Bestuursrecht

Bestuursrecht

Als bedrijven of organisaties een conflict hebben met de overheid, krijgen zij te maken met het bestuursrecht. Bijvoorbeeld als zij het niet eens zijn over een verlaging van een subsidie of als een toezichthouder meent dat een ondernemer regels overtreedt, waardoor hem een boete wordt opgelegd. Er kunnen ook geschillen ontstaan over het afgeven of weigeren van een vergunning of over een andere beslissing die een gemeente, provincie of een ander bestuursorgaan heeft genomen. In al deze gevallen kunt u een beroep doen op de bestuursrechtadvocaten van Wijn & Stael. Zij staan zowel overheden als bedrijven en (andere) organisaties bij in zaken waarin zij tegenover elkaar staan.

Specialisten in de Wet open overheid (Woo)
De advocaten van onze sectie Bestuursrecht onderscheiden zich door hun uitgebreide kennis van de nieuwste wet- en regelgeving. Zo weten zij alles over de Woo die op 1 mei 2022 de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) heeft vervangen. De Woo stelt het belang van openbaarheid van publieke informatie voorop en geeft eenieder het recht om informatie van overheidsorganisaties op te vragen. U kunt als bedrijf bijvoorbeeld een Woo-verzoek indienen als u inzicht wenst te krijgen in de besluitvorming over een bestemmingsplanwijziging, vergunningverlening of een handhavingstraject. Maar u kunt ook met de Woo te maken krijgen als een derde inzicht wil krijgen in (gevoelige) gegevens die u of uw bedrijf betreffen en die bij een bestuursorgaan opgeslagen zijn. Onze bestuursrechtadvocaten helpen u om op het juiste moment het juiste Woo-verzoek te doen. Ook procederen ze voor u als het Woo-verzoek wordt geweigerd of als u wilt voorkomen dat uw (gevoelige) gegevens in de openbaarheid dreigen te komen door een Woo-verzoek van een derde. 

Juridische bijstand bij toezicht en handhaving 
Onze bestuursrechtadvocaten kunt u ook inschakelen voor toezicht- en handhavingszaken. Denk daarbij aan situaties waarbij een toezichthouder of inspecteur van een overheidsorgaan een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete oplegt, omdat een ondernemer bepaalde regels heeft overtreden. Onze advocaten kunnen dan de toezichthouder bijstaan bij het opleggen van deze maatregelen, maar ze kunnen ook de ondernemer van dienst zijn door deze maatregelen aan te vechten. Onze advocaten hebben jarenlange ervaring in het bestuursprocesrecht en staan daardoor stevig in hun schoenen wanneer een procedure anders verloopt dan gebruikelijk. Zij weten precies wat ze kunnen doen om procedures te versnellen als daaraan behoefte bestaat. Maar zij weten ook wanneer zij beter pas op de plaats kunnen maken, omdat zij vermoeden dat er andere, pragmatischere, oplossingen mogelijk zijn dan (door) te procederen.

Strategische denkers met een doelgerichte aanpak
Wat de advocaten van Wijn & Stael typeert, is hun strategisch inzicht en praktische aanpak van elke zaak. Dat betekent dat zij met u zullen afstemmen welke middelen ze het beste kunnen inzetten om uw doel te bereiken. Onze bestuursrechtadvocaten hebben scherp voor ogen welke verschillende belangen er in een zaak (kunnen) spelen en nemen die in ogenschouw bij het adviseren over het vervolg van de procedure. Zij denken strategisch en behouden altijd het overzicht. Bovendien weten ons bestuursrechtadvocaten wanneer ze bij wie moeten zijn en schakelen ze zo nodig in overleg andere (deskundige) partijen in. 

U kunt bij onze sectie bestuursrecht terecht voor advies en procedures over onder meer:

  • het indienen van een verzoek op grond van de Wet open overheid en procedures over de Woo;
  • toezicht- en handhavingskwesties over o.a. horeca(vergunningen), huisvesting(svergunningen), illegale bouw en openbare orde; 
  • subsidieverlening en -verstrekking en geschillen over (de hoogte) van subsidievaststelling; 
  • (het onderbouwen) en aanvragen van diverse vergunningen, advisering over het verkrijgen van vergunningen en opvolgende procedures zoals bezwaarprocedures en (hoger) beroepprocedures bij de rechtbank en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Geïnteresseerd?
Maak hieronder kennis met onze bestuursrechtadvocaten en neem contact op voor een vrijblijvend ori├źnterend gesprek.