Inwerkingtreding wet kwaliteitsborging voor het bouwen per 1 januari 2024

Aangemaakt: 24 maart 2023

Inwerkingtreding wet kwaliteitsborging voor het bouwen per 1 januari 2024

Het is een feit: vanaf 1 januari 2024 zal de Omgevingswet in werking treden. Omdat de Wkb gekoppeld is aan de Omgevingswet, betekent dit dat ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen ("Wkb") op 1 januari 2024 in werking zal treden.

Of ook de Wkb per 1 januari 2024 in werking zou treden is overigens nog wel onderwerp van discussie geweest in het plenaire debat over de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Omgevingsdienst NL heeft namelijk gepleit voor uitstel en loskoppeling van de Wkb. Omdat dit tot gevolg zou hebben dat de Wkb ‘losgeknipt’ zou moeten worden van de Omgevingswet en dit een enorm ingewikkeld wetgevingstraject vergt, is besloten om geen gehoor te geven aan het verzoek van de Omgevingsdienst NL. Door de verwevenheid van de Omgevingswet en de Wkb zou uitstel van de Wkb impliciet ook uitstel van de Omgevingswet betekenen.

Voor de inwerkingtreding per 1 januari 2024 van de Omgevingswet is op 20 maart 2023 een koninklijk besluit genomen ter vaststelling hiervan. Hieruit volgt dat de precieze uitwerking van de inwerkingtredingsvolgorde van de andere onderdelen van het stelsel, waaronder de Wkb, in een technisch inwerkingtredings-KB (Koninklijk Besluit) nader in detail zullen worden geregeld. Een inwerkingtredingsbesluit voor de Wkb moet daarom nog genomen te worden.

Nu de inwerkingtreding van de Wkb voor de deur staat is het zaak om de processen binnen uw organisatie in te gaan richten op de komst van de Wkb

Onzeker is daardoor nog hoe de gefaseerde inwerkingtreding van de Wkb eruit zal komen te zien. In onze eerdere blog hebben wij toegelicht dat Minister De Jonge heeft besloten, om zo tegemoet te komen aan de zorgen over een eventueel tekort aan kwaliteitsborgers, om extra voorzorgsmaatregelen te nemen. Een van die maatregelen houdt in dat gevolgklasse 1 in eerste instantie wordt beperkt tot nieuwbouw. Verbouwactiviteiten komen pas later – zes maanden na inwerkingtreding van de Wkb – onder gevolgklasse 1 te vallen. Of deze maatregel bij de invoering van de Wkb op 1 januari 2024 zal worden ingevoerd is onduidelijk, zo volgt ook uit het plenaire debat. Minister De Jonge heeft in dat debat – kort gezegd – aangegeven dat hij hierover eerst met partijen in gesprek wil, omdat over de voorgestelde voorzorgsmaatregelen kennelijk heel wisselend wordt gedacht. De Jonge heeft echter wel aangegeven dat gevolgklassen 2 en 3 op z’n vroegst vijf jaar na gevolgklasse 1 in werking zullen treden.

Nu de inwerkingtreding van de Wkb voor de deur staat en dit een totale stelselherziening met zich brengt, is het zaak om de processen binnen uw organisatie in te gaan richten op de komst van de Wkb. Wilt uw weten wat dit voor u als projectontwikkelaar, bedrijf, overheidsorgaan, inrichting of woningbouwcorporatie betekent? Hoe u zich het beste kunt voorbereiden op de ontwikkelingen en veranderingen die de invoering van de Wkb met zich brengt? Neem dan een kijkje op onze speciale Wkb-pagina of neem contact op met één van onze specialisten.

Gerelateerde updates