Publicatie
22-04-2015

Recht van reclame van de leverancier van roerende zaken

Leveranciers beseffen vaak niet dat bij uitblijvende betaling van facturen zij mogelijk een recht van reclame hebben dat er wel voor kan zorgen dat zij de door hen geleverde zaken terugkrijgen als de debiteur niet betaalt. Een ondernemer die roerende zaken levert, ziet zich soms geconfronteerd met een niet betalende of failliete debiteur. Vaak komen leveranciers van roerende zaken een eigendomsvoorbehoud of voorbehouden pandrecht overeen. Als geen zekerheid is overeengekomen of bijvoorbeeld de curator van de failliete debiteur een zekerheid niet erkent, denken verschillende leveranciers dat zij met lege handen staan. Dat is niet altijd terecht.

In de praktijk relatief weinig gebruikt is het recht van reclame. Dit recht is geregeld in artikel 7:39 van het Burgerlijk Wetboek. Als niet wordt betaald, biedt het recht van reclame voor de leverancier mogelijkheden om geleverde roerende zaken terug te vorderen door middel van een aan de koper gerichte schriftelijke verklaring. De zaken worden daardoor weer zijn eigendom. Als de klant failliet is kan deze verklaring aan de curator worden gericht.

Voor leveranciers is het van belang om in voorkomende gevallen tijdig een beroep op het recht van reclame te doen. Het recht van reclame vervalt wanneer aan de volgende twee vereisten is voldaan:

1. Als 6 weken zijn verstreken nadat de vordering tot betaling van de koopprijs opeisbaar is geworden.

2. Als 60 dagen zijn verstreken te rekenen vanaf de dag waarop de zaak onder de koper of onder iemand van zijnentwege is opgeslagen.

Als een deel van de prijs is betaald, kan de verkoper slechts het onbetaalde deel (of bij levering van soortgelijke zaken een evenredig deel) terugvorderen. Als gedeeltelijke terugvordering niet mogelijk is doordat bijvoorbeeld maar één zaak is geleverd, kan het zo zijn dat het afgeleverde slechts kan worden teruggevorderd tegen teruggave van het reeds betaalde gedeelte. Het is in die gevallen dus van belang om af te wegen wat meer waarde heeft. Terugvorderen van geleverde zaken kan slechts als de zaken zich nog in dezelfde staat bevinden. Indien de geleverde goederen zijn verwerkt, vervalt dus de mogelijkheid om het recht van reclame uit te oefenen.

Een beroep op het recht van reclame kan grote voordelen voor de leverancier hebben. Het recht van reclame kan als het tijdig wordt ingeroepen bewerkstelligen dat de leverancier zijn spullen terugkrijgt. Een beroep op het reclamerecht kan ook het positieve gevolg hebben dat de curator of de bewindvoerder alsnog de - resterende - koopprijs voldoet teneinde aan de teruggaveplicht te ontkomen.

22 - 04 - 2015