Mr. S.W. Derksen

Shanna

Partner

Shanna Derksen is sinds 2010 advocaat en werkt sinds 2016 bij Wijn & Stael. Sinds 2021 is ze naast advocaat ook partner. Shanna is gespecialiseerd in omgevingsrecht, bestuursrecht en milieurecht. Ze staat cliënten bij in bestemmingsplan- en handhavingsprocedures en adviseert en begeleidt hen bij het verkrijgen van omgevingsvergunningen. Daarnaast is ze expert in de Omgevingswet, waarover zij regelmatig publiceert en seminars geeft.

Pragmatisch en resultaatgericht
Shanna is een pragmatische advocaat, die zich graag vastbijt in complexe zaken. Ze neemt niets klakkeloos aan en vraagt door tot ze precies weet wat er speelt. Daardoor zijn haar adviezen ‘to the point’ en kan ze de rechter overtuigend meenemen in haar verhaal. “Mijn drijfveer is om cliënten oplossingen te bieden waar ze daadwerkelijk mee verder komen. Daarom stel ik hoge eisen aan mijn werk en zoek ik altijd naar nieuwe manieren om nog meer resultaat te bereiken.”

Sterk in publiek- en privaatrecht
Naast haar specialisatie in het bestuursrecht heeft Shanna ook jarenlange ervaring in het privaatrecht. Hierdoor kan zij over de volle breedte van een zaak adviseren. Ook was zij politiek actief en heeft ze ruime proceservaring.

NEVENFUNCTIES & LIDMAATSCHAPPEN

  • Lid van de Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten (VBR-A)
  • Lid van de Nieuwe Amersfoortse Vastgoed Sociëteit (NAVS)

OPLEIDING

  • Law Firm School (2012)
  • Nederlands Recht, Staats- en bestuursrecht, Universiteit Utrecht (2009)

CASES

  • Shanna heeft een voedingsmiddelenproducent geadviseerd over de verplaatsing van een deel van de productielocatie, waarbij onder meer kabels en leidingen moesten worden verlegd. Hierbij speelden diverse juridische kwesties een rol, zoals de advisering over milieuwetgeving en het verkrijgen van een bestemmingsplanwijziging en omgevingsvergunningen.
  • Ook heeft ze een institutionele belegger begeleid in het traject om te komen tot een bestemmingswijziging in het kader van de herontwikkeling van een kantoortoren naar een woontoren in Den Haag.
  • Shanna staat verschillende ontwikkelaars bij in bestemmingsplanprocedures. Zo staat zij op dit moment een ontwikkelaar bij in een procedure om een nieuwe woonwijk mogelijk te maken. In dat verband staat zij in nauw contact met de gemeente en naastgelegen bedrijven (die vrezen voor hun bedrijfsvoering). Ook draagt ze zorg voor het opstellen van overeenkomsten met diverse betrokken partijen.
  • Shanna stond een bedrijf in de grond-, weg- en waterbouw bij in onder andere contractuele en huurgeschillen over de opslag en levering van grond (TGG). In dat kader was zij ook betrokken bij handhavingskwesties en adviseerde ze over de vraag of er was gehandeld in strijd met de milieuregelgeving (de Wbb) en de naleving van de zorgplicht.

RECHTSGEBIEDENREGISTER

Shanna heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Omgevingsrecht (Milieurecht, Ruimtelijk bestuursrecht)

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Publicaties van Shanna Derksen

Stikstofwet en bouwvrijstelling gaan per 1 juli in

Op 1 juli treden de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (hierna: Stikstofwet) en het Besluit stikstofreductie en natuurverbetering in werking. Hiermee wordt onder andere een (gedeeltelijke) vrij...

Lees meer

Hoe varkens in nood de toegang tot de rechter bij omgevingsbesluiten veranderen

In dit blog praten wij u bij over de gevolgen van het - nu al klassieke - Varkens in Nood-arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: het Hof) voor het Nederlandse bestuursprocesrech...

Lees meer

Evaluatie proefprojecten Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Sinds 2015 vinden er pilots met bouwen onder kwaliteitsborging plaats. In deze proefprojecten wordt zoveel mogelijk gewerkt volgens de werkwijze en taakverdeling zoals die straks geldt na inwerkingtre...

Lees meer

DE WET BIBOB ONDER DE OMGEVINGSWET: VERRUIMING VAN DE TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN TER BESCHERMING TEGEN CRIMINELE ACTIVITEITEN IN DE VASTGOEDSECTOR

Huisjesmelkerij kan leiden tot uitbuiting, verhuur aan illegalen, huisvesting van criminelen, overbewoning en (brand)onveiligheid. Althans, zo stelde het Ministerie van Veiligheid en Justitie in de Ha...

Lees meer

Reguleren woningbouw: straks ook mogelijk onder de Omgevingswet?

De woningmarkt staat onder druk. Het aantal inwoners en daarmee de vraag naar woningen in ons land blijft stijgen. Zo moeten er volgens het Stadsakkoord Wonen in de gemeente Utrecht tot aan 2040 60.00...

Lees meer

Participatie onder de Omgevingswet: niet nieuw, wel anders geregeld

In een bijdrage in het Tijdschrift voor Bouwrecht gaan Shanna Derksen en Heidi Dekker in op de vraag op welke wijze op participatie kan worden gestuurd op grond van huidige wet- en regelgeving. In dat...

Lees meer

Participatie onder de Omgevingswet: niet nieuw, wel anders geregeld (deel I).

Shanna Derksen en Heidi Dekker gaan in een recente bijdrage in het Tijdschrift voor Bouwrecht in op de wijze waarop op grond van huidige wet- en regelgeving op participatie kan worden gestuurd en op d...

Lees meer

De Nationale Omgevingsvisie komt eraan

Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021 maakt het Rijk een Nationale Omgevingsvisie ("NOVI"). Dit is een integrale langetermijnvisie voor de hele fysieke leefomgeving in Neder...

Lees meer

Participatie: geen afvinklijstje maar hoe lever je maatwerk?

Het is inmiddels ingeburgerd geraakt dat overheid en ontwikkelaars burgers vroegtijdig betrekken bij (besluitvorming over) nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. De overheid en de markt doen dit op vrijwi...

Lees meer

Verslag Omgevingswet Seminar

De Omgevingswet, kansen en risico's in drie belangrijke thema's: participatie, gevolgen van 'de knip' en het overgangsrecht ('de bruidsschat'). Terugblik | Interactief Omgevingswet Seminar | 19 sept...

Lees meer

De stikstofcrisis: het PAS, de commissie Remkes en provinciale beleidsregels, hoe zit het nu?

Sinds de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 29 mei 2019 is een stikstofcrisis gaande. De uitspraak heeft tot gevolg gehad dat nieuwe ontwikkelingen alleen doorgang ...

Lees meer

Reguliere winkels mogen worden geweerd van winkelgebied met omvangrijke detailhandel

Op 24 juli 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State ("de Afdeling") bepaald dat het mogelijk is om in een bestemmingsplan te bepalen dat reguliere detailhandel niet is toegesta...

Lees meer

Gasloos bouwen per 1 juli 2018

Gasloos bouwen is een hot topic in de bouwwereld. Vooral nu per 1 juli 2018 door een wijziging van de Gaswet de gasaansluitplicht voor onder andere nieuwbouwwoningen en andere nieuwe gebouwen is komen...

Lees meer

Brancheringsregels in bestemmingsplannen beter motiveren

Recent heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (''de Afdeling'') (RvS 20 juni 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2062) een oordeel gegeven over het opnemen van brancheringsregels in bestemming...

Lees meer

Afdwingen realisatie middeldure huurwoningen: een einde aan de jarenlange ontoelaatbare praktijk?

Shanna Derksen schreef een artikel voor het Tijdschrift voor Bouwrecht waarin zij ingaat op de recente wijziging van het Bro in verband met het opnemen van regels over middeldure huurwoningen in het b...

Lees meer

Actieplan Middenhuur in Utrecht; juridisch omstreden

Op 7 december 2017 heeft de raad van de gemeente Utrecht ingestemd met het "Actieplan Middenhuur". De gemeente Utrecht zet met dit beleid in op het realiseren van woningen in het middenhuursegment (71...

Lees meer

Advies van Aedes aan woningcorporaties over aanbesteden is niet zonder risico’s

Al enige tijd heerst er discussie over de vraag of woningcorporaties als aanbestedende dienst zijn aan te merken en dus aanbestedingsplichtig zijn. Op grond van de wet is een publiekrechtelijke inst...

Lees meer

Belanghebbende-begrip bij besluit met milieugevolgen

Wanneer is iemand belanghebbende bij een besluit dat (mogelijk) milieugevolgen heeft? Deze vraag stond centraal in de zaak die heeft geleid tot de uitspraak van 23 augustus 2017. Aan de hand van deze ...

Lees meer

Aantasting overeenkomst wegens strijd met het aanbestedingsrecht; geen sinecure

De Hoge Raad heeft duidelijkheid gegeven over de mogelijkheden voor inschrijvers en andere belanghebbenden om een overeenkomst tussen een aanbestedende dienst en de winnende inschrijver na gunning aan...

Lees meer

Voorwaardelijke verplichtingen

In bestemmingsplannen mogen in beginsel enkel verbodsbepalingen worden opgenomen en geen gebodsbepalingen. Sinds een aantal jaren is echter in de jurisprudentie aanvaard dat bestemmingsplannen ook ver...

Lees meer

Afstand van recht

In de praktijk komt het veelvuldig voor dat in overeenkomsten tussen een bestuursorgaan (bijvoorbeeld een gemeente) en een private partij, alsmede in overeenkomsten tussen private partijen, wordt over...

Lees meer