviseert en begeleidt hen bij het verkrijgen van omgevingsvergunningen. Daarnaast is ze expert in de Omgevingswet, waarover zij regelmatig publiceert en seminars geeft.

Pragmatisch en resultaatgericht
Shanna is een pragmatische advocaat, die zich graag vastbijt in complexe zaken. Ze neemt niets klakkeloos aan en vraagt door tot ze precies weet wat er speelt. Daardoor zijn haar adviezen ‘to the point’ en kan ze de rechter overtuigend meenemen in haar verhaal. “Mijn drijfveer is om cliënten oplossingen te bieden waar ze daadwerkelijk mee verder komen. Daarom stel ik hoge eisen aan mijn werk en zoek ik altijd naar nieuwe manieren om nog meer resultaat te bereiken.”

Sterk in publiek- en privaatrecht
Naast haar specialisatie in het bestuursrecht heeft Shanna ook jarenlange ervaring in het privaatrecht. Hierdoor kan zij over de volle breedte van een zaak adviseren. Ook was zij politiek actief en heeft ze ruime proceservaring.

NEVENFUNCTIES & LIDMAATSCHAPPEN

  • Lid van de Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten (VBR-A)
  • Lid van de Nieuwe Amersfoortse Vastgoed Sociëteit (NAVS)

OPLEIDING

  • Law Firm School (2012)
  • Nederlands Recht, Staats- en bestuursrecht, Universiteit Utrecht (2009)

CASES

  • Shanna heeft een voedingsmiddelenproducent geadviseerd over de verplaatsing van een deel van de productielocatie, waarbij onder meer kabels en leidingen moesten worden verlegd. Hierbij speelden diverse juridische kwesties een rol, zoals de advisering over milieuwetgeving en het verkrijgen van een bestemmingsplanwijziging en omgevingsvergunningen.
  • Ook heeft ze een institutionele belegger begeleid in het traject om te komen tot een bestemmingswijziging in het kader van de herontwikkeling van een kantoortoren naar een woontoren in Den Haag.
  • Shanna staat verschillende ontwikkelaars bij in bestemmingsplanprocedures. Zo staat zij op dit moment een ontwikkelaar bij in een procedure om een nieuwe woonwijk mogelijk te maken. In dat verband staat zij in nauw contact met de gemeente en naastgelegen bedrijven (die vrezen voor hun bedrijfsvoering). Ook draagt ze zorg voor het opstellen van overeenkomsten met diverse betrokken partijen.
  • Shanna stond een bedrijf in de grond-, weg- en waterbouw bij in onder andere contractuele en huurgeschillen over de opslag en levering van grond (TGG). In dat kader was zij ook betrokken bij handhavingskwesties en adviseerde ze over de vraag of er was gehandeld in strijd met de milieuregelgeving (de Wbb) en de naleving van de zorgplicht.

RECHTSGEBIEDENREGISTER

Shanna heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Omgevingsrecht (Milieurecht, Ruimtelijk bestuursrecht)

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Publicaties van Shanna Derksen

Inwerkingtreding Wet kwaliteitsborging voor het bouwen per 1 januari 2024

Het is een feit: vanaf 1 januari 2024 zal de Omgevingswet in werking treden. Omdat de Wkb gekoppeld is aan de Omgevingswet, betekent dit dat ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen ("Wkb") op 1 j...

Lees meer

Wie is een overtreder en kan worden aangeschreven door een bestuursorgaan?

Het begrip ‘overtreder’ wordt zowel in het strafrecht (in strafzaken) als in het bestuursrecht (in handhavingszaken) gebruikt. Onder overtreder wordt verstaan: degene die de overtreding pleegt of ...

Lees meer

De afdwingbare financiële bijdrage kwaliteitsverbetering onder de Omgevingswet: Financiële bijdrage sociale en middeldure woningen contractueel afdwingbaar?

Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet zal het wettelijk systeem van kostenverhaal op onderdelen wezenlijk wijzigen. Indien kostenverhaal verzekerd is via een anterieure overeenkomst blijft het m...

Lees meer

Te laat beroep ingediend: alsnog ontvankelijk of niet?

Op 11 januari 2023 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) in deze uitspraak geconcludeerd dat het te laat indienen van beroep niet verwijtbaar was. Appellant was niet b...

Lees meer

Kostenverhaal onder de Omgevingswet

De regels omtrent kostenverhaal zijn in de Omgevingswet en het Omgevingsbesluit verankerd met de Aanvullingswet grondeigendom en het Aanvullingsbesluit grondeigendom. Net zoals onder de huidige Wro he...

Lees meer

Blik op het overgangsrecht van de Omgevingswet

Het overgangsrecht regelt de overgang van het huidige naar het nieuwe stelsel en bepaalt welke regels vanaf 1 juli 2023 van toepassing zijn. De komende jaren zal het overgangsrecht een grote rol gaan ...

Lees meer

Raad van State trekt een streep door de bouwvrijstelling stikstof

Vandaag heeft de hoogste bestuursrechter, de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de nieuwste pleister van het stikstofprobleem voor de bouw getrokken. De uitspraak kan verstrekkende ge...

Lees meer

De gefaseerde inwerkingtreding van de Wkb

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (“Wkb”) zal naar verwachting per 1 juli 2023 – tegelijk met de Omgevingswet – gefaseerd in werking treden. De veranderingen van de Wkb gelden (naar ver...

Lees meer

Milieunormen onder de Omgevingswet

Van ‘twee’ sporen naar integratie
Van oudsher is in het omgevingsrecht sprake van een scheiding tussen het ruimtelijk spoor (Wet ruimtelijke ordening) en het milieuspoor (Activiteitenbesluit)...

Lees meer

Participatie onder de Omgevingswet

Introductie: wat is participatie? Er bestaat niet 1 definitie van participatie. Elke gemeente verstaat iets anders onder participatie. Centraal bij participatie staat dat verschillende belanghebbenden...

Lees meer

De omgevingsvergunning onder de Omgevingswet: simpel en snel of toch complex?

De omgevingsvergunning blijft onder de Omgevingswet de meest gebruikelijke manier voor het bevoegd gezag om toestemming te verlenen voor activiteiten in de fysieke leefomgeving. Voor initiatiefnemers ...

Lees meer

Het omgevingsplan onder de Omgevingswet

De Omgevingswet (Ow), samen met 4 AMvB's, moet het huidige omgevingsrecht gaan vervangen. De voornaamste doelstellingen zijn een versimpeling van de (nu over veel verschillen wetten en besluiten versp...

Lees meer

Rechtbank Midden-Nederland doet uitspraak over overeenkomst gesloten voorafgaand aan Didam-arrest

In een recente uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland (18 maart 2022) heeft de voorzieningenrechter geoordeeld over de uitvoering van een overeenkomst die is gesloten voorafgaand aan de Didam-uit...

Lees meer

Eerste uitspraak na het Didam-arrest

Op 26 november 2021 wees de Hoge Raad het arrest 'Didam', waarin beperkingen zijn gesteld aan de contractsvrijheid van overheden bij de verkoop van onroerende zaken. Onderhandse verkoop zonder gelijke...

Lees meer

Grondentrechter in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak geldt niet meer (behalve in het omgevingsrecht)

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) heeft vandaag in een tweetal uitspraken besloten de zogenaamde 'grondentrechter' in bestuursrechtzaken (met uitzondering van omgevingsr...

Lees meer

Uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak over toetsing van evenredigheid van overheidsbesluiten

Op 2 februari 2022 heeft de grote kamer van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Afdeling) een belangrijke uitspraak gewezen over het evenredigheidsbeginsel. In deze uitspraak is ver...

Lees meer

Een-op-een grondverkoop door gemeente niet zonder meer mogelijk

De Hoge Raad heeft in het arrest Didam van 26 november 2021 beperkingen gesteld aan de contractsvrijheid van overheden bij verkoop van onroerend goed. Onderhands onroerend goed aanbieden aan één exc...

Lees meer

Stikstofwet en bouwvrijstelling gaan per 1 juli in

Op 1 juli treden de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (hierna: Stikstofwet) en het Besluit stikstofreductie en natuurverbetering in werking. Hiermee wordt onder andere een (gedeeltelijke) vrij...

Lees meer

Hoe varkens in nood de toegang tot de rechter bij omgevingsbesluiten veranderen

In dit blog praten wij u bij over de gevolgen van het - nu al klassieke - Varkens in Nood-arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: het Hof) voor het Nederlandse bestuursprocesrech...

Lees meer

Evaluatie proefprojecten Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Sinds 2015 vinden er pilots met bouwen onder kwaliteitsborging plaats. In deze proefprojecten wordt zoveel mogelijk gewerkt volgens de werkwijze en taakverdeling zoals die straks geldt na inwerkingtre...

Lees meer

DE WET BIBOB ONDER DE OMGEVINGSWET: VERRUIMING VAN DE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN TER BESCHERMING TEGEN CRIMINELE ACTIVITEITEN IN DE VASTGOEDSECTOR

Huisjesmelkerij kan leiden tot uitbuiting, verhuur aan illegalen, huisvesting van criminelen, overbewoning en (brand)onveiligheid. Althans, zo stelde het Ministerie van Veiligheid en Justitie in de Ha...

Lees meer

Reguleren woningbouw: straks ook mogelijk onder de Omgevingswet?

De woningmarkt staat onder druk. Het aantal inwoners en daarmee de vraag naar woningen in ons land blijft stijgen. Zo moeten er volgens het Stadsakkoord Wonen in de gemeente Utrecht tot aan 2040 60.00...

Lees meer

Participatie onder de Omgevingswet: niet nieuw, wel anders geregeld

In een bijdrage in het Tijdschrift voor Bouwrecht gaan Shanna Derksen en Heidi Dekker in op de vraag op welke wijze op participatie kan worden gestuurd op grond van huidige wet- en regelgeving. In dat...

Lees meer

Participatie onder de Omgevingswet: niet nieuw, wel anders geregeld (deel I).

Shanna Derksen en Heidi Dekker gaan in een recente bijdrage in het Tijdschrift voor Bouwrecht in op de wijze waarop op grond van huidige wet- en regelgeving op participatie kan worden gestuurd en op d...

Lees meer

De Nationale Omgevingsvisie komt eraan

Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021 maakt het Rijk een Nationale Omgevingsvisie ("NOVI"). Dit is een integrale langetermijnvisie voor de hele fysieke leefomgeving in Neder...

Lees meer

Participatie: geen afvinklijstje maar hoe lever je maatwerk?

Het is inmiddels ingeburgerd geraakt dat overheid en ontwikkelaars burgers vroegtijdig betrekken bij (besluitvorming over) nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. De overheid en de markt doen dit op vrijwi...

Lees meer

Verslag Omgevingswet Seminar

De Omgevingswet, kansen en risico's in drie belangrijke thema's: participatie, gevolgen van 'de knip' en het overgangsrecht ('de bruidsschat'). Terugblik | Interactief Omgevingswet Seminar | 19 sept...

Lees meer

De stikstofcrisis: het PAS, de commissie Remkes en provinciale beleidsregels, hoe zit het nu?

Sinds de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 29 mei 2019 is een stikstofcrisis gaande. De uitspraak heeft tot gevolg gehad dat nieuwe ontwikkelingen alleen doorgang ...

Lees meer

Reguliere winkels mogen worden geweerd van winkelgebied met omvangrijke detailhandel

Op 24 juli 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ("de Afdeling") bepaald dat het mogelijk is om in een bestemmingsplan te bepalen dat reguliere detailhandel niet is toegesta...

Lees meer

Gasloos bouwen per 1 juli 2018

Gasloos bouwen is een hot topic in de bouwwereld. Vooral nu per 1 juli 2018 door een wijziging van de Gaswet de gasaansluitplicht voor onder andere nieuwbouwwoningen en andere nieuwe gebouwen is komen...

Lees meer

Brancheringsregels in bestemmingsplannen beter motiveren

Recent heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (''de Afdeling'') (RvS 20 juni 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2062) een oordeel gegeven over het opnemen van brancheringsregels in bestemming...

Lees meer

Afdwingen realisatie middeldure huurwoningen: een einde aan de jarenlange ontoelaatbare praktijk?

Shanna Derksen schreef een artikel voor het Tijdschrift voor Bouwrecht waarin zij ingaat op de recente wijziging van het Bro in verband met het opnemen van regels over middeldure huurwoningen in het b...

Lees meer

Actieplan Middenhuur in Utrecht; juridisch omstreden

Op 7 december 2017 heeft de raad van de gemeente Utrecht ingestemd met het "Actieplan Middenhuur". De gemeente Utrecht zet met dit beleid in op het realiseren van woningen in het middenhuursegment (71...

Lees meer

Advies van Aedes aan woningcorporaties over aanbesteden is niet zonder risico’s

Al enige tijd heerst er discussie over de vraag of woningcorporaties als aanbestedende dienst zijn aan te merken en dus aanbestedingsplichtig zijn. Op grond van de wet is een publiekrechtelijke inst...

Lees meer

Belanghebbende-begrip bij besluit met milieugevolgen

Wanneer is iemand belanghebbende bij een besluit dat (mogelijk) milieugevolgen heeft? Deze vraag stond centraal in de zaak die heeft geleid tot de uitspraak van 23 augustus 2017. Aan de hand van deze ...

Lees meer

Aantasting overeenkomst wegens strijd met het aanbestedingsrecht; geen sinecure

De Hoge Raad heeft duidelijkheid gegeven over de mogelijkheden voor inschrijvers en andere belanghebbenden om een overeenkomst tussen een aanbestedende dienst en de winnende inschrijver na gunning aan...

Lees meer

Voorwaardelijke verplichtingen

In bestemmingsplannen mogen in beginsel enkel verbodsbepalingen worden opgenomen en geen gebodsbepalingen. Sinds een aantal jaren is echter in de jurisprudentie aanvaard dat bestemmingsplannen ook ver...

Lees meer

Afstand van recht

In de praktijk komt het veelvuldig voor dat in overeenkomsten tussen een bestuursorgaan (bijvoorbeeld een gemeente) en een private partij, alsmede in overeenkomsten tussen private partijen, wordt over...

Lees meer