Publicatie
26-02-2015

Energielabel

Per 1 januari 2015 is het gewijzigde Besluit energieprestatie gebouwen in werking getreden. In dit besluit is de verplichting tot het verstrekken van een energielabel geregeld. Met de aanpassingen in het besluit geeft Nederland echter nog steeds onvoldoende invulling aan de Europese Richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen. Er kunnen namelijk bij het ontbreken van een energielabel nog steeds onvoldoende doeltreffende sancties zoals bestuurlijke boetes worden opgelegd. Het is de verwachting dat voor 1 juli a.s. door een wijziging van de Woningwet de bestuurlijke boete alsnog bij het ontbreken van een energielabel kan worden opgelegd. 

Nederland werkt al een aantal jaren aan de implementatie van de Europese richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen. Sinds 1 januari 2008 is het verplicht om bij de oplevering, verkoop of verhuur van woningen en utiliteitsgebouwen (zoals kantoor- en horecagebouwen) een energielabel te verstrekken. Op overtreding van deze verplichting was echter geen sanctie gesteld. 

In het wetsvoorstel Wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen werd de sanctie geïntroduceerd dat bij het ontbreken van een energielabel de notaris niet mocht meewerken aan de eigendomsoverdracht. Deze zware eis vond geen draagvlak in de Tweede Kamer waardoor het wetsvoorstel in november 2012 niet is aangenomen. Daardoor werd de Europese regelgeving ook op dat moment nog steeds niet juist geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Hiervoor is Nederland tot twee keer toe door de Europese Commissie in gebreke gesteld. 

Om uiteindelijk aan haar implementatieplicht te voldoen, heeft Nederland het Besluit energieprestatie gebouwen gewijzigd. Dit besluit is per 1 januari 2015 in werking getreden. Met deze aanpassingen zijn de mogelijkheden tot sanctionering echter niet veranderd. Als de Inspectie voor Leefomgeving en Transport constateert dat er geen energielabel kan worden verstrekt, dan is zij bij handhaving slechts bevoegd tot het opleggen van een last onder dwangsom en een last onder bestuursdwang. Beide handhavingsinstrumenten betreffen een herstelsanctie. Dit betekent dat de overtreder de mogelijkheid heeft om onder de sanctie uit te komen door alsnog een energielabel te verstrekken. 

De Europese Commissie wil dat de sancties doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn. De herstelsancties die nu worden toegepast acht de Commissie daarvoor onvoldoende. Een handhavingsinstrument dat wel aan de norm van de Europese Commissie kan voldoen, is de bestuurlijke boete. Het is op dit moment niet mogelijk om een bestuurlijke boete op te leggen als er geen energielabel wordt verstrekt. Een aanpassing van de Woningwet die de bestuurlijke boete wel mogelijk maakt is door de Tweede Kamer aangenomen. Het is de verwachting dat de Eerste Kamer vóór het zomerreces van 1 juli a.s. de voorgestelde wijzigingen in de Woningwet in werking zal laten treden. 

Pas als deze wijzigingen in de Woningwet zijn doorgevoerd, is het als er geen energielabel wordt verstrekt mogelijk om een bestuurlijke boete op te leggen die voor particulieren kan oplopen tot € 405,= en voor rechtspersonen tot € 20.250,=. Als het moment van invoering van de boete bekend is, dan zal dit eveneens op deze site onder de nieuwsberichten kenbaar worden gemaakt.

26 - 02 - 2015