De wereld van het vastgoedrecht, bouwrecht en huurrecht is dynamisch en juridische veranderingen volgen elkaar in snel tempo op. Na de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft de nieuwe Omgevingswet zich alweer aangekondigd. Daarnaast is er een nieuwe Aanbestedingswet gekomen, werd het huurrecht versoepeld en is de Woningwet gewijzigd, met gevolgen voor corporaties. Kortom, ontwikkelingen die op de voet gevolgd dienen te worden. Bij Wijn & Stael staan wij onze cliënten bij met deze ontwikkelingen, complexe vraagstukken en uitdagingen. We kennen de vastgoedmarkt, haar spelers en haar mensen. Snel schakelen is hierbij van groot belang. Dat doet u het gemakkelijkst met een juridische partner die zich thuis voelt in de markt.


De advocaten van Wijn & Stael adviseren en begeleiden beleggers, ontwikkelaars, aannemers, overheden, woningcorporaties en zorginstellingen bij diverse kwesties. Zij hebben ook ervaring en affiniteit met de politiek-bestuurlijke omgeving, die om een specifieke aanpak vraagt. Of het nu bestuursrechtelijke of civielrechtelijke kwesties zijn (adviseren en procederen op het gebied van ruimtelijke ordening, gebiedsontwikkeling, huur, koop, zakelijke rechten, bouw, schadevergoeding, aanbesteding); de advocaten van Wijn & Stael staan u graag bij.

Publicaties over Vastgoedrecht & Overheid

(Ver)huur van kantoorruimte: label C-verplichting per 1 januari 2023

Op 6 september 2013 is in Nederland het Energieakkoord tot stand gekomen, met als doelstelling een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050. Om deze doelstelling te kunnen realiseren dienen meerdere...

Lees meer

Afdwingen realisatie middeldure huurwoningen: een einde aan de jarenlange ontoelaatbare praktijk?

Shanna Derksen schreef een artikel voor het Tijdschrift voor Bouwrecht waarin zij ingaat op de recente wijziging van het Bro in verband met het opnemen van regels over middeldure huurwoningen in het b...

Lees meer

Actieplan Middenhuur in Utrecht; juridisch omstreden

Op 7 december 2017 heeft de raad van de gemeente Utrecht ingestemd met het “Actieplan Middenhuur”. De gemeente Utrecht zet met dit beleid in op het realiseren van woningen in het middenhuursegment (71...

Lees meer

Mirjam Bos met artikel over huurrecht in Magna Charta Magazine

Op het verbod tot onderhuur van woonruimte worden in de algemene voorwaarden die op de huurovereenkomst van toepassing zijn vaak meerdere sancties in een combinatiebeding opgenomen. De rechter dient (...

Lees meer

Advies van Aedes aan woningcorporaties over aanbesteden is niet zonder risico’s

Al enige tijd heerst er discussie over de vraag of woningcorporaties als aanbestedende dienst zijn aan te merken en dus aanbestedingsplichtig zijn. Op grond van de wet is een publiekrechtelijke inst...

Lees meer

Patricia Kleijn geeft haar visie op vastgoedtransformatie in expertpanel FD

Patricia Kleijn is op 6 december 2017 verschenen in de bijlage "Vastgoed Transformatie" van het FD. Als onderdeel van het expertpanel geeft zij haar visie op de transformatie van vastgoed in Nederland...

Lees meer

Belanghebbende-begrip bij besluit met milieugevolgen

Wanneer is iemand belanghebbende bij een besluit dat (mogelijk) milieugevolgen heeft? Deze vraag stond centraal in de zaak die heeft geleid tot de uitspraak van 23 augustus 2017. Aan de hand van deze ...

Lees meer

Seminar Jong Onroerend Goed Nederland (JO-NL)

Wijn & Stael was een van de sponsoren van het op 30 juni jl. in het stadskantoor van de gemeente Utrecht gehouden seminar van Jong Onroerend Goed Nederland (JO-NL). JO-NL is de overkoepelende term...

Lees meer

Event De Slinger Utrecht: De Nieuwe Omgevingswet

Wijn & Stael Advocaten is partner van de ondernemersnetwerken De Slinger Utrecht en het Ondernemersfonds Utrecht. De Slinger gelooft in een “betrokken stad” Utrecht waarin ondernemende mensen met...

Lees meer

Overzichtsuitspraak Ladder duurzame verstedelijking

Voor de tweede keer heeft de Raad van State een overzichtsuitspraak gedaan waarin een specifiek ruimtelijke ordeningsaspect uitgebreid wordt besproken. Dit keer over de zogenoemde duurzaamheidsladder ...

Lees meer

Geslaagd seminar "Transformatie in de ruimtelijke ordening"

Op 25 mei vond het seminar "Transformatie in de ruimtelijke ordening" plaats.Transformatie van leegstaande (kantoor)gebouwen is inmiddels alweer een aantal jaren een bekend fenomeen in de wereld van h...

Lees meer

Het onderhuurverbod: de positie van de verhuurder jegens de curator

Op 14 maart 2017 heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden een opvallend arrest gewezen over de persoonlijke aansprakelijkheid van de curator. De curator had een winkelruimte zonder toestemming van de verhuurde...

Lees meer

Plan nieuw kantoor Triodos voldoet niet aan duurzaamheidsladder

De Raad van State heeft voorlopig een streep gezet door het bestemmingsplan en de vergunning voor de bouw van het nieuwe kantoor van de Triodosbank, vlakbij het station Driebergen-Zeist (ECLI:NL:RVS:2...

Lees meer

Gebiedsbescherming onder de nieuwe Wet natuurbescherming

Op 1 januari 2017 is de nieuwe wet Natuurbescherming (hierna: Wnb) in werking getreden met als doel vereenvoudiging van de regels voor natuurbescherming, het overhevelen van bevoegdheden naar provinci...

Lees meer

Schaarse vergunningen: de spelregels

Van schaarse vergunningen wordt gesproken als er meer vergunningaanvragers dan vergunningen zijn. Dat is vaak het geval bij bijvoorbeeldtaxivergunningen;standplaatsvergunningen voor een kraam op de pl...

Lees meer

Aantasting overeenkomst wegens strijd met het aanbestedingsrecht; geen sinecure

De Hoge Raad heeft duidelijkheid gegeven over de mogelijkheden voor inschrijvers en andere belanghebbenden om een overeenkomst tussen een aanbestedende dienst en de winnende inschrijver na gunning aan...

Lees meer

Bestuursrechter toetst herhaalde aanvraag ruimer

Gemeentes, provincies en andere overheden staan voortaan voor de keuze hoe zij een herhaald afwijzingsbesluit motiveren voor een herhaalde aanvraag zonder nieuwe feiten en omstandigheden. Tot nu toe...

Lees meer

Nieuwe Flora- en faunasoortenlijst

Op 1 januari 2017 treedt de nieuwe Wet natuurbescherming in werking. Bij deze wet hoort ook een (gedeeltelijk) andere lijst met te beschermen dier- en plantsoorten dan bij de huidige Flora- en faunawe...

Lees meer

Voorwaardelijke verplichtingen

In bestemmingsplannen mogen in beginsel enkel verbodsbepalingen worden opgenomen en geen gebodsbepalingen. Sinds een aantal jaren is echter in de jurisprudentie aanvaard dat bestemmingsplannen ook ver...

Lees meer

Afstand van recht

In de praktijk komt het veelvuldig voor dat in overeenkomsten tussen een bestuursorgaan (bijvoorbeeld een gemeente) en een private partij, alsmede in overeenkomsten tussen private partijen, wordt over...

Lees meer

Kantoorbeleid provincie Utrecht te kort door de bocht

Op 1 februari heeft de provincie Utrecht een plan aangenomen waarmee een streep gaat door 2,2 miljoen m2 kantoren. Het gaat om meer dan de helft van alle nog niet gebouwde kantoren die al wel in beste...

Lees meer

Stedelijk ruimtegebruik

Wanneer een (bestemmings)plan wordt opgesteld voor een stedelijke ontwikkeling dient sinds 1 oktober 2012 de ladder voor duurzame stedelijke ontwikkeling te worden toegepast. De ladder is vastgelegd i...

Lees meer

Energielabel

Per 1 januari 2015 is het gewijzigde Besluit energieprestatie gebouwen in werking getreden. In dit besluit is de verplichting tot het verstrekken van een energielabel geregeld. Met de aanpassingen in ...

Lees meer

Huurrecht bedrijfsruimte

Bescherming van de huurder bij renovatie bedrijfsruimte? Over renovatie van verhuurde bedrijfsruimte is de afgelopen jaren veel te doen geweest. Bij renovatie van woonruimte heeft het zogenaamde Here...

Lees meer

Retentierecht en huur

De gevolgen van het retentierecht in huursituaties Verhuurders kiezen soms voor casco verhuur van hun pand; de huurder gaat dan zelf met een aannemer aan de slag voor de afbouw. Mocht de huurder niet...

Lees meer

Vergunningvrij bouwen

Niet voor alle bouwwerkzaamheden is een vergunning nodig op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Dat volgt uit Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Bijgebouwen en da...

Lees meer

Nieuw ROZ-model huurovereenkomst winkelruimte

De Raad voor Onroerende zaken (ROZ) heeft een nieuw model huurovereenkomst voor winkelruimte (7:290-ruimte) met daarbij behorende algemene bepalingen gepresenteerd. Het nieuwe model is tot stand gekom...

Lees meer

Vergunningvrij aanpassen van monumenten

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) kent een strikt regime met betrekking tot beschermde (rijks-)monumenten, gemeentelijke/provinciale monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten. Z...

Lees meer

Huur en faillissement

Een huurovereenkomst wordt in beginsel niet aangetast door de faillietverklaring van de huurder of de verhuurder. Is de gefailleerde huurder, dan kan echter zowel de curator als de verhuurder op grond...

Lees meer

Wet kraken en leegstand

Met de invoering van de Wet kraken en leegstand is kraken bij wet (art. 138a Wetboek van Strafrecht) als misdrijf strafbaar gesteld. De wet biedt een wettelijke grondslag om het wettelijk huisrecht va...

Lees meer