Verkeert uw onderneming in financiële problemen? Dreigt er misschien een faillissement? Dan is het in die kwetsbare en vaak complexe situatie geen overbodige luxe om een juridische partner te hebben met diepgaande expertise op dit gebied. Wijn & Stael is die partner. Dankzij onze zeer ruime ervaring en expertise in het insolventierecht kunnen we bedrijven én financiers al in de fase vóór het faillissement terzijde staan met adviezen. Vaak kunnen we een faillissement zelfs afwenden door samen met u te zorgen voor herstructureringen of herfinancieringen. Ook weten we hoe we namens u moeten onderhandelen met alle betrokken partijen, zoals banken, fiscus, bestuurders, medezeggenschapsorganen, aandeelhouders en crediteuren.

In de afgelopen jaren zijn wij in veel surseances en faillissementen door rechtbanken benoemd tot bewindvoerder of curator (onder meer voor Landis, Econcern, Meavita en de importeur van Gant). Ook zijn wij intensief betrokken bij herstructureringen van organisaties in de retail, vastgoed, warehousing, gezondheidszorg en automotive). Onze advocaten kennen de dynamiek van zulke processen als geen ander en vormen daarbij een volwaardige gesprekspartner voor aandeelhouders, bestuurders en andere belanghebbenden. 

Publicaties over Herstructurering & Insolventierecht

ICLG: Corporate Recovery & Insolvency 2018 | Netherlands

Remco Vermaire and Ferdinand Bosvelt wrote the Netherlands chapter of the International Comparative Legal Guide to Corporate Recovery & Insolvency 2018. The chapter covers a broad spectrum of topi...

Lees meer

De arbeidsovereenkomst in de Faillissementswet

In een bijdrage aan het Insolad Jaarboek 2018 'De curator en het personeel' gaan Thijs van Zanten en Ida Lintel in op verleden, heden en toekomst van artikel 40 Fw....

Lees meer

In de schulden door een leaseovereenkomst?

Vanaf 2019 moeten verplichtingen uit een leaseovereenkomst in de balans worden verwerkt van ondernemingen die de International Financial Reporting Standards toepassen in hun financiële verslaggeving. ...

Lees meer

Mogelijkheden bij een overname uit faillissement

InleidingVoortzetting van (een gedeelte van) de ondernemingsactiviteiten of overname van diverse activa van een failliet bedrijf kan voor concurrenten of voor derden interessant zijn. Hoe kunt u als g...

Lees meer

Bijzonderheden van het faillissement van de Zeeuwse fosforfabrikant Thermphos

Ida Lintel interviewde samen met Demelza Roffel de curatoren van de Zeeuwse fosforfabrikant Thermphos. Hun artikel over het faillissement van Thermphos is gepubliceerd in het Tijdschrift voor Insolven...

Lees meer

Faillissementen in de retail

Faillissementen in de retail: Onder leiding van onze insolventierechtadvocaten Ferdinand Bosvelt en Marlieke ten Brinke vond een gesprek plaats met de curatoren in de faillissementen van DA, Macintosh...

Lees meer

Onzorgvuldig handelen door de curator

Ferdinand Bosvelt annoteerde een uitspraak gepubliceerd in de JOR (2017/245): Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 14-3-2017, ECLI:NL:GHARL:2017:2116. De uitspraak behandelde de persoonlijke aansprakelijkhe...

Lees meer

Rechtsmacht en de Peeters/Gatzen-vordering

De Hoge Raad stelde op vrijdag 8 september 2017 aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) onder meer de vraag of een door de faillissementscurator ingestelde Peeters/Gatzen-vordering onde...

Lees meer

Liquiditeitsproblemen: signaleer tijdig, onderschat niet en reageer adequaat

Wat moet u als bestuurder doen indien u merkt dat het minder goed of ronduit slecht met uw bedrijf gaat? Van belang is een tijdelijke en overkomelijke dip te onderscheiden van de voorsignalen van een,...

Lees meer

Ondergang van onderneming door de pre-pack?

De pre-pack is niet meer. Op 22 juni 2017 oordeelde het Europese Hof van Justitie dat een pre-pack niet kwalificeert als een faillissementsprocedure die gericht is op de liquidatie van de onderneming ...

Lees meer

Nederlandse Staat betaalt mogelijk de rekening voor flitsfaillissementen

Jordy Hurenkamp en Koen Rutten schreven op 10 juli 2017 onderstaand artikel in Het Financieele Dagblad. Het Europees Hof van Justitie oordeelde op 22 juni 2017 dat het aan de werknemers van Estro gege...

Lees meer

Interview mr. Jordy Hurenkamp bij EenVandaag over uitspraak Europese Hof over de pre-pack

Advocaat mr. Jordy Hurenkamp van Wijn & Stael Advocaten was op 22 juni 2017 te gast in de live uitzending bij EenVandaag om de gevolgen toe te lichten van de uitspraak van het Europese Hof over de...

Lees meer

Europese Hof: overgang van onderneming bij de pre-pack

Op donderdag 22 juni 2017 heeft het Europese Hof van Justitie uitspraak gedaan (ECLI:EU:C:2017:489) naar aanleiding van de prejudiciële vragen (ECLI:NL:RBMNE:2016:954) die zijn gesteld door de kantonr...

Lees meer

Lessen uit het eerste ziekenhuisfaillissement

Onze advocaat Ida Lintel interviewde samen met Merel Kampers de curatoren van het Ruwaard van Puttenziekenhuis. Hun artikel over de lessen uit het eerste faillissement van een ziekenhuis verscheen onl...

Lees meer

Verhuurder versus faillissementscurator

In een recente noot gaat Thijs van Zanten onder meer in op de vraag of de verhuurder de curator van de huurder kan dwingen om achtergelaten spullen uit het gehuurde te verwijderen. Ook bespreekt hij d...

Lees meer

Het onderhuurverbod: de positie van de verhuurder jegens de curator

Op 14 maart 2017 heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden een opvallend arrest gewezen over de persoonlijke aansprakelijkheid van de curator. De curator had een winkelruimte zonder toestemming van de verhuurde...

Lees meer

Wet versterking positie curator aangenomen: inlichtingenplicht uitgebreid

Op 21 maart 2017 stemde de Eerste Kamer in met de Wet versterking positie curator. De wet treedt in werking op 1 juli 2017. Hieronder worden de belangrijkste aanstaande veranderingen op een rij gezet....

Lees meer

Faillissement Phone House

14 februari 2017 De Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht heeft op 13 februari 2017 het faillissement van The Phone House Netherlands B.V. uitgesproken. Door de rechtbank zijn mr. E.L. Zetteler ...

Lees meer

De surseanceprocedure van Spyker - een interview met mr. Pasman en mr. Van Faassen

Medio 2015 zijn de surseances van betaling van Spyker N.V. en Spyker Automobielen B.V. door de aanbieding van een akkoord aan hun crediteuren geëindigd. De opmaat naar dit crediteurenakkoord heeft aan...

Lees meer

Processuele aspecten van de procedure tot faillietverklaring

Thijs van Zanten en Ida Lintel brengen in een tweedelig overzichtsartikel de processuele aspecten van de procedure tot faillietverklaring in kaart naar aanleiding van diverse recente ontwikkelingen in...

Lees meer

Interview mr. Jordy Hurenkamp in Quote over flitsfaillissementen

Advocaat mr. Jordy Hurenkamp van Wijn & Stael Advocaten gaat in zijn interview met maandblad Quote in op zogeheten flitsfaillissementen, waarbij gebruik wordt gemaakt van een pre-pack en failliete...

Lees meer

Persoonlijke aansprakelijkheid van de curator

Een faillissement wordt afgewikkeld door een curator. Bij de afwikkeling kan de curator onrechtmatig handelen. Dit kan leiden tot aansprakelijkheid ten opzichte van de crediteuren, de financierende ba...

Lees meer

Bodemrecht vernieuwd

Met ingang van 1 januari 2013 is het bodem(voor)recht van de fiscus (ingrijpend) vernieuwd. De nieuwe regeling (zoals vervat in art. 22bis Invorderingswet 1990 (hierna: IW)) houdt in dat er een meldin...

Lees meer

Werknemers en faillissement

Advocaat en vaak benoemd curator mr. Ferdinand Bosvelt en arbeidsrechtadvocaat mr. Maaike Faber van Wijn & Stael Advocaten leggen in het blog van De Rijdende Rechter uit wat werknemers kunnen verw...

Lees meer

Naschrift - reactie bij de 'De pre-pack en de beursvennootschap'

Jordy Hurenkamp en Koen Rutten staan in hun reactie naar aanleiding van TvI 2016/14 stil bij het artikel dat mr. Van Zanten schreef over de pre-pack bij beursvennootschappen, waarover zij eerder zelf ...

Lees meer

Arrest Rabobank/Reuser

Pandrecht op voorwaardelijk eigendomsrecht In het arrest Rabobank/Reuser oordeelt de Hoge Raad dat een koper van onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken een geldig pandrecht kan vestigen op zijn voo...

Lees meer

Aansprakelijkheid curator

Ferdinand Bosvelt annoteerde een uitspraak gepubliceerd in de JOR (2016/138) Rechtbank Noord-Nederland, 07-10-2015, ECLI:NL:RBNNE:2015:4705. Procederen door curator zonder financiële dekking voor even...

Lees meer

Wetsvoorstel versterking positie curator

Met het wetsvoorstel versterking positie curator tracht de minister de curator een sterkere positie te geven op het gebied van informatievergaring en fraudesignalering met als doel faillissementsfraud...

Lees meer

De OK stelt wanbeleid bij Meavita vast

2 november jl. heeft de Ondernemingskamer (OK) een belangwekkende uitspraak gedaan in de Meavita-enquête. Meavita Nederland en haar dochterstichtingen Meavita Groep en TZG zijn sinds 2009 failliet. He...

Lees meer

Gevolgen WWZ

Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (“WWZ”) zijn de arbeidsrechtelijke gevolgen van een doorstart ingrijpend gewijzigd. Deze wijzigingen beperken de vrijheid van de doorstartende ondernemer...

Lees meer

Faillissement energiebedrijven

De energiesector heeft zwaar te lijden onder de onderlinge concurrentiestrijd. Daar waar een faillissement van een energiebedrijf enkele jaren geleden nog ondenkbaar was, is dat inmiddels heel anders....

Lees meer

Recht van reclame van de leverancier van roerende zaken

Leveranciers beseffen vaak niet dat bij uitblijvende betaling van facturen zij mogelijk een recht van reclame hebben dat er wel voor kan zorgen dat zij de door hen geleverde zaken terugkrijgen als de ...

Lees meer

Huur roerende zaken

Artikel 39 Fw geldt niet alleen voor de huur van onroerende zaken, maar ook voor de huur van roerende zaken. Dat heeft de Hoge Raad in een recent arrest beslist. Hiermee heeft de Hoge Raad een einde g...

Lees meer

Failliet of fast forward?

Sinds 2012 is de ontwikkeling van de pre-pack in de praktijk in volle gang. Het wetsvoorstel Wet continuïteit ondernemingen I beoogt die praktijk een juridisch kader te bieden. Jordy Hurenkamp gaat in...

Lees meer

Vorderingen van leden van een coöperatie: bestaand of toekomstig?

Zijn vorderingen van leden van een coöperatie uit hoofde van ledenleningen en/of participatiereserves toekomstige vorderingen?In geval van een faillissement van een lid van een coöperatie komt regelma...

Lees meer

Stil pandrecht

Onder eigendomsvoorbehoud geleverd teeltsysteem is toekomstige zaak  Willem Jan van Andel en Marlieke ten Brinke annoteerden een uitspraak van het Hof Den Haag over stille verpanding bij voorbaat van...

Lees meer

Pre-pack in faillissement

De pre-pack ligt onder vuur. De huidige praktijk rammelt aan alle kanten. De acht (van de elf) rechtbanken in Nederland die met dit fenomeen experimenteren, doen er verstandig aan daarmee te stoppen t...

Lees meer

Keuzerecht van de curator

Op 11 juli jl. heeft de Hoge Raad een principieel oordeel geveld over de mogelijkheden die de curator ten dienste staan om verbintenissen die voortvloeien uit door de schuldenaar vóór faillissement aa...

Lees meer

Wcam in faillissement

Sinds 1 juli 2013 is de Wcam zo aangepast dat deze wet tegemoetkomt aan de behoefte om in faillissement op efficiënte en voortvarende wijze tot afwikkeling van massaschade te komen. Of heeft het Gerec...

Lees meer

De pre-pack in de praktijk

Een analyse van 48 faillissementen waarin de aanwijzing van een beoogd curator heeft plaatsgevonden 'De pre-pack in de praktijk' is een boekuitgave van de afstudeerscriptie van mr. Hurenkamp. Ee...

Lees meer

Faillissement - Eigen aangifte van een lege rechtspersoon? Niet zonder risico!

Voor een rechtspersoon die niet meer aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen, lijkt een faillissementsaanvraag de aangewezen weg. Na een aandeelhoudersbesluit daartoe is het de bestuurder die de ...

Lees meer

Aanbesteding bij doorstart

Is de verkoop door de curator van een orderportefeuille die met name bestaat uit opdrachten voor overheden wel zinvol? In beginsel dienen via een aanbesteding door de failliet verkregen overheidsopdra...

Lees meer

Faillissementsfraude - rol curator in opsporing vergroten

Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) wil faillissementsfraude harder aanpakken. Jaarlijks kost dit schuldeisers zo’n 1,5 miljard euro. Ook de curator zou een actievere rol kunnen spelen, meent ...

Lees meer

Wetsvoorstel 'stille curator'

Advocaten kritisch over wetsvoorstellen ‘stille curator’ De Nederlandse Orde van Advocaten heeft forse kanttekeningen bij de voorstellen van de Minister van Justitie en Veiligheid om de aanstelling d...

Lees meer

Interview NRC 'Dit is niet het laatste boekhoudschandaal'

In een interview met NRC Handelsblad (4 januari 2014) gaat Willem Jan van Andel van Wijn & Stael in op zijn ervaringen als curator....

Lees meer

Faillissement Econcern

Curatoren brengen 11de verslag uit over Econcern. De curatoren van Econcern hebben op 11 december jl hun elfde openbare verslag uitgebracht. Onderdeel van dit verslag vormt een rapport waarin wordt i...

Lees meer

Stille curator - Wettelijk kader voor beoogd curator

Rechtbanken stellen steeds vaker een 'stille curator' aan. Deze curator begint achter de schermen met werkzaamheden die kunnen leiden tot een betere, snellere en minder verliesgevende afronding van ...

Lees meer

Faillissement en de cloud

Cloud computing in faillissement en surseance Ondernemingen voeren hun administratie steeds vaker in de cloud. Cloud computing is sterk concurrerend wat betreft kosten, schaalbaarheid en toegankelijk...

Lees meer

Curator en informatie

Informatieverschaffing door de curator in faillissement In deze bijdrage concentreren de auteurs zich op de verplichting tot informatieverschaffing van de curator jegens de gezamenlijke schuldeisers,...

Lees meer

Overeenkomst en boedelschulden

Over wederkerige overeenkomsten en boedelschulden Op 19 april jl. wees de Hoge Raad een baanbrekend arrest dat het insolventierecht op zijn grondvesten deed schudden. In Koot Beheer/Tideman q.q. komt...

Lees meer

De separatist

Rechtsuitoefening in de zin van art. 58 lid 1 Fw Binnen Europa bestaat een tendens waarbij de rechten van zekerheidscrediteuren tijdens de insolventieprocedure steeds verder worden teruggeschroefd. I...

Lees meer

Doorlevering - nakoming van overeenkomsten tijdens faillissement

Bijdrage voor de bundel Overeenkomsten en insolventie, Kluwer 2012, p. 89-108, waarin wordt ingegaan op de verruiming van de doorleveringsplicht tijdens faillissement. De auteurs achten het wenselijk ...

Lees meer

Faillissement van de werkgever

Beantwoording van enkele veelgestelde vragen van werknemers Voor werknemers komt het faillissement van de werkgever vaak niet als verrassing. De werknemers hebben op de werkvloer vaak inzicht in het ...

Lees meer

Verzamelpandakte rechtsgeldig

De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 3 februari 2012 geoordeeld dat door middel van een ‘verzamelpandakte’ een rechtsgeldig pandrecht op debiteurenvorderingen kan worden gevestigd.  Indien e...

Lees meer

De persoonlijke aansprakelijkheid van de faillissementscurator

Robert van Faasen schreef 'De persoonlijke aansprakelijkheid van de curator', Celsus, 2010Wanneer een faillissementscurator niet handelt zoals van hem of haar mag worden verwacht, kan deze aansprakeli...

Lees meer
Faillissementsverslagen