Publicatie
25-11-2016

Wetsvoorstel collectieve schadevergoedingsactie maakt massaclaims eenvoudiger

Er komt een nieuwe wettelijke regeling om massaclaims eenvoudiger te maken. Na invoering van deze regeling moeten grote groepen gedupeerden in één procedure bij de rechter vergoeding kunnen eisen voor gebrekkige dienstverlening of ondeugdelijke producten. Dit is opgenomen in het Wetsvoorstel afwikkeling van massaschade in een collectieve actie, dat op 16 november 2016 door minister Van der Steur is ingediend.

Collectieve actie
Ook nu kunnen claimstichtingen of belangenorganisaties al voor een groep gedupeerden naar de burgerlijke rechter stappen met de vordering dat onrechtmatig is gehandeld. De rechter toetst dit vervolgens en stelt vast of al dan niet onrechtmatig is gehandeld, maar er wordt door de rechter geen schadevergoeding toegewezen. Iedere individuele gedupeerde moet na de vaststelling van onrechtmatig handelen zelf (opnieuw) naar de rechter stappen om zijn schade vergoed te krijgen, of men moet op individuele basis een schikking treffen. Met de nieuwe regeling gaat dit veranderen. Na invoering kan de schadevergoeding voor iedereen in één keer worden toegewezen. Dat moet ook langdurige en kostbare procedures voorkomen.

Strengere voorwaarden belangenorganisaties
De minister stelt vast dat zelfregulering door middel van een door vertegenwoordigers van belangenorganisaties opgestelde “Claimcode” niet het gewenste effect heeft. Om gedupeerde bedrijven of consumenten te beschermen en ongefundeerde claims te voorkomen, moeten de belangenorganisaties volgens het wetsvoorstel daarom aan strengere voorwaarden gaan voldoen. Een belangrijke eis die daarbij aan deze organisaties wordt gesteld is dat zij hun eigen organisatie en financiën op orde hebben. Als de belangenorganisaties hier niet aan voldoen, kan de rechter beslissen hun claims niet in behandeling te nemen.

Eén exclusieve belangenbehartiger
In zaken met meerdere belangenorganisaties die opkomen voor gelijksoortige belangen, kan de rechtbank een “Exclusieve Belangenbehartiger” aanwijzen die voor alle gedupeerden en de andere belangenorganisaties optreedt. De uitspraak van de rechter zal in beginsel bindend zijn voor de gedupeerden die na aanwijzing van deze Exclusieve Belangenbehartiger niet expliciet van deelname hebben afgezien (opt-out). Nadien ingestelde individuele procedures kunnen zo nodig worden opgeschort. Dit zorgt ervoor dat een uitspraak een voldoende mate van finaliteit biedt voor gedupeerden en aangesproken partijen.

Collectieve claims bij rechtbank Amsterdam
Het voorstel voorziet in de bepaling dat de rechtbank in Amsterdam alle collectieve claims moet gaan behandelen. De achterliggende gedachte daarbij is dat het goed is voor de coördinatie van de zaken en omdat de rechters daar dan expertise kunnen opbouwen.