Faillissement Score Group

Faillissement Score Group

Informatie voor betrokkenen

Op 23 juni 2023 heeft de rechtbank Amsterdam de faillissementen van Score Group B.V., Blue Office B.V., Chasin’ Retail Nederland B.V., Chasin’ Wholesale B.V., S.C.R. Retail B.V., Score Franchise B.V., Score Franchise B.V., Score International B.V., Score Retail Nederland B.V. en Score Wholesale B.V. uitgesproken. Deze vennootschappen worden hierna “ Score en Chasin’” genoemd. 

De rechtbank heeft mr. C.W. Houtman aangesteld als curator. De curator is belast met het beheer en de afwikkeling van het faillissement.

Score en Chasin’ hebben circa 50 winkels in Nederland en er werken 450 mensen. 

Het faillissement heeft gevolgen voor onder andere werknemers, leveranciers, verhuurders en crediteuren. De exacte gevolgen zijn voor iedere betrokkene anders. Op deze informatiepagina hebben wij voor de verschillende betrokkenen de mogelijke gevolgen van het faillissement kort uiteengezet. Daarnaast geven wij enkele aandachtspunten die voor u als betrokkene van belang kunnen zijn.

Klik op onderstaande opties voor meer informatie over het betreffende onderwerp

Voortzetten activiteiten Score en Chasin’

De curator zal aan het begin van het faillissement onderzoeken of de activiteiten van Score en Chasin’ voortgezet kunnen worden. De activiteiten van Score en Chasin’ zullen worden voortgezet als hiermee opbrengsten voor de boedel gerealiseerd kunnen worden. Daarnaast kan voortzetting de kans op een doorstart vergroten. Indien de activiteiten van Score en Chasin’ worden voortgezet, zal de curator dit (voor zover noodzakelijk) met de verschillende betrokkenen afstemmen.

Indien de curator de activiteiten wil voortzetten en hiervoor uw medewerking nodig heeft, is het verstandig om duidelijke afspraken (rechten en verplichtingen) met de curator te maken over de eventuele doorlevering van uw diensten en/of goederen. Als leverancier kunt u bijvoorbeeld een garantstelling van de curator vragen en in sommige gevallen betaling van oude facturen verzoeken. Onze advocaten kunnen u adviseren over uw positie en u bijstaan bij het maken van afspraken met de curator voor (door)levering na faillissement.

Doorstart Score en Chasin’

De curator zal proberen (een deel van) de activiteiten van Score en Chasin’ te verkopen teneinde een zo hoog mogelijke opbrengst te realiseren. Indien u geïnteresseerd bent in de overname van (een gedeelte van) de activiteiten en/of activa van Score en Chasin’, kunt u zich melden bij de curator. Een doorstart en/of de verkoop van activa van Score en Chasin’ vindt binnen een kort tijdsbestek plaats. Als geïnteresseerde en potentiële koper is het verstandig uw concrete interesse in een overname van (een deel van) Score en Chasin’ snel en zo gedetailleerd mogelijk aan de curator te melden. In de meeste gevallen zal u een geheimhoudingsverklaring moeten ondertekenen waarna de curator u informatie over Score en Chasin’ zal toesturen. Aan de hand van de verstrekte informatie kunt u een bod uitbrengen.

Bij het uitbrengen van een bieding op de activa moet u rekening houden met de bijzonderheden van het faillissement. De curator verstrekt bijvoorbeeld geen garanties en verkoopt de activa ‘as is – where is’. Daarnaast spelen bij de overname van werknemers bepaalde arbeidsrechtelijke risico’s een rol.

Het is verstandig de gesprekken met de curator in het bijzijn van een advocaat te voeren. Een advocaat kan u wijzen op de risico’s van een overname van een onderneming uit faillissement en u adviseren over de strategie waarmee de bieding en de onderhandelingen kunnen worden gevoerd. Onze advocaten kunnen u adviseren en bijstaan bij de overname van (een gedeelte van) de activiteiten van Score en Chasin’.

Leverancier van Score en Chasin’

Als gevolg van het faillissement van Score en Chasin’ heeft u als leverancier – naar alle waarschijnlijkheid – niet alle openstaande facturen betaald gekregen. In beginsel zal de curator de openstaande facturen niet aan uw organisatie voldoen, maar kunt u deze ter verificatie bij de curator indienen. Indien u goederen onder eigendomsvoorbehoud heeft geleverd en de factuur voor de levering van goederen nog niet is voldaan, kunt u wellicht de geleverde goederen met een beroep op een eigendomsvoorbehoud bij de curator terugvorderen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat u met een tijdig beroep op het recht van reclame de door u geleverde goederen kunt terugvorderen.

Als leverancier zult u moeten aantonen dat u een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud heeft. Indien in de algemene voorwaarden van uw organisatie een eigendomsvoorbehoud is opgenomen, moet u kunnen aantonen dat uw algemene voorwaarden van toepassing zijn op de met Score en Chasin’ gesloten overeenkomst. Daarnaast moet aan de hand van de openstaande facturen kunnen worden aangetoond dat de bij Score en Chasin’ aangetroffen goederen door uw organisatie zijn geleverd.

Het recht van reclame kan worden ingeroepen indien u roerende zaken, niet-registergoederen heeft geleverd, de koopprijs niet is voldaan en de betalingstermijn van de factuur minder dan zes weken is verstreken. Daarnaast moeten de goederen korter dan zestig dagen voorafgaand aan het inroepen van het recht van reclame zijn geleverd. Het inroepen van het recht van reclame dient schriftelijk te gebeuren.

Verhuurder van Score en Chasin’

Als Score en Chasin’ een bedrijfsruimte of winkelruimte van u huurt, dan komen er door het faillissement van Score en Chasin’ veel vragen op u af. Zal de curator een nieuwe huurder in de plaats proberen te stellen in het kader van de doorstart, zegt de curator de huurovereenkomst op, zegt u zelf de huurovereenkomst op of is het ontbinden van de huurovereenkomst beter voor uw positie?

Bij opzegging van een huurovereenkomst in faillissement geldt een maximale opzegtermijn van drie maanden. De huur vanaf datum faillissement is een boedelschuld. Dat wil zeggen dat deze vordering een hoge rang heeft en de kans dat deze voldaan wordt dus groter is.

Indien u een bankgarantie, een concerngarantie, een borgsom of een andere zekerheid heeft, is het van belang te bepalen voor welke huurtermijnen u deze zekerheid gaat inroepen. De keuzes die u als verhuurder kort na het faillissement maakt, kunnen grote invloed hebben op de vraag of en zo ja, welke betalingen u nog kunt verwachten.

Verder is het van belang dat u adequaat geïnformeerd bent over de mogelijkheden en onmogelijkheden voor de curator om derden toegang tot uw pand te geven en is voor u van belang dat de curator geen zaken verwijdert die van u zijn. Daarnaast speelt er mogelijk een discussie over het aanwezige huurdersbelang.

Een verhuurder die adequaat is geïnformeerd, slaagt er over het algemeen beter in zijn schade te beperken. Neem voor vrijblijvend overleg over uw positie als verhuurder contact op met onze advocaten.

Werknemer van Score en Chasin’

Als gevolg van het faillissement van Score en Chasin’ zal de curator uw arbeidsovereenkomst opzeggen. De door de curator te hanteren opzegtermijn is maximaal zes weken vanaf de dag van opzegging. Gedurende de opzegtermijn bent u nog in dienst bij de onderneming en dient u beschikbaar te zijn om uw werkzaamheden in opdracht van de curator te verrichten. Uw salaris wordt in beginsel via de loongarantieregeling overgenomen door het UWV. De curator zal u informeren over het invullen van het aanvraagformulier voor de loongarantieregeling.

In uw arbeidsovereenkomst kunnen een geheimhouding-, non-concurrentie- en/of relatiebeding zijn opgenomen. De reikwijdte van de opgenomen bedingen is onder andere afhankelijk van de (gedeeltelijke) voortzetting en/of overname van de activiteiten van Score en Chasin’. U kunt hierover navraag doen bij de curator.

Voor meer informatie over uw rechten en verplichtingen als werknemer in het algemeen kunt u contact opnemen met onze advocaten.

Crediteur van Score en Chasin’

Indien u een vordering heeft op Score en Chasin’ kunt u deze ter verificatie bij de curator indienen. U kunt contact opnemen met de curator van Score en Chasin’ voor de wijze waarop u uw vordering moet indienen. Voor het indienen van uw vordering is het van belang dat u naast de openstaande facturen ook de toepasselijke algemene voorwaarden en/of andere relevante afspraken tussen u en Score en Chasin’ bij de curator aanlevert. Verder is van belang dat u tijdig opgave doet van uw eventuele voorrecht (preferentie), pand, hypotheek of retentierecht (recht van terughouding).

Indien uw vordering op Score en Chasin’ als gevolg van het faillissement niet wordt voldaan, kunt u mogelijk de btw over deze vordering terugvragen bij de Belastingdienst. Onze advocaten kunnen u bijstaan bij het indienen van uw vordering bij de curator en de verdere afwikkeling van uw positie.

Advocaten die u kunt raadplegen