Faillissement Scotch & Soda

Faillissement Scotch & Soda

Informatie voor betrokkenen

Op 20 maart 2023 heeft de rechtbank Amsterdam de faillissementen van Scotch & Soda Holding B.V. Scotch & Soda Group B.V., Scotch & Soda B.V., Scotch & Soda E-commerce B.V., Scotch & Soda Export B.V. (hierna gezamenlijk: “Scotch & Soda”) uitgesproken. De rechtbank heeft mr. J.R. Berkenbosch en mr. E.J. Schuurs (beiden werkzaam bij Jones Day te Amsterdam) aangesteld als curatoren. De curatoren zijn belast met het beheer en de afwikkeling van het faillissement.

Inmiddels is bekend dat de activiteiten van Scotch & Soda worden overgenomen door Bluestar Alliance.

Scotch & Soda is een Nederlands kledingmerk dat ook internationaal opereert. Scotch & Soda heeft meer dan 200 eigen winkels (waarvan ongeveer 30 in Nederland) en heeft 7000 ‘shop-in-shops.

Het faillissement heeft gevolgen voor onder andere werknemers, leveranciers, verhuurders en crediteuren. De exacte gevolgen zijn voor iedere betrokkene anders. Op deze informatiepagina hebben wij voor de verschillende betrokkenen de mogelijke gevolgen van het faillissement kort uiteengezet. Daarnaast geven wij enkele aandachtspunten die voor u als betrokkene van belang kunnen zijn.

Klik op onderstaande opties voor meer informatie over het betreffende onderwerp

Voortzetten activiteiten Scotch & Soda

Vlak na het faillissement bleek dat de curatoren de winkels van Scotch & Soda (‘voorlopíg’) open zouden blijven. De curatoren hebben aldus de activiteiten van Scotch & Soda voortgezet. Het voortzetten van de activiteiten van een failliete onderneming kan interessant zijn omdat een onderneming ‘going concern’ vaak meer oplevert dan de verkoop van de afzonderlijke onderdelen. Ook gaat de opgebouwde goodwill minder snel verloren bij een voortzetting van de activiteiten. Vragen die de curatoren tijdens het voortzetten van de activiteiten dient te beantwoorden zijn onder meer de volgende: Op welke wijze kan het actief voor een zo hoog mogelijke opbrengst worden verkocht? Welke overeenkomsten zullen nog nagekomen worden? Moeten de werknemers (gedeeltelijk) worden ontslagen?

Inmiddels is bekend dat de activiteiten van Scotch & Soda worden overgenomen door Bluestar Alliance. Tot aan het moment waarop de curatoren de activa van Scotch & Soda daadwerkelijk overdragen aan deze partij, zullen curatoren de activiteiten blijven voortzetten. Indien de curatoren hiervoor uw medewerking nodig hebben, is het verstandig om duidelijke afspraken (rechten en verplichtingen) met de curatoren te maken over de eventuele doorlevering van uw diensten en/of goederen tijdens de voortzettingsperiode. Als leverancier kunt u bijvoorbeeld een garantstelling van de curatoren vragen en in sommige gevallen betaling van oude facturen verzoeken. Onze advocaten kunnen u adviseren over uw positie en u bijstaan bij het maken van afspraken met de curatoren voor (door)levering na faillissement.

Doorstart Scotch & Soda

Op 27 maart 2023 is bekend gemaakt dat Scotch & Soda wordt overgenomen door Bluestar Alliance. Dat betekent dat de activa van Scotch & Soda vanuit de failliete vennootschappen worden overgedragen naar de Bluestar Alliance. Dit wordt ook wel een ‘activatransactie’ genoemd. De schulden blijven achter in de failliete vennootschappen. Dit betekent in beginsel dat schuldeisers van Scotch & Soda zich niet kunnen verhalen op het vermogen van de doorstartende partij, maar slechts op het vermogen van de failliete vennootschappen.

Voor meer informatie over de gevolgen van de doorstart van de activiteiten van Scotch & Soda kunt u contact opnemen met onze advocaten.

Leverancier van Scotch & Soda

Als gevolg van het faillissement van Scotch & Soda heeft u als leverancier – naar alle waarschijnlijkheid – niet alle openstaande facturen betaald gekregen. In beginsel zullen de curatoren de openstaande facturen niet aan uw organisatie voldoen, maar kunt u deze ter verificatie bij de curatoren indienen. Indien u goederen onder eigendomsvoorbehoud heeft geleverd en de factuur voor de levering van goederen nog niet is voldaan, kunt u wellicht de geleverde goederen met een beroep op een eigendomsvoorbehoud bij de curatoren terugvorderen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat u met een tijdig beroep op het recht van reclame de door u geleverde goederen kunt terugvorderen.

Als leverancier zult u moeten aantonen dat u een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud heeft. Indien in de algemene voorwaarden van uw organisatie een eigendomsvoorbehoud is opgenomen, moet u kunnen aantonen dat uw algemene voorwaarden van toepassing zijn op de met Scotch & Soda gesloten overeenkomst. Daarnaast moet aan de hand van de openstaande facturen kunnen worden aangetoond dat de bij Scotch & Soda aangetroffen goederen door uw organisatie zijn geleverd.

Het recht van reclame kan worden ingeroepen indien u roerende zaken, niet-registergoederen heeft geleverd, de koopprijs niet is voldaan en de betalingstermijn van de factuur minder dan zes weken is verstreken. Daarnaast moeten de goederen korter dan zestig dagen voorafgaand aan het inroepen van het recht van reclame zijn geleverd. Het inroepen van het recht van reclame dient schriftelijk te gebeuren. Meer informatie over het recht van reclame is hier te vinden.

Voor meer informatie over het inroepen van een eigendomsvoorbehoud, het recht van reclame, de afkoelingsperiode en uw positie als leverancier in het faillissement van Scotch & Soda kunt u contact opnemen met onze advocaten.

Verhuurder van Scotch & Soda

Op dit moment is bekend dat Scotch & Soda een doorstart maakt, maar het is nog niet duidelijk welke winkels in de toekomst open zullen blijven. Als Scotch & Soda een bedrijfsruimte of winkelruimte van u huurt, dan komen er door het faillissement van Scotch & Soda veel vragen op u af. Zullen de curatoren een nieuwe huurder in de plaats proberen te stellen in het kader van de doorstart, zeggen de curatoren de huurovereenkomst op, zegt u zelf de huurovereenkomst op of is het ontbinden van de huurovereenkomst beter voor uw positie?

Bij opzegging van een huurovereenkomst in faillissement geldt een maximale opzegtermijn van drie maanden. De huur vanaf datum faillissement is een boedelschuld. Dat wil zeggen dat deze vordering een hoge rang heeft en de kans dat deze voldaan wordt dus groter is.

Indien u een bankgarantie, een concerngarantie, een borgsom of een andere zekerheid heeft, is het van belang te bepalen voor welke huurtermijnen u deze zekerheid gaat inroepen. De keuzes die u als verhuurder kort na het faillissement maakt, kunnen grote invloed hebben op de vraag of en zo ja, welke betalingen u nog kunt verwachten.

Verder is het van belang dat u adequaat geïnformeerd bent over de mogelijkheden en onmogelijkheden voor de curatoren om derden toegang tot uw pand te geven en is voor u van belang dat de curatoren geen zaken verwijdert die van u zijn. Daarnaast speelt er mogelijk een discussie over het aanwezige huurdersbelang.

Een verhuurder die adequaat is geïnformeerd, slaagt er over het algemeen beter in zijn schade te beperken. Neem voor vrijblijvend overleg over uw positie als verhuurder contact op met onze advocaten.

Werknemer van Scotch & Soda

Volgens curator Berkenbosch behoudt ‘een vrij grote groep werknemers hun baan’. Welke groep dat precies is, is op dit moment nog niet bekend.

Aan de werknemers ‘die hun baan zullen behouden’ zal door de koper een aanbod worden gedaan om bij hem in dienst te treden.

Indien geen sprake is van een faillissement gaan alle werknemers in beginsel mee over naar de kopende partij. De werknemers hebben dan – op grond van de Wet overgang van onderneming alle rechten die zij jegens hun oude werkgever hadden. Deze regeling is echter niet van toepassing indien de werkgever in staat van faillissement is verklaard en de onderneming tot de boedel behoort. De Wet overgang van onderneming kan daarentegen wél van toepassing zijn indien sprake is van een doorstart die is voorbereid door een zogenaamde ‘beoogd curator’.

Als gevolg van het faillissement van Scotch & Soda zullen de curatoren uw arbeidsovereenkomst die tot stand is gekomen tussen u en Scotch & Soda (de failliete vennootschap) in ieder geval opzeggen. De door de curatoren te hanteren opzegtermijn is maximaal zes weken vanaf de dag van opzegging. Gedurende de opzegtermijn bent u nog in dienst bij de onderneming en dient u beschikbaar te zijn om uw werkzaamheden in opdracht van de curatoren te verrichten. Uw salaris wordt in beginsel via de loongarantieregeling overgenomen door het UWV. De curatoren zullen u informeren over het invullen van het aanvraagformulier voor de loongarantieregeling.

In uw arbeidsovereenkomst kunnen een geheimhouding-, non-concurrentie- en/of relatiebeding zijn opgenomen. De reikwijdte van de opgenomen bedingen is onder andere afhankelijk van de (gedeeltelijke) voortzetting en/of overname van de activiteiten van Scotch & Soda. U kunt hierover navraag doen bij de curatoren.

Voor meer informatie over uw rechten en verplichtingen bij de doorstart van de activiteiten van Scotch & Soda en uw rechten en verplichtingen als werknemer in het algemeen kunt u contact opnemen met onze advocaten.

Crediteur van Scotch & Soda

Indien u een vordering heeft op Scotch & Soda kunt u deze ter verificatie bij de curator indienen. U kunt contact opnemen met de curator van Scotch & Soda voor de wijze waarop u uw vordering moet indienen. Voor het indienen van uw vordering is het van belang dat u naast de openstaande facturen ook de toepasselijke algemene voorwaarden en/of andere relevante afspraken tussen u en Scotch & Soda bij de curator aanlevert. Verder is van belang dat u tijdig opgave doet van uw eventuele voorrecht (preferentie), pand, hypotheek of retentierecht (recht van terughouding).

Indien uw vordering op Scotch & Soda als gevolg van het faillissement niet wordt voldaan, kunt u mogelijk de btw over deze vordering terugvragen bij de Belastingdienst. Onze advocaten kunnen u bijstaan bij het indienen van uw vordering bij de curator en de verdere afwikkeling van uw positie.

Advocaten die u kunt raadplegen