Every case is different, just like every individual is different. That is why delivering the best solution requires more than just an understanding of the legal issues. It calls for attorneys who are sensitive to the nuances of a case and have an unerring ability to leverage them to the client’s advantage. Personal commitment, determination, effective counsel. That is what our attorneys offer. Attorneys who are not afraid to color outside the lines and go that extra mile to deliver the best outcome for you.

Welcome to Wijn & Stael Advocaten. How can our attorneys help you?

More about Wijn & Stael

Latest news

​ De wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Op 1 augustus 2022 is de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (“Wtva”) in werking getreden. Aan de hand van onderstaande checklist kunt u nagaan of uw org...

Read more

Wet kwaliteitsborging gedeeltelijk in werking getreden

Op 22 april 2022 zijn enkele artikelen van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) en het Besluit kwaliteitsborging voor het bouwen in werking getreden. Dit is nodig met het oog op de voorberei...

Read more

THE LEGAL 500 RANKING 2022

Recentelijk verscheen The Legal 500 waarin Wijn & Stael Advocaten vermeld staat bij de secties Commercial Litigation (tier 3), Restructuring & Insolvency (tier 3) en Employment (tier 4). Wij zijn trot...

Read more

Noor Zetteler treedt af als voorzitter van INSOLAD. Henri Bentfort van Valkenburg neemt haar functie over.

Gisteren is tijdens de ALV van Vereniging van Insolventierecht Advocaten (INSOLAD) bekend gemaakt dat Noor Zetteler afscheid neemt als voorzitter. Henri Bentfort van Valkenburg neemt haar functie over...

Read more

Rankings Chambers Europe 22

Wijn & Stael Advocaten is mentioned several times in the recently published Chambers Europe 2022 guide. We are proud of the rankings and very grateful for the great feedback we received from our clien...

Read more

Wettelijke betaaltermijn tot 30 dagen, geen uitzondering franchise

Op 15 maart 2022 is het wetsvoorstel voor verkorting van de betaaltermijn voor grote ondernemingen tot 30 dagen aangenomen door de Tweede Kamer. Hiermee wordt beoogd mkb-ondernemers beter te bescherme...

Read more

Advocatenkantoren slaan handen ineen voor Oekraïne met actie: Stand firm!

Een collectief van 20 van de 50 grootste advocatenkantoren van Nederland doet een oproep aan alle advocatenkantoren in Nederland iedere transactie die mogelijk het oogmerk heeft de belangen veilig te ...

Read more

INWERKINGSTREDINGSDATUM OMGEVINGSWET EN WET KWALITEITSBORGING VOOR HET BOUWEN

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) heeft duidelijkheid verschaft over de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De wet zal in werking treden op 1 januari 2023, waardoor ook de...

Read more

Rankings Chamber Global 2022

We are very pleased with the rankings of our Dispute Resolution practice and of Koen Rutten in Chambers Global 2022. We are proud of our ranking and we want to thank our clients and colleagues for the...

Read more

Hoge Raad oordeelt: ziekmelding na ontslagaanvraag UWV staat niet in de weg aan ontbinding arbeidsovereenkomst

De werkgever kan de arbeidsovereenkomst niet opzeggen gedurende de tijd dat de werknemer door ziekte arbeidsongeschikt is. Op dit opzegverbod tijdens ziekte geldt echter een uitzondering wanneer de we...

Read more

Latest publications

De omgevingsvergunning onder de Omgevingswet: simpel en snel of toch complex?

De omgevingsvergunning blijft onder de Omgevingswet de meest gebruikelijke manier voor het bevoegd gezag om toestemming te verlenen voor activiteiten in de fysieke leefomgeving. Voor initiatiefnemers ...

Read more

De tuchtrechtelijk geschorste beroepssporter en de loondoorbetalingsverplichting

1. Inleiding De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verri...

Read more

Het omgevingsplan onder de Omgevingswet

De Omgevingswet (Ow), samen met 4 AMvB’s, moet het huidige omgevingsrecht gaan vervangen. De voornaamste doelstellingen zijn een versimpeling van de (nu over veel verschillen wetten en besluiten ver...

Read more

Vier jaar AVG

Sinds 25 mei 2018 geldt in de hele EU dezelfde privacywetgeving: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vóór 25 mei 2018 stond de bescherming van persoonsgegevens in de praktijk niet alt...

Read more

Adviesrecht van de ondernemingsraad over benoeming en ontslag van de bestuurder: een overzicht.

Maaike Faber en Karlijn van der Heijden schreven onlangs voor het Tijdschrift Arbeidsrechtpraktijk (TAP) een overzichtsartikel over artikel 30 WOR. De ondernemingsraad heeft op grond van deze bepaling...

Read more

Pre-pack na het heiploeg arrest

Inleiding De pre-packaged insolvency (“pre-pack”) heeft tussen 2011 en 2018 zijn intrede en uittrede gedaan in het Nederlandse insolventierecht. Dit herstructureringsmechanisme biedt in beginsel e...

Read more

Met de komst van de Woo verdwijnt de Wob; wat betekent dat in de praktijk?

Op 1 mei 2022 treedt, na een lang voorbereidingsproces, de Wet open overheid (“Woo”) in werking. Met de Woo wordt de Wet openbaarheid van bestuur (“Wob”) na precies 30 jaar vervangen. De Woo ...

Read more

De feitelijke beleidsbepaler: with great power comes great responsibility

Rb. Limburg 28 april 2021, ECLI:NL:RBLIM:2021:3797 Een feitelijke beleidsbepaler is in faillissement aansprakelijk jegens de boedel als een statutaire bestuurder. Dat betekent dat hij of zij in geval ...

Read more

Rechtbank Midden-Nederland doet uitspraak over overeenkomst gesloten voorafgaand aan Didam-arrest

In een recente uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland (18 maart 2022) heeft de voorzieningenrechter geoordeeld over de uitvoering van een overeenkomst die is gesloten voorafgaand aan de Didam-uit...

Read more

De eerste concrete gevolgen van het Didam-arrest

Op 26 november 2021 wees de Hoge Raad het arrest ‘Didam’, waarin beperkingen werden gesteld aan de contractsvrijheid van overheden bij de verkoop van onroerende zaken. Onderhandse verkoop zonder g...

Read more