Webinarreeks Omgevingswet

03 oktober 2023

Webinarreeks Omgevingswet

Wat verandert er voor u met de nieuwe Omgevingswet die per 1 januari 2024 ingaat?
Dat vertellen wij u in onze speciale webinarreeks over de Omgevingswet. In een reeks van zes webinars nemen onze advocaten Shanna Derksen, Simon de Graaff, Elisabeth Sneeuw en Dominique de Haas u mee in alle veranderingen die deze nieuwe wet teweegbrengt. Voor de praktijk is het essentieel om te weten wat deze veranderingen inhouden en hoe u hierop kunt inspelen.

Voor wie is deze webinarreeks bedoeld?
Projectontwikkelaars, overheidsorganen, inrichtingen of woningbouwcorporaties. Maar ook voor u als bedrijf kan de veranderende wetgeving baanbrekende gevolgen hebben. 

Webinar 1: Het Omgevingsplan
Dit webinar heeft reeds plaatsgevonden
Shanna Derksen en Simon de Graaff behandelden hierin het omgevingsplan, de opvolger van het bestemmingsplan en hét ruimtelijke plan waarmee de gemeente in de toekomst de fysieke leefomgeving zal reguleren.

Onderwerpen die aan bod gekomen zijn:

 • Wat is het omgevingsplan, hoe ziet het eruit en wat komt er in te staan?
 • Hoe komt het omgevingsplan tot stand,  hoe gaat de procedure eruit zien, wat is de doorlooptijd en welke organen zijn hierbij betrokken?
 • Wat geldt er vanaf 1 januari 2024? Bestaan de huidige bestemmingsplannen dan nog? Hoe wordt omgegaan met bestemmingsplannen die op dat moment ter inzage liggen?

Wilt u meer informatie over het omgevingsplan, neem dan contact op met een van ons Omgevingsrecht Advocaten.

Webinar 2: Omgevingsvergunning
3 oktober 2023 - 09.15 - 10.00 uur
In dit webinar behandelen onze Omgevingswetdeskundigen Shanna Derksen en Simon de Graaff de omgevingsvergunning. Dit instrument kennen we nu ook al, maar onder de Omgevingswet gaat er veel veranderen. 

Shanna en Simon bespreken:

 • De uitgangspunten van de omgevingsvergunning onder de Omgevingswet na 1 januari 2024.
 • De wijzigingen ten aanzien van – voor de praktijk de meest relevante - omgevingsvergunningen (de bouw- en omgevingsplanactiviteit).
  • systeem vergunningplicht & vergunningvrij;
  • Wet kwaliteitsborging voor het bouwen: de knip;
  • het omgevingsplan als beoordelingskader.
 • Procedure & rechtsbescherming.

 Voor de praktijk is het essentieel om te weten wat deze veranderingen inhouden en hoe u hierop kunt inspelen.

Webinar 3: Overgangsrecht 
31 oktober 2023 - 09.15 - 10.00 uur
Het overgangsrecht regelt de overgang van het huidige recht naar de Omgevingswet en bepaalt welke regels vanaf 1 januari 2024 van toepassing zijn. Omdat bij inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 het nieuwe recht nog niet in alle gevallen van toepassing is, zal het overgangsrecht de komende jaren een grote rol gaan spelen in de uitvoeringspraktijk. Tijdens dit webinar bespreken wij de belangrijkste hoofdlijnen en de gevolgen voor de uitvoeringspraktijk. In het bijzonder wordt ingegaan op de omgevingsvisie, het omgevingsplan, de omgevingsvergunning en handhavingsbesluiten.

Webinar : Geluid- en milieunormen
14 november 2023 - 09.15 - 10.00 uur
Van oudsher is in het omgevingsrecht sprake van een scheiding tussen het ruimtelijk spoor (Wet ruimtelijke ordening) en het milieuspoor (Activiteitenbesluit). De Omgevingswet brengt daarin verandering. In dit webinar bespreken wij deze verandering en wat de belangrijkste gevolgen daarvan zijn voor de uitvoeringsvoeringspraktijk. Aan het eind van dit webinar weet u:  

 • wat onder milieunormen onder de Omgevingswet wordt verstaan;
 • wanneer de regels over milieunormen van toepassing zijn;
 • op wie de regels over milieunormen van toepassing zijn;
 • wat de belangrijkste verschillen zijn met de huidige regelgeving.

Webinar 5: Kostenverhaal
28 november 2023 - 09.15 - 10.00 uur
Kostenverhaal is vaak aanleiding voor discussie tussen gemeenten en initiatiefnemers. Het betreft kosten die een gemeente - in het kader van een nieuwe ontwikkeling - voor publieke voorzieningen moet maken. Die willen gemeenten veelal op de initiatiefnemer verhalen, maar de initiatiefnemer wil deze kosten zo laag mogelijk houden. In de huidige praktijk worden hierover regelmatig afspraken gemaakt in een anterieure overeenkomst. Hoewel anterieur kostenverhaal onder de Omgevingswet het uitgangspunt blijft, zal per 1 januari 2024 ook voor het kostenverhaal het een en ander veranderen.

Wat gebeurt er als er meerdere initiatiefnemers betrokken zijn bij een ontwikkeling en slechts met een deel tot anterieure afspraken kan worden gekomen? Moet dan het publiekrechtelijke of het privaatrechtelijke spoor worden gekozen voor kostenverhaal? En als kostenverhaal publiekrechtelijk wordt geregeld, gebeurt dat dan nog steeds door middel van een exploitatieplan? Kunnen gemeenten naast kostenverhaal ook financiële bijdragen van initiatiefnemers verlangen voor (andere) activiteiten? In dit webinar zullen we bespreken welke gevolgen de Omgevingswet heeft voor het kostenverhaal.

Webinar 6: Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
12 december 2023 - 09.15 - 10.00 uur
Direct met of binnen afzienbare termijn na de inwerkingtreding van de Omgevingswet zal de Wkb in werking treden. De twee hangen sterk samen. De Wkb gaat veel verandering brengen in bouwprocessen, de aansprakelijkheid van aannemers en de door hen af te leggen verantwoording. Zo zal er dankzij de Wkb geen preventieve toetsing aan bouwtechnische voorschriften meer plaatsvinden door het bevoegd gezag.

In dit webinar zullen wij stilstaan bij de civielrechtelijke en praktische veranderingen van de Wkb. Wanneer moet de kwaliteitsborger bijvoorbeeld worden ingeschakeld? Wat moet zich in het dossier bevoegd gezag bevinden? Hoe vindt de oplevering plaats? Welke partij is aansprakelijk voor eventuele gebreken na oplevering?

Om u voor te bereiden op de ontwikkelingen en veranderingen die de invoering van de Wkb met zich brengt, praten wij u in dit webinar graag bij.

Aan het eind van dit webinar weet u: 

 • op welke bouwwerken de Wkb (naar verwachting) vanaf 1 januari 2024 van toepassing is;
 • hoe de bouwprocessen onder de Wkb verlopen, welke meldingen wanneer en door wie moeten worden gedaan;
 • welke verantwoordelijkheden er rusten op de kwaliteitsborger (bouwer); en
 • wie er aansprakelijk is voor gebreken na oplevering.

 

Aanmeldformulier webinarreeks Omgevingswet

Meer info over de Omgevingswet?

Lees meer
Meer info over de Omgevingswet?