Publicatie
03-06-2013

Vergunningvrij bouwen

Niet voor alle bouwwerkzaamheden is een vergunning nodig op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Dat volgt uit Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Bijgebouwen en dakkapellen kunnen bijvoorbeeld in veel situaties zonder vergunning worden geplaatst. In de artikelen 2 en 3 van Bijlage II bij het Bor is precies omschreven in welke gevallen zonder omgevingsvergunning mag worden gebouwd.

Artikel in De Landeigenaar nr. 3, 2013, p. 19

03-06-2013

Betrokken advocaten