Publicatie
06-07-2017

Arbowet gewijzigd per 1 juli 2017

Met ingang van 1 juli 2017 is de Arbeidsomstandighedenwet gewijzigd. De nieuwe wet heeft tot doel de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening te versterken, stelt meer randvoorwaarden aan het handelen van de bedrijfsarts en legt de nadruk op preventie. Daarnaast beoogt de overheid de kwaliteit van de arbodienstverlening te verhogen.

Wat wordt er gewijzigd?
Voor zowel bedrijfsartsen, werknemers als ondernemingsraden gelden per 1 juli 2017 nieuwe rechten en plichten. De werkgever dient deze rechten en plichten in een ‘basiscontract arbodienstverlening’ met de bedrijfsarts of arbodienst op te nemen.

Uitbreiding rechten en plichten van de bedrijfsarts

 • De taakverdeling tussen de bedrijfsarts en de werkgever wordt verduidelijkt: de bedrijfsarts heeft een adviserende rol bij de verzuimbegeleiding van de zieke werknemer. 
 • De verantwoordelijkheid voor de re-integratie en het opstellen van een plan van aanpak ligt echter bij de werkgever en werknemer zelf. 
 • De bedrijfsarts dient over een adequate klachtenregeling te beschikken die zoveel mogelijk aansluit bij de klachtenprocedures van gecertificeerde arbodiensten. 
 • De bedrijfsarts adviseert de werkgever over preventieve maatregelen met betrekking tot het algemeen arbeidsomstandighedenbeleid. In dat kader staat het de bedrijfsarts vrij om alle werkplekken binnen de onderneming van de werkgever te bezoeken. 
 • De bedrijfsarts heeft het recht om op eigen initiatief te overleggen met de preventiemedewerker en de ondernemingsraad (dan wel de personeelsvertegenwoordiging). 
 • De bedrijfsarts wordt verplicht om beroepsziekten te melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

Uitbreiding rechten werknemer

 • De werknemer krijgt het recht om een open/preventief spreekuur van de bedrijfsarts te bezoeken om vragen te stellen die betrekking hebben op individuele, persoonsgerichte gezondheidsvragen in relatie tot het werk. Werknemers hebben hiervoor geen toestemming van hun werkgever nodig en zijn ook niet verplicht om het advies van de bedrijfsarts met de werkgever te delen.
 • De werknemer mag een second opinion aanvragen, wanneer hij twijfelt aan de juistheid van het gegeven advies van zijn eigen bedrijfsarts. De kosten van de second opinion komen voor rekening van de werkgever.

Uitbreiding rechten Ondernemingsraad

 • De Ondernemingsraad had al een instemmingsrecht over het takenpakket van de preventiemedewerker. De Ondernemingsraad krijgt nu ook een instemmingsrecht over de persoon die als preventiemedewerker zal worden aangesteld.

Actiepunten

 • Wanneer een werkgever nog geen contract heeft met een bedrijfsarts of arbodienst, is hij verplicht dit per 1 juli 2017 af te sluiten. 
 • Wanneer een werkgever al een contract met een bedrijfsarts of arbodienst heeft afgesloten, is het van belang om dit contract te checken en waar nodig aan te passen aan de nieuwe wettelijke eisen voor het ‘basiscontract arbodienstverlening’. Reeds bestaande contracten dienen voor 1 juli 2018 aangepast te worden aan de nieuwe wetgeving. 
 • De werkgever dient een preventiemedewerker aan te stellen en diens takenpakket vast te stellen met instemming van de ondernemingsraad (of personeelsvertegenwoordiging).

Toezicht SZW Het ministerie SZW gaat controleren of de (bestaande) contracten tussen werkgevers en bedrijfsartsen aan de nieuwe wetgeving voldoen. Wanneer dat niet het geval is, kan zij afdwingen dat de nieuwe wetgeving alsnog zal worden nageleefd en kan zij boetes opleggen.

6-7-2017

Betrokken advocaten

Expertises

Arbeidsrecht