Mr. K.N. van der Heijden

Karlijn

Advocaat

Karlijn van der Heijden is sinds 2018 advocaat bij Wijn & Stael. Ze is gespecialiseerd in arbeidsrecht en adviseert en procedeert onder meer over zaken op het gebied van het cao- en medezeggenschapsrecht, overgang van onderneming, insourcing en outsourcing en reorganisaties. Ze treedt met name op voor werkgevers, werkgevers- en werknemersorganisaties en ondernemingsraden.

Analytisch sterk met gevoel voor belangen
Karlijn is analytisch sterk en sociaal betrokken. Ze weet vaak creatieve oplossingen te vinden voor complexe problemen. Daarbij heeft ze een goed gevoel voor de verhoudingen tussen de partijen en de verschillende belangen. “Ik houd van de inhoudelijke uitdaging in mijn vak en de dynamiek die elke zaak met zich meebrengt. Daarvoor verdiep ik me graag in de wereld van mijn cliënt en hecht ik aan een goed persoonlijk contact.”

Brede oriëntatie
In corporate en collectieve arbeidsrechtkwesties speelt vaak meer dan alleen de arbeidsrechtelijke vraag. Karlijn is breed geïnteresseerd in wat er in een onderneming speelt en heeft aandacht voor thema’s over de grenzen van het arbeidsrecht. Hierdoor kan ze haar cliënten beter van dienst zijn.

nevenfuncties & lidmaatschappen

  • Lid van VJAA (Vereniging Jonge Arbeidsrecht Advocaten)
  • Lid van Beroepsvereniging voor Medezeggenschapsprofessionals

OPLEIDING

  • Post Academische Leergang Arbeidsrecht, cum laude (2022)
  • Master arbeids- en ondernemingsrecht, Universiteit van Utrecht (2017)
  • European Law School, Maastricht University (2016)

CASES

  • Karlijn adviseerde een werkgever over de toepassing van een werkingssfeerbepaling van een cao op zijn ondernemingen.
  • Ook begeleidde ze een werkgever bij het doorvoeren van een reorganisatie.
  • Karlijn adviseerde een werkgever over de gevolgen van overgang van onderneming.
  • Daarnaast adviseerde ze een werknemersorganisatie over de rechtsgeldigheid van cao-bepalingen.

RECHTSGEBIEDENREGISTRATIE

Karlijn heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

  • Arbeidsrecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Publicaties van Karlijn van der Heijden

Het uitzendbeding en de zieke uitzendkracht: verzoek van de inlener vereist!

Op 17 maart 2023 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een uitzendbeding nietig is voor zover daarin is bepaald dat een uitzendovereenkomst door ziekmelding van rechtswege eindigt. Dit heeft tot gevolg da...

Lees meer

Het adviestraject 3/3: hoe toetst de rechter in de beroepsprocedure?

Als het besluit van de ondernemer afwijkt van het advies van de OR, kan de OR beroep instellen tegen dit besluit. Als het beroep slaagt kan de Ondernemingskamer de ondernemer verplichten om het beslui...

Lees meer

Verbod op zwijgcontracten in de zorg

Vanaf 1 juli 2023 mogen zorgaanbieders geen contractuele afspraken meer maken waarbij de cliënt wordt verplicht om te zwijgen over een incident in de zorgverlening. Dergelijke “zwijgbedingen” in ...

Lees meer

Het adviestraject (2/3): de juridische do’s en don’ts bij het opstellen van het advies

Het advies van de OR is het (voorlopige) sluitstuk van het adviestraject. Het is een belangrijk document: de ondernemer moet aan de hand hiervan zijn definitieve besluit nemen én het vormt de basis i...

Lees meer

Het adviestraject(1/3): op welke informatie heeft de OR recht?

In de Wet op de ondernemingsraden is er een heel hoofdstuk aan gewijd: het informatierecht van de OR. Maar, wat betekent dat recht nu in de praktijk bij adviestrajecten? Welke informatie moet aan de O...

Lees meer

Adviesrecht van de ondernemingsraad over benoeming en ontslag van de bestuurder: een overzicht.

Maaike Faber en Karlijn van der Heijden schreven onlangs voor het Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk (TAP) een overzichtsartikel over artikel 30 WOR. De ondernemingsraad heeft op grond van deze bepaling...

Lees meer

Wetswijziging: eerder medezeggenschapsrechten voor (flex)werknemers bij OR-verkiezingen

Let op bij OR-verkiezingen; nieuwe werknemers, uitzendkrachten en payrollwerknemers kunnen mogelijk al per 1 januari 2022 bij OR-verkiezing eerder stemmen bij OR-verkiezingen en zichzelf verkiesbaar s...

Lees meer

Besluitvorming in een concern: wat betekent dit voor het adviesrecht van de ondernemingsraad?

In een (internationaal) concern heeft de moedervennootschap regelmatig veel invloed op (de besluitvorming van) de dochtervennootschap. Dit kan op verschillende manieren. De moedervennootschap kan bijv...

Lees meer

CAO IN CORONATIJD: WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN?

Het afgelopen jaar werden weinig cao’s gesloten. Door corona bestaat veel onzekerheid en zijn de arbeidsmarktomstandigheden in sommige sectoren sterk gewijzigd. In een cao kunnen afspraken worden ge...

Lees meer

Reorganisatie: de rechten van de OR en wat dat in de praktijk betekent

In een reorganisatie is vaak een rol weggelegd voor de ondernemingsraad ("OR"). Waarover mag de OR advies uitbrengen, vanaf wanneer moet de ondernemer rekening houden met de OR en wat zijn de gevolgen...

Lees meer

De opmars van subjectief geclausuleerd driekwart dwingend recht en de toetsing daaraan

Cao | WAB | De WAB introduceerde een aantal nieuwe bepalingen van subjectief geclausuleerd driekwart dwingend recht. Dat zijn bepalingen waarvan bij cao kan worden afgeweken als aan bepaalde subjectie...

Lees meer

Werktijdverkorting wegens het Corona-virus mogelijk

Het Coronavirus verspreidt zich steeds verder. Ook Nederlandse bedrijven zullen hiervan steeds meer economische gevolgen gaan ondervinden.
Wat kunnen werkgevers doen als zij door vermindering va...

Lees meer

Einde ‘slapende dienstverbanden’

Einde 'slapende dienstverbanden' De uitspraak De Hoge Raad heeft bepaald dat werkgevers in beginsel moeten instemmen met een voorstel van de werknemer om een slapend dienstverband te beëindigen. De w...

Lees meer

Geen transitievergoeding? Meer ruimte voor alternatieven in cao’s vanaf 1 januari 2020!

Over de invoering van de compensatieregeling transitievergoeding is al veel geschreven. De wet waaruit die regeling voortvloeit bevat echter nog een belangrijke wijziging: nieuwe mogelijkheden om bij ...

Lees meer

Wet arbeidsmarkt in balans: de belangrijkste wijzigingen en het overgangsrecht op een rij

De Eerste Kamer heeft op 28 mei 2019 met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) ingestemd. De wet treedt naar verwachting per 1 januari 2020 in werking. De WAB kent maatregelen rond flexibele arbeid, aan...

Lees meer

Compensatie transitievergoeding: aandachtspunten voor werkgevers!

Vanaf 1 april 2020 is het voor werkgevers mogelijk om compensatie te ontvangen voor het betalen van transitievergoedingen aan werknemers van wie het dienstverband wegens langdurige arbeidsongeschikthe...

Lees meer

Welke nieuwe verplichtingen bevat de Wet op de Ondernemingsraden per 1 januari 2019 voor ondernemers?

Per 1 januari 2019 zijn in de Wet op de Ondernemingsraden (''WOR'') twee wijzigingen doorgevoerd, welke nieuwe verplichtingen voor werkgevers meebrengen. Ondernemingen met meer dan 100 werknemers zijn...

Lees meer

Hoge Raad: gedeeltelijke transitievergoeding bij gedeeltelijk ontslag!

Wanneer een werknemer langer dan 24 maanden werkzaam is en diens arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever beëindigd wordt, heeft de werknemer in beginsel recht op een transitievergoeding. T...

Lees meer