Mr. S.W. Derksen

Shanna

Advocaat

Shanna Derksen werkt sinds 2016 op de vastgoedsectie van Wijn & Stael. Zij is gespecialiseerd in het omgevingsrecht, bestuursrecht, huurrecht en vraagstukken op het snijvlak van het publiek- en privaatrecht. Shanna treedt op voor overheden (gemeenten, provincies), projectontwikkelaars en bedrijven die met vastgoed te maken hebben.

Als advocaat is Shanna resultaat- en oplossingsgericht. Dankzij een proactieve aanpak maakt ze zich zaken snel eigen en gaat ze daadkrachtig te werk. Ze streeft naar een hoge kwaliteit in haar werk en heeft daarbij oog voor de menselijke kant van een zaak. Cliënten waarderen haar toegankelijkheid en laagdrempeligheid.

Voordat Shanna in dienst trad bij Wijn & Stael werkte zij als advocaat bij Houthoff Buruma. Daarnaast maakte zij geruime tijd onderdeel uit van de bezwaarschriftencommissie van de gemeente Amsterdam. Door haar ruime (proces)ervaring kan Shanna een zaak vanuit verschillende invalshoeken benaderen en kan zij een realistische inschatting te maken van de proceskansen.

NEVENFUNCTIES & LIDMAATSCHAPPEN

  • Lid van de Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten (VBR-A)

OPLEIDING

  • Law Firm School (2012)
  • Nederlands Recht, Staats- en bestuursrecht, Universiteit Utrecht (2009)

Publicaties van Shanna Derksen

Reguliere winkels mogen worden geweerd van winkelgebied met omvangrijke detailhandel

Op 24 juli 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”) bepaald dat het mogelijk is om in een bestemmingsplan te bepalen dat reguliere detailhandel niet is toegesta...

Lees meer

Gasloos bouwen per 1 juli 2018

Gasloos bouwen is een hot topic in de bouwwereld. Vooral nu per 1 juli 2018 door een wijziging van de Gaswet de gasaansluitplicht voor onder andere nieuwbouwwoningen en andere nieuwe gebouwen is komen...

Lees meer

Brancheringsregels in bestemmingsplannen beter motiveren

Recent heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (''de Afdeling'') (RvS 20 juni 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2062) een oordeel gegeven over het opnemen van brancheringsregels in bestemming...

Lees meer

Afdwingen realisatie middeldure huurwoningen: een einde aan de jarenlange ontoelaatbare praktijk?

Shanna Derksen schreef een artikel voor het Tijdschrift voor Bouwrecht waarin zij ingaat op de recente wijziging van het Bro in verband met het opnemen van regels over middeldure huurwoningen in het b...

Lees meer

Actieplan Middenhuur in Utrecht; juridisch omstreden

Op 7 december 2017 heeft de raad van de gemeente Utrecht ingestemd met het “Actieplan Middenhuur”. De gemeente Utrecht zet met dit beleid in op het realiseren van woningen in het middenhuursegment (71...

Lees meer

Advies van Aedes aan woningcorporaties over aanbesteden is niet zonder risico’s

Al enige tijd heerst er discussie over de vraag of woningcorporaties als aanbestedende dienst zijn aan te merken en dus aanbestedingsplichtig zijn. Op grond van de wet is een publiekrechtelijke inst...

Lees meer

Belanghebbende-begrip bij besluit met milieugevolgen

Wanneer is iemand belanghebbende bij een besluit dat (mogelijk) milieugevolgen heeft? Deze vraag stond centraal in de zaak die heeft geleid tot de uitspraak van 23 augustus 2017. Aan de hand van deze ...

Lees meer

Aantasting overeenkomst wegens strijd met het aanbestedingsrecht; geen sinecure

De Hoge Raad heeft duidelijkheid gegeven over de mogelijkheden voor inschrijvers en andere belanghebbenden om een overeenkomst tussen een aanbestedende dienst en de winnende inschrijver na gunning aan...

Lees meer

Voorwaardelijke verplichtingen

In bestemmingsplannen mogen in beginsel enkel verbodsbepalingen worden opgenomen en geen gebodsbepalingen. Sinds een aantal jaren is echter in de jurisprudentie aanvaard dat bestemmingsplannen ook ver...

Lees meer

Afstand van recht

In de praktijk komt het veelvuldig voor dat in overeenkomsten tussen een bestuursorgaan (bijvoorbeeld een gemeente) en een private partij, alsmede in overeenkomsten tussen private partijen, wordt over...

Lees meer