Publicatie
11-09-2017

Liquiditeitsproblemen: signaleer tijdig, onderschat niet en reageer adequaat

Wat moet u als bestuurder doen indien u merkt dat het minder goed of ronduit slecht met uw bedrijf gaat? Van belang is een tijdelijke en overkomelijke dip te onderscheiden van de voorsignalen van een, als niet adequaat wordt ingegrepen, naderend faillissement. Samen met een herstructureringsadvocaat kunt u afstemmen of en zo ja welke maatregelen mogelijk en noodzakelijk zijn om uw bedrijf te verbeteren of redden.

Succesvolle herstructurering
Succesvolle herstructurering bestaat uit verschillende stappen. De allereerste stap is – zeker als er al liquiditeitsproblemen zijn – stabilisatie van de financiële situatie om zo bijvoorbeeld te voorkomen dat crediteuren beslag gaan leggen of faillissement aanvragen. Daarnaast is van belang dat een analyse wordt gemaakt van de onderliggende oorzaken en een plan wordt opgesteld met de maatregelen die uitgevoerd gaan worden. Als alleen de liquiditeitsproblemen worden opgelost door eenmalige maatregelen en geen structurele veranderingen plaatsvinden, dan verbeteren de resultaten van het bedrijf niet. Daarom is het van belang niet alleen naar de financiële en juridische kant te kijken. Ook de operationele kant verdient aandacht. Samen met de ondernemer kan gekeken worden welke operationele verbeteringen mogelijk zijn. De laatste fase is de uitvoering van de maatregelen. Het geheel is een dynamisch proces waarbij de planning, maatregelen en verwachtingen steeds kunnen en moeten wijzigen als de situatie daarom vraagt. Een herstructureringsadvocaat is in staat om u in dit proces efficiënt te begeleiden. Adequaat overleg met de schuldeisers, de bank, de Belastingdienst en het gericht aansturen van andere deskundigen zoals uw accountant, fiscalist en indien nodig bijvoorbeeld arbeidsrechtadvocaten, is van groot belang.

Liquiditeit verbeteren
Om de liquiditeit te verbeteren kan worden gedacht aan optimalisatie van de debiteurenincasso, het verlengen van de eigen betaaltermijnen, het verkopen van incourante voorraden of het vervroegen van fiscale teruggaven. Als aanvullende financiering nodig is, kan geprobeerd worden deze aan te trekken bij bijvoorbeeld de aandeelhouders, de bank of derden. Zelfs indien het financieel slecht gaat met een bedrijf, dan kunnen voor een geldlening soms nog zekerheden, zoals bijvoorbeeld pandrechten, worden gevestigd. Het is van belang om bij het verstrekken van een dergelijke financiering aan een vennootschap in zwaar weer stil te staan bij de risico’s voor het geval het bedrijf toch in de periode daarna failliet zou gaan. Om de risico’s van een dergelijke aanvullende financiering te beperken is van belang een goede (financiële) analyse te maken en de noodzakelijke juridische documentatie op te stellen. Soms kan ook een sale-and-lease-back-constructie een maatregel zijn die uitkomst biedt. Dit houdt in dat bedrijfsmiddelen worden verkocht om die vervolgens weer te gaan huren. Dit kan op korte termijn aanzienlijke liquiditeit opleveren, maar kost op langere termijn vaak meer. Van belang is dat de juridische risico’s, voordelen en nadelen van de verschillende opties juist worden ingeschat, liquiditeitsplanningen worden opgesteld en u door helder advies steeds goed geïnformeerd bent.

Ingrijpende maatregelen
Soms kunnen ook meer ingrijpende maatregelen nodig zijn. Hierbij kan gedacht worden aan het ontslag van een deel van het personeel vanwege bedrijfseconomische redenen, het afstoten van bedrijfsonderdelen, of het door middel van een buitengerechtelijk akkoord met de schuldeisers of een akkoord in surseance van betaling verkleinen van de schuldenlast. In bepaalde gevallen is een faillissement niet te vermijden. Het is dan van belang die realiteit onder ogen te zien en te zorgen dat een faillissement zorgvuldig wordt voorbereid, zodat schade zoveel als mogelijk wordt voorkomen. Een eenvoudige maatregel in de voorbereiding kan al een groot verschil maken. U kunt daarbij denken aan een wijziging van de statutaire en handelsnaam van het bedrijf om publiciteitsschade te beperken.

Faillissement en doorstart
Als uw bedrijf failliet gaat, dan is van belang dat u goed voorgelicht bent over de gevolgen van een (aanstaand) faillissement voor u als bestuurder, aandeelhouder en/of financier. Daarnaast is van belang dat u weet wat de gevolgen van het faillissement voor uw bedrijf zijn en dat u erin slaagt een succesvolle doorstart te realiseren. Een succesvolle doorstart bestaat over het algemeen uit het oprichten van een nieuwe vennootschap die van de curator de bedrijfsmiddelen en voorraden koopt, een nieuwe huurovereenkomst voor het bedrijfspand aangaat en (een deel van de) personeelsleden weer een arbeidsovereenkomst aanbiedt. Hierdoor hoeft het faillissement niet het einde van uw bedrijf te betekenen.

Alle geschetste mogelijkheden hebben hun kansen en risico’s. Een succesvolle herstructurering slaagt alleen als de verschillende maatregelen op elkaar worden afgestemd. Als herstructureringsadvocaat zitten wij graag zo vroeg mogelijk aan tafel bij de ondernemer. Hoe eerder afstemming over de maatregelen plaatsvindt, hoe kleiner vaak nog het acute probleem. Daardoor is er meer mogelijk dan wanneer later wordt ingegrepen. Voor een vrijblijvende kennismaking kunt u contact opnemen. Wat heeft uw zaak nodig?

11-9-2017