Publicatie
23-07-2020

De Wet Franchise komt er aan

23 juli 2020.

Bent u op de hoogte van de gevolgen hiervan op uw franchiseonderneming?

De Wet Franchise zal naar verwachting per 1 januari 2021 worden ingevoerd. De Wet Franchise bevat regels die zien op de relatie tussen franchisegevers en franchisenemers. Het bevat regelingen op het gebied van de volgende hoofdonderwerpen: (i) de precontractuele uitwisseling van informatie; (ii) de tussentijdse wijziging van een lopende franchiseovereenkomst; (iii) de beëindiging van de franchiseovereenkomst; en (iv) het overleg tussen de franchisegever en de franchisenemers.

De invoering van de Wet Franchise heeft voor zowel de franchisegever als de franchisenemer gevolgen. Vanaf het moment van inwerkingtreding van de wet, zullen alle (gedrags)bepalingen moeten worden nageleefd. Benieuwd naar de gevolgen voor uw franchiseformule? Onze deskundigen praten u graag bij over deze wet tijdens een presentatie. Dit kan online of inhouse. Voor het maken van een afspraak klik hier.

Goed franchisegever en goed franchisenemer

Het uitgangspunt van het wetsvoorstel is dat partijen zich dienen te gedragen als ‘goed franchisegever’ en ‘goed franchisenemer’. Dit houdt in dat partijen in redelijkheid en zorgvuldigheid met elkaar dienen om te gaan. Dit geldt voor zowel de periode voorafgaand aan het sluiten van de franchiseovereenkomst alsook tijdens de uitvoering van de overeenkomst. Van de franchisegever wordt verwacht dat hij de individuele belangen van de franchisenemer meeweegt in zijn besluitvorming. De franchisenemer dient op zijn beurt het belang van de franchiseketen in acht te nemen.

Voor een franchisegever betekent deze gedragsnorm onder meer dat hij de franchiseformule zal dienen te blijven ontwikkelen en innoveren. De gevolgen die voorgenomen besluiten met zich mee kunnen brengen, kunnen de franchisegever ertoe verplichten die voorgenomen besluiten vooraf te bespreken met de franchisenemers.

Informatieplicht en onderzoeksplicht

In de Wet Franchise zijn uitgebreide informatieverplichtingen opgenomen voor de franchisegever. Voorafgaand aan het sluiten van de franchiseovereenkomst dient de franchisegever in ieder geval financiële gegevens met betrekking tot de beoogde locatie van de franchiseonderneming te verstrekken en de franchisenemer te informeren over eigen concurrerende activiteiten en initiatieven. De franchisegever is in beginsel niet verplicht om financiële prognoses te verstrekken, maar als er historische financiële vestigingsplaatsgegevens beschikbaar zijn, zal de franchisegever deze aan de franchisenemer ter beschikking moeten stellen.

Tijdens de looptijd van de overeenkomst is de franchisegever gehouden de franchisenemers tijdig te informeren over voorgenomen wijzigingen in de franchiseovereenkomst en van hen verlangde investeringen.

Bedenktijd
Ter bescherming van de franchisenemer is in het wetsvoorstel een bedenktijd voorafgaand aan het sluiten van de franchiseovereenkomst opgenomen. Die bedenktijd bedraagt vier weken tussen het moment van ontvangst van alle relevante informatie en het sluiten van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze termijn mag de concept franchiseovereenkomst niet worden gewijzigd ten nadele van de franchisenemer en mag niet van de franchisenemer worden gevergd dat hij betalingen of investeringen doet die samenhangen met de nog te sluiten franchiseovereenkomst.

Onderzoeksplicht
In de Wet Franchise is ook een informatieplicht voor de franchisenemer opgenomen. De franchisenemer dient tijdig informatie over zijn eigen financiële positie te verstrekken. Naast de informatieplicht heeft de franchisenemer ook een onderzoeksplicht. Zo wordt de franchisenemer geacht eigen onderzoek te verrichten en eventueel deskundigen in te schakelen om te voorkomen dat de franchisenemer op basis van onjuiste of te rooskleurige aannames de franchiseovereenkomst zal sluiten.

Vergoeding goodwill

Onderdeel van de Wet Franchise is de verplichting om in de franchiseovereenkomst op te nemen op welke wijze het bepalen van de goodwill wordt vastgesteld. Deze goodwill-bepaling dient onder meer om vast stellen of goodwill aanwezig is in de onderneming van de franchisenemer en welke omvang deze goodwill heeft. De verplichte goodwill-bepaling heeft betrekking op de situatie dat de franchisegever de onderneming overneemt en zelfstandig voortzet en het geval dat de franchisegever de onderneming overneemt en overdraagt aan een derde met wie een nieuwe franchiseovereenkomst wordt gesloten.

Non-concurrentiebeding

Onder de Wet Franchise is de reikwijdte van een non-concurrentiebeding in de franchiseovereenkomst beperkt. Zo mag de beperking van de concurrerende activiteiten slechts betrekking hebben op goederen of diensten die concurreren met de goederen of diensten waarop de franchiseovereenkomst betrekking heeft (gehad). Daarnaast mag het non-concurrentiebeding niet een langere duur hebben dan één jaar na het einde van de franchiseovereenkomst en mag de geografische reikwijdte niet ruimer zijn dan het gebied waarbinnen de franchisenemer de franchiseformule op grond van de betreffende franchiseovereenkomst heeft geëxploiteerd.

Eenzijdige wijzigingen

De Wet Franchise heeft tot gevolg dat het de franchisegever niet onbeperkt vrijstaat om eenzijdig wijzigingen in de franchiseformule door te voeren. Wanneer de financiële gevolgen van de voorgenomen wijziging voor de franchisenemer boven vooraf vastgestelde drempelwaarden uitstijgen, zal de franchisegever instemming nodig hebben van de franchisenemers. De franchisegever zal bij overschrijding van de drempelwaarde in ieder geval instemming moeten verkrijgen voor wijzigingen op die een investering of de betaling van een vergoeding of opslag van de franchisenemer verlangen. De instemming kan op twee manieren worden verkregen: instemming van een meerderheid van de franchisenemers of instemming van elk van de franchisenemers die worden geraakt door de voorgenomen wijziging.

Tot slot

De Wet Franchise bevat een groot aantal nieuwe bepalingen, waaronder regels voor het verstrekken van informatie tussen franchisegever en franchisenemer voorafgaand aan het sluiten van een franchiseovereenkomst en tijdens de uitvoering van de franchiseovereenkomst. Daarnaast vergroot de Wet Franchise de zeggenschap van franchisenemers en beperkt de Wet Franchise de mogelijkheden voor het opnemen van een non-concurrentiebeding. Nieuw is ook de verplichting om een regeling op te nemen over het bepalen van goodwill bij het beëindigen van een franchiseovereenkomst. De invoering van de Wet Franchise kan grote gevolgen hebben voor de franchiserelatie. Het is daarom verstandig dat franchisenemers en franchisegevers daarover met elkaar in gesprek gaan. Bovendien doen partijen er goed aan hun franchiseovereenkomst nog eens onder de loep te nemen om te bepalen of de overeenkomst in overeenstemming is met hetgeen wordt voorgeschreven in de Wet Franchise. Onze deskundigen staan u hierin graag bij. Voor meer informatie klik hier.