Publicatie
17-12-2019

Proefschrift Kim Geurts

Kim Geurts heeft haar proefschrift ‘Zekerheid voor leverancierskrediet’ verdedigd aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hieronder leest u de samenvatting.

Het eigendomsvoorbehoud en de purchase-money security interest zijn voorbeelden van wijzen waarop het Nederlandse, Belgische, Duitse en Amerikaanse recht goederenrechtelijk versterkte posities toekennen aan de leverancier die zaken op krediet heeft verstrekt.

In het proefschrift is onderzocht op welke wijzen en in welke mate het Nederlandse, Duitse, Belgische en Amerikaanse recht deze voorrangsposities voor leverancierskrediet vormgeven en hoe de overeenkomsten en verschillen tussen deze rechtsstelsels kunnen worden verklaard. Vervolgens is onderzocht of, en zo ja, op welke wijzen de rechtsvergelijking argumenten en inspiratie voor (een andere) invulling, verdere ontwikkeling of wijziging van het Nederlandse recht biedt met betrekking tot de inrichting van de voorrangspositie voor leverancierskrediet.

Geconcludeerd wordt dat het Nederlandse recht afwijkt van het Duitse, Belgische en Amerikaanse recht. Het Nederlandse recht biedt een ruime voorrangspositie voor leverancierskrediet op de oorspronkelijke zaken, maar verlengt deze voorrangspositie niet tot het surrogaat van deze zaken bij natrekking en vermenging met een hoofdzaak, oneigenlijke vermenging, zaaksvorming en doorverkoop in tegenstelling tot het Duitse, Belgische en Amerikaanse recht.

In het proefschrift zijn vier methoden onderzocht waarop de verlenging van de voorrangspositie in deze gevallen kan worden vormgegeven in het Nederlandse recht. De rechtsvergelijking biedt daarbij inspiratie en tevens argumenten voor de rechtvaardiging van deze verlengingen van de voorrangspositie.

Expertises