Publicatie
19-05-2021

In de wurggreep van de wederpartij

De redding van in de kern levensvatbare ondernemingen die om de een of andere reden in zwaar weer zijn geraakt, is een thema dat al geruime tijd hoog op de (rechts)politieke agenda staat. De coronacrisis heeft de aandacht ervoor alleen maar vergroot. Tal van maatregelen, zoals NOW-subsidies, een Tijdelijke regeling insolventiezaken rechtbanken en een Tijdelijke Betalingsuitstelwet, moeten eraan bijdragen dat ondernemingen niet kopje onder gaan, zodat de daarmee verbonden bedrijvigheid en werkgelegenheid zo veel mogelijk behouden blijven. Het zijn allemaal noodmaatregelen, specifiek bedoeld om de gevolgen van de coronacrisis het hoofd te bieden. Meer structurele ontwikkelingen zijn er echter ook, met als voorlopig hoogtepunt de invoering van de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) per 1 januari 2021. Zij is bedoeld om ondernemingen die beschikken over bedrijfsactiviteiten die levensvatbaar zijn, maar die ten onder dreigen te gaan aan een ondraaglijke schuldenlast, de mogelijkheid te bieden deze tot behapbare proporties terug te brengen. Lees hier meer over de WHOA.

Thijs van Zanten en Anne Mennens onderzochten welke mogelijkheden u als ondernemer heeft indien u uitsluitend of hoofdzakelijk als gevolg van verlieslatende overeenkomsten op een faillissement dreigt af te stevenen. Het gaat hierbij in het bijzonder om (langlopende) duurovereenkomsten die de schuldenaar – achteraf bezien – op voor hem te bezwarende condities heeft gesloten. In de eerste plaats besteden zij aandacht aan de vraag of het contractenrecht mogelijkheden biedt om in geval van naderende insolventie overeenkomsten te beëindigen of te wijzigen. Vervolgens komt het insolventierechtelijke instrumentarium in België, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk aan bod. Thijs en Anne concluderen dat de Nederlandse Faillissementswet schuldenaren wel enige mogelijkheden biedt om uit de wurggreep van contractspartijen los te komen, maar dat aanvulling van het instrumentarium wenselijk zou zijn.

Lees hier de volledige publicatie en het voorstel van Anne en Thijs voor een nieuw te introduceren regeling.

Deze bijdrage maakt onderdeel uit van het INSOLAD Jaarboek 2021, verkrijgbaar in de Wolters Kluwer shop.