Publicatie
25-11-2016

Werknemersparticipatie door Stock Appreciation Rights

Veel (startende) ondernemers komen dezelfde uitdaging tegen. Hoe kun je goed personeel binden en gebonden houden? Niet alleen zien startende ondernemers uit liquiditeitsbehoefte zich soms genoodzaakt een lager salaris aan te bieden, maar vaak ook ziet talent de inzet graag op een meer toekomstbestendige wijze beloond worden dan met salaris alleen. Daarom kan het interessant zijn het personeel al in de startup-fase te laten participeren in de onderneming, of ze op een andere manier te laten meeprofiteren van de groei die de onderneming maakt.

Aandelen of certificaten van aandelen
Een bekende manier van werknemersparticipatie is werknemers aandelen in het bedrijf toe te kennen. Daarmee kunnen werknemers echter ook hun stem laten gelden in de algemene vergadering en zouden ze wellicht moeten toetreden tot aandeelhoudersovereenkomsten. Om dat probleem te omzeilen, bestaat de mogelijkheid werknemers stemrechtloze aandelen of certificaten van aandelen toe te kennen.

Met stemrechtloze aandelen wordt weliswaar het stemrecht aan de aandelen ontnomen, maar de houders van dergelijke aandelen hebben wel een recht de algemene vergadering te bezoeken en daarin het woord te voeren. Bij het toekennen van certificaten van aandelen is het gebruikelijk een Stichting Administratiekantoor (“STAK”) op te richten, die de aandelen in de vennootschap houdt en op haar beurt certificaten van deze aandelen uitgeeft aan de werknemers. De werknemers krijgen op die manier de economische rechten van de aandelen en plukken daarvan de vruchten bij het uitkeren van een dividend of bij verkoop van de aandelen aan een derde. De stemrechten op de aandelen worden uitgeoefend door (het bestuur van) de STAK. Als dat bestuur wordt gevormd door (bijvoorbeeld) de bestuurders van de vennootschap, weet je in ieder geval wat je als ondernemer kunt verwachten tijdens de algemene vergadering. Nadeel van deze constructie is dat het met veel formaliteiten gepaard gaat (oprichting van de STAK, opstellen van administratievoorwaarden en het houden van vergaderingen voor alle certificaathouders). Verder is de STAK-constructie in het buitenland onbekend.

Stock Appreciation Rights
Een goed werkbaar alternatief wordt gevormd door de Stock Appreciation Rights (“SAR”, ook wel Share Appreciation Rights).

Bij SAR krijgt een werknemer geen aandeel of certificaat, maar in plaats daarvan een vorderingsrecht op de waardeontwikkeling die gekoppeld is aan een aandeel in de onderneming. Zodra de SAR worden toegekend aan de werknemer worden ook de aandelen in het bedrijf gewaardeerd. Aan de hand van de vooraf overeengekomen formule wordt de waarde van de SAR berekend. Als voorbeeld: de werknemer krijgt Stock Appreciation Rights die corresponderen met 5% van de aandelen in het bedrijf, dat op dat moment gewaardeerd is op € 2.000.000. Als de werknemer na 5 jaar zijn Stock Appreciation Rights uitoefent is de onderneming nu € 4.000.000 waard. 5% van de aandelen vertegenwoordigde op het moment van toekennen een waarde van € 100.000,-. Dat is nu toegenomen tot € 200.000,-. Op deze waardeontwikkeling maakt de werknemer aanspraak.

In de overeenkomst waarbij de SAR worden toegekend kan een veelvoud aan mogelijke bedingen worden opgenomen. Veel voorkomende bedingen zijn bijvoorbeeld dat een werknemer de Stock Appreciation Rights niet direct en volledig ontvangt, maar verdeeld over een aantal jaar (vesting). Een ander beding kan zijn dat de SAR alleen kunnen worden uitgeoefend in het geval van een overname of beursgang. Ook is het verstandig te voorzien in situaties dat de werknemer (gedwongen) vertrekt als bad leaver. Al met al bieden Stock Appreciation Rights een flexibele oplossing voor beloningsvraagstukken, zonder dat er veel formaliteiten mee gemoeid gaan. Wij adviseren graag over de mogelijkheden!

25-11-2016

Betrokken advocaten

Expertises

M&A