deze pagina.
- Nagaan of er mogelijkheden zijn om werktijdverkorting aan te vragen. Zie hierover het laatste onderwerp op deze pagina.
- Overleg met de verhuurder en andere stakeholders waar u periodiek aan betaalt zoeken voor het treffen van een betalingsregelingen. Als er geen/nauwelijks inkomsten zijn ligt het voor de hand om te streven naar een situatie met zo laag mogelijk vaste lasten en uitstel of kwijtschelding voor de betaling daarvan te vragen.
- De vaste lasten en flexibele kosten kritisch bekijken en waar mogelijk besparen.
- Betalingsregelingen treffen met crediteuren en/of het later (niet voor de vervaldatum) betalen van crediteuren.
- Effectiever voorraadbeheer. Dit kan zijn beperkt inkopen, maar dit kan ook zijn het uitverkopen van incourante/overbodige voorraad.
- Overleg met belangrijke leveranciers (zie voor mogelijkheden het antwoord bij vraag 2).
- Het eventueel bieden van betaalkorting aan klanten die direct of eerder betalen.
- Optimaliseren van het debiteurenbeleid.
- Het vragen van voorlopige teruggaven aan de Belastingdienst.
- In een uiterst geval zou het ook noodzakelijk kunnen zijn om surseance van betaling of faillissement aan te vragen

2. Wat kunt u als leverancier doen als uw afnemer niet kan betalen voor de geleverde of nog te leveren goederen?

In deze tijden kunt u als leverancier van afnemers te horen krijgen dat zij u niet kunnen betalen voor de geleverde goederen. Ook kunnen er afnemers zijn die graag (opnieuw) goederen van u willen afnemen, maar de koopprijs niet meteen kunnen voldoen.

Geleverde goederen
Heeft u goederen geleverd en ontvangt u een bericht van uw afnemer dat hij de koopprijs op dit moment niet kan betalen, dan is het verstandig om met uw afnemer in gesprek te gaan en (afwijkende) afspraken te maken.

In een gesprek kan onder meer aan de orde komen of de afnemer verwacht in de toekomst wel te kunnen betalen. In dat geval kunt u afspraken maken met de afnemer over bijvoorbeeld een (langere) betalingstermijn. Let er wel op dat de wet grenzen stelt aan de mogelijkheid om lange betalingstermijnen overeen te komen met grote ondernemingen en de overheid. De termijn is dan gemaximeerd op 60 dagen.

Verder is het belangrijk dat u deze afwijkende afspraken goed vastlegt en bij het maken van deze afspraken ook het huidige contract met uw afnemer controleert. Wellicht staan daar bepalingen in die van toepassing zijn in situaties als deze en geldt er bijvoorbeeld automatisch een langere betalingstermijn en/of is er een boeteclausule voor het geval de afnemer te laat betaalt. Zie over het wijzigen van een overeenkomst en over overmacht situaties vraag 1 op deze pagina.

Blijkt dat uw afnemer niet meer kan betalen en verwacht u dat dit in de toekomst ook niet gaat lukken, dan kunt u in bepaalde situaties uw goederen terugnemen. Allereerst heeft u deze mogelijkheid als u een eigendomsvoorbehoud hebt bedongen in de overeenkomst met uw afnemer. Maar ook zonder eigendomsvoorbehoud, kunt u het recht hebben om uw goederen terug te nemen. Gedurende zes weken nadat de afnemer de koopprijs had moeten betalen, heeft u onder bepaalde voorwaarde het recht om de goederen te reclameren.

Wellicht geeft uw afnemer aan dat hij uw goederen wil (blijven) doorverkopen aan consumenten of andere ondernemingen. Ook voor deze gevallen is het raadzaam om (nadere) afspraken te maken en bijvoorbeeld af te spreken dat de betalingen van deze consumenten of andere ondernemingen aan u worden doorbetaald. Er zijn ook andere mogelijkheden, zoals het bedingen van een pandrecht.

Tot slot kunt u controleren of u verzekerd bent voor deze situatie. Bij al deze juridische vragen helpen wij u graag.

Nog te leveren goederen
In deze tijden zullen er afnemers zijn die uw goederen willen (blijven) kopen, maar de koopprijs niet direct kunnen betalen. In deze gevallen kunt u een (langere) betalingstermijn afspreken met uw afnemers. Het is dan raadzaam om ook afspraken te maken voor het geval de koopprijs niet wordt betaald na de betalingstermijn. Eén van de afspraken die u zekerheid kan bieden, is de afspraak dat u de zaken die onbetaald zijn gebleven mag terugnemen. Met een dergelijke afspraak – een eigendomsvoorbehoud – krijgt u dus de koopprijs voor de goederen óf krijgt u de goederen terug. Naast deze afspraak, bestaan er nog vele andere mogelijkheden. Over deze mogelijkheden adviseren wij u graag.

Vrijblijvend overleg met een specialist van Wijn & Stael behoort uiteraard tot de mogelijkheden.

">

Publicaties

COVID-19 | Herstructurering & Insolventierecht

Op deze pagina treft u een overzicht aan van veelgestelde vragen en antwoorden met betrekking tot de Coronacrisis. Wij zullen deze pagina, als er ontwikkelingen zijn, regelmatig updaten.

Voor vragen en/of meer informatie kunt u contact opnemen met Ferdinand Bosvelt en Robert Faassen.

1. Wat kunt u doen bij liquiditeitsproblemen?

De liquiditeit van uw onderneming kan onder grote druk komen te staan. Uw inkomsten zijn onzeker geworden of het is zelfs zeker dat deze er niet zullen zijn de komende periode. Uw uitgaven blijven er in beginsel echter wel. Op dit moment is onduidelijk hoelang deze situatie zal voortduren en of deze zal verergeren. Er zijn verschillende mogelijkheden om dit het hoofd te bieden. Een geïntegreerde aanpak is nodig. Daarbij kan Wijn & Stael u deskundige hulp bieden. Wat uw onderneming nodig heeft hangt af van het type onderneming en de financiële situatie bij uw onderneming.

Aan de hand van een liquiditeitsplanning kan in kaart gebracht worden voor welke periode er nog liquiditeit is. In deze periode zullen maatregelen genomen moeten worden om de onderneming te redden. Dit kan gaan om maatregelen aan de kant van uw uitgaven of maatregelen aan de kant van uw inkomsten.

Daarbij kan aanvullende financiering nodig zijn. Deze kan komen van bijvoorbeeld de aandeelhouders, de bank of derden zoals een leverancier. Zelfs indien het financieel slecht gaat met een bedrijf, dan kunnen voor een geldlening soms nog zekerheden, zoals pandrechten, worden gevestigd. Het is ook voor de verstrekker van een krediet van belang om bij het verstrekken van een dergelijke financiering wel stil te staan bij de risico’s voor het geval het bedrijf toch in de periode daarna failliet zou gaan. Om de risico’s van een dergelijke aanvullende financiering te beperken is van belang een goede (financiële) analyse te maken en de noodzakelijke juridische documentatie op te stellen. Soms kan ook een sale-and-lease-back-constructie een maatregel zijn die uitkomst biedt. Dit houdt in dat bedrijfsmiddelen worden verkocht om die vervolgens weer te gaan huren. Dit kan op korte termijn aanzienlijke liquiditeit opleveren, maar kost op langere termijn vaak meer. Van belang is dat de juridische risico’s, voordelen en nadelen van de verschillende opties juist worden ingeschat, liquiditeitsplanningen worden opgesteld en u door helder advies steeds goed geïnformeerd bent. Er is soms meer mogelijk dan u denkt.

Maatregelen waaraan in het bijzonder gedacht kan worden zijn bijvoorbeeld:

- Uitstel vragen voor de betaling van belasting. Zie vraag 3 op deze pagina.
- Nagaan of er mogelijkheden zijn om werktijdverkorting aan te vragen. Zie hierover het laatste onderwerp op deze pagina.
- Overleg met de verhuurder en andere stakeholders waar u periodiek aan betaalt zoeken voor het treffen van een betalingsregelingen. Als er geen/nauwelijks inkomsten zijn ligt het voor de hand om te streven naar een situatie met zo laag mogelijk vaste lasten en uitstel of kwijtschelding voor de betaling daarvan te vragen.
- De vaste lasten en flexibele kosten kritisch bekijken en waar mogelijk besparen.
- Betalingsregelingen treffen met crediteuren en/of het later (niet voor de vervaldatum) betalen van crediteuren.
- Effectiever voorraadbeheer. Dit kan zijn beperkt inkopen, maar dit kan ook zijn het uitverkopen van incourante/overbodige voorraad.
- Overleg met belangrijke leveranciers (zie voor mogelijkheden het antwoord bij vraag 2).
- Het eventueel bieden van betaalkorting aan klanten die direct of eerder betalen.
- Optimaliseren van het debiteurenbeleid.
- Het vragen van voorlopige teruggaven aan de Belastingdienst.
- In een uiterst geval zou het ook noodzakelijk kunnen zijn om surseance van betaling of faillissement aan te vragen

2. Wat kunt u als leverancier doen als uw afnemer niet kan betalen voor de geleverde of nog te leveren goederen?

In deze tijden kunt u als leverancier van afnemers te horen krijgen dat zij u niet kunnen betalen voor de geleverde goederen. Ook kunnen er afnemers zijn die graag (opnieuw) goederen van u willen afnemen, maar de koopprijs niet meteen kunnen voldoen.

Geleverde goederen
Heeft u goederen geleverd en ontvangt u een bericht van uw afnemer dat hij de koopprijs op dit moment niet kan betalen, dan is het verstandig om met uw afnemer in gesprek te gaan en (afwijkende) afspraken te maken.

In een gesprek kan onder meer aan de orde komen of de afnemer verwacht in de toekomst wel te kunnen betalen. In dat geval kunt u afspraken maken met de afnemer over bijvoorbeeld een (langere) betalingstermijn. Let er wel op dat de wet grenzen stelt aan de mogelijkheid om lange betalingstermijnen overeen te komen met grote ondernemingen en de overheid. De termijn is dan gemaximeerd op 60 dagen.

Verder is het belangrijk dat u deze afwijkende afspraken goed vastlegt en bij het maken van deze afspraken ook het huidige contract met uw afnemer controleert. Wellicht staan daar bepalingen in die van toepassing zijn in situaties als deze en geldt er bijvoorbeeld automatisch een langere betalingstermijn en/of is er een boeteclausule voor het geval de afnemer te laat betaalt. Zie over het wijzigen van een overeenkomst en over overmacht situaties vraag 1 op deze pagina.

Blijkt dat uw afnemer niet meer kan betalen en verwacht u dat dit in de toekomst ook niet gaat lukken, dan kunt u in bepaalde situaties uw goederen terugnemen. Allereerst heeft u deze mogelijkheid als u een eigendomsvoorbehoud hebt bedongen in de overeenkomst met uw afnemer. Maar ook zonder eigendomsvoorbehoud, kunt u het recht hebben om uw goederen terug te nemen. Gedurende zes weken nadat de afnemer de koopprijs had moeten betalen, heeft u onder bepaalde voorwaarde het recht om de goederen te reclameren.

Wellicht geeft uw afnemer aan dat hij uw goederen wil (blijven) doorverkopen aan consumenten of andere ondernemingen. Ook voor deze gevallen is het raadzaam om (nadere) afspraken te maken en bijvoorbeeld af te spreken dat de betalingen van deze consumenten of andere ondernemingen aan u worden doorbetaald. Er zijn ook andere mogelijkheden, zoals het bedingen van een pandrecht.

Tot slot kunt u controleren of u verzekerd bent voor deze situatie. Bij al deze juridische vragen helpen wij u graag.

Nog te leveren goederen
In deze tijden zullen er afnemers zijn die uw goederen willen (blijven) kopen, maar de koopprijs niet direct kunnen betalen. In deze gevallen kunt u een (langere) betalingstermijn afspreken met uw afnemers. Het is dan raadzaam om ook afspraken te maken voor het geval de koopprijs niet wordt betaald na de betalingstermijn. Eén van de afspraken die u zekerheid kan bieden, is de afspraak dat u de zaken die onbetaald zijn gebleven mag terugnemen. Met een dergelijke afspraak – een eigendomsvoorbehoud – krijgt u dus de koopprijs voor de goederen óf krijgt u de goederen terug. Naast deze afspraak, bestaan er nog vele andere mogelijkheden. Over deze mogelijkheden adviseren wij u graag.

Vrijblijvend overleg met een specialist van Wijn & Stael behoort uiteraard tot de mogelijkheden.