Publicatie
23-11-2022

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (“Wkb”): Minister Hugo de Jonge treft (extra) voorzorgsmaatregelen in verband met inwerkingtreding

Vragen van Eerste Kamer over Wkb
Bij brief van 30 september jl. heeft de Eerste Kamer haar zorgen geuit over de mogelijke gevolgen van de inwerkingtreding van Wkb. De Eerste Kamer vreest voor het (deels) stilvallen van nieuwbouw en verbouw als gevolg van een tekort aan private kwaliteitsborgers of andere invoeringsproblemen. Dit is voor de Eerste Kamer aanleiding geweest om vragen te stellen aan Minister de Jonge (“De Jonge”). De Eerste Kamer heeft De Jonge (onder meer) gevraagd om een terugvaloptie te overwegen, op basis waarvan, in geval er een tekort aan private kwaliteitsborgers of andere invoeringsorganisaties zou ontstaan, bouwaanvragen op basis van het huidige systeem kunnen worden afgehandeld.

Reactie De Jonge vragen Eerste Kamer
De Jonge heeft bij brief van 14 november jl. laten weten dat hij (en ook de gemeenten) een duaal stelsel onwenselijk achten, omdat dit leidt tot een toename van administratieve lastendruk en zorgt voor onduidelijkheid bij alle betrokken partijen. Ook ontstaat hierdoor het risico dat initiatiefnemers selectief gaan shoppen, in die zin dat zij zullen bekijken binnen welke gemeente zij hun project het goedkoopst kunnen realiseren. Om voornoemde redenen wijst De Jonge de door de Eerste Kamer voorgestelde terugvaloptie af.

Voorzorgsmaatregelen
Om tegemoet te komen aan de zorgen over een eventueel tekort aan kwaliteitsborgers en de wens tot het inrichten van extra waarborgen, heeft De Jonge besloten om de volgende voorzorgsmaatregelen te nemen:

  • gevolgklasse 1 zal in eerste instantie worden beperkt tot nieuwbouw. Verbouwactiviteiten zullen pas later – zes maanden na inwerkingtreding van de Wkb – onder gevolgklasse 1 komen te vallen. Het voorgenomen uitstel tot 1 juli 2023 schept volgens De Jonge ruimte om het aantal proefprojecten verder op te schalen en daarmee ook nieuwe kwaliteitsborgers aan te trekken; en
  • vanaf de inwerkingtreding van gevolgklasse 1, zal er een periode van 5 jaar worden uitgetrokken om partijen aan het nieuwe stelsel van de Wkb te laten wennen. Dit betekent dat gevolgklasse 2 en 3 daarom niet voor 2028 in werking zullen treden.

Wilt uw weten wat dit voor u als projectontwikkelaar, bedrijf, overheidsorgaan, inrichting of woningbouwcorporatie betekent? Hoe u zich het beste kunt voorbereiden op de ontwikkelingen en veranderingen die de invoering van de Wkb met zich brengt? Neem dan een kijkje op onze speciale Wkb-pagina of neem contact op met één van onze specialisten.