Publicatie
16-01-2015

Nadere regelgeving WWZ

De inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid (WWZ) per 1 januari respectievelijk 1 juli 2015 leidt tot een grondige herziening van het arbeidsrecht. In een tiental besluiten zal de WWZ de komende maanden nader worden uitgewerkt. In het Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding  van 11 december 2014 zijn nadere regels vastgesteld over de inhoud van het begrip “loon” in het kader van de berekening van de hoogte van de vergoeding voor het niet in acht nemen van de aanzegtermijn bij contracten voor bepaalde tijd en voor het loonbegrip bij de berekening van de transitievergoeding. In de Regeling looncomponenten en arbeidsduur van 12 december 2014 zijn de begrippen uit het Besluit verder uitgewerkt.

Vergoeding wegens schending aanzegverplichting (art. 7:668 lid 3 BW)

De vergoeding die verschuldigd is bij het niet (of niet tijdig) in acht nemen van de aanzegtermijn is gelijk aan het loon dat verschuldigd is over 1 maand (of bij niet-tijdige aanzegging naar rato daarvan). Onder het loonbegrip wordt verstaan het overeengekomen bruto uurloon vermenigvuldigd met de overeengekomen arbeidsduur. Is er sprake van een wisselende arbeidsduur dan wordt de gemiddelde arbeidsduur bepaald over de periode van 12 maanden voorafgaand aan het moment waarop de arbeidsovereenkomst eindigt. Indien de arbeidsovereenkomst geen twaalf maanden heeft geduurd, dan wordt het gemiddelde berekend over deze kortere periode. Indien het loon mede bestaat uit provisie of andere vormen van variabele beloning wordt het gemiddelde daarvan meegerekend.

Transitievergoeding (art. 7:673 BW)

Ten aanzien van het loon dat wordt gebruikt bij de berekening van de transitievergoeding bepaalt het besluit dat naast de hiervoor genoemde elementen (bruto uurloon x gemiddelde arbeidsduur + gemiddelde variabele beloning over 12 maanden) ook worden meegenomen:

  • de vakantiebijslag; 
  • de overeengekomen vaste looncomponenten verschuldigd in de twaalf maanden voorafgaand aan het moment waarop de arbeidsovereenkomst eindigt (als vaste looncomponenten zijn aangewezen overwerkvergoedingen en ploegendiensttoeslagen);
  • de overeengekomen variabele looncomponenten verschuldigd in de drie kalenderjaren voorafgaande aan het jaar waarin de arbeidsovereenkomst eindigt (als variabele looncomponenten zijn aangewezen bonussen, winstuitkeringen en eindejaarsuitkeringen).
    Deze bedragen worden herleid tot maandelijkse bedragen die bij het loon worden opgeteld.

Overgangsrecht

De bepaling inzake de berekening van de vergoeding die verschuldigd is wegens schending  van de aanzegverplichting is per 1 januari 2015 in werking getreden. De bepaling inzake de berekening van de transitievergoeding treedt per 1 juli 2015 in werking.

Anticiperen en afwegen

Bij de totstandkoming van nieuwe arbeidsovereenkomsten en cao’s dient nu al rekening te worden gehouden met de WWZ en met het overgangsrecht van de WWZ. Bij ontslagzaken dient bepaald te worden wat de voors en tegens zijn van een ontslag voor en na 1 juli 2015. De transitievergoeding is weliswaar lager dan de ontbindingsvergoeding op grond van de huidige kantonrechtersformule, maar het wordt naar verwachting moeilijker om een arbeidsovereenkomst te beëindigen. Kantonrechters zullen terughoudender omgaan met ontbindingsverzoeken, gelet op de striktere regelgeving en de lagere, wettelijk bepaalde transitievergoeding.

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen

Het is van belang om de ontwikkelingen rond de WWZ de komende periode goed te blijven volgen. De WWZ zal namelijk nog in detail worden uitgewerkt. Naar verwachting zullen in de periode tot 1 juli 2015 een tiental besluiten worden uitgevaardigd waarin de inhoud van de WWZ en de in de WWZ gebezigde begrippen nader wordt uitgewerkt. De wettekst biedt daarvoor op diverse punten ruimte. Wij informeren u daarover via onze website en via onze WWZ nieuwsbrieven.

16-01-2015