Publicatie
12-10-2022

Huurprijsindexatie vrije sector per 1 januari 2023 gebaseerd op de gemiddelde loonstijging in plaats van de inflatie?

Als het aan Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening ("De Jonge") ligt wel. In april 2022 kondigde De Jonge al aan dat hij wil voorkomen dat huurders in de vrije sector geconfronteerd worden met een zeer hoge huurprijsindexatie. Om de huren in de vrije sector betaalbaar te houden, heeft de Jonge voorgesteld de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (en daarmee de Wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten ("Wet maximering") per 1 januari 2023 te wijzigen.[1] Nu is de inflatie nog leidend; in de nieuwe situatie wordt ook de gemiddelde loonstijging een bepalende factor. We lichten dit toe.

De huren in de vrije sector mogen nu nog jaarlijks op basis van de consumentenprijsindexcijfers van het CBS ("CPI inflatie") plus 1% stijgen. Omdat de inflatie in 2022 sterk is opgelopen (en naar verwachting ook hoog zal blijven), zou de nu in de Wet maximering opgenomen beperking van de jaarlijkse huurstijging tot CPI inflatie plus 1% leiden tot een aanzienlijke huurprijsverhoging. De met de Wet maximering beoogde bescherming van de huurder wordt hiermee in 2023 niet bereikt. Het kabinet heeft daarom besloten om in te grijpen met een wetswijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte.

Kern van de voorgenomen wetswijziging is dat indien de loonontwikkeling lager is dan het inflatiepercentage op basis van CPI, de huur maximaal mag worden verhoogd met het lagere loonontwikkelingspercentage + 1%.[2] De loonontwikkeling wordt in december vastgesteld op basis van het gemiddelde CAO-loonindexcijfer over de maanden december tot en met november zoals die door het CBS worden gepubliceerd. Over 2022 mochten de huren in de vrije sector met maximaal 3,3% (2,3% CPI inflatie plus 1%) worden verhoogd.[3] Per 1 januari 2023 gaat, als het aan De Jonge ligt, de nieuwe systematiek gelden, waarmee naar verwachting de mogelijke verhoging van de huurprijzen van geliberaliseerde woonruimte in 2023 relatief beperkt zal zijn.

Als de wijziging in de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (en daarmee de Wet maximering) wordt ingevoerd, dan betekent dit dus dat de huurprijzen enkel mogen worden geïndexeerd met de loonontwikkeling plus 1%. Het wachten is nu op de stemming over het wetsvoorstel in de Tweede (en eventueel ook Eerste) Kamer.

[1] De wet geldt voor woningen in de vrije sector met een huurprijs vanaf € 763 per maand.
[2] Kamerstukken II 2022-2023, 36218, nr. 3, p. 1.
[3] Artikel 10 lid 3 Uitvoeringswet huurprijzenwet woonruimte.