Cases Arbeidsrecht

Cases Arbeidsrecht

Cao’s
Wij adviseerden vier organisaties – in de uitzendbranche, de zorg, de voedingsmiddelenindustrie en de schilders- en onderhoudsector – over de toepasselijkheid van cao’s voor (delen van) de onderneming, over de nawerking van cao’s en over de uitleg van cao-bepalingen. Ook adviseerden wij over het verplichtstellingbesluit voor het bedrijfstakpensioenfonds StiPP, voor het bedrijfstakpensioenfonds Zoetwaren en voor de Bouwnijverheid.

Cassaties
Onze cassatieadvocaten traden voor de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers op bij de Hoge Raad. Deze zaak ging over de reikwijdte van het zogenaamde ‘onderkruipersverbod’. Dit is het verbod om arbeidskrachten ter beschikking te stellen aan een bedrijf waar een werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting plaatsvindt (HR 19 juli 2019, ECLI:NL:HR:2019:1245 (VNV/EasyJet).

Flexibele arbeidsrelaties
Veel bedrijven in de flexbranche hebben te maken met de gevolgen van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Wij beoordeelden voor een grote uitzendorganisatie wat de WAB voor deze organisatie betekent. Ook adviseerden we over een herstructurering van het concern, over payrollen, uitzenden en in- en uitlenen van werknemers en zzp’ers. Daarnaast pasten wij alle commerciële contracten aan die deze uitzendorganisatie hanteert, waaronder de algemene voorwaarden, in- en uitleenovereenkomsten en arbeidsovereenkomsten.

Fraude en integriteit
Wij stonden verschillende werkgevers bij die geconfronteerd waren met fraude, seksuele intimidatie en integriteitsvraagstukken. We adviseerden hen over zorgvuldig onderzoek, hoor- en wederhoor, verslaglegging, schorsing en het bewaken van de integriteit op de werkvloer.

Harmonisatie van arbeidsvoorwaarden
Een grote corporate organisatie en een ondernemingsraad maakten gebruik van onze advisering bij de harmonisatie van hun arbeidsvoorwaarden na een fusie. In deze advisering speelden cao-vraagstukken een grote rol.

In- en outsourcing
Wij adviseerden een grote medische organisatie over de personele gevolgen van de overname van diverse klinieken. Daarbij was een van de kernvragen of er sprake was van overgang van onderneming. Daarnaast adviseerden we een concessiehouder van een groot warenhuis over de gevolgen van de opzegging van de concessie voor de werknemers.

Medezeggenschap en governance
Twee internationale ondernemingen met meerdere vestigingen in Nederland adviseerden wij over de optimale inrichting van de medezeggenschapsstructuur. Dit was nodig nadat er diverse overnames hadden plaatsgevonden. We adviseerden ook een ondernemingsraad bij een bestuurscrisis en brachten advies uit over de wijziging van de governance van een culturele organisatie. Daarnaast adviseerden we een ondernemingsraad over de overdracht, integratie en opheffing van een aantal groepsmaatschappijen.

Ontslagrecht
Wij behandelen regelmatig ontslagzaken voor werkgevers, bestuurders en het hoger management van grote Nederlandse en buitenlandse ondernemingen.

Reorganisaties
Als gevolg van de coronacrisis en andere sectorale ontwikkelingen begeleidden we diverse ondernemingen en organisaties bij de inkrimping van hun personeelsbestand. Ook adviseerden we een grote brancheorganisatie over de mogelijkheid om middels een pilot nieuwe samenwerkingsvormen te onderzoeken, vooruitlopend op een reorganisatie. Daarnaast adviseerden wij een grote onderwijsorganisatie over de arbeidsrechtelijke gevolgen van een staking van de activiteiten.

Werknemersparticipaties
Wij adviseren werkgevers, bestuurders en hoger management over de introductie van bonus- en winstdelingsregelingen, Long Term Incentive Plans (LTIP’s), Short Term Incentive Plans (STIP’s), Stock Appreciation Rights (SAR’s), opties en certificaten van aandelen.

Wet normering topinkomens (WNT) en beloningsbeleid
Een welzijnsorganisatie en thuiszorgorganisatie adviseerden we over de WNT. Ook bereikten we bij een ontslagzaak – binnen de grenzen van de WNT – mooie onderhandelingsresultaten voor bestuurders in het onderwijs. Daarnaast adviseerden wij een bestuurder over de gevolgen van het beloningsbeleid bij staatsdeelnemingen in ontslagsituaties.

Inzet van zzp’ers en managementcontracten
Wij adviseerden over de Wet DBA en over vraagstukken rond de kwalificatie van opdrachtrelaties met zzp’ers. Ook stelden we managementovereenkomsten op voor zowel de vennootschap als de manager, in lijn met de modelovereenkomsten die de Belastingdienst heeft gepubliceerd.

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht