Commercieel contractenrecht & aansprakelijkheid. Het is waarschijnlijk dat de regelingen die zijn opgenomen in een al getekende koopovereenkomst waarbij geen rekening is gehouden met de corona-crisis, voer zullen zijn voor juridische discussies tussen partijen. Afhankelijk van de omstandigheden van het geval en afhankelijk van de bepalingen in de koopovereenkomst zal dan moeten worden bekeken wat de uitkomst zal zijn.

">

Publicaties

COVID-19 | M&A

Op deze pagina treft u een overzicht aan van veelgestelde vragen en antwoorden met betrekking tot de Coronacrisis. Wij zullen deze pagina, als er ontwikkelingen zijn, regelmatig updaten.

Voor vragen en/of meer informatie kunt u contact opnemen met Abbas Ali Hyder.


1. Wel of geen overname, wat gaan kopers nu doen?

De Coronacrisis zal ook op overnametrajecten een impact hebben. Potentiële kopers zullen zich afvragen of het wel verstandig is om een overname te doen. Sommige kopers zullen positief gestemd zijn. Zij zullen het vertrouwen hebben dat de corona-crisis spoedig weer is overgewaaid of inschatten dat er nu minder 'kapers op de kust' zijn. Andere kopers zullen willen afwachten tijdens de onzekere tijden en de onderhandelingen over een overname 'on hold' zetten. Pas over enige weken zal blijken welke keuzes potentiële kopers hebben gemaakt.

2. Is de MAC-clausule een mogelijk ‘smeermiddel’ tijdens de Coronacrisis?

Het opnemen van een MAC-clausule (MAC staat voor 'material adverse change') in een koopovereenkomst kan een koper over de streep trekken om (voorlopig) toch door te gaan met de onderhandelingen over een deal. Een MAC-clausule kan in een koopovereenkomst onder meer worden opgenomen als een opschortende voorwaarde. Opschortende voorwaarden worden doorgaans opgenomen als het ondertekenen van de koopovereenkomst (de signing) en het passeren van de akte van levering van de aandelen (de closing) niet op dezelfde dag plaatsvinden, bijvoorbeeld omdat het verkrijgen van goedkeuring van de relevante mededingingsautoriteit nog moet plaatsvinden. Een MAC-clausule als opschortende voorwaarde kan een koper bescherming bieden tegen een omstandigheid die een materiële verslechtering teweegbrengt van de waarde van de doelwit-onderneming die partijen bij de signing zijn overeengekomen. Als een dergelijke omstandigheid zich voordoet, dan kan de koper ervoor kiezen om af te zien van de transactie. De MAC-clausule kan door de koper zodoende worden ingezet om toch nog (even) door te gaan met het overnametraject.

3. Waar let de koper op bij de MAC-clausule?

Een koper die gedurende deze Coronacrisis door wenst te gaan met de onderhandelingen over een deal, zal een zo algemeen en ruim mogelijke definitie van de 'MAC' willen opnemen in de koopovereenkomst. Het is immers niet ondenkbaar dat de corona-crisis de economie in een (tijdelijke) recessie brengt en daarmee de waarde van de doelwit-onderneming drukt. Er zijn diverse ondernemingen die voor enige tijd minder inkomsten zullen genereren, denk aan horecagelegenheden en luchtvaartmaatschappijen. Een koper zal daarom makkelijk van de deal af willen kunnen. Een materiële verslechtering van bijvoorbeeld de bedrijfsvoering of de resultaten of vooruitzichten van de doelwit-onderneming zou de koper al de mogelijkheid moeten bieden om van de deal af te kunnen. Bij een dergelijke algemene formulering van de MAC-clausule is er wel een risico dat discussie kan ontstaan over de uitleg van de bepaling. Wat is bijvoorbeeld ‘materieel’? Hieraan kan invulling worden gegeven door een financiële materialiteitsdrempel op te nemen of door op te nemen dat koper dit (in redelijkheid) kan bepalen.

4. Waar let de verkoper op bij de MAC-clausule?

Een verkoper zal oog hebben voor de Coronacrisis maar zal enige mate van ‘dealzekerheid’ wensen en afhankelijk van zijn onderhandelingspositie proberen een beperkte definitie van de 'MAC' op te nemen. Gedacht kan worden aan het opnemen van een regeling waarbij de koper alleen nog weg mag lopen als bijvoorbeeld de omzet/winst van de doelwit-onderneming over een bepaalde periode met een bepaald percentage is gezakt. Als dat het geval is, dan zit de verkoper natuurlijk wel met ‘de gebakken peren’. Er is immers geen deal meer en hij zit met een vennootschap die minder omzet/winst genereert. In 'normale tijden' zien wij dat nogal eens uitzonderingen op het weglooprecht van koper worden opgenomen, bijvoorbeeld wijzigingen in de economische, politieke of marktomstandigheden. Dergelijke uitzonderingen komen dan voor rekening van de koper, zodat de koper toch niet van de deal af kan. Het is twijfelachtig of een dergelijke algemene uitzondering voor een koper in deze tijden acceptabel is.

5. Wat te doen bij een al getekende koopovereenkomst?

In de situatie dat er sprake is van een recent getekende koopovereenkomst waarbij geen rekening is gehouden met de Coronacrisis, is het natuurlijk nog maar de vraag of een koper toch van de deal af wenst te stappen. Mocht dat worden verwacht, dan is het raadzaam om te bekijken wat de overeenkomst bepaalt ten aanzien van bijvoorbeeld een MAC-clausule (indien opgenomen) en het al dan niet mogen wijzigen/ontbinden van de koopovereenkomst wegens onvoorziene omstandigheden. Indien het wijzigen/ontbinden van de koopovereenkomst wegens onvoorziene omstandigheden niet is uitgesloten, is het van belang om erop bedacht te zijn dat de regeling enkel geldt voor omstandigheden die partijen bij het sluiten van de koopovereenkomst niet hebben voorzien en die intreden na ondertekening van de koopovereenkomst. Zie verder ook de antwoorden bij Commercieel contractenrecht & aansprakelijkheid. Het is waarschijnlijk dat de regelingen die zijn opgenomen in een al getekende koopovereenkomst waarbij geen rekening is gehouden met de corona-crisis, voer zullen zijn voor juridische discussies tussen partijen. Afhankelijk van de omstandigheden van het geval en afhankelijk van de bepalingen in de koopovereenkomst zal dan moeten worden bekeken wat de uitkomst zal zijn.