Ze komen steeds vaker voor: geschillen tussen aandeelhouders, (post)closinggeschillen en claims van beleggers. Krijgt u daarmee te maken? Onze advocaten kunnen heel goed uit de voeten met complexe en omvangrijke aansprakelijkheidsprocedures tegen bestuurders- en commissarissen. Wij treden op voor ondernemingen, instellingen en curatoren die (voormalige) bestuurders en toezichthouders aanspreken wegens onbehoorlijke taakvervulling. Andersom kunnen we u als bestuurder of toezichthouder bijstaan als u aansprakelijk wordt gesteld of als u voor een lastige afweging staat.

De advocaten van Wijn & Stael zijn zowel bekend met kwesties rondom de Wet op het financieel toezicht (Wft) als rondom schending van de bijzondere zorgplicht door financiële instellingen en adviseurs. De advocaten van Wijn & Stael kennen daarin beide kanten van het verhaal: we staan zowel financiële instellingen bij als gedupeerde beleggers. Ook hebben we ruime ervaring met groepsacties (‘class actions’) voor grote groepen gedupeerden tegen financiële instellingen, beursfondsen en toezichthouders. Datzelfde geldt voor het treffen van collectieve schikkingen (onder meer op grond van de Wet collectieve afwikkeling massaschade).

Ook indien u een geschil heeft over een jaarrekening of over de werkzaamheden van een accountant, kunnen de advocaten van Wijn & Stael uw belangen behartigen. Zij weten de weg naar de Accountantskamer en het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Publicaties over Corporate & Financial litigation

Zorgfraude en de rol van de accountant

Regelmatig blijkt dat binnen zorginstellingen wordt gefraudeerd met zorggelden. Frauderende instellingen misbruiken het systeem van uitbetaling van zorggelden en declareren bijvoorbeeld dubbel, onder ...

Lees meer

Bijzondere zorgplicht bank ter voorkoming van overkreditering consument

In een recent gepubliceerd arrest oordeelt de Hoge Raad dat ook in de periode 1999-2003, toen er nog geen specifieke regelgeving bestond ter voorkoming van overkreditering van consumenten bij hypothec...

Lees meer

KPMG dient onderdelen controledossier aan curatoren van TCN te verstrekken

De Rechtbank Amsterdam heeft op 8 juni 2017 vonnis gewezen in een kort gedingprocedure tussen de curatoren van vastgoedbedrijf TCN en KPMG Accountants N.V. (“KPMG”). De curatoren vorderden op grond v...

Lees meer

De gewenste zorgplicht bij valutaleningen na het Banif Plus Bank-arrest

Een ‘gokhypotheek’. Zo werd de hypothecaire geldlening, aangegaan in Zwitserse franken, recentelijk in de pers genoemd. Deze geldlening, ook wel aangeduid als een CHF-lening of valutalening, is in het...

Lees meer

Wetsvoorstel collectieve schadevergoedingsactie maakt massaclaims eenvoudiger

Er komt een nieuwe wettelijke regeling om massaclaims eenvoudiger te maken. Na invoering van deze regeling moeten grote groepen gedupeerden in één procedure bij de rechter vergoeding kunnen eisen voor...

Lees meer

Verjaringstermijn accountantstuchtrecht

Het indienen van een tuchtklacht tegen een accountant moet tijdig worden gedaan, zoals de recente uitspraak van de Accountantskamer van 12 september 2016 (ECLI:NL:TACAKN:2016:93) bevestigt. In deze ui...

Lees meer

Naschrift - reactie bij de 'De pre-pack en de beursvennootschap'

Jordy Hurenkamp en Koen Rutten staan in hun reactie naar aanleiding van TvI 2016/14 stil bij het artikel dat mr. Van Zanten schreef over de pre-pack bij beursvennootschappen, waarover zij eerder zelf ...

Lees meer

Pre-pack bij beursvennootschap

De Wet Continuïteit Ondernemingen I (WCO I) voorziet de pre-pack van een wettelijke grondslag. De regeling in de WCO I geldt voor alle ondernemingen, zodat ook een in Nederland gevestigde vennootschap...

Lees meer

Claim gedupeerden DSB voor DNB

De curatoren van DSB Bank en drie cliëntenorganisaties met een vordering op DSB (DSBdepositos.nl, DSBSpaarders en Belangen Rechtsbijstandverzekerden DSB) stellen De Nederlandsche Bank (DNB) aansprakel...

Lees meer