Publicatie
21-01-2019

Welke nieuwe verplichtingen bevat de Wet op de Ondernemingsraden per 1 januari 2019 voor ondernemers?

Per 1 januari 2019 zijn in de Wet op de Ondernemingsraden (''WOR'') twee wijzigingen doorgevoerd, welke nieuwe verplichtingen voor werkgevers meebrengen. Ondernemingen met meer dan 100 werknemers zijn voortaan verplicht om jaarlijks met de Ondernemingsraad (''OR'') in overleg te treden over haar beloningsbeleid. In ondernemingen met in de regel meer dan 10 en minder dan 50 werknemers, en waar niet vrijwillig een OR is ingesteld, geldt voortaan een informatierecht met betrekking tot de arbeidsvoorwaarde pensioen. Deze wijzigingen worden hierna besproken.

Overlegverplichting over beloningen bij ondernemingen met een OR en ten minste 100 werknemers
Ondernemingen met ten minste 100 werknemers dienen voortaan jaarlijks met de OR in overleg te treden over de hoogte en inhoud van arbeidsvoorwaardelijke regelingen, de beloning van bestuurders en over het totaal aan vergoedingen dat wordt verstrekt aan het toezichthoudend orgaan. Verder moet er overleg plaatsvinden over de ontwikkeling van de beloningsverhoudingen ten opzichte van het voorgaande jaar per verschillende groep werknemers. De OR is tijdens de overlegvergadering bevoegd omtrent de bedoelde aangelegenheden voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken aan de ondernemer. In de WOR is voorts opgenomen dat naast de bestuurder bij deze overlegvergaderingen ook één of meer (vertegenwoordigers van de) commissarissen aanwezig dienen te zijn indien er een Raad van Commissarissen is ingesteld.

De verplichting om aan de OR schriftelijk informatie te verstrekken over de arbeidsvoorwaardelijke regelingen van werknemers, beloningsafspraken voor het bestuur en vergoedingen aan het toezichthoudend orgaan bestond al. Daar is nu een zogenaamde overlegverplichting bijgekomen. De achtergrond hiervan is de steeds terugkerende maatschappelijke discussie over beloningsverschillen in ondernemingen. Met deze wetswijziging wil de regering het bewustzijn en discussie over dit onderwerp binnen ondernemingen stimuleren.

Informatierecht en recht op overleg over pensioen bij ondernemingen zonder OR en met 10 tot 50 werknemers
Bij ondernemingen zonder OR en waar tussen de 10 en 50 werknemers werkzaam zijn vindt tenminste tweemaal per jaar een Personeelsvergadering (''PV'') plaats. Er kan ook een Personeelsvertegenwoordiging (''PVT'') zijn ingesteld.

Ondernemers met een PVT of PV dienen voortaan desgevraagd aan de PVT en aan de werknemers ten behoeve van de PV inlichtingen en gegevens te verstrekken inzake de arbeidsvoorwaarde pensioen. De ondernemer is daarnaast verplicht om hen zo spoedig mogelijk te informeren over elke voorgenomen vaststelling, wijziging of intrekking van een uitvoeringsovereenkomst of een uitvoeringsreglement als bedoeld in de Pensioenwet.

De PVT had al een informatierecht met betrekking tot de arbeidsvoorwaarde pensioen. Waar deze informatie voorheen mondeling mocht worden verstrekt, geldt dat de informatie voortaan zowel aan de PVT als aan de werknemers ten behoeve van de PV schriftelijk dient te worden verstrekt, indien de ondernemer de informatie schriftelijk beschikbaar heeft.

Voor ondernemingen met een PVT geldt verder dat de ondernemer voortaan verplicht is om met de PVT in overleg te treden over pensioenregelingen indien de PVT daartoe een met redenen omkleed verzoek doet.

Conclusie
De wijzigingen in de WOR brengen nieuwe verplichtingen mee voor ondernemers. Als een ondernemer de nieuwe verplichtingen niet naleeft, kan een vordering tot naleving worden ingesteld. Let er dus op dat de wijzigingen van de WOR per 1 januari 2019 mogelijk ook gevolgen hebben voor uw organisatie.

21-1-2019