Scherp onderhandelen, strategisch denken en oplossingsgericht werken. Als het om arbeidsrechtzaken gaat, kunt u die kwaliteiten bij uw advocaat goed gebruiken. De arbeidsrechtadvocaten van Wijn & Stael helpen u graag met advisering bij onder meer arbeidsconflicten en reorganisaties. En we kunnen u ondersteunen bij het opstellen van arbeidsvoorwaarden, een sociaal plan, arbeidscontracten en overeenkomsten van opdracht. Ook als er raakvlakken zijn met andere rechtsgebieden, zoals het ondernemingsrecht, kunnen onze arbeidsrechtadvocaten u op hoog niveau adviseren.

Onze arbeidsrechtadvocaten ondersteunen u met veel juridische expertise en ervaring op onder meer deze gebieden:

 • arbeidsvoorwaarden
 • cao-kwesties
 • arbeidsconflicten
 • medezeggenschapsrecht
 • directiegeschillen
 • flexibele arbeidsrelaties
 • werknemersconcurrentie
 • in- en outsourcing
 • beloningsbeleid
 • ontslagrecht
 • (complexe) reorganisaties
 • ziekte en reïntegratie
 • disfunctioneringsdossiers

Publicaties over Arbeidsrecht

Europese Hof: overgang van onderneming bij de pre-pack

Op donderdag 22 juni 2017 heeft het Europese Hof van Justitie uitspraak gedaan (ECLI:EU:C:2017:489) naar aanleiding van de prejudiciële vragen (ECLI:NL:RBMNE:2016:954) die zijn gesteld door de kantonr...

Lees meer

Geslaagd seminar "Hoe ver reikt het gezag van de werkgever?"

Op 8 en 13 juni jl. vond het seminar Actualiteiten arbeidsrecht plaats in de Utrechtse Stadsschouwburg, verzorgd door arbeidsrechtspecialisten Maaike Faber, Joyce Snijder en Else Loes Pasma. Hoofdthem...

Lees meer

Zware schriftelijkheidseis geldt ook voor een relatiebeding

Een concurrentiebeding is slechts geldig indien de werkgever dit schriftelijk is overeengekomen met een meerderjarige werknemer. De Hoge Raad heeft in het arrest Philips/Oostendorp uit 2008 beslist da...

Lees meer

Hoge Raad beantwoordt prejudiciële vragen omtrent voorwaardelijk ontbindingsverzoek onder de WWZ

Vanaf de invoering van de WWZ heerste er onduidelijkheid over de vraag of het voor een werkgever nog steeds mogelijk is een voorwaardelijk ontbindingsverzoek te voeren. Een werkgever maakt graag gebru...

Lees meer

Handhaving Wet DBA uitgesteld tot 1 januari 2018

De Wet DBA heeft veel onrust doen ontstaan onder zzp’ers en hun (potentiële) opdrachtgevers. Deze onrust en de onzekerheid over de werking van de Wet DBA hebben er nu toe geleid dat de handhaving van ...

Lees meer

Hoge Raad: Allocatiefunctie is géén vereiste voor uitzendovereenkomst

Eindelijk heeft de Hoge Raad duidelijkheid verschaft over dé vraag die heel payrollend Nederland bezighield: is voor het sluiten van een uitzendovereenkomst ex art. 7:690 BW nu wel of niet vereist dat...

Lees meer

Herplaatsing onder de WWZ

Sinds de inwerkingtreding van de WWZ is de inspanningsverplichting van de werkgever voor herplaatsing van de werknemer aangescherpt. Vóór de invoering van de WWZ werd de herplaatsingstoets nog aan de ...

Lees meer

Verkrijger wordt verantwoordelijk voor achterstallige premies

De Hoge Raad heeft op 14 oktober 2016 een belangrijk arrest gewezen voor de overnamepraktijk. De vraag die centraal stond was of de verkrijger na een overgang van onderneming gehouden is achterstallig...

Lees meer

Samenloop WNT en WWZ

Op grond van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) kunnen partijen bij het einde van de arbeidsovereenkomst geen hogere vergoeding overeenkomen dan een ...

Lees meer

Werknemers en faillissement

Advocaat en vaak benoemd curator mr. Ferdinand Bosvelt en arbeidsrechtadvocaat mr. Maaike Faber van Wijn & Stael Advocaten leggen in het blog van De Rijdende Rechter uit wat werknemers kunnen verw...

Lees meer

Wet Huis voor klokkenluiders

Op 1 juli 2016 is de ‘Wet Huis voor klokkenluiders’ in werking getreden. Deze wet heeft als doel de mogelijkheden tot het melden van vermoedens van misstanden met een maatschappelijk belang door werkn...

Lees meer

Adviesrecht bij doorstart

OR heeft geen adviesrecht bij doorstart uit faillissement  De Ondernemingskamer (de OK) heeft op 26 mei 2016 duidelijkheid verschaft over een vraag die veel juristen verdeeld hield, namelijk: heeft d...

Lees meer

DBA vervangt VAR

Op 2 februari 2016 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel ‘deregulering beoordeling arbeidsrelaties’ aangenomen. De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) treedt per 1 mei 2016 in werking....

Lees meer

Eerste ervaringen met de WWZ

Op 2 maart 2016 heeft de Tweede Kamer een rondetafelgesprek gehouden over de Wet Werk en Zekerheid (de WWZ). Tijdens dit gesprek hebben verscheidene deskundigen verslag gedaan van hun eerste ervaringe...

Lees meer

Reistijd: arbeidstijd of rusttijd?

‘De tijd die geen arbeidstijd is’. Dat is de korte en krachtige definitie van het begrip ‘rusttijd’ uit Richtlijn 2003/88/EG. De richtlijn definieert vanzelfsprekend ook het begrip ‘arbeidstijd’. Deze...

Lees meer

Gevolgen WWZ

Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (“WWZ”) zijn de arbeidsrechtelijke gevolgen van een doorstart ingrijpend gewijzigd. Deze wijzigingen beperken de vrijheid van de doorstartende ondernemer...

Lees meer

Wet Normering Topinkomens

Wijzigt tijdelijke andere baan de positie van een topfunctionaris? De stroom uitspraken over de werkingssfeer van de Wet Normering Topinkomens (WNT) houdt onverminderd aan. In een zaak betreffende ee...

Lees meer

Nadere regelgeving WWZ

De inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (WWZ) per 1 januari respectievelijk 1 juli 2015 leidt tot een grondige herziening van het arbeidsrecht. In een tiental besluiten zal de WWZ de komende ...

Lees meer

Positie payrollwerknemer bij ontslag per 1 januari 2015 gewijzigd

Per 1 januari 2015 is de ontslagbescherming van werknemers die via een payrollbedrijf bij een opdrachtgever werkzaam zijn aanzienlijk versterkt. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid h...

Lees meer

ZZP'er in de zorg

Op 23 september 2014 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een belangrijk arrest gewezen over de status van een ZZP’er in de gezondheidszorg. De belastingdienst stelt dat AWBZ-thuiszorg in natura ni...

Lees meer

Ketenbepaling contracten

‘Flexcontract kan oneindig’, kopte een landelijk dagblad onlangs naar aanleiding van een uitspraak van het Gerechtshof Den Bosch. De suggestie dat de rechters feitelijk een streep zetten door de beper...

Lees meer

Kennelijk onredelijk ontslag

Schadevergoeding in de kennelijk onredelijk ontslagprocedure Wanneer in een kennelijk onredelijk ontslagprocedure komt vast te staan dat het ontslag van de werknemer kennelijk onredelijk is geweest, ...

Lees meer

Sociaal plan en ouderen

In een sociaal plan wordt vaak opgenomen dat de ontslagvergoeding is gemaximeerd tot het inkomen dat de werknemer tot de pensioengerechtigde leeftijd zal kunnen genieten. Dit wordt een zogenaamd anti-...

Lees meer

Beloning en vertrekregelingen

Het Wetsvoorstel Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (hierna: “WNT”) is op 6 december 2011 unaniem aangenomen door de Tweede Kamer. Als gevolg van de WNT wordt de ...

Lees meer

Zieke werknemers

Blijvende arbeidsongeschiktheid verbreekt de vereiste band tussen de werknemer en de overgedragen onderneming.De kantonrechter Amsterdam heeft recentelijk bepaald dat een arbeidsongeschikte werknemer ...

Lees meer

Collectief ontslag in beweging

Als gevolg van de aanstaande wijziging van de Wet Melding Collectief Ontslag (‘WMCO’) zal een werkgever in alle gevallen de vakbonden moeten raadplegen ongeacht de ontslagroute die hij kiest.Ingevolge...

Lees meer