Cases Cassatie

Cases Cassatie

Verzoekster/Airbnb - prejudicieel
HR 19 november 2021, ECLI:NL:HR:2021:1725 (Verzoekster/Airbnb) over de vraag of Airbnb optreedt als bemiddelaar en of zij bemiddelingskosten in rekening mag brengen aan huurders bij kortetermijnverhuur.

Fortbet/Verweerders
HR 1 oktober 2021, ECLI:NL:HR:2021:1407 (Fortbet/Verweerders), waarin de Hoge Raad in de context van een uitkoopprocedure oordeelt over de verzettermijn voor buitenlandse gedaagden van wie de woonplaats onbekend is.

Groenewegen q.q./Palma c.s.
HR 16 juli 2021, ECLI:NL:HR:2021:1164 (Groenewegen q.q./Palma c.s.) over de vraag of sprake is van een arbeidsverhouding tussen een failliete Nederlandse moedermaatschappij en de werknemers van een Spaanse dochtermaatschappij.

Heijnen q.q./Gemeente Ridderkerk - prejudicieel
HR 4 juni 2021, ECLI:NL:HR:2021:833 (Heijnen q.q./Gemeente Ridderkerk) inzake de status van milieuverplichtingen in faillissement.

Hascor/Devante
HR 28 mei 2021, ECLI:NL:HR:2021:783 (Hascor/Decante) betreffende de vraag onder welke omstandigheden de voldoening van een vervalste facteur bevrijdend is jegens de werkelijke rechthebbende.

Verzoekers/Pavljašević q.q.
HR 5 maart 2021, ECLI:NL:HR:2021:351 (Verzoekers/Pavljašević) over de vraag in hoeverre een faillissement van rechtswege intreedt nadat de schuldsaneringsregeling tussentijds is geëindigd zonder dat de schuldenaar zijn schulden heeft voldaan.

Eisers/Verweerders
HR 29 januari 2021, ECLI:NL:HR:2021:149 (Eisers/Verweerders) inzake de zorgplicht van een accountant jegens een derde bij de uitoefening van een niet-wettelijke taak.

Van Andel q.q./PSH
HR 29 januari 2021, ECLI:NL:HR:2021:143 (Van Andel q.q./PSH) over de gevolgen van de schending van een garantie inzake de aanwezigheid van een herinvesteringsreserve in de zin van art. 3.54 Wet IB 2001.

Holding/Gemeente Eindhoven
HR 8 januari 2021, ECLI:NL:HR:2021:38 (Holding/Gemeente Eindhoven c.s.), inzake de mogelijkheid tot verwijzing naar de schadestaatprocedure voor de begroting van de schadevergoeding die de borg verschuldigd is indien de hoofdschuldenaar tekortschiet ter zake van een verplichting die strekt tot iets anders dan de betaling van een geldsom.

Van der Schee q.q./Verweerster
HR 18 december 2020, ECLI:NL:HR:2020:2100 (Van der Schee q.q./Verweerster), over de schorsing van een lopende procedure in verband met het faillissement van één van de procespartijen, waarin de Hoge Raad terugkomt van zijn eerdere rechtspraak.

Call2Collect/Afterpay c.s.
HR 11 december 2020, ECLI:NL:HR:2020:2009 (Call2Collect/Afterpay c.s.) over de gevolgen van een verkeerde partijaanduiding in een appeldagvaarding.

Karskens/Verweerster B.V.
HR 27 november 2020, ECLI:NL:HR:2020:1892 (Karskens q.q./Verweerster B.V.) inzake het recht om onder een bankgarantie te trekken ondanks dat de hoofdschuldenaar over een (grotere) tegenvordering beschikt.

Eisers/Verweerder
HR 13 november 2020, ECLI:NL:HR:2020:1783 (Eisers/Verweerder) inzake de voorwaarden die aan een noodweg kunnen worden verbonden en de vraag of een dwangsom kan worden opgelegd indien nakoming van de hoofdveroordeling onmogelijk is.

JKS Holding B.V. c.s./Deus ex Machina c.s.
HR 9 oktober 2020, ECLI:NL:HR:2020:1593 (JKS Holding B.V. c.s./Deus ex Machina c.s.) inzake de ontvankelijkheid van een tijdig ingesteld cassatieberoep tegen door de Ondernemingskamer getroffen voorzieningen op de grond dat de enquêteprocedure nadien onherroepelijk is geëindigd.

Eisers/Rabobank
HR 17 juli 2020, ECLI:NL:HR:2020:1310 (Eisers/Rabobank) over de vraag of gedurende de periode dat een na faillietverklaring door insolventie ontbonden rechtspersoon is opgehouden te bestaan, een verlengingsgrond geldt voor de verjaring van vorderingen op die rechtspersoon.

Immobile/ Promontoria c.s. en Alegre c.s./Promontoria
HR 10 juli 2020, ECLI:NL:HR:2020:1274 en 1276 (Immobile/ Promontoria c.s. en Alegre c.s./Promontoria) betreffende de vraag of het geoorloofd is dat een bank haar vordering op haar klant overdraagt aan een partij die geen bank is.

Eiser/Rabobank
HR 12 juni 2020, ECLI:NL:HR:2020:1039 (Eiser/Rabobank), over de vraag of een erfdienstbaarheid van weg ook het recht omvat om de weg te gebruiken als verbinding, via het heersend erf, met een ander perceel dat dezelfde eigenaar heeft als het heersend erf.

Verzoeksters/Geelen q.q.
HR 5 juni 2020, ECLI:NL:HR:2020:1016 (Verzoeksters/Geelen q.q.) betreffende een verzet tegen een opheffing van een faillissement wegens gebrek aan baten, waarbij centraal stond wat de mogelijkheid om een beroep te doen op de Garantstellingsregeling curatoren betekent voor de vraag of er nog potentiele baten zijn.

Verzoekers/Curator q.q. c.s.
HR 24 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:801 (Verzoekers/Curator q.q. c.s.) over het einde van de taak van de faillissementscurator als de boedel toereikend is om de geverifieerde schuldeisers te voldoen.

De Staat c.s./VEB c.s.
HR 3 april 2020, ECLI:NL:HR:2020:478 (De Staat c.s./VEB c.s.) inzake de geldende vereisten voor het aannemen van de bevoegdheid om een concernenquête te verzoeken, gewezen in het kader van de nationalisatie van SNS.

Rabobank/Verweerder
HR 20 maart 2020, ECLI:NL:HR:2020:484 (Rabobank/Verweerder) over derdenbescherming bij het niet-vermeld zijn van rechten in de openbare registers.

Verzoekster B.V./Verweerder
HR 7 februari 2020, ECLI:NL:HR:2020:213 (Verzoekster B.V./Verweerder) over de mogelijkheid van de (buitengerechtelijke) vernietiging van een arbeidsovereenkomst op grond van een wilsgebrek bij de totstandkoming van die overeenkomst.

Eisers/Banning c.s.
HR 17 januari 2020, ECLI:NL:HR:2020:61 (Eisers/Banning c.s.) over de maatstaf voor aansprakelijkheid van een advocaat jegens derden en over de bevoegdheid van de rechter in hoger beroep om de zaak na vernietiging van een tussenvonnis zelf af te doen.

Eiseres/Curatoren Ruwaard van Puttenziekenhuis pro se
HR 4 oktober 2019, ECLI:NL:HR:2019:1494 (Eiseres/Curatoren Ruwaard van Puttenziekenhuis pro se) waarin de Hoge Raad een maatstaf formuleert voor de persoonlijke aansprakelijkheid van een beoogd curator tijdens een pre-packprocedure en tijdens een daarop volgend faillissement.

Vianen/Verweerster
HR 30 augustus 2019, ECLI:NL:HR:2019:1291 (Vianen/Verweerster) over de wijze van schadebegroting bij de vaststelling van door een onderneming geleden schade doordat zij haar bedrijf in het (verre) verleden niet heeft kunnen uitbreiden.

VNV/easyJet
HR 19 juli 2019, ECLI:NL:HR:2019:1245 (VNV/easyJet) inzake de reikwijdte van het verbod om arbeidskrachten ter beschikking te stellen aan een bedrijf waar een werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting plaatsvindt (het zogenaamde ‘onderkruipersverbod’).

VGZ/Van Brink q.q.
HR 19 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:579 (VGZ/Van Brink q.q.) over de mogelijkheid tot oplegging van een dwangsom ten aanzien van een veroordeling om zich te onthouden van opschorting, inhouding of verrekening.

X q.q./UWV
HR 19 april 2019, ECLI:NL:HR:2019:649 (X q.q./UWV), inzake de vraag of een wettelijk bevoorrechte werknemersvordering in het faillissement van een vof ook bevoorrecht is in het faillissement of een schuldsaneringsregeling van de vennoten en of een boedelschuld ter zake van loon en premieschulden ook boedelschuld is in het faillissement of een schuldsaneringsregeling van de vennoten.

X c.s./Y
HR 22 maart 2019, ECLI:NL:HR:2019:418 (X c.s./Y) over de (reikwijdte van de) zorgplicht van een fiscaal adviseur.

Verzoekster/Entzinger q.q. en Fousert q.q.
HR 15 maart 2019, ECLI:NL:HR:2019:377 (Verzoekster/Entzinger q.q. en Fousert q.q.) over de vraag of een schuldenaar zijn schuld aan een saniet kan verrekenen met een tijdens de schuldsaneringsregeling overgenomen vordering op de saniet, zowel tijdens de toepassing van de schuldsaneringsregeling als nadat de schuldsaneringsregeling is beëindigd met toekenning van een schone lei. Deze vraag heeft de Hoge Raad beantwoord in het kader van een procedure tot faillietverklaring.

Palladyne/Upper Brook
HR 18 januari 2019, ECLI:NL:HR:2019:67 (Palladyne/Upper Brook) inzake de vraag of de VN-sanctie tot bevriezing van Libisch vermogen ook een verbod inhoudt op de uitoefening van het stemrecht op aandelen.

Rabobank/Rollecate
HR 14 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2297 (Rabobank/Rollecate) over de uitleg van een abstracte bankgarantie.

Curatoren Eurocommerce/Rabobank
HR 23 november 2018, ECLI:NL:HR:2018:2189 (Curatoren Eurocommerce/Rabobank) over de mogelijkheid van een bank om zich krachtens een openbaar pandrecht te verhalen op bedragen die na het peilmoment van art. 54 Fw binnenkomen op de bankrekening van haar klant.

Rabobank/Verweerder
HR 13 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1220 (Rabobank/Verweerder) inzake de vernietigbaarheid van een borgtochtovereenkomst wegens het ontbreken van toestemming van de echtgenote van de borg.

De Jong/Verweerster
HR 30 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:471 (De Jong/Verweerster) over de rol van de curator bij de uitvoering van een regeling ter beëindiging van het faillissement.

AA Accountants/Verweerster
HR 23 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:428 (AA Accountants/Verweerster) over de vraag naar de nietigheid van een cessie aan een advocaat, gezag van gewijsde van een arbitrale uitspraak en contractuele afwijking van de vereisten voor verrekening.

Boersen q.q./Pensioenfonds
HR 22 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3269 (Boersen q.q./Pensioenfonds) inzake de reikwijdte van de mogelijkheid voor de curator om in verzet te komen tegen de faillietverklaring in geval van een lege boedel.

Roeffen q.q./Ontvanger
HR 15 december 2017, ECLI:NL:HR:2017:3149 (Roeffen q.q./Ontvanger) over de vraag of de omzetbelasting die de pandgever verschuldigd raakt bij een executieverkoop door de pandhouder aan particulieren, een boedelschuld oplevert in het faillissement van de pandgever.

Oi Groep
HR 7 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1281 (Oi Groep) inzake de internationale herstructurering van de Braziliaanse telecomprovider Oi Groep en de intrekking van de aan haar Nederlandse financieringsmaatschappij PTIF verleende surseance van betaling.

Eiseres/Curatoren Aldel
HR 31 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:563 (Eiseres/Curatoren Aldel) over de verplichting van een curator ten opzichte van een gebruiker van een perceel om tot de boedel behorende afvalstoffen van dat perceel te verwijderen.

Verzoekster/Verweerster
HR 24 maart 2017, ECLI:NL:HR:2017:488 (Verzoekster/Verweerster) inzake de veel bekritiseerde eis voor faillietverklaring dat er meer dan één schuldeiser is (de pluraliteitseis).

X/Van Hees q.q. en Harmsen q.q.
HR 11 maart 2016, ECLI:NL:HR:2016:395 (X/Van Hees q.q. en Harmsen q.q.) inzake een vordering van de curatoren tot terugbetaling van door de schuldenaar in het kader van een piramidespel (Ponzi scheme) uitgekeerd rendement.

DLL/Logtestijn q.q.
HR 16 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:3023 (DLL/Logtestijn q.q.) over de faillissementsbestendigheid van het in de financieringspraktijk veel gehanteerde ‘overwaardearrangement’.

Cassatie

Cassatie