Faillissement Perry Sport, Aktiesport en Sprinter

Faillissement Perry Sport, Aktiesport en Sprinter

Informatie voor betrokkenen

Op 5 december 2023 heeft de rechtbank Amsterdam het faillissement van Sports Unlimited Retail B.V. (hierna: “Perry Sport”). uitgesproken. Sport Unlimited Retail handelde in Nederland onder meer onder de handelsnamen “Perry Sport”, “Aktiesport” en “Sprinter” De rechtbank heeft mr. Van de Meent (werkzaam bij Florent te Amsterdam) aangesteld als curator. De curator is belast met het beheer en de afwikkeling van het faillissement.

Het merk Perry Sport heeft een lange geschiedenis in Nederland. Al in 1866 opende de eerste voorganger van Perry Sport haar deuren in Nederland. In 2016 ging het moederbedrijf van Perry Sport al eens failliet. De handelsnamen “Perry Sport” en “Aktiesport” zijn toen overgenomen door Sports Unlimited Retail B.V. Het laatste jaar zijn winkels omgebouwd van de merken Perry Sport en Aktiesport naar het merk Sprinter. Perry Sport heeft in Nederland 54 vestigingen. De curator heeft aangegeven graag een doorstart te realiseren. Daarom wil hij de winkels voorlopig open houden.

Het faillissement heeft gevolgen voor onder andere werknemers, leveranciers, verhuurders en crediteuren. De exacte gevolgen zijn voor iedere betrokkene anders. Op deze informatiepagina hebben wij voor de verschillende betrokkenen de mogelijke gevolgen van het faillissement kort uiteengezet. Daarnaast geven wij enkele aandachtspunten die voor u als betrokkene van belang kunnen zijn.

Klik op onderstaande opties voor meer informatie over het betreffende onderwerp

Voortzetten activiteiten Perry Sport, Aktiesport of Sprinter

Vlak na het faillissement meldde de curator dat hij de winkels voorlopig open wilde houden. De curator zet aldus de activiteiten voort. Het voortzetten van de activiteiten van een failliete onderneming kan interessant zijn omdat een onderneming ‘going concern’ vaak meer oplevert dan de verkoop van de afzonderlijke onderdelen. Ook gaat de opgebouwde goodwill minder snel verloren bij een voortzetting van de activiteiten. Vragen die de curator tijdens het voortzetten van de activiteiten dient te beantwoorden zijn onder meer de volgende: Op welke wijze kan het actief voor een zo hoog mogelijke opbrengst worden verkocht? Welke overeenkomsten zullen nog nagekomen worden? Moeten de werknemers (gedeeltelijk) worden ontslagen?

Het is nog niet bekend of de activiteiten worden overgenomen door een derde partij. De curator wil de komende periode graag de activiteiten van de onderneming voortzetten. Indien de curator hiervoor uw medewerking nodig heeft, is het verstandig om duidelijke afspraken (rechten en verplichtingen) met de curator te maken over de eventuele doorlevering van uw diensten en/of goederen tijdens de voortzettingsperiode. Als leverancier kunt u bijvoorbeeld een garantstelling van de curator vragen en in sommige gevallen betaling van oude facturen verzoeken. Onze advocaten kunnen u adviseren over uw positie en u bijstaan bij het maken van afspraken met de curator voor (door)levering na faillissement.

Doorstart Perry Sport, Aktiesport of Sprinter

Op dit moment is er nog niets bekend over een eventuele doorstart. Een doorstart betekent dat de activa vanuit de failliete vennootschap worden overgedragen naar een derde partij. Dit wordt ook wel een ‘activatransactie’ genoemd. De schulden blijven achter in de failliete vennootschap. Dit betekent in beginsel dat schuldeisers zich niet kunnen verhalen op het vermogen van de doorstartende partij, maar slechts op het vermogen van de failliete vennootschap.

Mocht u zelf interesse hebben in een doorstart , dan kunt u voor meer informatie contact opnemen met onze advocaten.

Leverancier van Perry Sport, Aktiesport of Sprinter

Als gevolg van het faillissement heeft u als leverancier – naar alle waarschijnlijkheid – niet alle openstaande facturen betaald gekregen. In beginsel zal de curator de openstaande facturen niet aan uw organisatie voldoen, maar kunt u deze ter verificatie bij de curator indienen. Indien u goederen onder eigendomsvoorbehoud heeft geleverd en de factuur voor de levering van goederen nog niet is voldaan, kunt u wellicht de geleverde goederen met een beroep op een eigendomsvoorbehoud bij de curator terugvorderen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat u met een tijdig beroep op het recht van reclame de door u geleverde goederen kunt terugvorderen.

Als leverancier zult u moeten aantonen dat u een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud heeft. Indien in de algemene voorwaarden van uw organisatie een eigendomsvoorbehoud is opgenomen, moet u kunnen aantonen dat uw algemene voorwaarden van toepassing zijn op de gesloten overeenkomst. Daarnaast moet aan de hand van de openstaande facturen kunnen worden aangetoond dat de aangetroffen goederen door uw organisatie zijn geleverd.

Het recht van reclame kan worden ingeroepen indien u roerende zaken, niet-registergoederen heeft geleverd, de koopprijs niet is voldaan en de betalingstermijn van de factuur minder dan zes weken is verstreken. Daarnaast moeten de goederen korter dan zestig dagen voorafgaand aan het inroepen van het recht van reclame zijn geleverd. Het inroepen van het recht van reclame dient schriftelijk te gebeuren. 

Voor meer informatie over het inroepen van een eigendomsvoorbehoud, het recht van reclame, de afkoelingsperiode en uw positie als leverancier in het faillissement  kunt u contact opnemen met onze advocaten.

Verhuurder van Perry Sport, Aktiesport of Sprinter

Als bekend wordt of een doorstart wordt gemaakt, is het nog niet duidelijk welke winkels in de toekomst open zullen blijven. Als de failliete vennootschap een bedrijfsruimte of winkelruimte van u huurt, dan komen er door het faillissement veel vragen op u af. Zal de curator een nieuwe huurder in de plaats proberen te stellen in het kader van de doorstart, zegt de curator de huurovereenkomst op, zegt u zelf de huurovereenkomst op of is het ontbinden van de huurovereenkomst beter voor uw positie?

Bij opzegging van een huurovereenkomst in faillissement geldt een maximale opzegtermijn van drie maanden. De huur vanaf datum faillissement is een boedelschuld. Dat wil zeggen dat deze vordering een hoge rang heeft en de kans dat deze voldaan wordt dus groter is.

Indien u een bankgarantie, een concerngarantie, een borgsom of een andere zekerheid heeft, is het van belang te bepalen voor welke huurtermijnen u deze zekerheid gaat inroepen. De keuzes die u als verhuurder kort na het faillissement maakt, kunnen grote invloed hebben op de vraag of en zo ja, welke betalingen u nog kunt verwachten.

Verder is het van belang dat u adequaat geïnformeerd bent over de mogelijkheden en onmogelijkheden voor de curator om derden toegang tot uw pand te geven en is voor u van belang dat de curator geen zaken verwijdert die van u zijn. Daarnaast speelt er mogelijk een discussie over het aanwezige huurdersbelang.

Een verhuurder die adequaat is geïnformeerd, slaagt er over het algemeen beter in zijn schade te beperken. Neem voor vrijblijvend overleg over uw positie als verhuurder contact op met onze advocaten.

Werknemer van Perry Sport, Aktiesport of Sprinter

Op dit moment is nog niet bekend of (een deel van) de werknemers  hun baan zullen behouden. 

Als er een doorstart komt, dan zal door de koper waarschijnlijk een aanbod worden gedaan aan (een deel van) de werknemers om bij hem in dienst te treden.

Indien geen sprake is van een faillissement gaan alle werknemers in beginsel mee over naar de kopende partij. De werknemers hebben dan – op grond van de Wet overgang van onderneming - alle rechten die zij jegens hun oude werkgever hadden. Deze regeling is echter niet van toepassing indien de werkgever in staat van faillissement is verklaard en de onderneming tot de boedel behoort. De Wet overgang van onderneming kan daarentegen wél van toepassing zijn indien sprake is van een doorstart die is voorbereid door een zogenaamde ‘beoogd curator’.

Als gevolg van het faillissement zal de curator de arbeidsovereenkomst die tot stand is gekomen tussen u  en de failliete vennootschap in ieder geval opzeggen. De door de curator te hanteren opzegtermijn is maximaal zes weken vanaf de dag van opzegging. Gedurende de opzegtermijn bent u nog in dienst bij de onderneming en dient u beschikbaar te zijn om uw werkzaamheden in opdracht van de curator te verrichten. Uw salaris wordt in beginsel via de loongarantieregeling overgenomen door het UWV. De curator zal u informeren over het invullen van het aanvraagformulier voor de loongarantieregeling.

In uw arbeidsovereenkomst kunnen een geheimhouding-, non-concurrentie- en/of relatiebeding zijn opgenomen. De reikwijdte van de opgenomen bedingen is onder andere afhankelijk van de (gedeeltelijke) voortzetting en/of overname van de activiteiten na het faillissement. U kunt hierover navraag doen bij de curator.

Voor meer informatie over uw rechten en verplichtingen bij de doorstart van de activiteiten en uw rechten en verplichtingen als werknemer in het algemeen kunt u contact opnemen met onze advocaten.

Crediteur van Perry Sport, Aktiesport of Sprinter

Indien u een vordering heeft kunt u deze ter verificatie bij de curator indienen. U kunt contact opnemen met de curator voor de wijze waarop u uw vordering moet indienen. Voor het indienen van uw vordering is het van belang dat u naast de openstaande facturen ook de toepasselijke algemene voorwaarden en/of andere relevante afspraken bij de curator aanlevert. Verder is van belang dat u tijdig opgave doet van uw eventuele voorrecht (preferentie), pand, hypotheek of retentierecht (recht van terughouding).

Indien uw vordering als gevolg van het faillissement niet wordt voldaan, kunt u mogelijk de btw over deze vordering terugvragen bij de Belastingdienst. Onze advocaten kunnen u bijstaan bij het indienen van uw vordering bij de curator en de verdere afwikkeling van uw positie.

Advocaten die u kunt raadplegen