De zorgsector is een complexe wereld met vele juridische uitdagingen. Zorginstellingen, verzekeraars, ondernemers en professionals in de zorg krijgen vaak te maken met lastige juridische vraagstukken. Geldt dat ook voor u, dan zijn wij de aangewezen partij om u te helpen. We hebben veel kennis van en ervaring in de zorgsector. En we kunnen u met bijzondere expertise bijstaan op het gebied van samenwerkingsvormen, vennootschapsrecht, Health Care Governance, herstructurering en reorganisatie, medezeggenschapsrecht, arbeidsrecht,  herfinanciering en continuïteitsvraagstukken. 

U kunt een beroep doen op de advocaten van Wijn & Stael om u te adviseren en namens u te procederen over onder meer:

 • herstructurering en herfinanciering van zorginstellingen
 • toelatings- en maatschapsovereenkomsten
 • vraagstukken rond het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB)
 • aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders
 • medisch tuchtrecht en klachtrecht (Wkkgz)
 • geschillen tussen raden van bestuur en raden van toezicht
 • Health Care Governance
 • arbitrages bij onder andere het Scheidsgerecht Gezondheidszorg
 • medezeggenschap van cliëntenraad en ondernemingsraad
 • enquêteprocedures bij de Ondernemingskamer
 • eerstelijnsorganisatie en de ontwikkeling van ketenzorg

Publicaties over Zorg

Vriendschapsrelatie arts en patiënt uit den boze

In KNMG-gedragsregel II.11 voor artsen staat kort gezegd: “de arts dringt niet verder door tot de privésfeer van de patiënt dan in het kader van de hulpverlening noodzakelijk is.” Met oog op deze gedr...

Lees meer

Vonnissen Meavita en Diogenes

In de Zorgvisie-nieuwsbrief van 19 januari 2016 verscheen een artikel van Jan Henk van der Velden over de vonnissen Meavita en Diogenes en de lessen die daaruit geleerd kunnen worden over goed bestuur...

Lees meer

Bestuurdersaansprakelijkheid wegens niet verlenen goede zorg

Bestuurders van een zorginstelling worden in een recent vonnis van de rechtbank Noord Nederland verantwoordelijk gehouden voor het feit dat door de zorginstelling geen goede zorg is verleend. De bestu...

Lees meer

Nieuwe klachtwet zorg - WKKGZ aangenomen

Op 6 oktober 2015 heeft de Eerste Kamer de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) aangenomen. Deze wet is de opvolger van de Kwaliteitswet en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcz)....

Lees meer

Integrale bekostiging

Nieuwe inzichten dwingen tot heroverweging Ziekenhuizen en medisch specialisten zouden op korte termijn hun ingrijpende wijziging van de organisatiestructuur per 1 januari 2015 moeten heroverwegen. E...

Lees meer

Enquêterecht zorginstellingen

De Ondernemingskamer heeft zich op 29 oktober 2014 voor de vierde keer uitgelaten over een door een cliëntenraad ingesteld enquêteverzoek. Het betrof in dit geval een enquêteverzoek van de cliëntenraa...

Lees meer

Financiering ziekenhuizen - integrale Bekostiging: veel onzekerheid met grote gevolgen

Met ingang van 1 januari 2015 wordt de financiering van ziekenhuizen ingrijpend gewijzigd. Door invoering van integrale bekostiging verliezen medisch specialisten hun zelfstandig declaratierecht en de...

Lees meer

ZZP'er in de zorg

Op 23 september 2014 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een belangrijk arrest gewezen over de status van een ZZP’er in de gezondheidszorg. De belastingdienst stelt dat AWBZ-thuiszorg in natura ni...

Lees meer

Enquêterecht in de zorg - machtspositie clientenraad versterkt

De Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi, 2006) verplicht instellingen die de rechtsvorm van een stichting of vereniging hebben, om enquêtebevoegdheid toe te kennen aan een orgaan dat de cliënten verte...

Lees meer

Enquêterecht in de zorg - Bestuurlijke impasses in de gezondheidszorg

Binnen zorginstellingen die de rechtsvorm van een stichting of vereniging hebben komt het recht van enquête toe aan de cliëntenraad. Op grond van dit recht kan een verzoek worden ingediend bij de Onde...

Lees meer