CONTINUITEITSBIJDRAGE ZORGVERZEKERAARS NEDERLAND

Aangemaakt: 06 juli 2020

CONTINUITEITSBIJDRAGE ZORGVERZEKERAARS NEDERLAND

Zorgaanbieders die zorg leveren vanuit de basisverzekering of een aanvullende verzekering, kunnen gefaseerd een maandelijkse continuïteitsbijdrage aanvragen bij de zorgverzekeraars via VECOZO. Lees er meer over in onze FAQ Zorg. Met de bijdrage kunnen zorgaanbieders hun doorlopende kosten blijven betalen, zoals personeelskosten en huur. Verzekeraars hebben afspraken gemaakt over de bijdrage in de continuïteitsbijdrage-regeling van Zorgverzekeraars Nederland.

Hieronder vindt u vragen uit onze FAQ Zorg die betrekking hebben op deze continuïteitsbijdrage.

1. Wat kan een zorgaanbieder die niet werkzaam is in de langdurige zorg doen, wanneer deze als gevolg van de coronacrisis in financiële problemen dreigen te raken?
Sinds 15 mei 2020 kunnen zorgaanbieders die zorg leveren die vergoed wordt vanuit de basisverzekering of een aanvullende verzekering gefaseerd een maandelijkse continuïteitsbijdrage aanvragen. Zorgverzekeraars Nederland heeft dit op 1 mei 2020 bekend gemaakt. Het doen van een aanvraag is mogelijk via de Uitvraagmodule in het Zorginkoopportaal van VECOZO. Zorgaanbieders die nog niet bij VEZOCO zijn aangesloten en wel een aanvraag willen indienen wordt aangeraden om aanmelding en autorisatie zo snel mogelijk te regelen.

De continuïteitsbijdrage vindt zijn grondslag in de zogenaamde ’Beleidsregel continuïteitsbijdrage en meerkosten in verband met de uitbraak van het SARS-CoV-2 Virus BR/REG-20157’ van de NZa (“de Beleidsregel”). De Beleidsregel is bedoeld voor alle zorgaanbieders (met of zonder zorgcontract) die zorg verlenen die op dit moment valt onder de basisverzekering of de aanvullende zorgverzekering (voorwaarden 2020). De Beleidsregel geldt niet voor de langdurige zorg (zie vraag 9) en ook niet voor zorgkosten in verband met de zorg die aan coronapatiënten wordt geleverd. Daarvoor gelden andere regelingen. De continuïteitsbijdrage is een toeslag waarmee zorgaanbieders onderdekking van ‘doorlopende kosten’ die een direct gevolg is van COVID-19 vergoed kunnen krijgen. Denk bij doorlopende kosten aan loonkosten; kosten voor vastgoed en gebouw gebonden kosten en overige vaste lasten. De Beleidsregel zal in beginsel tot uiterlijk 31 december 2021 van kracht zijn en op basis van de Beleidsregel kunnen zorgverzekeraars afspraken maken met zorgaanbieders.

2. Hoe wordt de continuïteitsbijdrage bepaald en wanneer komt een zorgaanbieder daarvoor in aanmerking?
De continuïteitsbijdrage-regeling (“de Regeling”) die Zorgverzekeraars Nederland op 1 mei 2020 bekend heeft gemaakt en die per 15 mei gefaseerd kan worden aangevraagd is een voorbeeld van een uitwerking van de Beleidsregel. In de Regeling staat dat zorgaanbieders met een jaarlijkse omzet lager dan 10 miljoen euro in aanmerking komen voor een continuïteitsbijdrage dat wordt bepaald aan de hand van de jaarlijkse omzet van de betreffende zorgaanbieder. Daarvan wordt een percentage genomen om de vergoeding te berekenen. Welk percentage daadwerkelijk geldt is afhankelijk van de sector en zal tussen de 75% en 87% van de omzet betreffen. De extra omzet die zorgaanbieders naar verwachting komende maanden zullen gaan draaien, omdat zij de niet-verleende reguliere zorg van afgelopen maanden waarschijnlijk zullen gaan inhalen (‘inhaalzorg’ genoemd) wordt vervolgens volgens een lager percentage vergoed, om dubbele vergoedingen te voorkomen. Daarnaast mag voor het deel van de omzet waarvoor een continuïteitsbijdrage wordt ontvangen niet ook aanspraak worden gemaakt op een Rijksregeling in het kader van de coronacrisis, zoals de NOW-regeling (zie ook onze Q&A Arbeidsrecht). Dit mag wel voor het resterende deel van de omzet, of als de zorgaanbieder überhaupt niet in aanmerking komt voor de continuïteitsbijdrage.

3. Wanneer wordt de continuïteitsbijdrage uitgekeerd en vastgesteld?
De eerste uitbetaling op basis van de Regeling vindt plaats in de maand mei (over de maanden maart en april) en vervolgens elke maand over de voorgaande maand zolang de regeling van kracht is. Er geldt een minimum drempelbedrag van €50,- alvorens tot uitkering zal worden overgegaan. Medio 2021 zal de continuïteitsbijdrage definitief worden vastgesteld en vindt ook de definitieve afrekening plaats. Het is mogelijk dat u in aanmerking komt voor zowel een financiële regeling van de Rijksoverheid, als voor de continuïteitsbijdrage. Het ontvangen van financiële steun via de Beleidsregel kan (achteraf) echter invloed hebben op de (hoogte van de) aanspraak op een financiële regeling van de Rijksoverheid. Het is voor zorgaanbieders dus van belang om een welbewuste keuze te maken. Wij kunnen u hierin adviseren.

4. Tot wanneer kan een continuïteitsbijdrage worden aangevraagd?
Er is nog geen definitieve einddatum bepaald. Aanvragen van de continuïteitsbijdrage is in elk geval mogelijk gedurende de huidige looptijd van de regeling, dus tot en met 14 juli 2020.

De impact van COVID-19 op de bedrijfsvoering van ondernemingen en organisaties is groot. Wij kunnen ons voorstellen dat u juridische vragen heeft over de gevolgen ervan. Wijn & Stael Advocaten heeft een team van specialisten samengesteld. Zij kunnen u adviseren of begeleiden én snel stappen zetten als uw zaak daarom vraagt. Uiteraard kunt u ook terecht bij uw vaste contactpersoon voor persoonlijk advies. Voor juridische vragen en/of meer informatie op het gebied van zorg, kunt u contact opnemen met Karen Top.

Betrokken(en)

Laatste updates