Bij fusies en bedrijfsovernames zijn de financiële belangen groot. Snel schakelen en de juiste beslissingen nemen is dan essentieel. U kunt dat aan ons toevertrouwen, want onze advocaten zijn thuis in alle aspecten van het ondernemingsrecht. We kunnen uw fusie of overname dan ook in goede banen leiden. Daarbij wijzen we u op de juridische valkuilen en kansen. En als ervaren ‘dealmaker’ beseffen we dat de belangen van partijen weliswaar verschillend zijn, maar dat hun doel gelijk is.

In alle fasen van het transactieproces kunnen wij u bijstaan:

  • bepalen van de juiste transactiestructuur in de intentiefase
  • in beeld brengen van risico’s en mogelijke dealbreakers via due diligence
  • adviseren over de samenwerking tussen de stakeholders
  • opstellen en uitonderhandelen van de transactiedocumentatie
  • afdwingen van uw rechten bij geschillen over de afwikkeling van de transactie

Krijgt u te maken met zaken op het gebied van het vennootschapsrecht? Denk daarbij aan vraagstukken over het bijeenroepen van de algemene vergadering van aandeelhouders, besluitvormingstrajecten binnen de vennootschap en corporate governance. Bij Wijn & Stael bent u verzekerd van een verbindende samenwerking. Van het begin tot het eind.

Publicaties over Ondernemingsrecht en M&A

De basisbeginselen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

In De Algemene Verordening Gegevensbescherming in Vogelvlucht gaven onze advocaten Joyce Snijder en Renske de Groot een beknopt overzicht van de top 5 aan veranderingen die de Algemene Verordening Geg...

Lees meer

​De Algemene Verordening Gegevensbescherming in vogelvlucht

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) in werking. Gebrek aan vertrouwen in de verouderde bestaande wetgeving voor gegevensbescherming en de verschillende beschermin...

Lees meer

Recente transacties M&A

Enkele recente transacties waarbij Abbas Ali Hyder heeft geadviseerd: Maart 2018: advisering van Dersimo bij de verkoop van hun aandelen aan het Engelse Headlam. Dersimo levert producten van diverse m...

Lees meer

Ontkomt Shell aan een schadevergoedingsverplichting door het intrekken van haar 403-verklaring?

Shell heeft haar 403-verklaring voor de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (‘de NAM’) ingetrokken. Door een dergelijke verklaring te deponeren heeft Shell zich hoofdelijk aansprakelijk gesteld voo...

Lees meer

Hoe als bestuurder om te gaan met een tegenstrijdig belang?

Op 1 januari 2018 beleefde de huidige tegenstrijdig belang-regeling voor bestuurders en commissarissen van kapitaalvennootschappen (BV’s en NV’s) haar vijfjarige jubileum. Hoewel deze regeling dus al...

Lees meer

De bescherming van een schuldeiser bij een voorgenomen juridische fusie

Bij een juridische fusie gaat het vermogen van een of meer rechtspersonen (de verdwijnende rechtspersoon) onder algemene titel over op de verkrijgende rechtspersoon. Dat betekent dat de verkrijgende r...

Lees meer

Consultatie Besluit lagere omzetdrempels concentraties in de zorg

Ondernemingen in de zorgsector die een overname willen doen opgelet! Op 24 juli 2017 heeft de overheid het “besluit lagere omzetdrempels in de zorg” gepubliceerd. Met dit besluit wordt voorgesteld het...

Lees meer

Werknemersparticipatie door Stock Appreciation Rights

Veel (startende) ondernemers komen dezelfde uitdaging tegen. Hoe kun je goed personeel binden en gebonden houden? Niet alleen zien startende ondernemers uit liquiditeitsbehoefte zich soms genoodzaakt ...

Lees meer

Uitleg van statuten

Statuten, een kwestie van uitleg op maat? De uitleg van statuten is een onderbelicht onderwerp, terwijl lagere rechtspraak laat zien dat uitleggeschillen over statuten regelmatig aan de orde zijn. Me...

Lees meer

Versterking bestuur/toezicht

Voor de NV en de BV bevat de wet heldere regels voor bestuur en toezicht. Bij andere rechtspersonen is dat nog niet altijd het geval. Dat leidt regelmatig tot onzekerheid. De Minister van Veiligheid e...

Lees meer

Corporate Governance Code

Herziening Corporate Governance Code  Op 6 april 2016 is de consultatieperiode geëindigd voor de herziening van de Nederlandse Corporate Governance Code (de “Code”). De Code is sinds de vaststelling ...

Lees meer

Wetsvoorstel versterking positie curator

Met het wetsvoorstel versterking positie curator tracht de minister de curator een sterkere positie te geven op het gebied van informatievergaring en fraudesignalering met als doel faillissementsfraud...

Lees meer

Faillissement vof en vennoten

Sinds 1927 gold als vaste rechtspraak dat het faillissement van een vennootschap onder firma automatisch tot gevolg had dat ook de daarbij betrokken vennoten in staat van faillissement kwamen te verke...

Lees meer

Herstructurering glastuinbouw

Herstructurering van de noodlijdende glastuinbouw Vijf grote telerorganisaties hebben gezamenlijk een nieuwe federatie onder de naam 'Federatie VruchtgroenteOrganisatie' opgericht om gezamenlijk met ...

Lees meer

Overtreding beheersverbod CV

Tot voor kort was een commanditaire (of ‘stille’) vennoot altijd hoofdelijk aansprakelijk bij overtreding van het beheersverbod. De Hoge Raad is op 29 mei 2015 omgegaan.1 Overtreding van het beheersve...

Lees meer

Bestuurdersaansprakelijkheid

Als aantredend bestuurder bij een vennootschap ben je niet alleen verantwoordelijk voor het toekomstige beleid, maar ook voor het reeds uitgevoerde beleid door (voormalige) medebestuurders. Dat de daa...

Lees meer

Grens enquêterecht

Alleen belanghebbenden met een economisch belang kunnen een enquêteverzoek bij de Ondernemingskamer indienen. In een recente uitspraak van de Hoge Raad (inzake Slotervaart) wordt meer duidelijkheid ge...

Lees meer

Faillissementsfraude - rol curator in opsporing vergroten

Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) wil faillissementsfraude harder aanpakken. Jaarlijks kost dit schuldeisers zo’n 1,5 miljard euro. Ook de curator zou een actievere rol kunnen spelen, meent ...

Lees meer

Beroep op recessie?

De recessie heeft voor veel bedrijven grote financiële consequenties. Al voor de crisis gesloten contracten kunnen onder druk komen te staan, bijvoorbeeld omdat een bedrijf niet langer aan betalingsve...

Lees meer

Wanbeleid bij Van der Moolen

Op basis van de uitvoerig gemotiveerde beschikking van de  Ondernemingskamer (OK) mag de conclusie worden getrokken dat bij handelshuis Van der Moolen veel mis is gegaan. De OK oordeelde hard over het...

Lees meer

Zorgplicht banken

Koen Rutten publiceerde in TOP (Tijdschrift voor de Ondernemingsrechtpraktijk) over de zorgplicht van banken ten aanzien van het sluiten van renteswaps. De vraag speelt of op banken voorafgaande aan h...

Lees meer

Melding betalingsonmacht

Indien een ondernemer niet in staat is om aan zijn verplichtingen tot betalingen van belastingen en (pensioen)premies te voldoen, dient deze dat tijdig te melden bij de ontvanger van de Belastingdiens...

Lees meer

Buitengerechtelijke kosten

Per 1 juli 2012 is de regeling omtrent het vorderen van buitengerechtelijke kosten (artikel 6:96 Burgerlijk Wetboek) gewijzigd. Een voordeel van deze nieuwe buitengerechtelijke kosten-regeling is dat ...

Lees meer

Intensief toezicht maakt van RvC geen feitelijk beleidsbepaler

Van een raad van commissarissen mag worden verwacht dat hij handelend optreedt op het moment dat hem signalen bereiken die daartoe aanleiding geven. Deze gedragsnorm is terug te voeren op de Ogembesch...

Lees meer

Ondernemen in crisistijd

5 Tips voor het rechtsgeldig overeenkomen van een eigendomsvoorbehoud Het faillissement van een afnemer heeft vrijwel altijd financiële consequenties voor uw onderneming. U kunt eventuele vorderingen...

Lees meer

Mediation wettelijk geregeld

Mediation is een vorm van alternatieve geschilbeslechting met als doel een geschil tussen partijen te beslechten met behulp van een onafhankelijke mediator. Partijen bespreken zelf hun geschil en prob...

Lees meer

Aansprakelijkheid vennootschap

Bestuurders lopen het risico aansprakelijk gesteld te worden voor hun handelen en functioneren als bestuurder van de vennootschap. In Nederland is het mogelijk dat bestuurders zich beschermen tegen de...

Lees meer