Publicatie
30-04-2018

(Ver)huur van kantoorruimte: label C-verplichting per 1 januari 2023

Op 6 september 2013 is in Nederland het Energieakkoord tot stand gekomen, met als doelstelling een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050. Om deze doelstelling te kunnen realiseren dienen meerdere maatregelen te worden getroffen. Eén van de voorgestelde maatregelen is dat uiterlijk in 2023 zowel bestaande als nieuw te bouwen kantoren een energielabel C of beter hebben. Deze label C-verplichting is overigens een tussenstap; het voornemen bestaat om per 1 januari 2030 een label A-verplichting te laten gelden.

Minister Blok heeft bij brief van 28 november 2016 de label C-verplichting aangekondigd en medegedeeld dat de verplichting zal worden doorgevoerd door middel van een wijziging van het Bouwbesluit. Op 22 maart 2017 is het conceptbesluit ‘Wijziging Bouwbesluit inzake uitzondering voor drijvende bouwwerken, de labelverplichting voor de kantoorfunctie en enkele andere wijzigingen’ gepubliceerd en tot en met 19 april 2017 opengesteld voor (internet)consultatie. Hoewel nadien nog geen verdere stappen tot invoering van de label-C verplichting zijn genomen, is het zeer waarschijnlijk dat de verplichting per 1 januari 2023 zal gaan gelden omdat er een groot (politiek) draagvlak voor lijkt te zijn.

Uit het conceptbesluit blijkt dat op het niet voldoen aan de label C-verplichting een zeer vergaande sanctie is gesteld, namelijk dat het kantoorpand niet meer als zodanig mag worden gebruikt. In het conceptbesluit is echter niet opgenomen wie verantwoordelijk is voor het voldoen aan de verplichting. Is dit de eigenaar van het kantoorpand, of de gebruiker?

Duidelijk is in ieder geval dat het voor nieuw te sluiten huurovereenkomsten van belang is dat daarin bepalingen worden opgenomen over wanneer welke maatregelen aan het kantoorpand worden getroffen om tijdig aan de label-C verplichting te voldoen, wie er verantwoordelijk is voor het uitvoeren van deze maatregelen en wie de kosten daarvoor draagt. Gelet op het feit dat de in 2018 te sluiten huurovereenkomsten veelal tot na 2023 zullen voortduren, is het alert zijn op de noodzaak van een regeling in de huurovereenkomst ter zake van deze toekomstige label-C verplichting een must. En let op: het ROZ-model kantoorruimte 2015 bevat hiervoor geen afdoende regeling!


30-4-2018

Betrokken advocaten