Publicatie
24-05-2012

Faillissement van de werkgever

Beantwoording van enkele veelgestelde vragen van werknemers

Voor werknemers komt het faillissement van de werkgever vaak niet als verrassing. De werknemers hebben op de werkvloer vaak inzicht in het verloop van de orders en zien over het algemeen wanneer het minder goed gaat met de onderneming. Indien het faillissement wordt uitgesproken, roept dit veel vragen op bij (onder meer) de werknemers van de onderneming.

Doorwerken na faillietverklaring

Eén van de veelgestelde vragen van werknemers is of men de volgende dag op het werk dient te verschijnen. Het faillissement van de werkgever heeft geen direct gevolg voor de door de onderneming gesloten arbeidsovereenkomsten. De arbeidsovereenkomsten blijven van kracht en de verplichtingen van de werknemers duren voort. Dat betekent dat de werknemers ook na het faillissement van de werkgever dienen door te werken.

Ontslag door curator

De arbeidsovereenkomsten blijven na het faillissement van de werkgever van kracht. In het merendeel van de faillissementen is er echter op lange(re) termijn geen werk meer voor de werknemers. De curator zal de werknemers dan ook ontslaan. Daarvoor heeft de curator machtiging nodig van de rechter-commissaris, die vanuit de rechtbank toezicht houdt op de wijze waarop het faillissement door de curator wordt behandeld. Na ontslag door de curator begint vanaf de opzeggingsdatum (datum zoals vermeld op de ontslagbrief) de opzegtermijn zoals deze is opgenomen in de arbeidsovereenkomst te lopen. Indien geen opzegtermijn is overeengekomen, zijn de wettelijke termijnen van kracht. De opzegtermijn is echter nooit langer dan 6 weken. Soms is er nog onderhanden werk dat gedurende de opzegtermijn door de werknemers kan worden verricht. De curator zal de werknemers op de hoogte stellen van de te verrichten werkzaamheden. Zolang de opzegtermijn loopt, zijn de werknemers in dienst van de boedel en dienen de werknemers werkzaamheden te verrichten.

Het UWV Werkbedrijf neemt de loonbetalingsverplichting van de werkgever over. Het betreft de volgende verplichtingen (zie tevens website UWV):
- loon dat de werknemer nog tegoed heeft over maximaal 13 weken voor de opzegdatum (achterstallig loon, overuren, onkostenvergoeding, 13e maand en atv/adv-dagen);
- loon over de opzegtermijn tot maximaal 6 weken na de opzegdatum. Indien de werknemer op 1 januari 1999 45 jaar of ouder was en de werknemer toen al in dienst was bij de werkgever, kan er een langere opzegtermijn gelden met een maximum van 19 weken;
- vakantiegeld, vakantiedagen en pensioenpremie tot maximaal één jaar voor het einde van het dienstverband.

Nieuwe functie bij andere werkgever

Na ontslag door de curator, zijn de werknemers – indien zij voor een uitkering in aanmerking willen komen – verplicht een nieuwe baan te zoeken. Tegelijkertijd zijn de werknemers  gebonden aan de voor hen geldende opzegtermijn. Het komt regelmatig voor dat de nieuwe werkgever voorstelt dat de werknemer direct danwel op korte termijn start in zijn nieuwe functie. Wij adviseren werknemers om in dat geval contact op te nemen met de curator. De curator zal vervolgens beoordelen in hoeverre hij een kortere opzegtermijn met de werknemer kan overeenkomen. Tevens dient de werknemer er rekening mee te houden dat een eventueel in de arbeidsovereenkomst opgenomen concurrentiebeding ook in faillissement in beginsel van kracht is. Indien de werknemer bij een concurrent aan de slag wil gaan, dient de werknemer dit dan ook af te stemmen met de curator. Mocht de curator akkoord gaan met de verkorting van de opzegtermijn om bij een nieuwe werkgever in dienst te treden, dan dient de werknemer dit te melden aan het UWV Werkbedrijf.

In dienst bij doorstartende partij

Na het faillissement van de werkgever bekijkt de curator of er mogelijkheden zijn om een zogenaamde doorstart (verkoop van de onderneming) te realiseren. Daarbij gaat de curator na of er partijen zijn die geïnteresseerd zijn in het overnemen van (onderdelen van) de failliete onderneming. Bij de beoordeling van de biedingen van geïnteresseerde partijen is het behoud van de werkgelegenheid voor de curator tevens van belang. Indien een doorstart mogelijk blijkt en de curator overeenstemming bereikt met een geïnteresseerde partij, zal hij de werknemers daarvan doorgaans op de hoogte stellen. De doorstartende partij is niet gehouden alle werknemers een nieuwe arbeidsovereenkomst aan te bieden. De doorstartende partij is daar vrij in.

Betrokken advocaten