Scherp onderhandelen, strategisch denken en oplossingsgericht werken. Als het om arbeidsrechtzaken gaat, kunt u die kwaliteiten bij uw advocaat goed gebruiken. De arbeidsrechtadvocaten van Wijn & Stael helpen u graag met advisering bij onder meer arbeidsconflicten en reorganisaties. En we kunnen u ondersteunen bij het opstellen van arbeidsvoorwaarden, een sociaal plan, arbeidscontracten en overeenkomsten van opdracht. Ook als er raakvlakken zijn met andere rechtsgebieden, zoals het ondernemingsrecht, kunnen onze arbeidsrechtadvocaten u op hoog niveau adviseren.

Onze arbeidsrechtadvocaten ondersteunen u met veel juridische expertise en ervaring op onder meer deze gebieden:

 • arbeidsvoorwaarden
 • cao-kwesties
 • arbeidsconflicten
 • medezeggenschapsrecht
 • directiegeschillen
 • flexibele arbeidsrelaties
 • werknemersconcurrentie
 • in- en outsourcing
 • beloningsbeleid
 • ontslagrecht
 • (complexe) reorganisaties
 • ziekte en reïntegratie
 • disfunctioneringsdossiers

Publicaties over Arbeidsrecht

De basisbeginselen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

In De Algemene Verordening Gegevensbescherming in Vogelvlucht gaven onze advocaten Joyce Snijder en Renske de Groot een beknopt overzicht van de top 5 aan veranderingen die de Algemene Verordening Geg...

Lees meer

​De Algemene Verordening Gegevensbescherming in vogelvlucht

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) in werking. Gebrek aan vertrouwen in de verouderde bestaande wetgeving voor gegevensbescherming en de verschillende beschermin...

Lees meer

De arbeidsovereenkomst in de Faillissementswet

In een bijdrage aan het Insolad Jaarboek 2018 'De curator en het personeel' gaan Thijs van Zanten en Ida Lintel in op verleden, heden en toekomst van artikel 40 Fw....

Lees meer

Hoge Raad over ontbindingsprocedures onder de Wwz

Op 16 februari 2018 wees de Hoge Raad twee arresten waarin hij antwoord geeft op een aantal vragen in de praktijk over de ontbindingsprocedure onder de Wwz (zie ECLI:NL:HR:2018:182 en ECLI:NL:HR:2018:...

Lees meer

Opvolgend werkgeverschap voor en na 1 juli 2015

Sinds de invoering van de WWZ per 1 juli 2015 is sneller sprake van opvolgend werkgeverschap dan daarvoor. Er is al sprake van opvolgend werkgeverschap wanneer de nieuwe arbeidsovereenkomst wezenlijk ...

Lees meer

Voorzieningen bij herstel van de arbeidsovereenkomst

Onder de Wwz is het mogelijk om van iedere ontbindingsbeschikking van de kantonrechter in hoger beroep en cassatie te komen. Een hoger beroep of cassatieberoep schorst de tenuitvoerlegging van de ontb...

Lees meer

Het recht van de werknemer op een schone lei

Heeft de werknemer, na een lange tijd van goed gedrag, recht op een schone lei? Lees de nieuwste blog van Maaike Faber. ...

Lees meer

Nieuwe kabinetsplannen voor de arbeidsmarkt

Gisteren hebben de VVD, CDA, D66 en de CU het regeerakkoord 2017 gepresenteerd. Hieruit blijkt dat het nieuwe kabinet van plan is een aantal grote veranderingen door te voeren in het arbeidsrecht. De ...

Lees meer

Wat te doen met het pensioenontslagbeding?

Sinds 1 juli 2015 bepaalt artikel 7:669 lid 4 BW dat de werkgever de arbeidsovereenkomst kan opzeggen in verband met of na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. De werkgever heeft hiervoor g...

Lees meer

Non-activiteit onder de WNT: prevaleert de letter of de geest?

Een werkgever die valt onder de reikwijdte van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en zijn topfunctionaris mogen geen ontslagvergoeding overeenkomen d...

Lees meer

Aansprakelijkheid van de doorlener voor ondergeschikten

Op 14 juli jl. heeft de Hoge Raad een arrest gewezen over de aansprakelijkheid van een doorlener voor schade die is veroorzaakt door een ondergeschikte (zie HR 14 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1345 (JMV/...

Lees meer

Persoonlijke gevolgen ontslag van belang voor billijke vergoeding ex artikel 7:681 BW

Sinds de invoering van de WWZ kan een werknemer bij ontslag onder bijzondere omstandigheden aanspraak maken op een billijke vergoeding naast de transitievergoeding. Op 30 juni 2017 heeft de Hoge Raad ...

Lees meer

Hoge Raad: OR heeft wél adviesrecht bij doorstart

De Hoge Raad heeft op 2 juni 2017 geoordeeld dat de rechten van de ondernemingsraad (de OR) ook gelden in een faillissementssituatie. Daarmee heeft de Hoge Raad een streep gehaald door een eerdere, an...

Lees meer

Arbowet gewijzigd per 1 juli 2017

Met ingang van 1 juli 2017 is de Arbeidsomstandighedenwet gewijzigd. De nieuwe wet heeft tot doel de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening te versterken, stelt meer ran...

Lees meer

Interview mr. Jordy Hurenkamp bij EenVandaag over uitspraak Europese Hof over de pre-pack

Advocaat mr. Jordy Hurenkamp van Wijn & Stael Advocaten was op 22 juni 2017 te gast in de live uitzending bij EenVandaag om de gevolgen toe te lichten van de uitspraak van het Europese Hof over de...

Lees meer

Europese Hof: overgang van onderneming bij de pre-pack

Op donderdag 22 juni 2017 heeft het Europese Hof van Justitie uitspraak gedaan (ECLI:EU:C:2017:489) naar aanleiding van de prejudiciële vragen (ECLI:NL:RBMNE:2016:954) die zijn gesteld door de kantonr...

Lees meer

Geslaagd seminar "Hoe ver reikt het gezag van de werkgever?"

Op 8 en 13 juni jl. vond het seminar Actualiteiten arbeidsrecht plaats in de Utrechtse Stadsschouwburg, verzorgd door arbeidsrechtspecialisten Maaike Faber, Joyce Snijder en Else Loes Pasma. Hoofdthem...

Lees meer

Zware schriftelijkheidseis geldt ook voor een relatiebeding

Een concurrentiebeding is slechts geldig indien de werkgever dit schriftelijk is overeengekomen met een meerderjarige werknemer. De Hoge Raad heeft in het arrest Philips/Oostendorp uit 2008 beslist da...

Lees meer

Hoge Raad beantwoordt prejudiciële vragen omtrent voorwaardelijk ontbindingsverzoek onder de WWZ

Vanaf de invoering van de WWZ heerste er onduidelijkheid over de vraag of het voor een werkgever nog steeds mogelijk is een voorwaardelijk ontbindingsverzoek te voeren. Een werkgever maakt graag gebru...

Lees meer

Handhaving Wet DBA uitgesteld tot 1 januari 2018

De Wet DBA heeft veel onrust doen ontstaan onder zzp’ers en hun (potentiële) opdrachtgevers. Deze onrust en de onzekerheid over de werking van de Wet DBA hebben er nu toe geleid dat de handhaving van ...

Lees meer

Hoge Raad: Allocatiefunctie is géén vereiste voor uitzendovereenkomst

Eindelijk heeft de Hoge Raad duidelijkheid verschaft over dé vraag die heel payrollend Nederland bezighield: is voor het sluiten van een uitzendovereenkomst ex art. 7:690 BW nu wel of niet vereist dat...

Lees meer

Herplaatsing onder de WWZ

Sinds de inwerkingtreding van de WWZ is de inspanningsverplichting van de werkgever voor herplaatsing van de werknemer aangescherpt. Vóór de invoering van de WWZ werd de herplaatsingstoets nog aan de ...

Lees meer

Verkrijger wordt verantwoordelijk voor achterstallige premies

De Hoge Raad heeft op 14 oktober 2016 een belangrijk arrest gewezen voor de overnamepraktijk. De vraag die centraal stond was of de verkrijger na een overgang van onderneming gehouden is achterstallig...

Lees meer

Samenloop WNT en WWZ

Op grond van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) kunnen partijen bij het einde van de arbeidsovereenkomst geen hogere vergoeding overeenkomen dan een ...

Lees meer

Werknemers en faillissement

Advocaat en vaak benoemd curator mr. Ferdinand Bosvelt en arbeidsrechtadvocaat mr. Maaike Faber van Wijn & Stael Advocaten leggen in het blog van De Rijdende Rechter uit wat werknemers kunnen verw...

Lees meer

Wet Huis voor klokkenluiders

Op 1 juli 2016 is de ‘Wet Huis voor klokkenluiders’ in werking getreden. Deze wet heeft als doel de mogelijkheden tot het melden van vermoedens van misstanden met een maatschappelijk belang door werkn...

Lees meer

Opzegging tegen latere leeftijd dan AOW-leeftijd

Maaike Faber annoteerde een uitspraak gepubliceerd in de JAR (2016/98), Voorzieningsrechter Kantonrechter Rechtbank Amsterdam, 24-03-2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:1678 (annotatie). Opzegging tegen latere l...

Lees meer

DBA vervangt VAR

Op 2 februari 2016 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel ‘deregulering beoordeling arbeidsrelaties’ aangenomen. De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) treedt per 1 mei 2016 in werking....

Lees meer

Eerste ervaringen met de WWZ

Op 2 maart 2016 heeft de Tweede Kamer een rondetafelgesprek gehouden over de Wet Werk en Zekerheid (de WWZ). Tijdens dit gesprek hebben verscheidene deskundigen verslag gedaan van hun eerste ervaringe...

Lees meer

Reistijd: arbeidstijd of rusttijd?

‘De tijd die geen arbeidstijd is’. Dat is de korte en krachtige definitie van het begrip ‘rusttijd’ uit Richtlijn 2003/88/EG. De richtlijn definieert vanzelfsprekend ook het begrip ‘arbeidstijd’. Deze...

Lees meer

Gevolgen WWZ

Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (“WWZ”) zijn de arbeidsrechtelijke gevolgen van een doorstart ingrijpend gewijzigd. Deze wijzigingen beperken de vrijheid van de doorstartende ondernemer...

Lees meer

Wet Normering Topinkomens

Wijzigt tijdelijke andere baan de positie van een topfunctionaris? De stroom uitspraken over de werkingssfeer van de Wet Normering Topinkomens (WNT) houdt onverminderd aan. In een zaak betreffende ee...

Lees meer

Nadere regelgeving WWZ

De inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (WWZ) per 1 januari respectievelijk 1 juli 2015 leidt tot een grondige herziening van het arbeidsrecht. In een tiental besluiten zal de WWZ de komende ...

Lees meer

Positie payrollwerknemer bij ontslag per 1 januari 2015 gewijzigd

Per 1 januari 2015 is de ontslagbescherming van werknemers die via een payrollbedrijf bij een opdrachtgever werkzaam zijn aanzienlijk versterkt. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid h...

Lees meer

ZZP'er in de zorg

Op 23 september 2014 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een belangrijk arrest gewezen over de status van een ZZP’er in de gezondheidszorg. De belastingdienst stelt dat AWBZ-thuiszorg in natura ni...

Lees meer

Fundis participeert niet in het Langeland Ziekenhuis

Maaike Faber annoteerde samen met een mede-auteur een uitspraak in Ondernemingsrecht 2015/24, ECLI:NL:GHAMS:2014:556. De OK oordeelt dat Fundis bij een afweging van de betrokken belangen niet in redel...

Lees meer

Ketenbepaling contracten

‘Flexcontract kan oneindig’, kopte een landelijk dagblad onlangs naar aanleiding van een uitspraak van het Gerechtshof Den Bosch. De suggestie dat de rechters feitelijk een streep zetten door de beper...

Lees meer

Kennelijk onredelijk ontslag

Schadevergoeding in de kennelijk onredelijk ontslagprocedure Wanneer in een kennelijk onredelijk ontslagprocedure komt vast te staan dat het ontslag van de werknemer kennelijk onredelijk is geweest, ...

Lees meer

Sociaal plan en ouderen

In een sociaal plan wordt vaak opgenomen dat de ontslagvergoeding is gemaximeerd tot het inkomen dat de werknemer tot de pensioengerechtigde leeftijd zal kunnen genieten. Dit wordt een zogenaamd anti-...

Lees meer

Beloning en vertrekregelingen

Het Wetsvoorstel Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (hierna: “WNT”) is op 6 december 2011 unaniem aangenomen door de Tweede Kamer. Als gevolg van de WNT wordt de ...

Lees meer

Zieke werknemers

Blijvende arbeidsongeschiktheid verbreekt de vereiste band tussen de werknemer en de overgedragen onderneming.De kantonrechter Amsterdam heeft recentelijk bepaald dat een arbeidsongeschikte werknemer ...

Lees meer

Collectief ontslag in beweging

Als gevolg van de aanstaande wijziging van de Wet Melding Collectief Ontslag (‘WMCO’) zal een werkgever in alle gevallen de vakbonden moeten raadplegen ongeacht de ontslagroute die hij kiest.Ingevolge...

Lees meer