Blog 3 BOPA-special: aanvraagvereisten

Aangemaakt: 24 oktober 2023

Blog 3 BOPA-special: aanvraagvereisten

Als een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een BOPA wordt ingediend, moet de aanvrager informatie over de activiteit aanleveren bij het bevoegd gezag. De aanvraagvereisten zijn neergelegd in hoofdstuk 7 van de Omgevingsregeling. Deze regels zijn gesteld om een aanvrager duidelijkheid te verschaffen over de informatie die voor de beslissing op de aanvraag nodig is en aan het bevoegd gezag moeten worden verstrekt. Hieronder zetten wij de belangrijkste aanvraagvereisten uiteen waarbij wij een onderscheid maken tussen algemene aanvraagvereisten, aanvraagvereisten die gelden voor omgevingsvergunningen, waaronder de milieueffectrapportage die vereist kan zijn, en de specifieke aanvraagvereisten voor een BOPA. 

Aanvraagvereisten: algemeen 

In artikel 7.3 en 7.4 van de Omgevingsregeling zijn de algemene aanvraagvereisten opgenomen. Deze aanvraagvereisten gelden dus ook voor een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een BOPA. Het gaat onder andere om een beschrijving van de activiteit en de gegevens van de aanvrager. Artikel 7.4 van de Omgevingsregeling bevat aanvraagvereisten over participatie. In hoofdstuk 2 van deze special zijn wij hier al op ingegaan. 

Aanvraagvereisten: omgevingsvergunning 

Als een omgevingsvergunning voor een BOPA wordt aangevraagd, kan de aanvraag ook zien op andere activiteiten. Zo bevat de Omgevingsregeling specifieke aanvraagvereisten voor: (1) technische bouwactiviteiten, (2) milieubelastende en lozingsactiviteiten, (3) omgevingsplanactiviteiten, (4) Natura 2000-activiteiten, (5) flora- en fauna-activiteiten, en (6) Rijksmonumentenactiviteiten. Ook zijn in de zogenoemde bruidsschat (de rijksregels die van rechtswege onderdeel uitmaken van het omgevingsplan) aanvraagvereisten opgenomen, waaronder aanvraagvereisten voor: (1) binnenplanse omgevingsplanactiviteiten, (2) milieubelastende activiteiten, (3) activiteiten als bedoeld in artikel 22.280 Bruidsschat en (4) activiteiten waarvoor een omgevingsvergunning is vereist op grond van de gemeentelijke verordening. 

Daarnaast kan het nieuwe deel van het omgevingsplan voor een aantal vergunningplichtige activiteiten aanvullende aanvraagvereisten bevatten: voor sommige activiteiten zijn de aanvraagvereisten uitputtend geregeld in de Omgevingsregeling, maar voor andere activiteiten niet. Zo zijn de aanvraagvereisten voor de technische bouwactiviteit uitputtend geregeld. Dit betekent dat de gemeenteraad daar geen keuzes over kan maken. Omdat de milieuaspecten geur, geluid en trilling niet langer op rijksniveau geregeld zullen zijn, moet de gemeenteraad voor de omgevingsvergunningsplichtige milieubelastende activiteit juist zelf aanvraagvereisten formuleren die aanvullend gelden.

Aanvraagvereisten: milieueffectrapportage 

In sommige gevallen moet bij de aanvraag ook een milieueffectrapportage worden gevoegd. Een milieueffectrapportage is een onderzoek naar de mogelijke milieugevolgen van bepaalde activiteiten of ingrepen (de m.e.r.). In het geval van een BOPA betekent dit dus een onderzoek naar de mogelijke milieugevolgen van de activiteit waarvoor een omgevingsvergunning voor een BOPA wordt aangevraagd. In de fase voorafgaand aan het indienen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een BOPA moet al worden bepaald of de activiteit m.e.r.-(beoordelings)plichtig is, omdat (1) degene die voornemens is om een m.e.r.-beoordelingsplichtig project uit te voeren, dit voornemen zo spoedig mogelijk aan het bevoegd gezag moet meedelen, en (2) in dat geval het milieueffectrapport bij de aanvraag om de omgevingsvergunning moet worden gevoegd. Wij lichten dit toe. 

1. M.e.r.-beoordelingsplicht 

Als het project m.e.r.-beoordelingsplichtig is, moet degene die voornemens is een m.e.r.- beoordelingsplichtig project uit te voeren dit voornemen zo snel mogelijk meedelen aan het bevoegd gezag. Dit voornemen moet bij de aanvraag om de omgevingsvergunning worden gevoegd. Als het voornemen niet bij de aanvraag is gevoegd, moet de aanvrager door het bevoegd gezag in de gelegenheid worden gesteld om de aanvraag aan te vullen (en de melding te overleggen). Doet de aanvrager dit niet of niet op tijd, dan wordt de aanvraag buiten behandeling gelaten. Een besluit om de aanvraag buiten behandeling te laten, moet binnen vier weken bekend worden gemaakt, geteld vanaf het moment dat de aanvraag onvolledig is aangevuld of wanneer de termijn die is gegeven ongebruikt verstreken is. 

2. M.e.r.-plicht 

Als duidelijk is dat een milieueffectrapport moet worden opgesteld, moet een milieueffectrapport bij de aanvraag worden gevoegd. Als bij de aanvraag ten onrechte geen milieueffectrapport is gevoegd, moet de aanvrager door het bevoegd gezag in de gelegenheid worden gesteld om de aanvraag aan te vullen (en het milieueffectrapport te overleggen). Doet de aanvrager dit niet of niet op tijd, dan wordt de aanvraag buiten behandeling gelaten. Een besluit om de aanvraag buiten behandeling te laten, moet binnen vier weken bekend worden gemaakt, geteld vanaf het moment dat de aanvraag onvolledig is aangevuld of wanneer de termijn die is gegeven ongebruikt verstreken is. 

Aanvraagvereisten: BOPA 

In artikel 7.207b lid 2 van de Omgevingsregeling zijn de specifieke aanvraagvereisten voor de BOPA opgenomen. Dit artikel bepaalt dat bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een BOPA de gegevens en bescheiden worden verstrekt die nodig zijn om de gevolgen van die activiteit te beoordelen voor: (a) een ETFAL; (b) instructie(regels); en (c) een project waarvoor een projectbesluit is vastgesteld. 

Aan de aanvraagvereisten kan onder andere worden voldaan door het overleggen van een onderbouwing, enigszins vergelijkbaar met de onderbouwing van een goede ruimtelijke ordening onder de Wabo. Deze onderbouwing heeft alleen geen betrekking op een goede ruimtelijke ordening, maar op ETFAL. Dit betekent dat in de onderbouwing van de BOPA wordt opgenomen: (1) een omschrijving van de BOPA, namelijk de afwijking(en) van het omgevingsplan en (2) een toetsing van die afwijking(en) aan ETFAL 

Let op: Wij zien in de praktijk dat wordt gesproken over het overleggen van een goede onderbouwing van de effecten op de fysieke leefomgeving, ook wel afgekort als ‘GoFlo’. Dit impliceert dat de effecten op de fysieke leefomgeving in het kader van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een BOPA moeten worden onderbouwd. Zoals hiervoor is opgemerkt, en volgt uit artikel 7.207b van de Omgevingsregeling, is de fysieke leefomgeving niet het criterium, maar moet worden onderbouwd dat er sprake is van ETFAL. 

Aanvraagvereisten: overig? 

Aanvraagvereisten voor een omgevingsvergunning voor een BOPA kunnen ook voortvloeien uit een omgevingsplan, omgevingsvisie of gemeentelijke beleidsstukken waarin eisen zijn gesteld over omgevingskwaliteiten. Deze aanvraagvereisten kunnen per gemeente en per activiteit verschillen. Het is aan gemeenten om vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet, maar ook daarna, te bepalen welke eisen zij aan een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een BOPA wil stellen. De gemeenteraad zal dit vervolgens moeten verankeren in het omgevingsplan. 

Aanvraag buiten behandeling stellen? 

Het bevoegd gezag kan, net als onder het oude recht, besluiten om de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een BOPA niet verder te behandelen als de aanvraag: (1) niet voldoet aan een wettelijk voorschrift voor het in behandeling nemen van de aanvraag, of (2) de verstrekte gegevens niet voldoende zijn voor de beoordeling van de aanvraag of de voorbereiding van het besluit. Dit is geregeld in artikel 4:5 van de Awb. Volgens vaste rechtspraak is het aan het bevoegd gezag om te beoordelen of het over voldoende gegevens en bescheiden beschikt om een besluit op een aanvraag te nemen en dus of de aanvraag buiten behandeling wordt gesteld. De bestuursrechter toetst dit terughoudend. 

Let op: indien niet wordt voldaan aan de aanvraagvereisten, kan een aanvraag buiten behandeling worden gesteld. Maar als inhoudelijk niet wordt voldaan aan de aanvraagvereisten, als de onderbouwing van de gevolgen voor ETFAL bijvoorbeeld niet compleet is, kan de aanvraag niet buiten behandeling worden gesteld. De aanvraag moet dan worden afgewezen. 

Checklist aanvraagvereisten 

Er gelden veel verschillende aanvraagvereisten voor een omgevingsvergunning voor een BOPA. De aanvraagvereisten zijn op verschillende plekken te vinden: 

Aanvraagvereisten algemeen 
artikel 7.3 en 7.4 Omgevingsregeling.

Aanvraagvereisten BOPA 

  • artikel 7.207b Omgevingsregeling.

Aanvraagvereisten overig

  • omgevingsplan; 
  • omgevingsvisie; 
  • gemeentelijke beleidstukken.

BOPA-special
Dit blog maakt deel uit van de BOPA Special. U vindt een overzicht van alle onderwerpen in de special over de BOPA.

Meer weten over omgevingsrecht

Meer weten over omgevingsrecht

Gerelateerde updates