Mr. S.W. Derksen

Shanna

Advocaat

Shanna Derksen werkt sinds 2016 op de vastgoedsectie van Wijn & Stael. Zij is gespecialiseerd op het gebied van het omgevingsrecht, milieurecht en algemeen bestuursrecht. Zij staat overheden (gemeenten, provincies), projectontwikkelaars en beleggers bij in procedures over bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. Zij is al volledig ingevoerd in de Omgevingswet die (naar verwachting) op 1 januari 2022 in werking treedt. In dit verband verzorgt zij seminars, (in-house) workshops, en publiceert zij op regelmatige basis.

Shanna procedeert veel, heeft daardoor ruime proceservaring en staat cliënten op een daadkrachtige wijze en vol overgave bij. Doordat zij tevens jarenlange ervaring op het gebied van het civiele vastgoedrecht heeft, houdt haar advisering niet bij de bestuursrechtelijke kant van een zaak op. Zij is in staat om over de volle breedte van een zaak te adviseren, zodat zaken op het snijvlak van het publiek- en privaatrecht bij haar in uitstekende handen zijn.

Als advocaat is Shanna resultaat- en oplossingsgericht. Dankzij een proactieve aanpak maakt zij zich zaken snel eigen en gaat ze daadkrachtig te werk. Zij streeft naar een hoge kwaliteit in haar werk en bijt zich graag vast in een zaak. Zij heeft ook oog voor de menselijke kant van een zaak. Doordat zij in het verleden politiek actief is geweest, heeft zij een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en processen.

Voordat Shanna in dienst trad bij Wijn & Stael heeft zij zes jaar als advocaat bij Houthoff Buruma gewerkt. Daarnaast maakte zij geruime tijd onderdeel uit van de (externe) bezwaarschriftencommissie van de gemeente Amsterdam.

Recente zaken waarin Shanna cliënten heeft begeleid en geadviseerd:

 • Diverse transformatieprojecten in grote steden waarbij voormalige kantoorgebouwen zijn getransformeerd naar woningen.
 • Bestemmingsplanwijzigingen die onder meer zien op de realisatie van een nieuwe woonwijk, winkelcentrum en manege.
 • Procedure tot bestemmingswijziging waarbij ter discussie staat of voldoende parkeergelegenheid wordt gerealiseerd en verzekerd is dat deze parkeerplaatsen in stand zullen worden gehouden.
 • Handhavingsprocedures waarbij cliënt is gehouden verontreinigde grond te verwijderen en (civielrechtelijk) aansprakelijk is gehouden voor alle schade die het bevoegd gezag hierdoor lijdt.
 • Vordering wegens non-conformiteit, waarbij na de koop is geconstateerd dat de grond is verontreinigd en handhaving is aangekondigd aan de nieuwe koper.
 • Opstellen van een anterieure overeenkomst ten behoeve van een gebiedsontwikkeling waarbij een nieuw winkelcentrum wordt gerealiseerd.
 • Een procedure over een door een gemeente gevestigd voorkeursrecht.
 • Procedure waarin ter discussie staat of de gemeente de bouw van sociale woningen heeft mogen afdwingen.
 • Advisering over mogelijke aansprakelijkheid van de gemeente bij weigering planologische medewerking.
 • Vastgoedtransactie waarbij een groot aantal bouwmarkten met showrooms zijn verkocht.

NEVENFUNCTIES & LIDMAATSCHAPPEN

 • Lid van de Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten (VBR-A)
 • Lid van de Nieuwe Amersfoortse Vastgoed Sociëteit (NAVS)

OPLEIDING

 • Law Firm School (2012)
 • Nederlands Recht, Staats- en bestuursrecht, Universiteit Utrecht (2009)

RECHTSGEBIEDENREGISTER

Shanna heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

 • Omgevingsrecht (Milieurecht, Ruimtelijk bestuursrecht)

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Publicaties van Shanna Derksen

Participatie onder de Omgevingswet: niet nieuw, wel anders geregeld (deel II).

Is participatie onder de Omgevingswet een plicht of een streven? Als uitgangpunt geldt het laten participeren van belanghebbenden c.q. belangstellenden. In een recente bijdrage in het Tijdschrift voo...

Lees meer

Participatie onder de Omgevingswet: niet nieuw, wel anders geregeld (deel I).

Shanna Derksen en Heidi Dekker gaan in een recente bijdrage in het Tijdschrift voor Bouwrecht in op de wijze waarop op grond van huidige wet- en regelgeving op participatie kan worden gestuurd en op d...

Lees meer

De Nationale Omgevingsvisie komt eraan

Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021 maakt het Rijk een Nationale Omgevingsvisie (“NOVI”). Dit is een integrale langetermijnvisie voor de hele fysieke leefomgeving in Neder...

Lees meer

Participatie: geen afvinklijstje maar hoe lever je maatwerk?

Het is inmiddels ingeburgerd geraakt dat overheid en ontwikkelaars burgers vroegtijdig betrekken bij (besluitvorming over) nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. De overheid en de markt doen dit op vrijwi...

Lees meer

Verslag Omgevingswet Seminar

De Omgevingswet, kansen en risico’s in drie belangrijke thema’s: participatie, gevolgen van ‘de knip’ en het overgangsrecht (‘de bruidsschat’). Terugblik | Interactief Omgevingswet Seminar | 19 septe...

Lees meer

De stikstofcrisis: het PAS, de commissie Remkes en provinciale beleidsregels, hoe zit het nu?

Sinds de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 29 mei 2019 is een stikstofcrisis gaande. De uitspraak heeft tot gevolg gehad dat nieuwe ontwikkelingen alleen doorgang ...

Lees meer

Reguliere winkels mogen worden geweerd van winkelgebied met omvangrijke detailhandel

Op 24 juli 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (“de Afdeling”) bepaald dat het mogelijk is om in een bestemmingsplan te bepalen dat reguliere detailhandel niet is toegesta...

Lees meer

Gasloos bouwen per 1 juli 2018

Gasloos bouwen is een hot topic in de bouwwereld. Vooral nu per 1 juli 2018 door een wijziging van de Gaswet de gasaansluitplicht voor onder andere nieuwbouwwoningen en andere nieuwe gebouwen is komen...

Lees meer

Brancheringsregels in bestemmingsplannen beter motiveren

Recent heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (''de Afdeling'') (RvS 20 juni 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2062) een oordeel gegeven over het opnemen van brancheringsregels in bestemming...

Lees meer

Afdwingen realisatie middeldure huurwoningen: een einde aan de jarenlange ontoelaatbare praktijk?

Shanna Derksen schreef een artikel voor het Tijdschrift voor Bouwrecht waarin zij ingaat op de recente wijziging van het Bro in verband met het opnemen van regels over middeldure huurwoningen in het b...

Lees meer

Actieplan Middenhuur in Utrecht; juridisch omstreden

Op 7 december 2017 heeft de raad van de gemeente Utrecht ingestemd met het “Actieplan Middenhuur”. De gemeente Utrecht zet met dit beleid in op het realiseren van woningen in het middenhuursegment (71...

Lees meer

Advies van Aedes aan woningcorporaties over aanbesteden is niet zonder risico’s

Al enige tijd heerst er discussie over de vraag of woningcorporaties als aanbestedende dienst zijn aan te merken en dus aanbestedingsplichtig zijn. Op grond van de wet is een publiekrechtelijke inst...

Lees meer

Belanghebbende-begrip bij besluit met milieugevolgen

Wanneer is iemand belanghebbende bij een besluit dat (mogelijk) milieugevolgen heeft? Deze vraag stond centraal in de zaak die heeft geleid tot de uitspraak van 23 augustus 2017. Aan de hand van deze ...

Lees meer

Aantasting overeenkomst wegens strijd met het aanbestedingsrecht; geen sinecure

De Hoge Raad heeft duidelijkheid gegeven over de mogelijkheden voor inschrijvers en andere belanghebbenden om een overeenkomst tussen een aanbestedende dienst en de winnende inschrijver na gunning aan...

Lees meer

Voorwaardelijke verplichtingen

In bestemmingsplannen mogen in beginsel enkel verbodsbepalingen worden opgenomen en geen gebodsbepalingen. Sinds een aantal jaren is echter in de jurisprudentie aanvaard dat bestemmingsplannen ook ver...

Lees meer

Afstand van recht

In de praktijk komt het veelvuldig voor dat in overeenkomsten tussen een bestuursorgaan (bijvoorbeeld een gemeente) en een private partij, alsmede in overeenkomsten tussen private partijen, wordt over...

Lees meer