Publicatie
10-02-2011

Collectief ontslag in beweging

Als gevolg van de aanstaande wijziging van de Wet Melding Collectief Ontslag (‘WMCO’) zal een werkgever in alle gevallen de vakbonden moeten raadplegen ongeacht de ontslagroute die hij kiest.

Ingevolge de WMCO dient een werkgever die voornemens is 20 of meer arbeidsovereenkomsten binnen een tijdvak van 3 maanden te beëindigen, de belanghebbende vakbonden te raadplegen. Uit de WMCO blijkt dat de verplichting de vakbonden te raadplegen alleen geldt wanneer de werkgever de arbeidsovereenkomsten wenst op te zeggen met een ontslagvergunning van het UWV WERKbedrijf. Uit de jurisprudentie blijkt echter dat kantonrechters ook rekening houden met de WMCO bij ontbindingsverzoeken die deel uitmaken van een collectief ontslag.

De WMCO - en daarmee de verplichting de vakbonden te raadplegen - is niet van toepassing wanneer werkgever en werknemer overeenkomen de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden te beëindigen. Aangezien het aantal beëindigingsovereenkomsten de laatste jaren fors is toegenomen en het vermoeden bestond dat op deze wijze de WMCO bewust werd ontdoken, zijn vorig jaar over het onderscheid in de verschillende ontslagprocedures vragen gesteld aan de toenmalige minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Naar aanleiding van deze kamervragen is er een wetsvoorstel ingediend teneinde de WMCO zodanig aan te passen dat de melding aan de belanghebbende vakbonden moet plaatsvinden ongeacht de ontslagroute die wordt gekozen. Daarmee zou recht gedaan worden aan het doel van de WMCO, namelijk enerzijds het voorkomen van werkloosheid door tijdige overheidsbemoeienis en anderzijds het bevorderen van overleg met werknemersvertegenwoordigingen om zoveel mogelijk afspraken te maken over de gevolgen van het ontslag.
 
Wanneer deze wetswijziging wordt aangenomen, zal dit betekenen dat de ontslagprocedure in alle gevallen met één maand wordt verlengd. Op dit moment dienen immers zowel het UWV WERKbedrijf als de kantonrechter, nadat zij kennis hebben genomen van de melding aan de vakbonden, één maand te wachten voordat zij de zaak in behandeling nemen.

Op 15 november 2011 heeft de Eerste Kamer het voorstel als hamerstuk afgedaan, de wetswijziging zal per 1 maart 2012 in werking treden.

10-02-2011

Betrokken advocaten

Expertises

Arbeidsrecht