WHOA
  • Herstructurering & Insolventie

WHOA

Op 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (‘WHOA’) in werking getreden. De WHOA geeft ondernemingen in financiële moeilijkheden de mogelijkheid hun schulden te herstructureren om zo een faillissement te voorkomen, of om op een gecontroleerde manier tot een afwikkeling van de onderneming te komen.

Een schuldenaar kan zijn te hoge schuldenlast herstructureren door middel van een onderhands akkoord met zijn schuldeisers en aandeelhouders. Tot 1 januari 2021 gold daarvoor echter dat instemming van alle betrokken partijen is vereist. Een enkeling kon zo de totstandkoming van een akkoord blokkeren, ook al is het akkoord in het belang van de gezamenlijke schuldeisers. Levensvatbare ondernemingen konden daardoor onnodig failliet gaan. De WHOA bevat een akkoordprocedure op grond waarvan het akkoord – buiten surseance en faillissement - kan worden opgelegd aan tegenstemmende schuldeisers en aandeelhouders. Omdat zo’n dwangakkoord een ingrijpende maatregel is bepaalt de WHOA dat het akkoord redelijk en eerlijk moet zijn, wil het aan dwarsliggers kunnen worden opgelegd.

Op deze pagina treft u een overzicht aan van vragen en antwoorden over de belangrijkste aspecten van de WHOA. Staat uw vraag er niet bij? Of wilt u sparren over deze WHOA-vraagstukken? Neem dan gerust contact op met één van onze WHOA-specialisten.

Veelgestelde vragen WHOA

Een overzicht van het WHOA traject

Hoe ziet het WHOA-traject er samengevat uit?

Het WHOA traject kent een aantal onderdelen waar wij door middel van onderstaande 'Veelgestelde vragen' dieper op ingaan. 

Klik hier voor een grafisch overzicht van het WHOA-traject

De aanvang van de procedure

Wat is het doel van een WHOA-akkoord?

Een WHOA-akkoord kan twee mogelijke doelen dienen. In de eerste plaats kan met de WHOA een herstructurering plaatsvinden. Door de schuldenlast van een schuldenaar te saneren, wordt een faillissement voorkomen en kan de schuldenaar voortbestaan. In de tweede plaats kan met een WHOA-akkoord een gecontroleerde afwikkeling plaatsvinden, waarbij een beter resultaat wordt behaald dan wanneer die afwikkeling zou plaatsvinden in faillissement. In dat geval wordt de schuldenaar ontmanteld buiten faillissement.

Wanneer kan het WHOA-traject worden ingezet?

Het WHOA-traject wordt ingezet als de schuldenaar zich in een toestand bevindt waarin het redelijkerwijs aannemelijk is dat hij met het betalen van zijn schulden niet kan voortgaan. Er moet volgens de wetgever sprake zijn van een dreigend faillissement. Of daar sprake van is wordt in principe niet vooraf getoetst, maar komt aan bod tijdens de homologatie van het akkoord. De aanvangstoets is wel verplicht op het moment dat de rechter een herstructureringsdeskundige gaat benoemen.

Welke schuldenaren kunnen de WHOA gebruiken?

De WHOA richt zich op alle typen ondernemingen, van klein tot groot. Banken, verzekeraars of natuurlijke personen zonder beroep of bedrijf kunnen geen beroep doen op de WHOA.

Wie nemen het initiatief voor een WHOA-traject?

Schuldenaren
De schuldenaar kan zelf een procedure beginnen als er een faillissement dreigt. De schuldenaar kan vervolgens een akkoord aan de schuldeisers aanbieden. Als de schuldenaar een rechtspersoon is, zal hij worden vertegenwoordigd door het bestuur. Het bestuur kan de procedure doorlopen zonder instemming van de algemene vergadering van aandeelhouders.

Derden
Schuldeisers, aandeelhouders, de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging kunnen de rechter verzoeken om de benoeming van een herstructureringsdeskundige. Voor het indienen van een dergelijk verzoek is een advocaat nodig. De herstructureringsdeskundige kan vervolgens een akkoord aanbieden.

Wat is een startverklaring?

Zodra de schuldenaar begint met de voorbereiding van een akkoord, legt hij een verklaring waar dit uit blijkt ter inzage bij de rechter. Zodra deze startverklaring is gegeven, kan de schuldenaar gebruikmaken van bepaalde voorzieningen uit de WHOA, zoals een afkoelingsperiode. De rechter toetst de startverklaring niet. Het is slechts een document waaruit blijkt dat de schuldenaar met een WHOA-traject is begonnen.

Wanneer kiest de schuldenaar voor de besloten of de openbare procedure?

Bij aanvang van de procedure wordt een keuze gemaakt tussen een besloten of openbare procedure. Bij de openbare procedure publiceert de schuldenaar een aantal gegevens in de Staatscourant en in de insolventieregisters. Bij de besloten procedure worden deze gegevens niet openbaar gemaakt. Daarnaast behandelt de rechter de verzoeken achter gesloten deuren. Het buiten de publiciteit blijven kan een reden zijn om te kiezen voor een besloten procedure. Verder is de keuze voor een openbare of besloten procedure een belangrijk aandachtspunt als het akkoord ook betrekking zal hebben op buitenlandse partijen of goederen.

Kunnen contractspartijen overeenkomsten wijzigen of opzeggen omdat de schuldenaar een WHOA-akkoord voorbereidt?

Nee, een overeenkomst kan niet worden gewijzigd of opgezegd vanwege het enkele feit dat een schuldenaar bezig is met de voorbereidingen voor een WHOA-akkoord, ook niet als u daarvoor een speciale ‘ipso-facto-clausule’ in de overeenkomst heeft opgenomen. Een ‘ipso-facto-clausule’, ook wel beëindigingsclausule genoemd, is een clausule die bepaalt dat u het recht hebt om de overeenkomst te beëindigen op het moment dat de schuldenaar aan zijn schuldeisers een regeling aanbiedt. Dergelijke clausules blijven in een WHOA-traject zonder gevolg. Als er in de overeenkomst andere gronden zijn om op te zeggen of te wijzigen kan daar wel gebruik van worden gemaakt.

Welke informatie is van belang voor een succesvol WHOA-traject?

Klik hier voor een overzicht van relevante documenten.

Het bestuur

Wat is de rol van het bestuur van de schuldenaar in het WHOA-traject?

Het bestuur kan een WHOA-akkoord voorbereiden en aanbieden. Daarnaast behoudt het bestuur tijdens het WHOA-traject de controle over de onderneming. Tijdens het WHOA-traject is de schuldenaar een debtor in possession. Dat betekent dat het bestuur kan blijven besturen en rechtshandelingen kan verrichten. Zij blijft met andere woorden volledig beheers- en beschikkingsbevoegd. Dat is een groot verschil met de positie van het bestuur in surseance van betaling en faillissement.

Moeten aandeelhouders ermee instemmen dat het bestuur een akkoord aanbiedt?

Aandeelhouders kunnen het aanbieden van een akkoord door het bestuur van de schuldenaar niet tegenhouden. Wetsbepalingen, statutaire bepalingen of contractuele bepalingen die bepalen dat toestemming van aandeelhouders nodig is, zijn niet van toepassing.

De herstructureringsdeskundige

Wat is een herstructureringsdeskundige?

De rechter kan een herstructureringsdeskundige aanstellen om voor een schuldenaar een akkoord voor te bereiden en aan te bieden. De schuldenaar kan zelf om aanstelling van een herstructureringsdeskundige verzoeken, bijvoorbeeld als het voor het welslagen van een WHOA-akkoord beter is om een onafhankelijke derde in te schakelen. Daarnaast kan iedere schuldeiser, aandeelhouder, de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging de rechter verzoeken een herstructureringsdeskundige aan te wijzen. Voor het indienen van een dergelijk verzoek is een advocaat nodig.

Wanneer wordt een verzoek om een herstructureringsdeskundige toe- of afgewezen?

Voor het benoemen van een herstructureringsdeskundige geldt dezelfde drempel als voor het aanbieden van een akkoord: er moet een faillissement dreigen voor de schuldenaar. Is dat het geval, dan wordt het verzoek in beginsel toegewezen, tenzij na kort onderzoek van de rechter blijkt dat de belangen van de schuldeisers niet met de benoeming van een herstructureringsdeskundige gediend zijn. Zo wordt een verzoek van een schuldeiser afgewezen als dit verzoek het doel heeft om een kansrijk WHOA-traject, dat al door de schuldenaar in gang is gezet, te frustreren of te vertragen.  

Wie kan als herstructureringsdeskundige worden benoemd?

Volgens de wetgever moet de herstructureringsdeskundige financiële kennis, kennis van het insolventierecht en ervaring met herstructureringen hebben. Ook moet de herstructureringsdeskundige in staat zijn om draagvlak en vertrouwen te creëren bij de betrokken schuldeisers en aandeelhouders. Degene die om een herstructureringsdeskundige verzoekt, doet een voorstel voor de te benoemen persoon. Het is aan de rechter om de herstructureringsdeskundige vervolgens aan te wijzen. 

Wat is de taak van de herstructureringsdeskundige?

De herstructureringsdeskundige moet zich goed verdiepen in de bedrijfsvoering van de schuldenaar, zodat hij goed op de hoogte is van de verschillende aspecten binnen de onderneming van de schuldenaar. Op basis hiervan kan hij een WHOA-akkoord voorbereiden en aanbieden. De herstructureringsdeskundige kan eventueel ook een door de schuldenaar voorbereid WHOA-akkoord aanbieden. Er wordt echter maar één akkoord aan de rechter voorgelegd voor homologatie.

De herstructureringsdeskundige gaat bij zijn taak onafhankelijk, onpartijdig en doeltreffend te werk.

Hoe komt de herstructureringsdeskundige aan zijn informatie?

Om zijn taak goed te kunnen vervullen, bepaalt de WHOA dat de herstructureringsdeskundige toegang moet krijgen tot de bedrijfsadministratie en alle gegevens mag inzien die nodig zijn voor zijn taakvervulling. Ook zijn het bestuur, aandeelhouders, commissarissen en werknemers van de schuldenaar verplicht om de herstructureringsdeskundige alle gevraagde inlichtingen en medewerking te geven.

De herstructureringsdeskundige wordt feitelijk ‘gelijkgeschakeld’ met de schuldenaar. Dat betekent dat de herstructureringsdeskundige net als de schuldenaar bijvoorbeeld bevoegd is om lopende overeenkomsten eenzijdig op te zeggen (zie ‘De positie van betrokkenen bij het akkoord’), een afkoelingsperiode te verzoeken (zie ‘De afkoelingsperiode’), de rechter te verzoeken zich uit te laten over bepaalde kwesties en een homologatieverzoek te doen (zie ‘De rol van de rechter’). 

Wie betaalt de herstructureringsdeskundige?

De rechter stelt de hoogte van het salaris van de herstructureringsdeskundige vast, dat in beginsel door de schuldenaar wordt betaald. Als het verzoek tot benoeming van de herstructureringsdeskundige werd gesteund door de meerderheid van de schuldeisers, betalen de schuldeisers het salaris van de herstructureringsdeskundige.

De observator

Wat is een observator?

De observator houdt toezicht op de schuldenaar die het akkoord voorbereidt en heeft daarbij oog voor de belangen van de schuldeisers en aandeelhouders. Als de observator ziet dat het akkoord niet zal slagen of de belangen van de schuldeisers en aandeelhouders worden geschaad, stelt de observator de rechter van de situatie op de hoogte. De rechter zal dan doorgaans ingrijpen. Eventueel kan de rechter dan een herstructureringsdeskundige benoemen. De functie van de observator vervalt in dat geval.

Wanneer wordt een observator benoemd?

De observator wordt door de rechter benoemd op verzoek van de schuldenaar, de herstructureringsdeskundige of op eigen initiatief van de rechter als de rechter dat ter beveiliging van de belangen van de schuldeisers of aandeelhouders nodig oordeelt. Als de rechter een afkoelingsperiode afkondigt, kunnen ook de schuldeisers of aandeelhouders bij de rechter een verzoek tot aanstelling van een observator indienen.

Hoe komt de observator aan zijn informatie?

Om zijn taak goed te kunnen vervullen, bepaalt de WHOA dat de observator toegang moet krijgen tot de bedrijfsadministratie en alle gegevens mag inzien die nodig zijn voor zijn taakvervulling. Ook zijn het bestuur, aandeelhouders, commissarissen en werknemers van de schuldenaar verplicht om de observator alle gevraagde inlichtingen en medewerking te geven. 

Wie betaalt de observator?

De rechter stelt de hoogte van het salaris van de observator vast, dat in beginsel door de schuldenaar wordt betaald. 

De inhoud van het akkoord

Wie bepaalt welke partijen betrokken worden in een concreet WHOA-akkoord?

De schuldenaar of herstructureringsdeskundige die het akkoord aanbiedt, kiest welke partijen hij daarin betrekt. Een WHOA-akkoord is niet noodzakelijkerwijs collectief. Een schuldenaar kan ervoor kiezen om alleen de rechten van – bijvoorbeeld – de financierende bank, de fiscus en de aandeelhouder te wijzigen.

Wat houdt een WHOA-akkoord in?

De schuldenaar of herstructureringsdeskundige die het akkoord aanbiedt, heeft grote vrijheid bij het vormgeven van het akkoord. Er kan bovendien aan elke klasse een verschillend aanbod worden gedaan. Een akkoord kan bijvoorbeeld voorzien in een (gedeeltelijke) kwijtschelding van vorderingen, in uitstel van betaling of in omzetting in aandelen. Een akkoord kan dus ook inhouden dat een schuldeiser iets anders krijgt dan een contant bedrag. Zo zijn uitkeringen in natura, zoals een recht om in de toekomst betaald te worden of om aandelen in de schuldenaar te krijgen, mogelijk. 

Kan een schuldenaar ook overeenkomsten aanpassen?

Een schuldenaar kan een wederpartij bij een overeenkomst, bijvoorbeeld de verhuurder van wie een bedrijfsruimte wordt gehuurd, een voorstel doen tot wijziging van de overeenkomst. Stemt de wederpartij niet in met dit wijzigingsvoorstel, dan mag de schuldenaar de overeenkomst opzeggen. De rechter moet daar wel toestemming voor verlenen in de homologatiefase en het akkoord moet daadwerkelijk gehomologeerd worden. De schadevergoedingsvordering die ontstaat vanwege de eenzijdige opzegging van de overeenkomst kan worden gewijzigd in het akkoord. Dat zal in veel gevallen betekenen dat de wederpartij maar een gedeelte van dat bedrag terug zal zien.

Welke partijen kunnen worden geraakt door een WHOA-akkoord?

Een WHOA-akkoord kan betrekking hebben op alle soorten schuldeisers: concurrente schuldeisers, preferente schuldeisers en schuldeisers met pand- en hypotheekrechten. Ook de rechten van aandeelhouders kunnen worden gewijzigd in een akkoord. Alleen de rechten van werknemers kunnen niet gewijzigd worden door middel van een WHOA-traject.
 

De schuldenaar of herstructureringsdeskundige die het akkoord aanbiedt, kiest welke partijen hij daarin betrekt. Een WHOA-akkoord is niet noodzakelijkerwijs collectief. Een schuldenaar kan ervoor kiezen om alleen de rechten van – bijvoorbeeld – de financierende bank, de fiscus en de aandeelhouder te wijzigen.

De afkoelingsprocedure

Wat is een afkoelingsperiode (of moratorium)?

Tijdens een WHOA-afkoelingsperiode kunnen schuldeisers zonder machtiging van de rechter geen verhaal nemen op goederen van de schuldenaar. Zij kunnen bijvoorbeeld geen zekerheidsrechten uitwinnen of onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken ophalen. De rechter kan ook beslagen opheffen. Tijdens een afkoelingsperiode worden er ook geen surseance- of faillissementsverzoeken behandeld. De afkoelingsperiode helpt de schuldenaar dus om de onderneming in relatieve rust te kunnen voortzetten tijdens de onderhandelingen over het akkoord.

Is er altijd een afkoelingsperiode in een WHOA-traject?

Nee, de schuldenaar of de herstructureringsdeskundige moet om een afkoelingsperiode verzoeken bij de rechter. Voor het indienen van een dergelijk verzoek is een advocaat nodig. De rechter wijst dit verzoek toe als de afkoelingsperiode noodzakelijk is om de onderneming voort te zetten, de afkoelingsperiode in het belang is van de schuldeisers en schuldeisers niet wezenlijk in hun belangen worden geschaad. 

Welke schuldeisers worden ‘afgekoeld’?

De rechter bepaalt welke schuldeisers onder de afkoelingsperiode vallen. Dat kunnen alle schuldeisers zijn, maar het is ook mogelijk dat de afkoelingsperiode wordt beperkt tot een specifieke (groep) schuldeiser(s).

Hoe lang duurt de afkoelingsperiode?

De afkoelingsperiode duurt vier maanden, maar kan door de rechter worden verlengd tot acht maanden. Voor verlenging is wel nodig dat er voortgang is geboekt met het akkoord. Ook hoort de rechter de herstructureringsdeskundige of de observator (als die er zijn) en de afgekoelde schuldeisers, voordat zij een beslissing neemt.

Wat kunnen schuldeisers doen tegen een afkoelingsperiode?

Schuldeisers die tijdelijk geen verhaal kunnen nemen, kunnen om de benoeming van een observator verzoeken. Deze observator beschermt de belangen van de schuldeisers en houdt toezicht op het handelen van de schuldenaar. Ook kunnen schuldeisers de rechter verzoeken om machtiging te verlenen om tóch tot uitwinning of verhaal over te kunnen gaan. Tot slot kunnen zij om algehele opheffing van de afkoelingsperiode verzoeken, bijvoorbeeld wanneer zij menen dat er geen akkoord tot stand zal komen of omdat zij wezenlijk in hun belangen worden geschaad.

Kan de schuldenaar alle goederen gebruiken, verbruiken en verkopen tijdens een afkoelingsperiode?

De WHOA geeft de schuldenaar de bevoegdheid om tijdens een afkoelingsperiode goederen van derden of goederen waar derden rechten op hebben te gebruiken, verbruiken en verkopen indien (i) de schuldenaar dit voor afkondiging van de afkoelingsperiode ook al mocht, (ii) dit nodig is voor de normale voortzetting van de onderneming en (iii) het belang van de schuldeiser voldoende is gewaarborgd, bijvoorbeeld door het stellen van vervangende zekerheid of directe betaling.

Kunnen contractspartijen een overeenkomst wijzigen of opzeggen tijdens een afkoelingsperiode?

Nee. Indien een afkoelingsperiode is afgekondigd, kunnen contractspartijen de overeenkomst niet wijzigen of ontbinden, zelfs niet als de schuldenaar voorafgaand aan de afkoelingsperiode zijn verplichtingen niet is nagekomen. Een belangrijke voorwaarde is dat de schuldenaar de nieuwe verplichtingen die ontstaan tijdens de afkoelingsperiode direct betaalt of voldoende zekerheid voor deze verplichting stelt. Wanneer aan deze voorwaarde is voldaan, kan een contractspartij zich ook niet beroepen op opschorting. 

Kunnen pand- en hypotheekhouders hun rechten uitoefenen tijdens de afkoelingsperiode?

Indien een afkoelingsperiode is afgekondigd, mogen pand- en hypotheekhouders niet tot uitoefening van hun pand- en hypotheekrechten overgaan, tenzij de rechter daarvoor een machtiging verleent. Een pandhouder van stil verpande vorderingen mag geen mededeling doen van het pandrecht aan de betreffende schuldenaar en mag geen betalingen in ontvangst nemen of verrekenen. Dat wijkt af van de regeling van de afkoelingsperiode in surseance van betaling of faillissement. Wel moet de schuldenaar vervangende zekerheid stellen, bijvoorbeeld door de nieuwe vorderingen die ontstaan bij het voortzetten van de werkzaamheden te verpanden.

De stemming

Wie mag er stemmen over een WHOA-akkoord?

Alleen de schuldeisers of aandeelhouders van wie de rechten worden gewijzigd in het akkoord, mogen stemmen over het akkoord. De partijen die niet worden betrokken in een akkoord behouden hun rechten en mogen niet stemmen.

Hoe vindt de stemming over een WHOA-akkoord plaats?

De stemming vindt plaats in klassen van schuldeisers of aandeelhouders. Per klasse wordt dus bekeken of er voldoende draagvlak bestaat voor het akkoord.

Waarom wordt er in klassen gestemd over een WHOA-akkoord?

De stemming over een akkoord vindt plaats in klassen van schuldeisers of aandeelhouders. Per klasse wordt dus bekeken of er voldoende draagvlak bestaat voor het akkoord. Een klassenindeling houdt in dat partijen met vergelijkbare posities in één klasse worden geplaatst. Als de meerderheid van die klasse instemt met het plan kan de rechter in principe aannemen dat het plan ten opzichte van deze groep redelijk is aangezien zij een vergelijkbare positie hebben. 

Hoe worden de klassen samengesteld?

De schuldenaar of herstructureringsdeskundige die het akkoord aanbiedt maakt de klassenindeling. Schuldeisers en aandeelhouders die dusdanig verschillende rechten hebben dat er van een vergelijkbare positie geen sprake is, moeten in aparte klassen worden geplaatst. De wet schrijft voor dat hij daarbij moet letten op i) de rechten die een schuldeiser of aandeelhouder in een faillissement zou hebben en ii) de rechten die een schuldeiser of aandeelhouder op basis van het akkoord aangeboden krijgt. De rang van een schuldeiser is een belangrijke aanknopingsfactor voor de klassenindeling.

In welke vorm vindt de stemming plaats?

De stemming vindt in fysieke of digitale vorm plaats. De schuldenaar of herstructureringsdeskundige die het akkoord aanbiedt bepaalt op welke manier er gestemd wordt. Dat kan in een fysieke vergadering zijn, maar de stemming mag ook digitaal plaatsvinden, bijvoorbeeld via een video-conferentie, via een website of via e-mail.

Wanneer heeft een klasse ingestemd met het WHOA-akkoord?

Een klasse schuldeisers heeft met het akkoord ingestemd indien de voorstemmers ten minste twee derden vertegenwoordigen van het totale bedrag aan vorderingen waarop in die klasse is gestemd. Het betreft dus een waarde criterium, er wordt niet gekeken naar het aantal schuldeisers dat voorstemt. Voor aandeelhouders geldt een soortgelijk waarde criterium.

De rol van de rechter

Welke rol heeft de rechter als de schuldenaar het initiatief neemt voor een WHOA-akkoord?

Indien de schuldenaar begint met de voorbereiding van een akkoord, legt hij een verklaring waar dit uit blijkt ter inzage bij de rechter. De rechter toetst deze startverklaring niet. Het is slechts een document waaruit blijkt dat de schuldenaar met een WHOA-traject is begonnen. Als de schuldenaar zelf graag wil dat een herstructureringsdeskundige een akkoord aanbiedt, moet hij daarvoor wel voor een inhoudelijke toets langs de rechter. 

Welke rol heeft de rechter als anderen dan de schuldenaar het initiatief nemen voor een WHOA-akkoord?

Indien schuldeisers, aandeelhouders, de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging het initiatief nemen voor een akkoord, begint het proces wel direct met een inhoudelijke toets van de rechter. De rechter moet dan namelijk beslissen over het verzoek tot benoeming van een herstructureringsdeskundige. In dat kader toetst de rechter of er een faillissement dreigt voor de schuldenaar. Als dat het geval is, wordt het verzoek tot benoeming van een herstructureringsdeskundige in beginsel toegewezen, tenzij na kort onderzoek van de rechter blijkt dat de belangen van de schuldeisers niet met de benoeming van een herstructureringsdeskundige zijn gediend. 

Welke voorzieningen kan de rechter treffen?

In de WHOA is een maatwerkbepaling opgenomen. De rechter kan op basis van deze bepaling tijdens het WHOA-traject voorzieningen treffen. Het verzoek wordt ingesteld door de schuldenaar of de herstructureringsdeskundige. Voor het indienen van een dergelijk verzoek is een advocaat nodig. Daarnaast kan de rechter uit eigen beweging voorzieningen treffen. De rechter kan bijvoorbeeld eisen dat een stemming binnen een bepaalde termijn plaatsvindt of dat de schuldenaar de rechter geregeld informatie verstrekt over de akkoordprocedure. Een andere voorziening is het benoemen van een observator. Zie over de observator ‘Het bestuur', ‘De herstructureringsdeskundige’ en 'De observator’.

Welke rol heeft de rechter bij de afkoelingsperiode?

In de eerste plaats moet de rechter beslissen over een verzoek tot afkondiging van de afkoelingsperiode. Ten tweede beslist de rechter over een verzoek tot verlenging van de afkoelingsperiode. Ten derde beslist de rechter over verzoeken tot opheffing van de afkoelingsperiode. Tot slot moet de rechter oordelen over verzoeken tot machtiging om tijdens een afkoelingsperiode tot verhaal over te gaan.

Wat is de geschillenregeling?

Voorafgaand aan de stemming kan de schuldenaar of de herstructureringsdeskundige een verzoek indienen om een bindende uitspraak te doen over aspecten die van belang zijn voor het voorgenomen akkoord. Op deze manier kan er vroegtijdig over geschilpunten worden beslist en komen deze niet pas tijdens homologatie aan de orde. Voor het indienen van een dergelijk verzoek is een advocaat nodig.

Schuldeisers en aandeelhouders kunnen niet om een tussentijdse beslissing vragen maar worden wel gehoord door de rechter, voordat hij een beslissing neemt. Schuldeisers en aandeelhouders zijn wel verplicht om te protesteren bij de schuldenaar of de herstructureringsdeskundige als zij menen dat het akkoord niet gehomologeerd kan worden. Doen zij dit niet, dan kan dat ervoor zorgen dat zij hier later geen beroep meer op mogen doen. Op die manier wordt het voor de schuldenaar en herstructureringsdeskundige duidelijk over welke onderdelen van het akkoord er discussie bestaat. Zij kunnen vervolgens om een tussentijds oordeel van de rechter vragen.

Over welke geschilpunten kan de rechter tussentijds oordelen?

Belangrijke aspecten waarover de rechter uitspraak kan doen, zijn volgens de wet bijvoorbeeld:

  • de informatieverschaffing in het akkoord;
  • de klassenindeling, de stemprocedure of de toelating tot stemming van een schuldeiser of aandeelhouder; of
  • het bestaan van gronden om de homologatie te weigeren.

Bovenstaande lijst is niet uitputtend. De rechter kan bovendien een deskundige benoemen die bepaalde aspecten onderzoekt. De rechter zal tot slot de partijen, die direct worden geraakt door de beslissing van de rechter, een zienswijze laten geven. De partijen kunnen de schuldenaar, de herstructureringsdeskundige, de observator, schuldeisers of aandeelhouders zijn. Als de mogelijkheid tot het geven van een zienswijze niet is gegeven, is de beslissing van de rechter niet bindend. Het instellen van hoger beroep is niet mogelijk.

Wat is homologatie?

De laatste fase waarin de rechter een belangrijke rol speelt, is de homologatiefase. In die fase onderzoekt de rechter of hij het akkoord kan goedkeuren. Een door de rechter gehomologeerd akkoord is verbindend voor alle in het akkoord betrokken schuldeisers en aandeelhouders, ook al stemden zij tegen of brachten zij hun stem niet uit. De rechter kan een verzoek tot homologatie van het akkoord ook afwijzen. De wet bevat algemene of aanvullende afwijzingsgronden.

Waarom is een homologatieverzoek nodig?

Na de stemming over het akkoord is duidelijk welke klassen voor of tegen het akkoord stemden. Als alle klassen voorstemden, moet de schuldenaar of de herstructureringsdeskundige een homologatieverzoek indienen om de tegenstemmende minderheid binnen die klassen te binden aan het akkoord. Voor het indienen van een dergelijk verzoek is een advocaat nodig. Als er één of meer klassen tegen het akkoord stemden, moet de rechter in het kader van de homologatie ook nagaan of het akkoord kan worden opgelegd aan die tegenstemmende klasse.

Wat is het verschil tussen algemene en aanvullende afwijzingsgronden?

De wet bevat een opsomming van een aantal algemene afwijzingsgronden. De rechter kan op die gronden een verzoek tot homologatie afwijzen. Hij kan dat ook doen zonder dat iemand daar een beroep op heeft gedaan.

Een rechter wijst een verzoek tot homologatie alleen af op grond van aanvullende afwijzingsgronden, wanneer een tegenstemmende schuldeiser of aandeelhouder een beroep op een dergelijke grond heeft gedaan. De rechter toetst dus niet uit eigen beweging of er sprake is van een aanvullende afwijzingsgrond.

Wat zijn algemene gronden voor afwijzing van het homologatieverzoek?

Het homologatieverzoek wordt onder meer afgewezen op grond van de volgende algemene afwijzingsgronden:
 

  • voor de schuldenaar dreigt geen faillissement;
  • er bestaan procedurele mankementen die verband houden met de klassenindeling, stemming, informatieverschaffing;
  • er is sprake van bedrog of een sluipakkoord;
  • de nakoming van het akkoord is niet voldoende gewaarborgd; of
  • er zijn andere redenen om homologatie te weigeren (open grond).

Wat zijn aanvullende gronden voor afwijzing van het homologatieverzoek?

In de eerste plaats kan de rechter een homologatieverzoek op verzoek van een individuele tegenstemmer afwijzen indien niet voldaan is aan de zogenaamde best interest-test. Deze test wordt ook wel de no creditor worse off-test genoemd. Bij de best interest-test vergelijkt de rechter het akkoordaanbod met de uitkering die de schuldeiser of aandeelhouder in het alternatieve faillissementsscenario zou ontvangen. Dit is de liquidatiewaarde. De individuele schuldeisers of aandeelhouders moeten minstens ontvangen wat zij in dit alternatieve faillissementsscenario zouden ontvangen. Zij mogen dus niet slechter af zijn met het akkoord.

Ten tweede bevat de wet een uitgebreide regeling op grond waarvan de rechter bepaalt of een tegenstemmende klasse gebonden kan worden aan het akkoord. Dit zijn de voorwaarden voor een zogenaamde cross class cram down, een klasse-overstijgende cram down. Bij de voorwaarden voor de cross class cram down gaat de rechter uit van de waarde van de totstandkoming van het akkoord (de reorganisatiewaarde), en dus niet van de waarde in het alternatieve faillissementsscenario (de liquidatiewaarde). De rechter toetst vervolgens of deze waarde eerlijk – en dus volgens de rangorde - wordt verdeeld. Tegenstemmende klassen die in het alternatieve faillissementsscenario een uitkering tegemoet hadden kunnen zien, moeten het recht hebben om te kiezen voor een uitkering in contanten ter grootte van die faillissementsuitkering. Dit recht wordt het uitstaprecht of het cash out-recht genoemd. Banken hebben dit uitstaprecht niet. Tot slot geldt er nog een speciale regeling voor kleine mkb-bedrijven. Het uitgangspunt is dat zij minimaal 20% van hun vordering voldaan krijgen op basis van het akkoord. Als die klasse echter instemt met een uitkering van minder dan 20%, komt de rechter niet toe aan deze toets. Bovendien kan de rechter oordelen dat er een zwaarwegende grond bestaat om hen minder dan 20% uit te keren.

Kan er hoger beroep of cassatie worden ingesteld tegen de homologatiebeslissing?

Nee. Tegen een gehomologeerd akkoord staan geen rechtsmiddelen open. De rechter heeft daarom een grote verantwoordelijkheid om te waarborgen dat een gehomologeerd akkoord redelijk is en volgens de juiste procedure tot stand is gekomen.

De positie van de betrokkenen bij het akkoord

Welke partijen kunnen worden geraakt door een WHOA-akkoord?

Een WHOA-akkoord kan betrekking hebben op alle soorten schuldeisers: concurrente schuldeisers, preferente schuldeisers en schuldeisers met pand- en hypotheekrechten. Ook de rechten van aandeelhouders kunnen worden gewijzigd in een akkoord. Alleen de rechten van werknemers kunnen niet gewijzigd worden door middel van een WHOA-traject.

Kan ik er als schuldeiser voor zorgen dat mijn schuldenaar een WHOA-akkoord aanbiedt?

Ja. Schuldeisers en aandeelhouders hebben onder de WHOA een zogenaamd ‘initiatiefrecht’. Dat houdt in dat zij de rechter kunnen verzoeken om een herstructureringsdeskundige te benoemen. Die herstructureringsdeskundige kan vervolgens voor de schuldenaar een WHOA-akkoord voorbereiden en aanbieden. Zie meer over de herstructureringsdeskundige en de wijze waarop een schuldeiser daar om kan verzoeken onder ‘Het bestuur', ‘De herstructureringsdeskundige’ en 'De observator’. 

Wanneer ben ik als schuldeiser aan het WHOA-akkoord gebonden?

Een door de rechter gehomologeerd akkoord is verbindend voor alle in het akkoord betrokken schuldeisers en aandeelhouders, ook al stemden zij tegen of brachten zij hun stem niet uit. 

Hoe zorg ik ervoor dat mijn belangen als schuldeiser voldoende worden behartigd tijdens het WHOA-traject?

Schuldeisers kunnen in bepaalde gevallen bij de rechter verzoeken om benoeming van een observator. De observator houdt toezicht op de totstandkoming van het WHOA-akkoord en heeft daarbij oog voor de belangen van de gezamenlijke schuldeisers. U kunt om een observator verzoeken als er een afkoelingsperiode is afgekondigd. Een observator wordt daarnaast ook benoemd als sprake is van een cross class cram down (zie ‘De rol van de rechter’) of als de schuldenaar of herstructureringsdeskundige hierom verzoekt. Een observator wordt alleen benoemd als er nog geen herstructureringsdeskundige is. 

Wat moet ik doen als ik het niet eens ben met het voorgestelde WHOA-akkoord?

U kunt tegen het WHOA-akkoord stemmen. Wordt er desondanks een verzoek tot homologatie aan de rechter voorgelegd, bijvoorbeeld omdat andere schuldeisers uit uw klasse wel voorstemmen of een andere klasse heeft voorgestemd, dan kunt u in bepaalde gevallen bij de rechter een beroep doen op een afwijzingsgrond (zie ‘De rol van de rechter’). Dat kan overigens alleen als u hierover tijdig heeft geprotesteerd bij de schuldenaar of de herstructureringsdeskundige. 

Kan ik nog verhaal nemen voor mijn vordering, bijvoorbeeld door het leggen van beslag?

Tijdens een WHOA-traject kan een afkoelingsperiode worden afgekondigd. Dat houdt in dat u geen verhaal mag nemen voor uw vordering. Zie voor de afkoelingsperiode verder onder ‘De afkoelingsperiode’. U kunt dan alleen nog verhaal nemen als de rechter u daarvoor machtiging verleent, of als de afkoelingsperiode eindigt. U kunt om opheffing van de afkoelingsperiode verzoeken als u wezenlijk in uw belangen wordt geschaad of als de afkoelingsperiode niet meer nodig is om de onderneming voort te zetten en/of omdat niet meer aannemelijk is dat de gezamenlijke schuldeisers gediend zijn door de afkoelingsperiode.

Als u al beslag heeft gelegd, kan dit beslag op verzoek van de schuldenaar of de herstructureringsdeskundige door de rechter worden opgeheven. Daarnaast wordt de behandeling van een faillissementsaanvraag van de schuldenaar geschorst gedurende een afkoelingsperiode.

Kan de schuldenaar de overeenkomst die hij met mij heeft wijzigen of beëindigen?

De WHOA biedt niet alleen de mogelijkheid om schulden door middel van een akkoord te herstructureren, maar biedt de schuldenaar ook de mogelijkheid om een voorstel te doen om lopende overeenkomsten te wijzigen of te beëindigen (behalve arbeidsovereenkomsten). Stemt u niet in met dit wijzigingsvoorstel, dan mag de schuldenaar de overeenkomst opzeggen. De rechter moet daar wel toestemming voor verlenen in de homologatiefase en het akkoord moet daadwerkelijk gehomologeerd worden. De schadevergoedingsvordering die ontstaat vanwege de eenzijdige opzegging van de overeenkomst kan worden gewijzigd in het akkoord. Dat zal in veel gevallen betekenen dat u maar een gedeelte van dat bedrag terug zal zien. U kunt bij de rechter bezwaar maken tegen de opzegging. Daarnaast kunt u stemmen ten aanzien van de voorgestelde wijziging van uw schadevergoedingsvordering.

U doet er verstandig aan om de waarde van de overeenkomst te berekenen in de situatie dat deze wordt gewijzigd/beëindigd en de situatie dat deze wordt opgezegd, zodat u een zorgvuldige keuze kunt maken tussen wel of niet instemmen met het voorstel.

Kan ik een overeenkomst met de schuldenaar wijzigen of opzeggen omdat hij een WHOA-akkoord voorbereidt?

Nee, een overeenkomst kan niet worden gewijzigd of opgezegd vanwege het enkele feit dat een schuldenaar bezig is met de voorbereidingen voor een WHOA-akkoord, ook niet als u daarvoor een speciale ‘ipso-facto-clausule’ in de overeenkomst heeft opgenomen. Een ‘ipso-facto-clausule’, ook wel beëindigingsclausule genoemd, is een clausule die bepaalt dat u het recht hebt om de overeenkomst te beëindigen op het moment dat de schuldenaar aan zijn schuldeisers een regeling aanbiedt. Dergelijke clausules blijven in een WHOA-traject zonder gevolg. Als er in de overeenkomst andere gronden zijn om op te zeggen of te wijzigen kan daar wel gebruik van worden gemaakt. 

Kan ik nadat mijn vordering gewijzigd is in een WHOA-akkoord nog derden aanspreken onder hun borgtocht, bankgarantie of omdat zij hoofdelijk verbonden zijn voor de vordering?

In beginsel laat de WHOA eventuele aanspraken van schuldeisers op borgen, garanten en andere medeschuldenaren onverlet. U kunt dus nog bij derden aanspraak maken op betaling van uw (restant)vordering. Dit is slechts anders indien u aanspraken heeft op groepsvennootschappen van de schuldenaar en deze aanspraken zijn gewijzigd in het WHOA-akkoord. Er is dan sprake van een zogenaamd breed akkoord. Een breed akkoord kan worden aangeboden als voor deze groepsvennootschappen zelf ook een faillissement dreigt. 

Wat betekent de WHOA concreet voor mij als klein mkb-bedrijf met een vordering op de schuldenaar?

In beginsel krijgen kleine mkb-bedrijven minimaal 20% van hun vordering voldaan op basis van het akkoord, tenzij de klasse waar u toe behoort instemt met een lagere uitkering. Als dat niet het geval is, kan de rechter slechts afwijken van de 20%-regel als daarvoor zwaarwegende gronden zijn. 

Wat betekent de WHOA concreet voor mij als leverancier

Indien een afkoelingsperiode is afgekondigd, kunnen leveranciers verplicht worden om door te leveren, óók als de schuldenaar voorafgaand aan de afkoelingsperiode zijn verplichtingen niet is nagekomen. Een belangrijke voorwaarde voor deze doorleverplicht is wel dat de schuldenaar de nieuwe leveringen daadwerkelijk betaalt of hiervoor voldoende zekerheid stelt. Het is dan dus niet mogelijk om de overeenkomst te beëindigen of nakoming op te schorten.

Heeft u geleverd onder eigendomsvoorbehoud, dan kunt u de goederen niet zonder meer van de schuldenaar terugvorderen. De schuldenaar blijft bevoegd tot het gebruiken, verbruiken en verkopen van de goederen als (i) de schuldenaar dit voor afkondiging van de afkoelingsperiode ook al mocht, (ii) dit nodig is voor de normale voortzetting van de onderneming en (iii) uw belang voldoende is gewaarborgd, bijvoorbeeld doordat er vervangende zekerheid is gesteld of er direct betaald is. Als de schuldenaar niet kan garanderen dat uw belang voldoende is gewaarborgd, kunt u de rechter verzoeken om het gebruiksrecht te beperken of op te heffen.

Wat betekent de WHOA concreet voor mij als pand- of hypotheekhouder

Indien een afkoelingsperiode is afgekondigd, mogen pand- en hypotheekhouders niet tot uitoefening van hun pand- en hypotheekrechten overgaan, tenzij de rechter daarvoor een machtiging verleent. Als pandhouder van stil verpande vorderingen mag u ook geen mededeling doen van uw pandrecht aan de betreffende schuldenaar en mag u geen betalingen in ontvangst nemen of verrekenen. Dat wijkt af van de regeling van de afkoelingsperiode in surseance van betaling of faillissement. Wel moet de schuldenaar vervangende zekerheid stellen, bijvoorbeeld door de nieuwe vorderingen die ontstaan bij het voortzetten van de werkzaamheden te verpanden.

Als pand- of hypotheekhouder kunt u onder omstandigheden door de rechter gedwongen worden om door te financieren. De hoofdregel is dat tegenstemmende klassen die in het alternatieve faillissementsscenario een uitkering tegemoet hadden kunnen zien, het recht moeten hebben om te kiezen voor een uitkering in contanten. Dit recht wordt het uitstaprecht of het cash out-recht genoemd. Dit recht geldt echter niet voor bedrijfsmatige financiers met pand- en hypotheekrechten. Deze beperking geldt alleen voor het deel van uw vordering dat door pand- en hypotheekrechten is gedekt. Voor het deel van uw vordering dat niet is gedekt, heeft u wel een uitstaprecht. Het is uiteindelijk de rechter die bepaalt of het redelijk is dat u, ondanks het feit dat uw klasse tegenstemde, door moet financieren.

Wat betekent de WHOA concreet voor mij als verhuurder

De schuldenaar kan u een voorstel doen om uw overeenkomst te wijzigen of beëindigen, door bijvoorbeeld een lagere huurprijs te bedingen of een exploitatieplicht te schrappen. Als u daar niet mee instemt, geeft de WHOA de schuldenaar de bevoegdheid om de overeenkomst op te zeggen. De rechter moet daar wel toestemming voor verlenen in de homologatiefase en het akkoord moet daadwerkelijk gehomologeerd worden. De schadevergoedingsvordering die ontstaat vanwege de eenzijdige opzegging van de overeenkomst kan worden gewijzigd in het akkoord. Dat zal in veel gevallen betekenen dat u maar een gedeelte van dat bedrag terug zal zien. U kunt bij de rechter bezwaar maken tegen de opzegging. Daarnaast kunt u stemmen ten aanzien van de voorgestelde wijziging van uw schadevergoedingsvordering.

Wat betekent de WHOA concreet voor mij als aandeelhouder

Als aandeelhouder kunt u het aanbieden van een akkoord door het bestuur van de schuldenaar niet tegenhouden. Wetsbepalingen, statutaire bepalingen of contractuele bepalingen die bepalen dat toestemming van aandeelhouders nodig is, zijn niet van toepassing.

Ook uw rechten als aandeelhouder kunnen gewijzigd worden in een WHOA-akkoord. Omdat een WHOA-akkoord de reorganisatiewaarde conform de rangorde verdeelt, kunt u in het uiterste geval uw aandelenbelang verliezen of zult u moeten dulden dat dit belang verwatert.

De rol van Wijn & Stael

De rol van Wijn & Stael Advocaten

Wilt u als schuldenaar gebruik maken van de WHOA? Of wordt u als schuldeiser betrokken in een WHOA-traject? Ons team van WHOA-specialisten kan u begeleiden en denkt graag met u mee. 

Gelet op onze zeer ruime ervaring met herstructureringen en kennis van het insolventierecht hebben wij bovendien bij uitstek de expertise in huis om de rol van herstructureringsdeskundige en observator te vervullen.

Neem dus gerust contact op met een van onze WHOA-specialisten.

Gerelateerde updates WHOA