Publicatie
30-11-2021

MOGEN SPORTSCHOLEN REGISTREREN OF HUN LEDEN GEVACCINEERD ZIJN?

De coronamaatregelen blijven elkaar snel opvolgen, maar de verplichte coronacheck is voor sportscholen al enkele weken van kracht. Sportscholen mogen hun leden enkel tot de sportschool toelaten als zij bij binnentreden een coronatoegangsbewijs ("CTB") kunnen laten zien. Op dit moment kan een geldig CTB worden getoond door middel van een negatief coronatestresultaat, een herstelbewijs of een bewijs van volledige vaccinatie, in combinatie met een identiteitsbewijs.

Het dagelijks controleren van CTB’s van leden kost sportscholen enorm veel tijd en mankracht. Zeker wanneer leden die regelmatig terugkomen gevaccineerd zijn en dus feitelijk telkens hetzelfde CTB moeten laten zien. Hoewel verleidelijk, is het beheerders van sportscholen echter niet toegestaan om in het ledensysteem vast te leggen of een lid al dan niet gevaccineerd is. Dit heeft twee redenen.

Ten eerste moeten sportscholen op grond van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 [1] elke keer dat zij een lid toegang verlenen tot de sportschool, controleren of hij/zij voldoet aan de CTB-plicht (en dus het CTB en het identiteitsbewijs kan tonen). Gebeurt dit niet, dan mogen beheerders van sportlocaties de locatie namelijk niet 'voor publiek openstellen'. Toezichthouders zijn bevoegd om elke plaats, en dus ook de sportschool, te betreden – zo nodig met behulp van de politie – om op de CTB-plicht te komen controleren en handhaven. Handhaving kan bestaan uit het geven van een schriftelijke aanwijzing of het geven van bevelen – zoals het sluiten van de locatie of het naar huis sturen van bezoekers – of een last onder dwangsom of bestuursdwang (om herhaling van de overtreding te voorkomen).

Ten tweede mogen sportscholen niet zomaar vaccinatiegegevens van hun leden vastleggen op grond van de geldende Europese privacywetgeving. Vaccinatiegegevens zijn namelijk gegevens over de gezondheid en dus aan te merken als bijzondere persoonsgegevens. De verwerking van bijzondere persoonsgegevens (zoals het opslaan daarvan) is op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming verboden, tenzij sportscholen zich kunnen beroepen op een wettelijke uitzondering. Een wettelijke uitzondering is bijvoorbeeld dat de registratie noodzakelijk is voor de volksgezondheid. Om bijzondere persoonsgegevens op basis van deze uitzondering te mogen verwerken, moet daarvoor dus wél een wettelijke basis bestaan. In de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 is geen bepaling opgenomen op grond waarvan aan sportscholen een dergelijke bevoegdheid toekomt. Het opslaan van vaccinatiegegevens is sportscholen daarom op dit moment niet toegestaan. Een verkapte registratie van de vaccinatiestatus van leden (bijvoorbeeld door gevaccineerde leden een groen vinkje/voor bepaalde tijd toegang te geven en derhalve niet meer te controleren en negatief-geteste leden niet een dergelijk vinkje/niet automatische toegang te geven en de CTB-controle te blijven herhalen) zal naar onze verwachting ook niet toelaatbaar zijn. Dan valt immers nog altijd te herleiden welke leden wél en welke níet gevaccineerd zijn en daarmee is dus ook sprake van het verwerken van bijzondere persoonsgegevens zonder wettelijke basis.

Niet alleen bij sportscholen, maar ook bij bioscopen, in de horeca en in andere (semi-)publieke ruimtes speelt het CTB een rol van belang. Mocht u vragen hebben over de toepassing van de CTB-controle, neem gerust contact met ons op.


[1] Stcrt. 2020, 62032, laatstelijk gewijzigd Stcrt. 2021, 47646.